Printen

Vrouwen op vrijgemaakte kansels 29 - Capelle aan den IJssel

 

D.J. Bolt

17-10-15

 

GKv Capelle aan den IJssel

 

Al eerder constateerden we dat de plaatselijke praktijk de landelijke deputatenstudie en de gemaakte synodeafspraken inhaalt en voorbijsnelt. We ontdekten weer een markant voorbeeld daarvan. In de GKv Kerkbode van het Midden stond het volgende verslag te lezen. We nemen het in extenso over.

 

"

Classis Rotterdam 18 juni 2015

 

De classis spreekt over een ingeko­men brief, waarin de kerkenraad van Capelle aan den llssel ZuidWest, aan­geeft voornemens te zijn om met in­gang van de benoeming van ambts­dragers in 2016 de mogelijkheid te openen om ook zusters in het ambt van diaken te benoemen. Aan dit voornemen is door de kerkenraad als voorwaarde verbonden dat de ge­meente hiermee instemt en de classis Rotterdam daartegen geen overwe­gende bezwaren heeft. De preses be­nadrukt het belang van de bespre­king. De classis belegde daarom deze aparte zitting over dit onderwerp.

 

Veel afgevaardigden spreken over een zeer gevoelig onderwerp. Er zijn afgevaardigden die het voorstel goed vinden, omdat de ruimte die gegeven zou zijn met de nieuwe KO ook ingevuld wordt. Dat is in lijn met de trend dat niet alles door de syno­de wordt ingevuld en vastgelegd. De kerken hebben in het verleden mis­schien teveel aan synodes overgela­ten. Het kan dan verstandig zijn meer vrijheid te nemen, als er niet echt be­zwaren lijken op basis van Schrift en belijdenis. Er wordt waardering uitgesproken, dat de kerkenraad zijn voor­stel voorlegt aan een meerdere ver­gadering.

 

Zo snel na de herziening van de KO, lijkt het voorstel toch wat overhaast; het zou de schijn kunnen wekken dat is gezocht naar mazen in de wet. De ontwikkelingen binnen de kerken zijn onrustig en de vraag is of de consequenties, ook voor het sa­menleven van zusterkerken binnen de classis, voldoende zijn overzien. GS Ede heeft uitgesproken zich ver­der te willen beraden op de ambten. De opvatting, in het voorstel, gaat aan dat beraad voorbij en loopt voor­uit op besluitvorming over de amb­ten en verwante onderwerpen, door de GS 2017 Meppel. Het zou beter zijn om ten minste de besluitvorming van de GS 2017 af te wachten. Het voor­stel gaat voorbij aan besluit 3 GS Ede, waarbij er nadrukkelijk op gewezen is met het aspect van de katholiciteit van de kerk in deze materie rekening te houden. Dit wordt van belang ge­acht voor zusterkerkrelaties, met name met de CGK.

In het voorstel wordt er mogelijk van uitgegaan dat het diakenschap geen ambt is; daarin kan niet ieder zich vinden.

 

De afgevaardigden van de kerken­raad van Capelle aan den llssel Zuid­West gaan in op de aangedragen punten en bezwaren. De kerkenraad ziet het als een open standpunt. Het karakter is wel een definitief besluit. En zo was het ook met de gemeente besproken. Binnen de kerkenraad wordt het diakenschap nog gezien als een àmbt. Maar men heeft er niet voor gekozen te willen wachten op de uitkomst van de GS 2017.

 

De classis neemt geen besluit over het voorstel, maar adviseert de kerkenraad zich op zijn besluit te beraden. En reke­ning houdend met de gemaakte overwegingen aan de volgende ver­gadering van de classis daarvan ver­slag te doen.

 

N.M. KRAMER

"

 

Commentaar en vragen

 

We veroorloven ons enkele opmerkingen. Daarbij gaan we ervan uit dat het kort verslag correct is. Het wordt immers vastgesteld in een classisvergadering zelf.

 

Het is merkwaardig dat een kerkenraad een open standpunt inneemt en tegelijk een definitief besluit nam om het diakenambt open te stellen voor vrouwen. Wij kunnen dat moeilijk rijmen.
 

Binnen de kerkenraad wordt het diakenschap nog gezien als een ambt, vermeldt het verslag. Is 'binnen de kerkenraad' hetzelfde als 'de kerkenraad in z'n geheel'? Of is er gerede twijfel bij (een deel van) de kerkenraad of diakenen wel ambtsdragers zijn?

 

De kerkenraad benoemde twee voorwaarden voordat het 'definitieve besluit' kon worden uitgevoerd: "de ge­meente moet er mee instemmen en de classis Rotterdam moet geen overwe­gende bezwaren hebben".
We horen in het verslag verder niets van de gemeente. Is die ermee akkoord? Dat zal wel want er is met haar gesproken. En het heeft natuurlijk weinig zin om de zaak op de classis te brengen als de gemeente niet akkoord is gegaan.
En de classis? Heeft die geen overwegende bezwaren, zoals de kerkenraad conditioneert?
Uit het verslag blijkt dat er nogal wat verschillende stemmen hebben geklonken. Kennelijk was het niet mogelijk om tot een eenduidig antwoord te komen: ja of nee. Alleen een advies aan de kerkenraad om "zich op zijn besluit te beraden".

Gewoonlijk gebeurt dat als een vergadering hopeloos verdeeld is. Dan is 'een advies voor beraad' een mooi doekje voor 't bloeden. In elk geval voor de kerkenraad: niks onoverkomelijke bezwaren dus.

 

Er moet ons nóg iets van het hart. Want sinds 15 maart van dit jaar is de predikant van deze gemeente ds. R.J. Vreugdenhil. Deze predikant was moderamenlid van de synode te Ede. Mede onder zijn leiding en met zijn instemming is het besluit genomen om, kort gezegd, een volgend deputaatschap in te stellen over de vrouw in het ambt waarover in principe in 2017 besluiten moeten worden genomen.
Na de synode van Ede sprak Vreugdenhil samen met ds. H.J. Messelink, als deputaten kerkelijke eenheid, publiekelijk ernstig waarschuwende woorden dat bij samensprekingen met de NGK het punt van de vrouw in het ambt, zoals gepraktiseerd in die kerken niet van de agenda mocht verdwijnen!
Maar hoe nu? Hoe heeft het kunnen gebeuren dat hij samen met zijn kerkenraad hier zijn eigen synode voorbijsnelt en nu al besluit vrouwelijke diakenen  in te gaan voeren?

Of zien we het een en ander over het hoofd en is het geheel normaal en in overeenstemming met de Edese besluiten om alvast vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen omdat er, op wat voor manier dan ook, in Capelle aan den IJssel "geargumenteerd wordt vanuit de Schrift"? En dat het onmogelijk is te wachten op de synode van Meppel 2017?

 

Graag geven we ds. Vreugdenhil hier de gelegenheid de ontstane verwarring en eventuele misverstanden weg te nemen.