Printen

GS Lansingerland en katholiciteit

 

Redactie een in waarheid

09-06-18

 

De generale synode Lansingerland van De Gereformeerde Kerken (hersteld) is gesloten. In een publiek toegankelijke bijeenkomst onder leiding van de preses ds. M.A. Sneep werden als gebruikelijk bij het slot van een synode, verschillende toespraken gehouden.

Ook de adviseur van de synode, dr. P. van Gurp sprak de synode en de belangstellenden toe. Hij spitste zijn rede toe op de katholiciteit van de kerk. We brengen graag hetgeen hij naar voren bracht ter kennis aan de wijde kring van onze lezers. Het onderwerp is actueel en verdient beslist aandacht in deze kerkelijk woelige tijd.

 


 

TOESPRAAK slotzitting GS Lansingerland 2 juni 2018

 

Dr. P. van Gurp

 

Het is mij een voorrecht bij de beëindiging van de zittingen van de synode als adviseur enkele woorden te mogen spreken.

Dr. P. van Gurp

Allereerst wil ik u, broeder preses, hartelijk danken voor de ruimte die u mij steeds gegeven heb, zodat ik bij de meeste onderwerpen een actief aandeel kon hebben in de besluitvorming. Dikwijls moest er over voorstellen gestemd worden - dat was natuurlijk voorbehouden aan de 12 afgevaardigden. Ik zat er dan als nummer 13 bij. Niet dat ik mij minderwaardig voelde – bepaald niet, want van de apostelen was de apostel Paulus immers ook nummer 13 ...

Mee door uw leiding br. preses, heb ik de blijdschap ondervonden van dit onderdeel van de dienst in de kerk, die nog steeds mag doorgaan, en die ik als een rijke zegen ondervind van Hem Die Zijn gemeente vergadert.

 

Ik wil in deze laatste toespraak proberen een karakterisering van deze synode te geven. Als ik naga welke onderwerpen in een bonte hoeveelheid aan de orde zijn geweest, meen ik daarin te zien dat het steeds weer ging om de katholiciteit van de kerk.

 

Mariënberg

 

Allereerst kwam een diep ingrijpende kwestie aan de orde: de zaak Mariënberg. Ik heb van nabij meegemaakt hoe de broeders synodeleden uiterst nauwgezet de ingediende bezwaarschriften hebben bestudeerd – en dat was geen sinecure: zovéél documenten, rapporten van deputaten en een verzoeningscommissie, notulen van classis vergaderingen, een hoorzitting met de voltallige kerkenraad van Mariënberg De Ark. Niet alleen vroeg het een bijzondere grote inspanning, maar het was ook een opdracht waarbij zoveel op het spel stond en die ook diep ingreep in het leven van de kerken.

De afhandeling van deze zaak vond plaats in besloten zitting van de synode nadat de kerkenraad van De Ark de gelegenheid had gekregen zijn oordeel te geven over de concepten van de synodebesluiten.

Bij alle verdriet over de ontwikkelingen daar en dat de inspanningen niet tot een vurig begeerde hernieuwde eenheid leidden, was de synode tegelijk dankbaar dat de besprekingen in een goede harmonie verliepen en alle besluiten in deze zaak met algemene stemmen konden worden genomen.

Het ging in deze zaak om niets minder dan het bewaren van de katholiciteit van de kerk tegenover een binden boven Schrift en belijdenis.

 

De Gereformeerde Kerken Nederland

 

Over de katholiciteit van de kerk ging het ook in een tweede onderdeel van het synodewerk, namelijk de besprekingen met de Gereformeerde Kerken Nederland om de verbroken kerkelijke eenheid te herstellen. Ook hier was er weer een goede eensgezindheid in de besprekingen en in de besluitvorming. De hand werd uitgestoken naar deze kerken om samen verder te gaan op de ingeslagen weg van samensprekingen teneinde met elkaar te komen tot eenheid in waarheid.

 

Westminster Confession

 

Ook bij de besprekingen over de betrekkingen met buitenlandse kerken kwam de zaak van de katholiciteit van de kerk duidelijk aan de orde. Met name over de verhouding van onze belijdenis, de Drie Formulieren van Eenheid, met de Westminster Confession. Weer bleek een grote eensgezindheid, vooral toen duidelijk werd dat we de regel konden volgen die op de eerste generale synode, die van Mariënberg 2005, was vastgesteld. De regel namelijk die betrekking heeft op het aangaan en beoefenen van zusterkerkrelaties met kerken in het buitenland, die de Westminster belijdenisgeschriften handhaven. Die regel is overeenkomstig de belijdenis van artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar we belijden dat weliswaar de kerk verbreid en verstrooid is over heel de wereld, maar deze toch samengevoegd en verenigd is in eenzelfde Geest door de kracht van het geloof!

De synode besloot verder dat met de zusterkerk te Abbotsford over hun afscheiding van de Canadese kerken gesproken zal worden op het punt van de katholiciteit van de kerk.

Ook van deze besprekingen over de buitenlandse kerken mag gezegd worden dat ze steeds verliepen in een zeer goede geest. Er werd naar elkaar geluisterd om zo tot een goede eensgezindheid te komen.

 

Zegen

 

In alle ootmoedigheid mogen we opmerken dat de Heere ons gezien heeft in ons werk voor de kerk, ook tijdens dat moeilijke begin van de synode. Hij heeft de inspanningen van de broeders om de kerkelijke zaken zo goed mogelijk te behartigen, gezegend. Ook daarin dat we ontspannen en eensgezind samen bezig konden zijn met de zaak van zijn Koninkrijk.

De Heere heeft de gebeden om wijsheid en inzicht willen verhoren en heeft alle broeders gespaard en kracht gegeven. Ook in het bijzonder aan het moderamen, dat steeds weer moest zorgen voor een goede voortgang van het werk.

 

Katholiciteit

 

Ook nu weer is het een 'wonder' dat de acta met alle bijlagen zover klaar zijn dat deze al spoedig naar de drukker gestuurd kunnen worden! Dat is voor het grootste deel te danken aan de inspanningen van de eerste scriba – als de afgevaardigden naar huis konden na een zitting en konden uitblazen, betekende dat voor hem dat hij moest zorgen voor een geordend verslag.

Binnenkort ligt het uitvoerige verslag over de hele synode open voor iedereen. Moge dat ook leiden tot een bijstelling van het nog steeds verbreide hardnekkige vooroordeel als zou het binnen het kerkverband van DGK ontbreken aan de katholiciteit van de kerk. En dat er zou gebonden worden boven Schrift, belijdenis en kerkorde ...

Als er in al deze synodale besprekingen en besluiten iets duidelijk is geworden, dan is het wel dat er binnen De Gereformeerde Kerken voluit geloofd, beleden en geleefd wordt vanuit de katholiciteit van de ene algemene christelijke kerk.

 

Vrede

 

We mogen het werk van onze meeste vergadering, werk van zondige en beperkte mensen, leggen in de handen van de almachtige God over Wie we in Psalm 66 lazen dat Hij de zee veranderde in het droge. Dan zegt de psalmdichter zoveel jaren later

'… daar hebben wij ons in Hem verblijd...', ook wij waren er toen bij!

 

Zo mogen wij nóg steeds leven van Zijn wonderen, de eeuwen door.

We kunnen het ook zó zeggen: we leggen ons werk in de handen van Hem, Die wandelt tussen de kandelaren waar deze ook zijn in de wereld, en Die Zijn bloed gestort heeft ook voor het kerkverband.

Hij is onze vrede!