Printen

Meer over schepping en evolutie 4

 

D.J. Bolt

12-11-16

 

De vorige keer hebben met een parodie wat de spot gedreven met de evolutietheorie. Hoe kun je daar toch in geloven?, vroegen we ons verwonderd af. We gaan op een serieuzer wijze op dit thema door.

 

De allesweter

 

En niet alleen buurman maar ook vele christenen geloven deze theorieën. Neem bijvoorbeeld prof. dr. Cees Dekker, evangelisch christen. Hij heeft lang nagedacht over hoe God de wereld heeft gemaakt en het antwoord gevonden. In zijn boek Het geheime logboek van topnerd Tycho schrijft hij:

 

 

Uiteindelijk is het antwoord eenvoudig: God heeft de wereld geschapen via een lang proces van evolutie. Zo heeft hij de wereld gemaakt en ook de mensen die een speciale plek in zijn hart hebben. (p150)

 

Schrijfster Corien Oranje verwerkte door de hem aangedragen 'wetenschap' over oerknal en evolutie tot een jeugdboek. Want zij, die

"nog weet hoe verontwaardigd ik vroeger was toen de meester in groep 6 zei dat God misschien wel evolutie had gebruikt om alles te scheppen"  zij is door die
 

"superintelligente professor die allemaal prijzen won en boeken schreef en bijzondere dingen had uitgevonden" overtuigd geworden dat "als je eerlijk alles onderzoekt en meet en berekent, je erachter komt dat er 14 miljard jaar geleden een oerknal is geweest. En dat het leven zich in de loop van miljarden jaren ontwikkeld heeft". (p149,150)

 

Moeten wij ons dan maar niet in ootmoed en nederigheid buigen voor deze

 

"professor die ALLES [kapitaal van Oranje] weet over natuurkunde en over biologie en over superkleine cellen en over hoe het leven is ontstaan"? (p149) 

 

Hoogmoed

 

Wat een aanmatiging en zelfoverschatting blijkt uit geciteerde zinnen. Om niet te zeggen, hoogmoed. Ondertussen verslaat het boekje zijn duizenden kinderen. Er is zelfs een Duitse vertaling van uitgegeven.

In de GKv Kerkbode van het Noorden (21/11/15) recenseerde ds. W.L. de Graaff het boek.

 

 

Hij maakt hier en daar wat kritische kanttekeningen. Zo mist hij wat "nuance". Maar aan het eind van zijn artikel is daar weinig meer van over:

 

Maar vergeet niet, het is een kinderboek voor de basisschoolleeftijd. En op die leeftijd moet de nuance nog ontwaken. En wellicht is juist daarom dit kinderboek heel erg geslaagd.

Wanneer je het boek beoordeelt op de volwassenenvisie die er achter lijkt te zitten, dan zijn er nog wel wat vragen te stellen. Maar of je die kunt verwerken in een goed kinderboek is maar de vraag.

 

Hoe kan het toch dat deze predikant niet opmerkt dat hier een strijd wordt gevoerd om de kinderziel, het prille geloof in God en zijn Woord belaagd wordt en de kiem gelegd voor latere twijfel aan de betrouwbaarheid van het Woord, vergelijk het eerste citaat van Oranje hierboven? Of is De Graaff inmiddels misschien zelf in zijn hart ook overtuigd door die 'professor die ALLES weet'?

Nu kun je aanvoeren, zoals ook ds. De Graaf doet, dat het om een kinderboek gaat. Daarin mag toch worden overdreven?
Echter het portret van de hoogleraar (en de schrijfster) is geen onderdeel van het kinderverhaal maar een soort zelfbiografie na het slot. Kinderen die dit lezen moeten erdoor nog meer onder de indruk komen van hetgeen verhaalfiguur 'Jeroen', alias prof. dr. Jeroen Albertsz van Schoten, jaja!, de kinderen al had wijs gemaakt:

 

Dat de soorten dieren en planten ontstaan zijn in een lang proces van evolutie is gewoon bewezen. In de eerst 3 miljard jaren waren er op aarde alleen maar piepkleine levende wezentjes: eencelligen. En in de afgelopen half miljard jaar zijn alle grotere dieren en planten ontstaan. Dat staat als een paal boven water. () Iedere keer weer blijkt: de evolutietheorie klopt, en staat zo vast als een huis. (p115,116)

 

Als dán tenslotte Jeroens collega Dekker die ALLES weet, de lezertjes wordt voorgesteld dan moet het toch wel waar zijn? Want als je ALLES weet ben je toch eigenlijk net als God die ALLES weet?
Zo worden kinderharten misleid.    

 

Wereldgeschiedenis en wetenschap

 

Natuurlijk is mijn parodie op de evolutietheorie in de vorige aflevering niet erg geschikt om verklaarde (theïstische) evolutionisten als boven aan het twijfelen te brengen over hun gekoesterde ontstaanstheorie van 'het al'. Mijn verhaal zal hen hooguit irriteren. Dus moeten we ander geschut in stelling brengen.

 

Let wel, we gaan nu geen poging ondernemen om van de weeromstuit met wetenschappelijke 'bewijzen' aan te tonen dat de Bijbel toch gelijk heeft. Onze insteek is een andere.
Want voor ons staat onomstotelijk vast dat de Schrift waar is, 'gelijk heeft'. Wat daarin is geopenbaard is onfeilbaar. Tegelijk, als God het nodig heeft gevonden om ons allerlei gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis over te leveren dan zullen wij die in onze beschouwing en onderzoek van de werkelijkheid niet mogen negeren.
Natuurlijk gaan we daarbij de Bijbel niet gebruiken als een handboek Natuurkunde. Daarvoor is hij niet gegeven. Maar geschiedenisfeiten die ons geopenbaard zijn willen we wél betrekken bij het onderzoek van de resultaten van Gods scheppingswerk.

 

Creationisten

 

Er zijn christen-wetenschappers die zó hun onderzoek doen, theorieën en modellen ontwerpen om meer inzicht te verwerven in de geschapen werkelijkheid, Gods schepping. Dezen, vaak aangeduid als creationisten, zijn een (kleine) minderheid t.o.v. het machtige bolwerk van wetenschappers dat geen boodschap aan de Bijbel heeft of die heeft weggeredeneerd. En regelmatig is het helaas ook nog zo dat deze christenen door andere gelovigen in een verdacht daglicht worden geplaatst omdat ze de Bijbel zouden misbruiken. Een voorbeeld.
In het eerder genoemde artikel van ds. W.L. de Graaff krijgen de creationisten ook weer een veeg uit de pan. Onder het kopje Valkuil schrijft hij:

 

De creationistische visie heeft, ook in chris­telijke kring, veel kritiek geoogst. Dit omdat de klassieke creationisten veel werk hebben verzet om vondsten en wetenschappelijke resultaten overtuigend als bewijzen voor de Bijbelverhalen te duiden. De creationistische benadering stapt daarmee in een valkuil door op een te simplistische manier natuurweten­schap te koppelen aan Gods werk. Je doet dan alsof je God kunt narekenen.

 

Laten we eens ophouden met deze 'simplistische' be- en veroordeling van christenen die oprecht en met veel inzet proberen de geschapen wereld te doorgronden in het licht van de Bijbels-geopenbaarde geschiedenis. Zij staan tegenover een overmacht van hele en halve atheïsten die miljarden te besteden hebben om te bewijzen dat God niet nodig is om het ontstaan van de kosmos te verklaren. Het is dringend gewenst kennis nemen van creationistisch onderzoek en zijn resultaten.

Dat willen we hier doen.

 

Weerbaar

 

Wat willen we daarmee bereiken? Vooral dit, dat (gereformeerde) christenen zich minder laten imponeren door het geweld van (theïstische) evolutietheoretici en weerbaarder en krachtiger een visie durven en kunnen(!) verdedigen die harmoniseert met het Schriftgeloof.

Daarom hebben we ons voorgenomen in de komende afleveringen in deze serie een aantal onderwerpen behandelen die daarbij kunnen helpen. We doen dat op basis van het boek Evolution's Achilles' Heels.

 

 

In dit boek, in 2014 uitgegeven door Creation Book Publishers, schrijven negen (natuur)wetenschappers over diverse onderwerpen die te maken hebben met schepping en evolutie. Ze hebben allemaal een doctorstitel en zijn dus niet de eersten de besten op hun vakgebied. We geven een kort overzicht van de onderwerpen en hun schrijvers:

 

- Natuurlijke selectie : Dr. Don Batten
- Genetica en DNA : Dr. Robert W. Carter
- De oorsprong van leven : Dr. Jonathan Sarfati
- Het verhaal van de fossielen : Dr. Emil Silvestru
- Het verhaal van de geologie : Dr. Tas Walker
- Radioactieve datering : Dr. Jim Mason
- Kosmologie   : Dr. John Harnett
- Ethiek en moraal : Dr. David Catchpoole & dr. Mark Harwood

 

We gaan proberen op een begrijpelijke manier de essenties van wat zij te vertellen hebben weer te geven voor een breed publiek. Ons doel daarbij is dat degenen die zich deze verhalen eigen maken zo een weerwoord hebben tegen veel evolutionistische argumenten. Dat is niet altijd eenvoudig want soms komen er ingewikkelde dingen aan de orde die wel enige inspanning vergen om te doorgronden.


Natuurlijk beseffen we dat we napraten. Wij zijn geen wetenschappers die op al deze vakgebieden zelfstandig onderzoek hebben gedaan en conclusies getrokken. Maar dat geldt voor vrijwel iedereen, ook van verdedigers en aanhangers van allerlei evolutie-theoretische ideeën, vergelijk de verhalen van Oranje en De Graaff. Het geldt niet zelden ook voor wetenschappers zélf, die voorbouwen op het werk van anderen die ze betrouwbaar achten.

 

Logos

 

In dit verband is het ook goed te wijzen op het instituut Logos. Zijn streven is op het terrein van geloof en wetenschap vertrouwen in de historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel te bevorderen door publicaties voor een breed publiek. De organisatie ondersteunt studenten en wetenschappers om in hun vakgebied 'bijbelgetrouw' bezig te zijn. Meer informatie is te vinden op de www.logos.nl waar ook tal van activiteiten staan aangekondigd. We zullen er regelmatig op attenderen.

 

We hebben ook zelf af en toe lezingen van deze organisatie bijgewoond. Buitengewoon boeiend voor wie geïnteresseerd is in wetenschap en Bijbel, m.n. waar die elkaar raken in de scheppingsgeschiedenis en andere geopenbaarde feiten als de zondvloed.

 

Wordt vervolgd