Printen

Signalen 72

 

R. Sollie-Sleijster

20-10-18

 

Onmatige gelijkheid

RD 10-10-2018

 

"In het gelijkheidsbeginsel wordt als het ware de democratische rechtsstaat samengebald. Zonder dit beginsel is er geen democratische rechtsstaat denkbaar",

 

zo stelt dr. Henk Post in het tijdschrift “Zicht”. Het algemeen kiesrecht is hiervan een voorbeeld.

 

Jan Schippers, directeur van de Guido de Brès Stichting, het wetenschappelijk bureau van de SGP, reageert op deze uitspraak in een column. Schippers:

 

"Dit gelijkheidsprincipe strijdt niet met de christelijke politieke visie. Ook in de Bijbel moeten rechters zonder aanzien des persoons rechtspreken. Armen mogen niet achtergesteld worden bij rijken en machtigen (Lev. 19 en andere Schriftplaatsen)."

 

Maar in de praktijk ziet hij dat, als dit principe al te strikt wordt toegepast, het de rechten en vrijheden van de burgers juist inperkt. Een van de seculiere opvatting van de meerderheid afwijkende mening wordt niet meer getolereerd. Moeten we ons beknot voelen door het dominante discriminatieverbod en is het gelijkheidsbeginsel dus een ondeugdelijk uitgangspunt?

 

Schippers verwijst naar de memoires van dr. Jeroen Buve (1935-2017). Deze filosoof stelt dat het gelijkheidsprincipe volkomen misverstaan wordt, wanneer het als absolute norm wordt gehanteerd. Maat houden en evenwicht bewaren is nodig, anders gaat alle verschil en diversiteit verloren en komt de vrijheid juist in gedrang.

Gelijkwaardigheid èn onderlinge verschillen dienen tegelijk te worden erkend en afgewogen. Wie principiële rechtlijnigheid en eenduidigheid wenst, kiest voor radicale gelijkheid, en rechtvaardigt dat door artikel 1 tot supergrondrecht te verheffen. Wat dan niet strookt met het uniformerende en multiculturele ideaal wordt als achterlijke onverdraagzaamheid weggezet.

 

Hoe werkt dat?

Wie zich thuis voelt in eigen dorp of stad en het vreemde wat gereserveerd beziet, noem je xenofoob. Wie het homohuwelijk afwijst, omdat het met Gods Woord in strijd is, noem je homofoob. Wie tegen de genderideologie ingaat, noem je een fundamentalist en wie het feminisme bestrijdt, bestempel je als vrouwenhater. Dat werkt, want wie wil horen bij een club racistische, homofobe, vrouwen-hatende fundamentalisten?

 

De toepassing van gelijkheid als absolute norm verandert in ongelijkheid, onderdrukking en onrechtvaardigheid, zo concludeert Schippers. Het is dan ook verbazingwekkend dat een ‘democraat’ die uit naam van gelijkheid zijn opvattingen oplegt aan anderen, door velen gezien wordt als vooruitstrevend, vrijheidslievend en verdraagzaam.

 

Alberta: geen ‘respectloze’ christelijke scholen

ND 3-10-2018

 

Ook in Alberta, Canada, blijkt het moeilijk voor de overheid om het gelijkheidsprincipe genuanceerd te handhaven. Daardoor dreigen democratische vrijheden drastisch te worden ingeperkt.

Ruim zestig onafhankelijke christelijke scholen in Alberta dreigen hun overheidssteun kwijt te raken. Hun subsidies zullen worden stopgezet als zij de ‘respectloze’ toonzetting van hun grondslag niet aanpassen. Denk hierbij aan zinnen als: ‘Het huwelijk is een door God ingestelde verbondsrelatie tussen een man en een vrouw en de enige omgeving waarin seksuele activiteit is toegestaan’. En ‘Gehoorzaamheid aan Gods wet gaat boven onderwerping aan menselijk gezag.’

Sinds het regionale parlement vorig jaar Wet 24 aannam, zijn de scholen verplicht om ‘diversiteit’ te omarmen en een homovriendelijk beleid te voeren. Leerlingen kunnen zonder toestemming van hun ouders lid worden van een lgbti-vriendengroep (lgbti staat voor: lesbisch, gay (homo), biseksueel, transgender). De meeste scholen hebben ingestemd, maar enkele tientallen gereformeerde en evangelische scholen niet. Laten zij hun ‘onvriendelijke, onbehoorlijke en respectloze bewoordingen’ in hun schoolbeleid niet weg, dan wordt subsidie stopgezet!

 

Treiteren

De scholen zien dit als een aanval op hun grondwettelijk recht op vrijheid van meningsuiting en geweten. Op hun kritiek is al twee jaar niet ingegaan.

 

‘Het is een naakte en agressieve aanval op de rechten en vrijheden die staan in het Canadian Charter. (-) Deze treitertactiek verwacht je van een onderdrukkend derdewereldregime, maar niet in een functionerende democratie die de rechtsstaat respecteert’

 

zo stelt het Justice Centre for Constitutional Freedoms. Dit Centrum ging in april namens de scholen in beroep, maar kreeg nul op het rekest, want de politieke maatregel zou niet met de grondwet in strijd zijn en de godsdienstvrijheid niet aantasten. Zij willen nu tegen deze uitspraak in beroep gaan. Deze rechtsgang kan echter wel drie jaar duren.

De regering wil onafhankelijke scholen dwingen haar ideeën en kijk op de wereld over te nemen. Onredelijk, zo oordeelt Ed Hoogerdyk, leerkracht en bestuurslid van de Associatie voor Gereformeerde Politieke Actie, in de Lethbridge Herald. Hij hekelt de ‘zogenaamde ruimdenkendheid’ van minister David Eggen, die ‘verscheidenheid niet duldt, maar eraan vasthoudt dat alle beleid wordt verwoord zoals hij wil’.

 

Botsing

Blogger Jonathon Van Maren schrijft

 

‘De frontlinies zijn nu openlijk getrokken: de regering van Alberta wil elke erkenning van het christendom uitbannen uit het provinciale onderwijsstelsel. Dit gaat niet maar over homo-vriendenclubs; de regering zegt tegen christelijke scholen dat zij niet langer christelijke leerstellingen mogen onderwijzen.’

 

David MacKenzie van de protestante lobbygroep EOPS zegt

 

'Het lijkt onafwendbaar dat authentieke en gewetensvolle christenen zich moeten voorbereiden op verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid.’

 

Christelijke instanties verheugd over uitspraak in zaak Noord-Ierse weigerbakkers

RD 10-10-2018

 

Ook in Groot-Brittannië bleek het ongenuanceerd toepassen van het gelijkheidsprincipe een probleem.

Het Noord-Ierse bakkersechtpaar dat geen taart met de boodschap “steun het homohuwelijk” wilde bakken, heeft zich niet schuldig gemaakt aan discriminatie, zo sprak het Britse hooggerechtshof uit. Deze juridische uitspraak gaf blijdschap bij veel christelijke organisaties in Groot-Brittannië. Al jaren woedde er strijd, omdat de lagere rechters vonden dat de bakkers wel discrimineerden.

 

Het hooggerechtshof motiveerde zijn uitspraak met het feit dat de bakkers niet streden tegen de persoon die de taart bestelde, maar tegen de boodschap. De bakkerij had de klant niet geweigerd, omdat hij homoseksueel is of het homohuwelijk steunt, dan waren zij schuldig geweest, maar “dat is iets anders dan hen dwingen een taart te leveren met een boodschap waarmee zij het hartgrondig oneens waren”.

Peter Lynas, directeur van de Evangelical Alliance Northern Ireland, hekelt het feit dat de zaak steeds als een kwestie tussen christenen en de homolobby werd voorgesteld. Dat is niet het geval, zo bevestigt de uitspraak, want de bakkers hebben in het verleden de klant bediend en zijn bereid dat opnieuw te doen.

Het Christian Institute, dat juridische bijstand bood, noemde de uitspraak een “prachtige uitkomst” en riep christenen in en buiten Groot-Brittannië op hun dankbaarheid aan God te uiten.

 

CGKv Nijmegen wil vrouw in het ambt

RD 15-10-2018

 

Ook in Nijmegen zorgt het ongenuanceerd toepassen van het gelijkheidsprincipe voor een probleem.

De samenwerkingsgemeente GKv en CGK Nijmegen bevindt zich in een spagaat. Zij vraagt de CGK-classis Apeldoorn toestemming om vrouwen in het ambt van predikant, ouderling en diaken toe te laten. De kerkenraad heeft een principebesluit genomen om alle ambten voor vrouwen open te stellen. Volgens het besluit van de GKv synode Meppel is dit toegestaan, maar de CGK synode benadrukte 20 jaar geleden al dat alleen mannen in die ambten mogen dienen. Het woord is nu aan de classis.

 

Classis CGK stemt in met vrouw in ambt Arnhem

RD 16-10-2018

 

Nog geen dag later lezen we op de site van het RD dat de classis Apeldoorn van de CGK de samenwerkingsgemeente CGK en NGK Arnhem toestemming heeft verleend om vrouwen in het ambt toe te laten. De classis neemt aan dat de CGK-synode deze ruimte geeft, omdat Arnhem zich aan de kerkelijke afspraken van de NGK houdt en niet aan die van de CGK. Het is voor het eerst dat een CGK-classis deze toestemming aan een samenwerkingsgemeente geeft.

 


 

Kort commentaar

Wanneer de CGK-NGK gemeente van Arnhem zich aan de afspraken van het kerkverband van de NGK houdt en niet aan die van de CGK, betekent dit dan niet dat zij daarmee onderdeel is geworden van het kerkverband van NGK en niet meer van de CGK? Waarom wordt dan nog toestemming gevraagd aan een CGK-classis? In feite is de band met de CGK immers al losgemaakt? En wat is de zin van zo’n toestemming dan nog?