Printen

Een gemeentevergadering over man/vrouw en ambt

 

D.J. Bolt

15-12-18

 

Er zijn sterke krachten in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt bezig om de vrouw in het ambt breed geaccepteerd en ingevoerd te krijgen. We hebben vele tientallen berichten daarvan ontvangen. Hoe soms gemeenten kunnen worden bewerkt leert de volgende publicatie in een kerkblaadje van een middelgrote stadsgemeente, dat ons werd toegestuurd (gemeente ons bekend). Zó gaat het dus.

 


 

'Op …. willen we bij elkaar komen om te spreken over het besluit van onze Generale synode om alle ambten ook voor vrouwen open te stellen. Al kort is u meegedeeld, dat wij als kerkenraad niet in revisie gaan en derhalve deze besluiten uit zullen voeren. Maar voordat we dit doen willen we als raad in gesprek met de gemeente. Over de vraag op wat voor manier we dit gaan doen, wanneer

en in welke stappen. Ook dat is vervat in een uitspraak van de synode, die op dit punt gemeenten en kerkenraden een eigen verantwoordelijkheid geeft in de concrete situatie van iedere gemeente. Anders gezegd: we willen de gemeente horen. Als wezenlijk onderdeel van de weg naar het besluit, dat we daarna als kerkenraad willen nemen. Omdat we heel goed beseffen, dat dit voor iedereen een gevoelig besluit is.

 

Al eerder hebben we u opgeroepen om met uw ouderling in gesprek te gaan op dit punt of op een andere manier bij de kerkenraad duidelijk te maken wat u op dit punt bezig houdt. Dat is ook gebeurd in de afgelopen tijd. Er zijn gesprekken gevoerd en reacties binnengekomen. Waarvoor onze dank. Wij horen graag wat er in de gemeente leeft. We hopen op een open gesprek, waarmee we elkaar dienen.

We willen niet op ons gesprek op de gemeenteavond vooruit lopen door nu al bepaalde stappen of mogelijkheden te verwoorden. Om je heen hoor je dat in sommige gemeenten alle ambten al open staan en er zelfs al zusters dienen in het ambt van ouderling of diaken. Er zijn gemeenten, waar het diakenambt al open staat. Er zijn gemeenten, waar gewacht wordt met het openstellen van de ambten van

oudste en-of predikant totdat de volgende synode de reacties en Revisieverzoeken behandeld heeft. En er zijn gemeenten of kerkenraden, die ook echt een revisieverzoek op de tafel van de volgende synode neerleggen. En die wachten natuurlijk

helemaal tot dat ook daarover een uitspraak van de synode komt.

 

Juist omdat we u graag willen horen in een open gesprek, hebben we het tot nu toe gehouden bij ons principebesluit, dat we kort met u gedeeld hebben. Daarom hebben we ook nooit gedacht of gesproken in termen van 'voor of tegen de vrouw in het ambt'. Hebben we ook geen sprekers uitgenodigd, die 'voor' of 'tegen' waren. Als kerkenraad hebben we twee sprekers gevraagd, die beiden op de synode aan alle besprekingen hebben deelgenomen. In september 2017 is dr. J. de Vries voor ons als kerkenraad komen spreken. Voor ons als gemeente is alleen dr. Melle Oosterhuis komen spreken en dat ging met name over hermeneutiek. Hij was preses van de synode en kon daarom ook uitleggen hoe en waarom bepaalde besluiten waren genomen. Iedereen kon daar met vragen en opmerkingen terecht.

 

Het moet niet gaan over 'voor' of 'tegen'. Dat is een onvruchtbaar woordpaar op dit punt. Het leidt ertoe, dat je een ander in een vakje stopt. Dat de ander tegenover jou staat. Met het grote gevaar dat de een de ander van alles toedicht wat de ander helemaal niet vindt. Iemand die 'voor' is kan dan zomaar gezien worden als iemand, die het gezag van Gods woord niet aanvaardt. Onvruchtbaar!!!!

We zijn geroepen om samen met alle heiligen het Woord van God te lezen en uit te leggen en toe te passen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Ik hoop op een mooi, open gesprek.

Bidt daarom.'

 


 

We geven hierop geen commentaar. Ieder kan zelf wel aanvoelen waar het wringt.

Alleen dit: wij menen zeker te weten dat genoemde voorlichters bepaald sterke voorstanders van de vrouw in het ambt waren, en zijn, en dat luid en duidelijk lieten en laten weten. Zo was inderdaad dr. M. Oosterhuis preses van de GS die besloot tot openstelling, daar krachtige leiding aan gaf en tot in het buitenland verdedigde. En dr. J.P. de Vries was secretaris van het deputaatschap Man Vrouw en ambt dat onder leiding van mr. dr. A. Haan-Kamminga de voorstellen tot openstelling deed.

Dan doet dus 'we hebben ook geen sprekers uitgenodigd, die 'voor' of 'tegen' waren' ietwat merkwaardig aan…

 

Zie bijvoorbeeld de synodeverslagen van GS Meppel, click bijvoorbeeld hier en hier en hier en hier.