Printen

Vrouwen op vrijgemaakte kansels 31 – MV werkgroep

 

D.J. Bolt

14-11-15

 

Zoals meelevende kerkleden bekend is heeft de synode van Ede maar liefst twee deputaatschappen ingesteld om de hele zaak van, kort gezegd, de vrouw in het ambt te bestuderen en voor de komende synode te Meppel 2017 met voorstellen voor besluitvorming te komen.

Maar voor sommige kerkleden is dit kennelijk niet voldoende. Er is nu een werkgroep opgericht die het antwoord al weet: de vrouw mag alle taken inclusief de ambten vervullen. De GKv kerkbode van het Midden maakt er propaganda voor onder de titel 'Uw zonen en dochters zullen profeteren'. We laten het bericht van een de werkgroep-leden, ds. H. Folkers, hier volgen.

 


 

'Uw zonen en dochters zullen profeteren'

 

"De werkgroep 'man, vrouw, kerk' pleit voor de openstelling van alle amb­ten voor vrouwen in de kerk. Zij is van mening dat de gaven die de Geest aan vrouwen geeft ruim ingezet mogen en moeten worden in de ge­meente.
 

Er is een werkgroep ontstaan, voor­namelijk vanuit de gereformeerde kerken vrijgemaakt, die als doel heeft de bezinning te dienen en te onder­steunen zodat mannen en vrouwen in alle ambten en taken in de kerk sa­menwerken. De werkgroep bestaat uit: Albert Balk, Emo Bos, Jetty Boer­ma, Piet Dorland, Henk Folkers, Maai­ke Harmsen, Almatine Leene, Joke Parre, Wim van der Schee, Gerrit Schutte, Coby van der Stoep, Thijs Tromp, Elly Urban en Maarten Ver­kerk. Een groep van gereformeerde christenen die er voor pleiten dat mannen en vrouwen alle kerkelijke ambten en taken mogen vervullen. De groep is divers van samenstelling: jong en oud, man en vrouw.

 

Aanleiding

We hebben elkaar gevonden rond een besluit van de gereformeerd vrij­gemaakte synode van 2014. Dit be­sluit legitimeert de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen - zolang er vanuit de Schrift geargumenteerd wordt. Wij willen niet anders! In het verleden heeft ieder van ons gepro­beerd om zijn of haar eigen weg te vinden in de vraag naar de rollen van mannen en vrouwen in de kerk. We vinden het fijn om die zoektocht gezamenlijk voort te zetten. We hebben ons verdiept in de exegetische commentaren, de kerkgeschiedenis en de wetenschap. We kwamen een schat aan argumenten tegen die in de oudere artikelen of boeken over dit onderwerp niet aan de orde kwa­men of onderbelicht zijn gebleven.

 

Website

Wij willen de kerken dienen in de be­zinning over de vragen rond 'man, vrouw, ambt'. Allereerst door het lan­ceren van de website https://manvrouwkerk.wordpress.com/gelanceerd. Op deze website staat onder andere studiemateriaal, preken, bijbelstudies, artikelen, literatuurrefe­renties en links. De redactie van de website wordt gevormd door ds Henk Folkers, drs Maaike Harmsen, dr Almatine Leene en professor dr Maar­ten Verkerk. Daarnaast zijn we revisie­verzoeken aan het schrijven die kerk­leden kunnen gebruiken in gesprek met hun kerkenraad en die kerkenra­den kunnen gebruiken richting clas­sis en synode. Ook zal er een apart revisieverzoek worden gemaakt voor vrouwen en vrouwelijke theologen die rechtstreeks in hun belangen zijn getroffen. Deze bezwaarschriften zul­len nog dit jaar op de website komen.

 

Boek

Een andere belangrijke activiteit is het schrijven van een gedegen studie op dit gebied. De eerste opzet is ge­reed. Meer dan twintig mensen uit verschillende disciplines, waaronder theologen, historici, filosofen en juris­ten, zijn samen aan het schrijven."

 


 

De rubriek die het bericht bevat heet VOOR U AAN HET WERK. Nou, dat kun je wel zeggen, het werk wordt hier groots aangepakt. Hooggeschoolde namen zijn er aan verbonden. Men timmert geducht aan de weg met website en boek. En niet alleen dát maar er worden alvast blauwdrukken gereed gemaakt om de kerkenraden voor de kar te spannen en 'de kerkelijke weg' te berijden!

 

Maar we zouden toch als kerken met twee deputaatschappen deze zaak aanpakken? Waarom dat doorkruist met een werkgroep die gezien het bovenstaande haast als een pressiegroep moet worden beschouwd? Een groep die z'n conclusie al klaar heeft voordat de deputaten hun werk hebben kunnen afronden en de kerken onder leiding van de Heilige Geest erover hebben kunnen spreken en beslissen.
 

Bijzonder is ook dat een van de werkgroepleden ds. W. van der Schee is, die op de synode juist de drijvende kracht was om het tweede deputaatschap in te stellen. Hij was het die alle moeite heeft gedaan om het originele synodale conceptvoorstel te ontdoen van elke gerichtheid vóór of tegen de vrouw in het ambt. Hij wilde

 

"een voorstel () dat ongeacht ieders overtuiging op dit moment kan worden geaccepteerd. Er staan geen kwalificaties en oordelen in die we ons nog niet kunnen veroorloven. Nog steeds is het misverstand dat er gestuurd wordt. Dat is niet de bedoeling."

 

Kennelijk moest er toen niet maar nu wél gestuurd worden en acht Van der Schee ook 'zijn' deputaatschap niet (meer) voldoende. Nota bene gemotiveerd op basis van genoemd concept synodevoorstel dat hij zelf heeft helpen uithollen tot het weinig of niets meer voorstelde …
Maar eigenlijk was het ook wel te verwachten. Want deze afgevaardigde maakte al op de synode van zijn hart geen moordkuil

 

"Ik ben hartelijk voor de vrouw in het ambt. Dat kan ik moeilijk verbergen. Er tegen-zijn heb ik als willekeur, als niet gereformeerd aan de kaak gesteld.() Het recht van vrouwen wordt met voeten getreden in de kerken."

 

De gang van zaken doet mij denken aan de avond in Nieuwleusen waar dr. Wisselink en dr. Schaeffer (TUK) de degens kruisten over dit onderwerp. Ook daar bleek dat de zaak m.n. voor Schaeffer al beklonken was. Alleen 'moest er nog wel argumentatie van de Schrift onder worden aangebracht'. Zie je bij deze werkgroep niet dezelfde op-z'n–kopse benadering?

 

Nog een puntje. 'Gewone' kerkleden kunnen zelf volgens de nieuwe (herziene) kerkorde niet meer terecht bij een generale synode, wat voor principieel-geladen bezwaren of revisies ze ook aan de orde zouden willen stellen. Maar je ziet door deze werkgroep de eerder door ons gesignaleerde sluiproutes inslaan. De eerste is 'bewerking van de kerkenraad' zodat die het werkgroep-ontworpen revisieverzoek via de classis op de synode kan brengen. En de tweede route is die van het persoonlijke belang. Immers zusters worden 'geschaad in hun persoonlijke belangen' als zij hun theologieopleiding niet te gelde kunnen maken op de kansel. Want tekort gedaan worden in euro's is wél een legale reden om rechtstreeks op de stoep van een generale synode te mogen klimmen …