Printen

Wegwezen

 

D.J. Bolt

13-01-20

 

GKv Spakenburg-Noord is gescheurd!

We geven een aantal persberichten van De Bunschoter en het Nederlands Dagblad daarover.

De indringende vraag is: waar gaat het over? Uit een bericht in De Bunschoter (4 april 2019) zou kunnen worden geconcludeerd dat het om de samenwerking tussen kerkenraad en zijn predikant, ds. H.Sj. Wiersma, zou gaan. Dat die niet wilde vlotten. Maar zoals uit het citaat van het losmakingsbesluit van de classis Hilversum blijkt gaat het dieper. Want het blijkt alles te maken te hebben met vasthouden aan Schrift en belijdenis in zaken als de vrouw in het ambt en het samengaan met de NGK.

 

In de zgn. Buitenlandweek van de GKv (9-11 januari 2020) kon je weer horen dat de vrouw-in-het-ambt in de GKv een zaak van vrije keuze van de gemeenten is. Niemand zou worden gedwongen om daar vóór te zijn en hoeft er ook zijn mond niet over te houden. Maar is Spakenburg-Noord in elk geval niet een voorbeeld dat die geruststelling onderuit haalt?

 

We willen de ontwikkelingen in deze kerk blijven volgen en hopen t.z.t. verder te informeren. 

 


 

Persbericht

 

Comité NoorderkerkBlijven

 

Zondag 29 december 2019 is de volgende afkondiging voorgelezen in de Noorderkerk GKv Spakenburg-Noord:

"Broeders en zusters,

 

De kerkenraad heeft u in september per brief geïnformeerd over het voorgenomen besluit tot losmaking van ds. Wiersma.

De classis Hilversum heeft dit voorgenomen besluit volgens onze kerkelijke regelingen beoordeeld en goedgekeurd. De kerkenraad heeft daarna besloten tot de losmaking van ds. Wiersma.

Dit besluit zal ingaan per 1 januari a.s., waarbij in overleg met ds. Wiersma verdere afspraken ter zake zijn gemaakt.

Voorts zal de kerkenraad een brief opstellen richting de gemeenteleden, welke vooraf ter afstemming aan ds. Wiersma wordt voorgelegd."

 

Uit bovenstaande blijkt dat door de classis goedkeuring is verleend. Belangrijk is te weten dat de classis niet de samenwerking noemt als oorzaak van de breuk. Zij peilde dieper en wees aan dat het om de koers van de kerk gaat:

(Uit het classisrapport op grond waarvan de goedkeuring is verleend:)

 

"Waar draait het om?

De kerkenraad van Spakenburg-Noord wil nadrukkelijk werken aan de opbouw van de hele gemeente in Spakenburg-Noord waarbij ruimte is voor de klassieke lijn, maar ook voor nieuwe ontwikkelingen als het gaat om het nadenken over man/vrouw, het samengaan met de NGK of liturgische veranderingen. Ds. Wiersma wil nadrukkelijk behoud van de klassiek gereformeerde lijn. Op een aantal punten wil hij (volgens de kerkenraad maar gedeeltelijk) meegaan in besluiten als het gaat om een andere stijl (bijbelklas, muziek in de dienst, liedkeuze), op andere punten gaat het in de visie van ds. Wiersma echter om het al dan niet vasthouden aan Schrift en belijdenis (M/V in de kerk, samengaan met de NGK)."

 

De classis concludeert dat de kerkenraad de brede koers wil varen waartegen ds. Wiersma bezwaar maakt omdat daarmee de Schriftuurlijk gereformeerde koers wordt verlaten. Een bredere koers betekent ook ruimte voor meningen die in strijd zijn met Schrift en belijdenis.

Ds. Wiersma heeft daar altijd tegen gewaarschuwd. Zijn losmaking betekent dat de kerkenraad de waarschuwingen niet meer wil horen.

 

Nu de kerkenraad definitief tot losmaking heeft besloten, zal het comité NoorderkerkBlijven, namens en voor de verontruste GKv-ers aktie ondernemen om zo snel mogelijk te komen met een voortzetting van gereformeerd kerkelijk leven. Er zijn vergevorderde plannen om eigen erediensten te beleggen.

 


Berichten in de pers

 

De Bunschoter

4 april 2019

 De Bunschoter

30 december 2019

 

Definitieve breuk Noorderkerk en ds. Wiersma

 

De Noorderkerk en ds. Wiersma zijn binnenkort uit elkaar. Dat werd gistermorgen aan de gemeente van Spakenburg-Noord meegedeeld. De afkondiging van de kerkenraad richting de gemeente luidde:

 

‘Broeders en zusters, de kerkenraad heeft u in september per brief geïnformeerd over het voorgenomen besluit tot losmaking van ds. Wiersma. De classis Hilversum heeft dit voorgenomen besluit volgens onze kerkelijke regelingen beoordeeld en goedgekeurd. De kerkenraad heeft daarna besloten tot losmaking van ds. Wiersma. Dit besluit zal ingaan per 1 januari aanstaande. Voorts zal de kerkenraad een brief opstellen richting de gemeenteleden, welke vooraf ter afstemming aan ds. Wiersma wordt voorgelegd.'

 


Nederlands Dagblad

Site 3 januari 2020


Een groep leden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Spakenburg-Noord heeft het plan om 'klassiek gereformeerde’ kerkdiensten te beleggen.

 

Bunschoten-Spakenburg

Aanleiding is de losmaking van dominee Haitse Wiersma van de Noorderkerk in Spakenburg-Noord. Sinds 1 januari dit jaar is hij niet langer als predikant aan deze gemeente verbonden. Een aanzienlijk deel van de bijna 1500 leden tellende gemeente is het niet eens met de losmaking en komt sinds mei niet meer in de kerkdiensten. Volgens acht gemeenteleden, die zich hebben verenigd in het Comité Noorderkerk Blijven, moest de predikant weg omdat hij te behoudend is.

De classis Hilversum, een verband van kerken in de regio, heeft de losmaking beoordeeld aan de hand van de kerkelijke regelgeving en vervolgens goedgekeurd. Gemeenteleden die tegen de losmaking van de predikant zijn, trekken uit de bevindingen van de classis de conclusie dat de kerkenraad ‘een brede koers wil varen waartegen dominee Wiersma bezwaar maakt omdat daarmee de schriftuurlijk gereformeerde koers wordt verlaten’.

Een bredere koers betekent ruimte voor meningen die in strijd zijn met Bijbel en belijdenis, meent Peter Korlaar, die optreedt als woordvoerder van het comité. ‘Dominee Wiersma heeft daar altijd tegen gewaarschuwd. Zijn losmaking betekent dat de kerkenraad deze waarschuwing niet meer wil horen.’

 

stijl

De losgemaakte predikant wil vasthouden aan de ‘klassiek gereformeerde lijn’. Het verschil van inzicht met de kerkenraad heeft volgens Korlaar maar gedeeltelijk te maken met de stijl van de eredienst. Principiële punten, zoals vrouw en ambt en samengaan met de Nederlands Gereformeerde Kerken, liggen gevoeliger. Het gaat hier volgens het comité om ‘al dan niet vasthouden aan Schrift en belijdenis’.

In mei 2019 maakte de kerkenraad aan de gemeente bekend een losmakingsprocedure in gang te willen zetten. De definitieve losmaking per 1 januari is voor het comité reden ‘zo snel mogelijk’ te willen beginnen met het beleggen van eigen erediensten voor vrijgemaakt-gereformeerden in Bunschoten-Spakenburg die het niet eens zijn met de koers van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Als het aan het comité ligt, wordt dominee Wiersma daar de vaste voorganger. Korlaar hoopt dat deze gemeente als dolerende gemeente een voorlopige plek zal kunnen innemen binnen de vrijgemaakt-gereformeerde kerken, afhankelijk van de besluitvorming van de komende synode over een aantal revisieverzoeken.

 

kanselboodschap

Dat plan is nog niet met de kerkenraad besproken, zegt kerkenraadsvoorzitter Klaas van de Geest van de Noorderkerk. Hij kan over de kwestie niet meer zeggen dan wat zondag als kanselboodschap in de kerkdienst is gezegd. Eerst moeten de zusterkerken in de classis geïnformeerd worden, zegt hij. Of er mogelijkheden zijn voor het comité om klassiek-gereformeerde kerkdiensten onder het dak van de vrijgemaakten te beleggen, kan hij niet zeggen. ‘Onze visie is één gemeente te willen blijven en aandacht te willen hebben voor de verschillende doelgroepen in de kerk. Ik zou zeggen: kom maar met een plan. Ik weet niet wat ze voor ogen hebben’.

De gemeente Bunschoten-Spakenburg telt, Eemdijk meegerekend, vijf vrijgemaakt-gereformeerde kerken met in totaal bijna zesduizend leden. Gezamenlijk wordt gekeken naar de invulling van de tweede kerkdienst, zegt Van de Geest, waarin aandacht kan worden gegeven aan de verschillende doelgroepen door middel van themadiensten en verschillende stijlen qua liturgie. In de ene dienst zou dan bijvoorbeeld het orgel gebruikt kunnen worden, terwijl in de andere dienst ruimte is voor praisemuziek. <
 


 

Reformatorisch dagblad

Donderdag 9 januari 2020

 

De classis Hilversum van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) stemt in met het verzoek van de kerkenraad van de gkv van Spakenburg-Noord tot losmaking van ds. H. Sj. Wiersma.

Dat bracht de preses van de kerkenraad, K. van de Geest, woensdag naar buiten. De classis verleende de instemming in november, nadat alle partijen waren gehoord en nadat advies was ingewonnen bij de generale deputaten predikantszaken van de GKV.

De kerkenraad wilde deze losmaking nadat hij tot de conclusie was gekomen dat een vruchtbare samenwerking met ds. Wiersma niet meer mogelijk was. Losmaking betekent dat de predikant niet langer aan de gemeente verbonden is. De kerkenraad heeft de gemeente ingelicht. De classis stelt ds. Wiersma beroepbaar met ingang van 1 januari 2020.

In Spakenburg hebben verontruste leden van de gemeente Spakenburg-Noord het comité ”Noorderkerk blijven” opgericht. Woordvoerder P. Korlaar:

 

 „Ds. Wiersma wil vasthouden aan Schrift en belijdenis en waarschuwt tegen de bredere koers van de GKV. Met die bredere koers wordt de Schriftuurlijk gereformeerde koers verlaten. Het gaat om het al dan niet vasthouden aan Schrift en belijdenis. Het comité onderschrijft de visie van Ds. Wiersma. We gaan actie ondernemen om zo snel mogelijk te komen met een voortzetting van gereformeerd kerkelijk leven onder de paraplu van de GKV. Er zijn vergevorderde plannen om eigen erediensten te beleggen als een dolerend deel van de gemeente binnen de GKV.”