Printen

Signalen 17

 

R. Sollie-Sleijster

31-10-15

 

De politiek achter seksopvoeding

via Defence of the Truth 30/09/2015

 

Dr. C. Van Dam, emeritus oud-testamenticus aan het Canadian Reformed Theological Seminary in Hamilton, zoomt in op de overheidsbemoeiing bij de hedendaagse seksvoorlichting op scholen.

Vanuit de maatschappij zien we dat tegengas wordt gegeven met argumenten als: niet aan de leeftijd aangepast, manipulatief, zonder waarschuwing tegen bepaalde sekspraktijken en impliciet immoreel. Het is geen staatszaak en ouders voelen aan dat het ook niet alleen gaat over de bloemetjes en de bijtjes. De koers van de voorlichting laat een wereld- en levensvisie zien die ver afstaat van wat met name christelijke ouders voorstaan.

Wat staat achter deze 'drive' naar steeds meer seksopvoeding, wat is de motivatie achter dit verschijnsel dat zich als een olievlek over de westelijke wereld verspreidt?

 

De christen geworden Peter Hitchens (niet verwarren met de atheïstische Christopher Hitchens, zijn broer) wijst in Britain's Daily Mail op de 50 jaar geleden begonnen opzet om het aantal ongehuwde tienerzwangerschappen en soa's te verminderen. Elke keer bleken deze problemen toch weer groter te worden en werd gereageerd met nog meer en explicieter voorlichting. Maar sindsdien zijn we tienerzwangerschappen als min of meer normaal gaan zien, terwijl soa's en het 'gebruik' van porno een epidemie is geworden. Alleen via vrije verstrekking van 'morning-after' pillen en massamoord door abortussen kon het aantal tienermoeders uiteindelijk omlaag gaan. Dit na jarenlange toename. In ieder normaal en redelijk land zou zo'n debacle leiden tot heroverweging. Maar hier niet. Als je vragen stelt, krijg je de wind van voren. Dat komt omdat seksopvoeding op scholen nooit geweest is wat het claimt te zijn, maar in wezen propaganda is voor een tolerante maatschappij zonder remmingen en beperkingen op dit gebied.

 

George Lukacs (een communistische schoolcommissaris) ontwikkelde deze gedachten al in 1919 in Hongarije om het moreel van christelijke schoolmeisjes bederven. De methode? Afbreken van taboes en handelingen die eens werden afgewezen en deze nu voor normaal doen doorgaan. Natuurlijke remmingen worden weggenomen door deze gedragingen te bespreken alsof ze de gewoonste zaak van de wereld zijn en zonder daarbij enige morele richting aan te geven. Er wordt van uitgegaan dat minderjarigen of ongehuwden seksuele omgang zullen hebben en daar moeten voorzorgen voor genomen worden. Deze ideeën worden door onze politici gesteund. Peter Hitchens ziet als vroegere linkse denker wat de overheid ten diepste via deze seksopvoeding beoogt. Hij wijst erop dat het onze kinderen maakt tot staatskinderen. De opvoeding wordt verlegd en de ouders worden buiten de discussie gehouden. De overheid als medeopvoeder zal bepalen welke normen en waarden gelden. 'Kinderen moeten voor zichzelf spreken', zo zegt men, maar bedoeld wordt: 'ouders, meng u niet in het gesprek!' En spreken de kinderen voor zichzelf? Is dat wat men wil? Welnee, men wil dat de kinderen doen wat zij willen dat ze doen.

 

Miriam Grossman, psychiater, stelt in een college: 'De principes zijn niet op harde wetenschappelijke feiten gebaseerd of op wat bij microscopisch onderzoek naar voren komt, maar ze zijn ontstaan uit een droom, een specifieke visie op hoe de maatschappij zou moeten veranderen. Daarom worden biologische gegevens weggelaten en hoog-risico gedragingen aanbevolen.' Door seksueel gedrag okay te verklaren wanneer je er maar aan toe bent, maakt dit soort seksopvoeding tieners en jongvolwassenen kwetsbaar voor allerlei infecties en ziekten, die makkelijk te voorkomen zouden zijn geweest als up-to-date medische info in de lessen was opgenomen. Maar dit soort info past niet bij het hoofddoel van groepen als Planned Parenthood, namelijk 'seksuele vrijheid te bevorderen en de maatschappij te bevrijden van Joods-christelijke taboes en beperkingen'. Hier geldt: ieder maakt zelf zijn eigen seksuele keuzes en ieder bepaalt zelf hoeveel risico hij of zij bereid is te nemen en daar mag geen oordeel over worden gegeven.

 

Tegenover deze menselijke dwaasheid wijst dr. Van Dam op de normen van de Schrift ook als het gaat om Gods geschenk van seks en huwelijk. Christelijke ouders kennen hun eerste verantwoordelijkheid om hun kinderen een Bijbelse wereldvisie in de vreze van de Here bij te brengen, ook in deze zaken van seksualiteit. Dat geeft ware wijsheid aan de volgende generatie.

 

De moskee en terreur

via Defence of the Truth 23/09/2015

 

Dr. C. Van Dam, emeritus oud-testamenticus aan het Canadian Reformed Theological Seminary in Hamilton, gaat in op de achtergrond van veel hedendaagse terreuraanslagen. We zien een toenemend aantal aanslagen door moslims op niet-moslims.

De politiek correcte reactie is dat dit niets te maken heeft met de islam. De islam zou een vreedzame religie zijn. Maar het tegendeel blijkt in toenemende mate. In de Toronto Sun wijst Tareq Fatah op een tekstbericht van de dader voorafgaand aan een moordpartij, dat neerkomt op een islamitische oorlogsverklaring aan Amerika. Hij rechtvaardigde de daden met uitspraken van Mohammed.

 

Zowel in Canada ( premier S. Harper) als in Engeland (premier D. Cameron) wordt deze dreiging vanuit jihad terroristische hoek meer en meer onderkend. Cameron verwees naar het niet meer te ontkennen verband tussen de islam en het extremisme vanwege de eigen verklaringen van deze extremisten. Het simpelweg ontkennen van dat verband werkt niet meer.

Nu zijn er veel goede moslims die deze mentaliteit niet ondersteunen. Maar Jamie Glazov merkt op dat zij die geen jihad of sharia willen door de islam zelf als slechte moslims worden beschouwd. Om een goede moslim te zijn moet je volgens de regels van die religie alle niet-moslims haten.

In een doorsnee Canadese moskee begint de gemeente op vrijdag met een gebed tot Allah om de overwinning van moslims op de 'kufaar'. Dit zijn de christenen, Joden en hindoes. In driekwart van de moskeeën wordt anti-westers extremisme gepromoot. De inhoud van de preken gaat ver: 'de jihad of het ondersteunen van de jihad is niet maar een moslimplicht, maar de meest eervolle handelwijze en plegers van zelfmoordaanslagen en andere 'martelaren' verdienen de hoogste lof; en het islamitisch kalifaat moet eenmaal de hele VS omvatten'.

 

Geen wonder dat gematigde moslims waarschuwen niet te vertrouwen op islamitische voorgangers om de strijd tegen radicalisering aan te gaan. Tarek Fatah, medestichter van het Moslim Canadian Congress, waarschuwt dat je ook niet de vos het kippenhok laat bewaken.

Zijn advies aan politici om deze dreiging tegen te gaan is:

 

Klaag imams aan die haatspeeches houden en zich daarbij verschuilen achter religieuze rechten, terwijl zij anders-  of niet-gelovigen aanvallen... Monitor iedere moskee waar het woord 'kufaar' wordt gebruikt om het werkelijke doelwit te verbergen, namelijk de hindoes, christenen en Joden.... Herroep de charitatieve status van de moskee die politiek actief is... Immigratie vanuit Pakistan, Somalië, Iran, Irak en Syrië moet worden uitgesteld tot zeker is gesteld dat geen veiligheidsdocumenten, identiteitspapieren en universiteitsgraden op de zwarte markt of van staatsinstellingen kunnen worden gekocht.

 

Dr. Van Dam besluit:

 

Tegenover het preken van haat tegen alles wat niet-moslim is staat de christelijke kerk, die spreekt van Gods liefde om zondaren te redden en oproept God en de naaste lief te hebben. Waar de moskee aanzet tot disrespect en verzet tegen de wettige overheid, bidt de kerk voor de overheden 'opdat we een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid' (1 Tim. 2:2). En waar de moskee oproept letterlijk het zwaard voor Allah op te nemen, gebruikt de kerk het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God (Efeze 6:17) om Christus wil.

 

Halal voedsel voor vluchtelingen ongewenst en onnodig

RD 21/10/2015

 

Veel lof voor de rol van veel gemeenten bij de opvang van de huidige stroom vluchtelingen en voor de inzet van vrijwilligers om het de gasten naar de zin te maken, maar het is ongewenst dat vluchtelingen halal vlees krijgen aangeboden door bestuurders, zo stellen Peter Frans Koops (raadslid) en André van Mulligen (uitgever). 'Halal' is een Arabisch woord dat aangeeft dat iets conform de islamitische wetten en regels (sharia) is en dus is toegestaan, dit in tegenstelling tot 'haram', dat 'verboden' betekent. Rund, geit of gevogelte wordt meestal zonder verdoving geslacht onder het uitspreken van de woorden 'Bismillah Allahoe akbar' (in de naam van Allah, Allah is de grootste). In het logistieke en industriële verwerkingsproces moet eveneens aan veel islamitische regels voldaan worden. Het opperwezen dat wordt aangeroepen met de naam Allah is geen soortnaam, maar de identiteit die wordt gepresenteerd in de Koran en die ten tijde van Mohammed één van de 360 afgoden in Mekka was. De islamitische wetten dienen door iedereen te worden gehoorzaamd, islam betekent 'onderwerping', dit in tegenstelling tot de Joodse spijswetten, die alleen voor de gelovigen gelden en niet voor de buitenstaanders. De overheid dient zich neutraal op te stellen, al mag zij rekening houden met de gasten en kan zij bijv. varkensvlees vermijden of eventueel kosjer vlees aanbieden (met gebruikmaking van de joodse slacht die lijkt op de islamitische zonder dat daarbij Allah's naam wordt aangeroepen).

Eventueel kan er op gewezen worden dat de Koran zegt dat in noodgevallen het haram eten door Allah vergeven wordt. Wie daartoe gedwongen is, bij gebrek aan halal vlees, wordt vergeven (soera 2:173).

Bestuurders moeten zich niet naïef opstellen, maar zich meer in de achtergronden van halal eten verdiepen. In ons land heeft de overheid geen taak om de islam te faciliteren.

 

Geen pats-boem

ND 14/10/2015

 

In een ingezonden gaat Wubbo Wierenga uit Midlaren (emeritus predikant GKv) in op de discussie tussen (theïstisch) evolutionisten en creationisten, namelijk of God bij het scheppen gebruik heeft gemaakt van processen, ontwikkelingen die Hij beval en deed plaatsvinden en die niet expliciet in Genesis worden vermeld. In de Statenvertaling lezen we: 'dat de aarde uitschiete...'; 'dat de wateren voortbrengen...'; 'de aarde brenge voort'. En daarnaast staat dan: 'En God schiep'.

Vergelijk het met het geboortekaartje waarop staat: 'God gaf ons een dochtertje'. Je gaat voorbij aan de seksuele gemeenschap negen maanden voor de geboorte, de ochtendmisselijkheid, de te hoge bloeddruk en het moeten liggen, de keizersnede e.d. Je dringt door tot de kern: de Heere gaf ons een kind. Ze is een schepping van God. Maar geen schepping à la pats, boem, klaar.

 

Evolutionaire god

ND 20/10/2015

Opmerkelijk is het ingezonden van Richtje Emmens, Wageningen, over evolutionaire schepping (of theïstische evolutie) waarbij het idee is dat onze God de wereld tot stand heeft gebracht via de weg van evolutie. Zij wijst erop dat de evolutiegod mensenoffers accepteert, terwijl de Scheppergod zijn eigen zoon heeft gegeven om wat zwak is te redden. Emmens verwijst hierbij naar Het laatste gevecht (The Last Battle) van C.S. Lewis en zij trekt de vergelijking door. De evolutiegod heeft het zwakke opgeofferd om het sterke, het best aangepaste, te laten winnen. Dan hebben we op zijn minst met een ander beeld van God te maken (strijdig met het tweede gebod) en in het ergste geval met een andere God (strijdig met het eerste gebod). Zij besluit met de oproep: Kies vandaag wie je dienen wilt.