Printen

Tweede Christelijke Feestdag in Dalfsen

 

A. ter Velde-Heres

01-04-17

 

Met Kerst, Pasen en Pinksteren wordt er in DGK Dalfsen op de tweede feestdag een viering gehouden. Dit wordt al gedaan sinds de breuk met de GKv. Het is iets waar de gemeente naar uitkijkt. Ik vertel er iets over.

 

Samen

 

De viering wordt voorbereid door een ‘tweede-feestdagcommissie’, bestaande uit enkele gemeenteleden. Zij stellen een programma op, waarin zang en meditatie elkaar afwisselen. Wanneer dit programma is opgesteld, moet het echte werk nog beginnen. Gemeenteleden, van jong tot oud, worden ingeschakeld om er iets moois van te maken. Want er zijn veel taken te verdelen: het voordragen van een Bijbelgedeelte, een gedicht, een gedeelte uit de belijdenis, een meditatie of een verhaal. Het openingswoord, het afsluitende gebed, overal worden verschillende gemeenteleden voor gevraagd.

 

Muziek

 

Ook aan de muziek wordt aandacht besteed. Er zijn een heel aantal personen die een muziekinstrument bespelen. Zij begeleiden de zang of laten een muzikaal intermezzo horen. Hiervoor wordt best even flink geoefend van tevoren. Ook worden de mannen-, vrouwen- en jeugdvereniging om de beurt gevraagd om een bijdrage te leveren; dit gebeurt meestal in de vorm van zang. Een gelegenheidskoor die enkele weken voor kerst bijeen wordt geroepen, heeft een aantal keren nodig om te oefenen. Het hoeft allemaal niet perfect, maar wat is het genieten om er zo met elkaar een feest van te maken. Wat mooi als iedereen zijn best doet en je ook samen plezier beleeft aan de voorbereiding.

 

Uitgangspunt

 

En hoe leef je nu meer naar een feestdag toe, dan wanneer je je erop hebt voorbereid? En wat is mooier dan sámen, met elkaar, je in te zetten voor het welslagen van een feest? Een feest tot eer van God, om de heilsfeiten te herdenken; het werk van God de Vader in het zenden van Zijn Zoon, de betekenis van kruis en opstanding, en van het werk van Christus’ Geest in kerk en wereld. Dat uit te diepen, te bezingen en er troost uit te putten. Want dat is het startpunt bij het maken van het programma, en ook het uitgangspunt van heel de viering: Gods Wóórd gaat open in zang en lezing.

 

Variatie

 

Elk heilsfeit, en dus ook elke viering is weer anders. Op Tweede Kerstdag is er geen ‘kinderkerstfeest’, maar een viering met de hele gemeente. Daarbij mogen de kinderen, net zo goed als de ouderen een bijdrage leveren. Er is een kerstverhaal en na afloop zijn er boeken voor de kinderen.

Op Tweede Paasdag is er een viering met aansluitend een broodmaaltijd. Er is dan een meditatie over Pasen, gehouden door een gemeentelid. Op Tweede Pinksterdag is er meestal een start op de vroege ochtend met een wandel- of fietstocht met degenen die daarvoor in zijn, en aansluitend de Pinksterviering in de kerk.

 

Als het kan, wordt er met een thema gewerkt, maar dat is geen ‘must’. Zo was er eens met Kerst het thema ‘de namen van de Here Jezus’. Wat komt er dan veel rijkdom uit de Schrift naar boven, van Oude tot Nieuwe Testament, van ‘Immanuel’ tot ‘Zaligmaker’! Omdat met Pinksteren het werk van de Heilige Geest wordt belicht, kan er bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan de verbreiding van het evangelie vandaag. Zo vertelde iemand over een project in Mozambique, waarbij er ook contacten waren met christenen daar, die het moeilijk hadden. Een volgend jaar sprak een gemeentelid over de kerken in Zuid-Afrika.

 

Activiteiten

 

Voor alle extra activiteiten staat de activiteitencommissie klaar om deze te organiseren: koffie met koek voorafgaand aan de viering, de broodmaaltijd en de activiteit met Pinksteren. Het is mooi om te zien hoe iedereen zijn steentje kan bijdragen. Wie al niet zingt, speelt of leest, kan altijd nog thuis aan de slag met een grote pan soep. Alle gaven worden ingezet met vreugde.

De vieringen worden goed bezocht en ervaren als rijk en mooi.

 

Gasten

 

Gemeenteleden worden opgeroepen om zelf gasten uit te nodigen: familie, vrienden, kennissen, buren. Om de vreugde van de vieringen, de blijdschap van het evangelie, te delen met nog meer anderen, is de kerkenraad zich aan het bezinnen op de mogelijkheden om het uitnodigen van gasten meer vorm te geven. Dit betekent géén aanpassing van de inhoud van viering en boodschap, maar gaat o.a. over locatie en de wijze van het verspreiden van uitnodigingen.

 

Het gebeurt steeds vaker dat er in andere kerken op de tweede feestdag geen dienst, viering of activiteit meer wordt gehouden. Mensen die zich hiervan verstoken weten, wil de gemeente te Dalfsen van harte welkom heten, om zo een goede en inhoudsvolle invulling te geven aan de tweede feestdag. Maar ook buitenkerkelijken kunnen zo worden aangetrokken, om hen in aanraking te laten komen met het rijke evangelie.