Printen

Een nieuwe rubriek

Redactie een in waarheid
09-04-11

Vaak merken verontruste broeders en zusters dat op veel van hun vragen en moeiten geen antwoord komt. Hun gedachtengang wordt vaak afgedaan als 'achterhaald', 'een achterhoedegevecht', 'niet meegaan met de tijd'.
Daarom hebben we een nieuwe rubriek ingevoerd: Vraag & Antwoord. Daarin willen we kort zaken aan de orde stellen die ons zijn opgevallen en die vragen oproepen. Die vragen gaan we doorgeven aan degene die de aanleiding ervoor was. En we hopen en verwachten natuurlijk dat we daarop een (kort) antwoord ontvangen. Het is niet zozeer de bedoeling om hierbij een hele discussie aan te gaan maar om meer helderheid te scheppen in allerlei discussies en standpunten.

------------------------------------

Vraag 1
ND 25 maart: 'kontekstueel', rebellenclub voor vernieuwing

N. van Dijk

'Kontekstueel' werd opgericht met als doel: Vernieuwen van theologische inzichten met een rol voor Bijbel, belijdenis en context. "Een soort derde weg tussen een creatieflose stilstaandwatertheologie - in de belijdenis is in principe alles gezegd en dat is het - en een dynamiek die je snel richting halve of hele vrijzinnigheid wegvoerde".
Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, is m.n. op ethisch terrein kritisch op 'Kontekstueel'. Bijvoorbeeld de acceptatie van vrouwelijke predikanten als een gegeven feit baart hem zorgen.
Dr. Hans Schaeffer is sinds vorig jaar redactielid van Kontekstueel. Hij vindt de visie van Kontekstueel actueel voor de vrijgemaakt gereformeerde kerken. Er is 25 jaar nagedacht over de omgang met de spanning tussen traditie en context. Het is dat 'leerproces waarmee de GKV hun winst kunnen doen, het is nu ook onze spanning. Met behoud van traditie en diepte kan er veel worden gewonnen voor onze kerken die vaak zo formeel hun binding aan de belijdenis en traditie verwoorden'.

We zouden aan dr. Schaeffer willen vragen: Wilt u een paar voorbeelden noemen van wat u ziet als zo'n formele binding aan belijdenis en traditie.

Vraag 2
De Reformatie vrijdag 25 maart:  Bloei of wildgroei

N. van Dijk

Bij de huidige discussie over de ruimte in de kerk botsen volgens dr. De Bruijne een gereformeerde vorm van modernisme en een gereformeerde versie van postmodernisme met elkaar.
In een sociologische verhandeling wordt beschreven dat in de vrijgemaakte traditie deze botsing heviger is dan elders. Sinds de scheuring van de jaren '60 werd het streven naar beheersing steeds sterker, er ontstond een onnatuurlijke uniformiteit, de postmoderne tegenreactie leidt tot geforceerde pogingen tot variatie en pluriformiteit. De Bruijne noemt het tragisch dat beide bewegingen zichzelf zo ontzettend serieus nemen. Beide partijen weerspiegelen in een gereformeerd jasje de paradox die de moderne samenleving doortrekt. De moderne beheerser schept de postmoderne vrijblijvendheid. De vraag wordt dan gesteld : Ben jij er zo één die pal staat voor orde en regel in de kerk?

We zouden dr. De Bruijne willen vragen: Wilt u aangeven wie u bedoelt met "zo één die pal staat voor orde en regel". Vindt u trouw zijn aan de belijdenis en afspraken nakomen zoals de kerken die hebben vastgelegd in de KO, 'pal staan voor orde en regel'?
En verder: Ging de scheuring in de jaren '60 ten diepste om trouw aan de gereformeerde belijdenis of is zij slechts te typeren als het gevolg van een botsing tussen modernisme en postmodernisme?
 
Vraag 3
De Reformatie vrijdag 25 maart: Maakbare kerk

N. van Dijk

J. Westert constateert veel beweging op het terrein van kerk en geloof. "Kerken waar het institutionele denken overheerst raken in verwarring". "Als het echt niet meer gaat kiezen we voor een eigen kerkverband, dat we weer kunnen inrichten volgens onze standpunten. Het ik-gehalte in onze discussies is erg hoog".
Als we het goed begrijpen doelt Westert hier op mensen die de afgelopen jaren de GKV hebben verlaten. Deze mensen hebben over het algemeen eindeloos de kerkelijke weg bewandeld. Ze probeerden vanuit Gods Woord duidelijk te maken dat er afwijkingen kwamen in de uitleg van de Bijbel.

We zouden br. Westert willen vragen: Wat bedoelt u met een hoog ik-gehalte? Maakt u geen karikatuur van de verontruste en afgescheidenen broeders en zusters? Of bedoelt u iets anders?
En wat bedoelt u als u zegt : 'een kerk die beheerst wordt door het institutionele denken staat zichzelf in de weg'.