Printen

Vrouwen op vrijgemaakte kansels 28 – Stap voor stap

 

D.J. Bolt

13-06-15

 

GKv Haren

 

De pastorale bearbeiding van de gemeente wordt per mei van dit jaar veranderd. Nieuw is dat er zgn. pastorale bezoekers (PB) namens de kerkenraad worden aangesteld. Zowel mannen als vrouwen komen daarvoor in aanmerking.

Hun taak is alleen of met z'n tweeën pastorale bezoeken te doen die vroeger als huisbezoeken door ouderlingen en diakenen werden gebracht. In de bezoeken wordt gebeden en uit de Bijbel gelezen. Van de bezoeken wordt summier (inhoudelijk) verslag gedaan aan de wijkouderling die de eindverantwoordelijkheid krijgt.

 

De PB's worden in een speciale kerkdienst benoemd. De gemeente vraagt een zegen over hun werk. Training wordt geboden in een pastoraatscursus. De aanstelling geldt net als voor ambtsdragers, in principe voor 4 jaren.

 

Voor de diakenen en de ouderlingen betekent de nieuwe structuur een verandering van hun taak. Zij zullen per wijk minder bezoeken hoeven te brengen en twee wijken kunnen bearbeiden. Hun taak verschuift van uitvoerend in de richting van coördinerend.

 

Tot zover GKv Haren. Inmiddels hoorden we van GKv Apeldoorn-Centrum dat ook daar pastorale bezoeksters zijn aangesteld. A.s. zondag worden er maar liefst 12 bevestigd.

 

We vragen ons af of op deze manier het ambt van ouderlingen en diakenen niet wordt uitgehold op het meest centrale onderdeel van hun taak. De ambtsdragers zijn het immers die de directe verantwoordelijkheid hebben voor de gemeente en die, ook volgens de kerkorde, door regelmatige huisbezoeken de broeders en zusters die aan hun zorgen zijn toevertrouwd geestelijk zullen verzorgen.

En, zou op deze manier nog wel het verschil duidelijk zijn en blijven tussen peebees m/v en ambtsdragers? Sterker, is dit wel bijbels te verantwoorden? In elk geval hebben we voor deze fundamentele aanpassing van het ambtswerk in het Harense rapport 'bezoeken en bearbeiding' geen argumentatie vanuit de Schrift kunnen vinden.

 

Ook hier zien we dat de plaatselijke praktijk landelijke deputatenstudies en synodeafspraken inhaalt en voorbijsnelt. Want op de synode van Ede was het nog duidelijk een punt van discussie of deze structuur van vrouwelijke pseudo-ambtsdragers onder de eindverantwoordelijkheid van echte ambtsdragers wel kon. Daar zou het studiedeputaatschap in de rapportage aan de volgende synode aandacht aan geven.

Laat maar zitten dus.

 

GKv Utrecht-NoordWest

 

De kerkenraad van deze vrijgemaakte kerk gaat nog verder en doet de finale stap. En misschien is dat ook wel zo eerlijk. De kerkenraad meldt namelijk dat hij 'besloten heeft de ambten daadwerkelijk open te gaan stellen voor zowel broers als zussen'. En daarom wordt de gemeente gevraagd 'namen M/V' op te geven van hen die geschikt worden geacht voor de ambten van ouderling en diaken.  

Er is een implementatiecommissie ingesteld om de uitvoering van het besluit te begeleiden. De uitvoering zal in nauwe samenspraak met de classis en kerken binnen het kerkverband plaatsvinden. 'Vanuit ons landelijk samenwerkingsverband zoeken we bewust afstemming', belooft de raad. Dat dus nog wel. Daarvoor kan de kerkenraad wellicht het tweede deputaatschap MV dat door de synode van Ede op voorstel van ds. W. van der Schee werd ingesteld, in de arm nemen.

Voorts meent de kerkenraad dat het goed is 'bepaalde functies in een taakveld en het kernteam die nu door ambtsdragers worden ingevuld, ook open te stellen voor zussen. Dit in navolging van verschillende kerken in ons verband. Denk hierbij aan diaconaal werker, kerkelijk werker en pastoraal werker. De zussen en broers die deze functies zullen gaan vervullen zullen in een viering worden ingezegend, tegelijk met de eventuele bevestiging van ambtsdragers.'

Haulerwijk

 

31 mei 2015

Ds. Ineke Baron preekt in de gereformeerde kerken vrijgemaakt te Haulerwijk.

 

 

Ohne Worte.