Printen

GS Goes Verslag 02 – Buitenlandweek 2/Brieven

 

R. Sollie-Sleijster

18-01-20

 

In dit verslag geven we een aantal brieven, engels: 'addresses', weer die buitenlandse kerken aan de GS Goes stuurden. Eigenlijk zijn het toespraken. Maar oorspronkelijk was het niet de bedoeling van de synode om afgevaardigden van de buitenlandse kerken gelegenheid te bieden de synode toe te spreken. Dus zonden deze kerken hun toespraken maar schriftelijk toe.
Maar de synode kwam er op terug en bood de afgevaardigden. Dus spraken een aantal buitenlandse afgevaardigden op vrijdag 10 januari de synode alsnog toe.

 

We hebben de toegezonden brieven vertaald in het Nederlands. Die zijn in dit Verslag 02 opgenomen. Maar ook geven wij de toespraken die alsnog zijn gehouden weer in het volgende verslag  GS Goes Verslag 03 – Buitenlandweek 2/Toespraken.

We hebben dit gedaan omdat er in de toespraken elementen en emoties naar voren komen die niet zó in de brieven/addresses zijn waar te nemen.
Tenslotte is er nog een derde verslag GS Goes Verslag 04 – Buitenlandweek  3/Bespreking waarin het een en ander uit de bespreking naar aanleiding van de toespraken wordt weergegeven.

Naast deze verslagen verschijnt er ook een Impressie van wat er op de synode gebeurde.

 

Nu eerst de brieven. Ze zijn weergegeven in de volgorde waarin de toespraken (later) werden gehouden.

 

Brieven

 

Brief 1 - Canadian Reformed Churches - CanRC

 

Geliefde, hoewel zich van ons verwijderende, kerken,

 

Zoals u weet uit een brief die elk van de GKv kerken heeft ontvangen en uit het door deputaten BBK ingediende rapport, hebben de Canadian Reformed Churches hun zusterkerkrelatie met u, de GKv, beëindigd. (Wij verontschuldigen ons voor het feit dat deze brief niet tijdig aan uw BBK werd toegezonden – onze fout – en daarom niet bij onze documenten was gevoegd.)

Wij waren zusters in elk opzicht. U heeft zich echter zo van ons verwijderd dat onze laatste synode unaniem heeft besloten dat het voor Gods troon niet goed zou zijn om onze relatie voort te zetten. We beseffen dat in kleinere zaken betreffende kerkorde en  kerkelijke praktijk, buitenlandse kerken niet moeten worden afgewezen. Maar waar het om gaat is dat de verschillen tussen ons niet langer klein zijn. Met bezwaard hart werd daarom het besluit genomen. En met een bezwaard hart brengen br. Nordeman en ik u nu in opdracht van de synode persoonlijk het genomen besluit en de brief die aan de GKv kerken is gezonden. 


 

DE AAN IEDERE GKV-KERK GEZONDEN BRIEF LUIDT ALS VOLGT:

 

 

Attachment 1 – Letter of Synod Edmonton to the GKv Translated into Dutch

 

Aan alle Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)

 

Onderwerp: Besluit t.a.v. zusterkerkrelatie

 

May 21, AD 2019

 

Geliefde broeders and zusters in onze Heer Jezus Christus,

 

   Met diep verdriet en pijn in ons hart schrijven wij u, als Generale Synode van de Canadian Reformed Churches Edmonton 2019, rechtstreeks aan – elke gemeente in het kerkverband van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt). Wij hebben tot deze ongebruikelijke stap besloten vanwege de zorgwekkende situatie die zich heeft ontwikkeld binnen uw kerken gedurende de afgelopen jaren. Dit heeft geleid tot de meest recente beslissing, genomen door uw GS Meppel 2017 om vrouwen toe te laten tot elk van de bijzondere ambten in de kerk. Deze ontwikkeling heeft niet alleen onze langdurig en bijzonder gewaardeerde zusterkerkrelatie ernstig verstoord, maar – en dat is belangrijker – het is kwetsend voor en ongehoorzaam aan onze Heer en Redder Jezus Christus. De bedoeling van onze brief is om uitleg te geven bij ons Synodebesluit m.b.t. uw kerken, een laatste woord van vermaan te laten horen en degenen onder u die trouw willen blijven aan Gods Woord aan te sporen de nodige actie te ondernemen.

   Zoals u misschien weet, hebben wij als kerken al meer dan twaalf jaar onze groeiende ongerustheid uitgesproken over besluiten genomen door uw synodes. Deze besluiten hebben in toenemende mate onze relatie als zusterkerken onder druk gezet. Onze Generale Synodes 2007 and 2010 hebben – door middel van een speciale commissie – ernstige zorgen onder de aandacht gebracht van uw synodes in die jaren, met betrekking tot de trouw van uw kerkverband aan het Woord van God in een aantal specifieke zaken. Tot onze teleurstelling zijn deze zorgen niet weggenomen, maar in plaats daarvan alleen maar sterker geworden. Daarom ging onze GS 2013 een stap verder. Deze Synode schreef een vermanende brief aan uw GS 2014 met een duidelijke waarschuwing tegen de achterliggende onjuiste methode van Schriftuitleg (hermeneutiek) die evident werd onder u. Onze Synode wees op de verstrekkende gevolgen van deze hermeneutiek. Het resultaat was dat uw Synodes in verschillende opzichten gefaald hebben de trouw aan het Woord van God te handhaven.

   Maar er kwam opnieuw geen verandering in de koers van uw kerken. Onze GS 2016 besloot vervolgens bepaalde regels voor de zusterkerkrelatie met uw kerken tijdelijk buiten werking to stellen. Wij hoopten dat deze drastische maatregel uw volgende synode ertoe zou brengen om een andere koers in te slaan. Onze Synode 2016 heeft de deputaten ook opgedragen om een brief rechtstreeks naar elke gemeente in uw kerkverband te sturen. Op die manier wilden wij veel mogelijk alle kerkenraden bewust te maken van de grote ernst van wat er gaande was, en waarschuwen tegen het reële gevaar dat onze zusterkerkrelatie zou worden beëindigd, wanneer de besluiten van uw volgende synode geen blijk zouden geven van hartelijke bekering.

   Onze GS 2019 heeft nu het grondige rapport ontvangen van de commissie voor het contact met uw kerken. Het heeft ons veel verdriet gedaan dat dit rapport aantoont, niet alleen dat de waarschuwingen van de GS 2016 zijn genegeerd, maar ook dat de GS Meppel 2017 de hermeneutische koers van de voorafgaande synodes heeft voortgezet, en besloot dat de Bijbel het dienen van vrouwen in de ambten van diaken, ouderling en predikant toestaat. In de toespraken van de broeders die de GS Meppel 2017 naar onze Synode 2019 had afgevaardigd, is niets gezegd dat de bevindingen in dit rapport tegenspreekt. Op basis van de redenen die in het rapport uiteengezet zijn, en naar voren gebracht worden in het besluit van onze Synode Edmonton 2019 (zie bijlage), is deze actie van de GS Meppel een duidelijke aantasting van het Woord van God, waardoor wij gedwongen zijn om onze zusterkerkrelatie met u, de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), te beëindigen.

 

   Broeders en zusters, wij schrijven deze dingen beslist niet met een gevoel van superioriteit of eigengerechtigheid, maar veeleer in nederigheid en het volle bewustzijn van onze eigen zonden en tekortkomingen. Ook wij zijn vatbaar voor dwalingen en wij bidden dat de Here onze ogen zal openen wanneer wij ons misgaan in leer of leven. Ook wij moeten ons dagelijks bekeren wanneer de Heilige Geest ons geweten prikkelt.

   Het is ons vurig verlangen dat, door middel van deze brief, en door middel van de vele vermaningen van ons en van zoveel andere zusterkerken, u als kerkverband ook geprikkeld zult worden in uw geweten, en zult terugkeren tot trouw in uw wandel met de Here, in gehoorzaamheid aan het heldere onderwijs van Zijn Woord. Wij vinden het belangrijk om u te laten weten dat, als GS Edmonton, wij hiervoor hebben gebeden. En wij kunnen u verzekeren dat dit ook het voortdurend gebed voor u zal zijn in onze kerken. Moge dit Woord van God ons allemaal aansporen: “Goed en rechtvaardig is de Heer: hij wijst zondaars de weg, wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan” (Ps. 25:8-9).

   Wij zijn ons er ook van bewust dat veel kerkleden en meer dan een enkele kerkenraad al langere tijd onze zorgen delen. Zij hebben ook gebeden en gewerkt voor terugkeer tot trouw aan Gods Woord op synodaal niveau. Wij willen deze broeders en zusters, kerkenraden en gemeenten bemoedigen, en laten weten: u staat niet alleen en wij willen u, zo goed als wij kunnen, steunen in deze moeilijke tijd.

   Door middel van deze brief, willen wij er graag bij alle gemeenteleden en kerkenraden op aan dringen “om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd” (Judas 3), door uw eerstvolgende synode op te roepen tot bekering en terug te keren tot de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis, die wij historisch met elkaar delen.

   Mocht dat proces uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat leiden, dan dringen wij er bij u op aan om uw plaats in dit kerkverband te heroverwegen. Zoals wij belijden in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, wanneer een kerkverband niet langer op een consistente manier de kenmerken van de ware kerk handhaaft, is de tijd gekomen om zich af te scheiden en lidmaatschap te zoeken in een trouwe kerk: “... is het volgens Gods Woord de roeping van alle gelovigen zich af te scheiden van hen die niet bij de kerk horen, en zich bij deze vergadering te voegen op iedere plaats waar God haar gesteld heeft” (NGB Art. 28).

   Wij realiseren ons dat dit niet een gemakkelijke stap zal zijn, en dat het ongetwijfeld met veel uitdagingen komt. Maar wij geloven dat het noodzakelijk is voor de eer van God, de bewaring van zijn kerk, en de redding van velen. Als kerkverband zijn wij bereid al zulk streven te ondersteunen met gebed, bemoediging en welke andere hulp wij zouden kunnen geven.

Wij willen u opwekken om contact op te nemen met onze Deputaten voor betrekkingen met buitenlandse kerken (Committee on Relations with Churches Abroad) om de hulp te zoeken die u denkt nodig te hebben (crca@canrc.org).

 

   Geliefde broeders en zusters, wij hopen dat u onze brief wilt ontvangen in de geest waarin hij is geschreven – de geest van broederlijke liefde en zorg. Moge de Here u genade, wijsheid en kracht geven wanneer u deze dingen overdenkt en zoekt om de juiste weg te vinden en te gaan.

  

Hartelijke groeten in Christus Jezus onze Heer,

 

namens Generale Synode Edmonton 2019

 

Rev. Douwe Agema

(Chairman)

 

Rev. Peter H. Holtvlüwer
(Second Clerk)


 

BESLUITEN VAN SYNODE EDMONTON


Artikel 41 – GKv (Gereformeerde Kerken in Nederland)
CanRC - Voorlopige Acta GS Edmonton-Immanuel 2019

 

16 Mei 2019

 

2. Waarnemingen

2.2.7

Onze subcommissie rapporteert met droefheid dat “de GKv als kerkverband doorgegaan is zich verder te verwijderen van een onderwerping aan het gezaghebbende, volkomen en duidelijke Woord van God en zich steeds meer heeft aangepast aan de westerse cultuur van de 21ste eeuw.” Hoewel deze verschuiving door de jaren heen heeft plaatsgevonden “is zij werkelijk doorgebroken met het besluit van de synode Meppel vrouwen toe te staan in het ambt bevestigd te worden”.

 

2.2.8

De subcommissie adviseert de synode Edmonton te besluiten “de zusterkerkrelatie met de GKv te beëindigen” en geeft de volgende gronden:

 1. Het besluit van de synode Meppel 2017 om vrouwen toe te laten tot het kerkelijke ambt is in strijd met de Schrift, zoals blijkt uit bijlage H van ons rapport.
 2. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het besluit zal worden teruggedraaid op appel aan de volgende generale synode, aangezien de synode Meppel heeft besloten dat de kerken onmiddellijk vrouwelijke ambtsdragers konden bevestigen en omdat de NGK, met wie de GKv in een proces van eenwording zitten, al enige tijd bevestiging van vrouwen in het ambt toestaan.
 3. Door het besluit de bevestiging van de vrouw in het ambt toe te staan heeft de GKv talloze waarschuwingen inzake onbijbelse hermeneutiek genegeerd, sinds de synode Zwolle 2008 gericht aan hun synodes door de SRN, evenals door afgevaardigden van andere zusterkerken. De GKv heeft ook ernstige vermaningen, die door de synode Carman 2013 gericht waren aan de synode Ede, aan de kant geschoven betreffende de plaats van die onbijbelse hermeneutiek aan de TUK en ook in het rapport van deputaten M/V.
 4. Het besluit van de synode Meppel om naar volledige eenheid met de NGK toe te werken laat zien dat de GKv zijn opgeschoven in de richting van die kerken, die de ambten ook hebben opengesteld voor vrouwen en die homoseksuele stellen toestaan lid in volle rechten te blijven.
 5. Het besluit van de synode Meppel 2017 om deel te blijven nemen aan het brede oecumenische forum van Nederlandse protestantse kerken op de Nationale synode in Nederland is zorgwekkend. Dit forum is ertoe overgegaan te spreken over een soort uiteindelijke vereniging van alle deelnemende kerken, zodoende laat de betrokkenheid van de GKv een verzwakking zien van toewijding aan de ware gereformeerde oecumene, die op de Schrift en de Drie Formulieren van Eenheid is gebaseerd.
 6. Een besluit om de relatie met de GKv te beëindigen is consistent met het handhaven van relaties met kerken waarmee we momenteel een zusterkerkrelatie hebben en ook met het lidmaatschap in de ICRC en de NAPARC. Het GKv lidmaatschap in de International Conference of Reformed Churches is geschorst vanwege het besluit vrouwen toe te staan in het ambt bevestigd te worden. Een paar van onze zusterkerken hebben ook hun relatie met de GKv beëindigd en binnen de NAPARC hebben de OPC en de URCNA het contact met de GKv gestaakt vanwege de vrouw in het ambt.
 7. Een besluit om de relatie met de GKv te beëindigen zou een aanmoediging zijn voor trouwe leden binnen de GKv om actie te ondernemen en het zou een laatste oproep aan de GKv als geheel zijn om zich bewust te worden van de ingeslagen richting van deze kerken, die eens met ons stonden op dezelfde grond van Schrift en gereformeerde confessies.
 8. Het doorsnijden van de banden met de GKv is de enige verantwoorde actiekoers met het oog op het geestelijk welzijn van de CanRC, die anders kwetsbaar zouden zijn voor onbijbels denken, dat meer en meer in de GKv duidelijk wordt.

2.4

De afgevaardigden van de GKv spraken de synode toe:

 

2.4.1

Ds. Rinze IJbema bracht de groeten van de GKv over. Omdat hij in beide federaties had gediend, kon hij er de nadruk op leggen dat de “kloof” tussen de twee kerken voor beide partijen pijnlijk was. Voor de tekst van zijn toespraak zie bijlage #.

 

2.4.2

Dr. Melle Oosterhuis diende als voorzitter van de synode Meppel. Hij hield een toespraak om de gedachte te verdedigen dat de nieuwe hermeneutiek die door de GKv was aanvaard, in feite helemaal niet nieuw maar de hermeneutiek van K. Schilder en B. Holwerda was, en in lijn met die van de apostel Paulus, en ja, van Jezus Christus zelf. Hij benadrukte dat het rapport van onze subcommissie niet voldoende grond bevatte wat betreft het onderwerp nieuwe hermeneutiek, om de zusterkerkrelatie met de GKv te beëindigen. Hij drong er bij de synode op aan een besluit tot tenminste de volgende synode uit te stellen. Voor de tekst van zijn toespraak zie bijlage #.

 

3. Overwegingen

 

3.1

Het rapport van de subcommissie is duidelijk in haar presentatie van de ontwikkelingen in de GKv zoals boven aangegeven en overtuigend in de beoordeling van wat deze ontwikkelingen aangeven. Niets in de presentatie van ds. Oosterhuis laat zien dat de samenvatting van de ontwikkelingen van de subcommissie inaccuraat is of dat haar beoordeling van deze ontwikkelingen en hun implicaties niet klopt.

 

3.2

Zusterkerken wereldwijd hebben de GKv aangemoedigd opnieuw na te denken over de koers die zij zijn ingeslagen, inclusief de vermaningen van de CanRC. Op de synode Meppel in 2017 werd de GKv niet overtuigd door de vermaningen van hun zusterkerken. Dit geeft ons geen vertrouwen om in de nabije toekomst verandering in de GKv te verwachten.

 

3.3 

Kerkelijke relaties worden uitgebreid tot kerken waar we de kenmerken van de ware kerk vinden (Artikel 29, Nederlandse Geloofsbelijdenis). De kenmerken van de kerk zijn met name aanwezig als een bepaalde kerk het gezag van Gods Woord aanvaardt. Nu de Gereformeerde Kerken in Nederland hun goedkeuring geven aan ontwikkelingen die in strijd zijn met de voorschriften van zijn Woord, kan niet zonder meer gezegd worden dat de kenmerken van de ware kerk consistent in die kerken aanwezig zijn.

 

3.4

Een voortzetting van de relatie met de GKv zou kunnen aangeven dat we niet pijnlijk bedroefd zijn door hun recente besluiten en onze laatste brieven en vermaningen niet in ernst hebben gegeven. Daarentegen zou het doorsnijden van de relatie onze eigen leden de noodzaak voorhouden waakzaam te zijn dat wij in de Canadian Reformed Churches niet een dergelijk pad volgen. Tegelijk zou het doorsnijden van de relatie de trouwe leden in de GKv aanmoedigen soortgelijke actie te ondernemen.

 

3.5

De relatie op dit tijdstip beëindigen behoeft niet onomkeerbaar te zijn. Mocht een toekomstige synode van de GKv blijk geven dat de kerken op hun schreden zijn teruggekeerd, dan kunnen de CanRC opnieuw relaties aangaan.

 

4. Aanbevelingen

 

De synode besluit:

 

4.1 De door de synode 2016 ingestelde subcommissie te danken voor het diligente werk dat zij hebben gedaan.

4.2 Met droefheid de zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv) te beëindigen en de CanRCs te smeken te blijven bidden voor de GKv.

4.3 Dit besluit samen met een toelichtende brief en bemoediging aan elke GKv gemeente te doen toekomen.

4.4 De commissie voor relaties met buitenlandse kerken (CRCA) op te dragen:

      4.4.1 dit besluit en deze brief (zie 4.3) persoonlijk aan de volgende synode van de GKv te overhandigen;

      4.4.2 haar rapport aan de kerken 6 maanden voor het bijeenroepen van de volgende generale synode aan te bieden.

 

Unaniem aangenomen.

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster

 

Brief 2 – The Kosin Presbyterian Church in Korea

 

Wij, de Kosin Presbyterian Church in Korea (KPCK) zegenen u in de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Ik, de broer van dr. Emeritus Prof HaeMoo Yoo, ben trots op uw kerken. Uw kerken en de Theologische Universiteit te Kampen zijn het middel geweest om zulke excellente theologen en predikanten voort te brengen,
en
ik, Prof. JaoYoun Kim van Korea Theological Seminary ben zo dankbaar dat u mij de gelegenheid heeft gegeven om hier in Kampen te studeren en nu doceer ik Dogmatiek aan het seminarie.

We zijn dankbaar, maar we zijn hier nu met grote zorgen.

 

1 - Dankbaar maar geschokt


Het voelde alsof de muren van Jeruzalem instortten, toen we over het besluit hoorden dat de GKv haar kerkdeuren opent voor de vrouw in het ambt. De GKv heeft voor onze kerken leiderschap getoond in het onderwijzen van wat de Bijbel zegt over de kerk van Jezus Christus en ook over gereformeerde theologie. In feite was het dat gereformeerde geloof dat u ons leerde, dat ons stevig staande hield op het Bijbelse standpunt tegen de bevestiging van vrouwen; zelfs hoewel verschillende denominaties in Korea het al hadden geaccepteerd. Uw kerken betekenen voor ons meer dat u zich kunt voorstellen. Uw eerste broederlijke relatie met ons begon in 1969. In 1971 schonken uw kerken liefdevol $ 250.000 (USD) om het hoofdgebouw van ons Seminarie te bouwen, destijds in Busan. Tijdens onze broederschap van een halve eeuw heeft u geholpen met de studie van verscheidene Koreaanse professoren in Kampen. U zond zelfs twee zendingsprofessoren, dr. Gootjes en drs. Kim Batteau, naar ons seminarie.[1] Zij openden de ogen van seminariestudenten en predikanten voor de historische heilsprediking. Hun dienst in Korea versterkte onze kansels met Gereformeerde rijkdom. Uw kerken werden inderdaad het model van onze kerken.

Maar nu is het modelhuis afgebroken. Onze broederlijke relatie staat op het punt gescheurd te worden. We hoorden dat na het besluit van de GS Meppel 2017 betreffende “de vrouw in het kerkelijk ambt” een paar van uw kerken vrouwen in het ambt hebben bevestigd. Niettemin pleitten wij bij u ervoor om naar ons broederlijk appel te luisteren en de implementatie van uw besluit voor tenminste twee jaren op te schorten. Wij vroegen u om tijdens die periode uitgebreide gesprekken met gereformeerde kerken wereldwijd te hebben, waaronder ook met de KPCK.

 

2 - Besluit van de 69ste General Assembly van de KPCK on Relation with Churches Abroad (September 17-19, 2019, Korea Theological Seminary Campus)

 

Voorstel

In de General Assembly werd voorgesteld dat de KPCK drie verschillende soorten relaties met andere kerkverbanden zal hebben: Kerkelijke, Theologische en Zendingsrelaties.

 

Type A. Kerkelijke Relatie (kerkelijke uitwisseling, voorheen genoemd zusterkerkrelatie)

De KPCK erkent de eenheid in het niveau van beide General Assemblies en kerken en gaat akkoord met een wederzijdse uitwisseling met andere kerken en predikanten.[2]

De Korean Presbyterian Churches in Amerika, Europa and Oceanië.

 

Type B. Theologische Relatie (theologische uitwisseling, voorheen genoemd zusterkerkrelatie)

Met deze kerken erkent de KPCK de eenheid in theologie en christelijk leven, en streeft naar uitwisseling en samenwerking met elkaar voor de bevordering van het Gods Koninkrijk.[3]

De Christian Reformed Churches in the Netherlands (CRC), the Canadian and American RC, the Free RC of Australia, o.a.[4]

 

Type C. Zendingsrelatie (uitwisseling van zendelingen, voorheen genoemd contact relatie)

Met deze kerken erkent de KPCK de eenheid in het doel van de zending, en uitwisseling en samenwerking met elkaar.[5]

De Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), o.a.[6]

(Let op: De status van de GKv gaat veranderd worden van theologische (broederlijke) relatie naar een zendings(contact)relatie.

 

Genomen besluiten

 1. De KPCK wil meer informatie krijgen over het theologische standpunt van de in het voorstel genoemde kerken en twee jaar lang een dialoog met hen voeren voordat  een besluit betreffende de relatie wordt genomen.

  Gronden:
  We hebben geen duidelijke schriftelijke informatie over de theologie van sommige van de kerken die in het voorstel worden genoemd.
   
 2. De KPCK zal uitgebreid in gesprek gaan met de GKv over het onderwerp van de bevestiging van de vrouw in het ambt voordat haar relatie met hen wordt veranderd van theologische (broederlijke) naar zendings(contact)relatie.

  Gronden:
  1 In het aanvankelijke voorstel werd geen bijzondere grond genoemd.Van de kant van de KPCK hebben we niet veel
  2 grondige gesprekken over dit onderwerp gehad met de GKv.
  3 Het is gemakkelijk de broederlijke relatie te beëindigen, maar moeilijker die weer aan te gaan.
  4 Gezien de grote erkentelijkheid van de KPCK naar de GKv moeten we harder voor de opbouw van de GKv werken dan de andere zusterkerken van de GKv.

Gevolgen van het besluit

 

Allereerst wil de KPCK meer gesprekken met de GKv hebben en verzoekt zij  het besluit betreffende de bevestiging van vrouwen in het ambt te heroverwegen.

In de tweede plaats zijn we ons ervan bewust dat onze kerken en ons Koreaanse Theologisch Seminarie zoveel dank verschuldigd zijn aan de Theologische Universiteit in Kampen, dat wij daarom geduldig met u van gedachten zullen wisselen over de opbouw van uw kerken. Wij, de KPCK, zullen de laatsten zijn om de broederlijke relatie met de GKv te beëindigen, waar andere kerken al kunnen hebben besloten om dat te doen.

In de derde plaats kan de KPCK niet anders dan de broederlijke relatie met de GKv beëindigen, als u doorgaat in de richting te bewegen van het openen van de ambten voor vrouwen.

 

3 - De dwaasheid van het Evangelie - Gelijkheid - Gehoorzaamheid aan de drie-enige God


We willen u met het volgende uitdagen:

 

Aanvaard in de eerste plaats in “de dwaasheid van het evangelie van het kruis” en ga niet op in “de wijsheid van de Griek” (1 Cor. 1:18). Omgeven door wijze vrouwen en mannen die 'de wijsheid van de gelijkheid' uitroepen, smeken wij u niet wijzer te zijn dan God, die vrouwen opdroeg mannen in het ambt te gehoorzamen, terwijl zij in hun wezen gelijk zijn aan mannen. Dwaasheid van God is wijzer dan menselijke wijsheid.

 

In de tweede plaats: als u ervoor kiest vrouwen te bevestigen in de kerkelijke ambten als gevolg van de veranderde rol van vrouwen in de huidige maatschappij, door af te wijken van het orthodoxe geloof en de goede leer van de Bijbel, dan kan dat leiden tot het op losse schroeven zetten van de orthodoxe leer van de Drie-eenheid.

 

God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn gelijk in hun wezen. De Zoon werd door de Vader tot onze redding gezonden. God de Geest is gelijk in zijn wezen aan de Vader en de Zoon en werd door de Vader door middel van de Zoon gezonden (Joh. 15:26). Drie personen zijn even actief in hun wezen, maar twee personen besluiten passief te zijn in hun ambten, voor onze redding.

 

De Zoon is in zijn wezen gelijk aan de Vader. Hij gehoorzaamde echter vrijwillig de Vader in zijn ambt, die tot redding van de uitverkorenen besloot. Hij werd menselijk vlees en gehoorzaamde tot de dood (Fil. 2:5-11). De Zoon leerde het Woord dat Hij van de Vader ontving, de Geest leert het Woord van de Zoon, dat van de Vader was ontvangen (Joh. 16:13-15). De vernederende gehoorzaamheid en het luisteren naar ander personen maken de Heilige Drie-eenheid mooi. Door het loven van andere personen wordt die persoon geloofd. (Joh. 12:28,29; 16:13, Fil. 2:9-11)

 

Terwijl wij zo’n uitgesproken vrijwillige vernedering, gehoorzaamheid en aandacht van deze Personen, zelfs waar ze gelijk zijn, niet volledig kunnen begrijpen, kunnen we het als waar belijden, want de Bijbel zegt het zo tegen ons (Heidelbergse Catechismus 25). De leer van de Drie-eenheid is door de eeuwen heen ongewijzigd gebleven, in de prehistorie, middeleeuwen en de moderne tijd, en blíjft dat, zelfs in deze kapitalistische maatschappij waar vrouwen net zo werken als mannen. God de Vader, de Zoon en de Geest gaan door te zijn zoals Hij is “Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat alles geschied is.” (Matt. 5:18). Dat heeft zijn eigen bedoeling en gezag.

 

Met vreugde belijden we Efeze 5:20-33. De vernedering, gehoorzaamheid en het luisteren naar de Vader van de Zoon en de Geest, die gelijk zijn aan de Vader, bouwde zijn kerk en het Christelijk gezin. Dit zal niet veranderen. De gehoorzaamheid van de vrouw en het luisteren naar mannen in de kerk en in het gezin kan niet veranderen. Bevestiging van de vrouw in het ambt kan onze confessie en de leer van de Drie-eenheid in gevaar brengen, vrezen we.

 

In de derde plaats vrezen we dat het besluit van de bevestiging van vrouwen in de ambten ontstaan kan zijn door de verzwakking van geloof in deze levende God in uw kerken. Toen ik in 1995-1999 in Amerika een kerk met de gereformeerde traditie bezocht, onderwezen veel zogenaamde “gereformeerde” kerken geen Catechismus; gezinnen lazen niet samen de Bijbel. In die tijd was de bevestiging van de vrouw in het ambt in discussie. Al snel besloten ze om toe te staan dat de vrouw in het kerkelijk ambt werd bevestigd.

Ik hoop dat het besluit van de GKv om vrouwen in het ambt te bevestigen geen teken van geestelijke achteruitgang is.[7] Tegelijk maakt het me echter bezorgd dat het een symptoom is van God minder liefhebben en zelfs van een geleidelijk afscheid nemen van de hele Gereformeerde confessie op het niveau van het kerkverband.

 

4 - Eén heilige katholieke (algemene) apostolische Kerk


In broederlijke liefde vragen wij u:

 

Blijft u allereerst alstublieft één met de gereformeerde zusterkerken. Neem alstublieft geen afscheid van de belijdenis van de heilige katholieke kerk. Geef alstublieft aandacht aan de profetische stemmen van uw zusterkerken, inclusief aan degenen die hebben besloten de broederlijke of contactrelatie met de GKv te beëindigen.

In de tweede plaats, blijf alstublieft doorgaan met onze gesprekken en luister naar het pleidooi van de KPCK om de implementatie van de bevestiging van vrouwen in de ambten voor de komende twee jaren op te schorten.

En ten derde nodigt de KPCK broeders en zusters van de GKv uit naar Korea te komen om in een conferentie te spreken over ‘de vrouw in de kerkelijke ambten’, en dat zo mogelijk vóór onze General Assembly die staat gepland voor 15 september 2020.

 

Wij doen een appel op u als één van uw zusterkerken.
Blijf alstublieft bij de belijdenis van de heilige, katholieke apostolische kerk, die zowel uw als onze kerken geloven en u ons zo goed heeft geleerd.

 

Moge de Heere u zegenen met alle geestelijke zegeningen. Amen!

 

Brief 3 – Free Reformed Churches of Australia - FRCA

 

Afgevaardigden van de synode en geachte gasten,

 

Namens de Vrije Gereformeerde Kerken van Australië spreken we onze dank uit voor uw gastvrijheid en bereidheid ons bij deze gelegenheid te ontvangen.

Het is een verdrietige gelegenheid. We waren altijd zusters. We zijn dat niet meer. In 2015 hebben onze kerken unaniem besloten de relatie te schorsen en opnieuw in 2018, eveneens unaniem, deze te beëindigen.

 

Het is goed mogelijk dat u vraagt: Wat doet u hier dan?

Het feit dat we hier aan de andere kant van de wereld weer met twee afgevaardigden zijn, laat twee dingen zien.

In de eerste plaats geeft het de pijn aan die we ervaren bij wat wij voelen nu we gedwongen zijn deze scheiding door te zetten. Een scheiding is iets wat niet licht opgevat worden. Als bij een scheiding één partner zich gedwongen voelt weg te gaan, blijft de achterblijvende partner vaak in ontkenning steken dat zoiets echt ooit zijn of haar eigen schuld was. Om eerlijk te zijn – en eerlijkheid is de sleutel om werkelijk respect te tonen – hebben wij het gevoel dat dit inderdaad de boodschap is die u ons heeft gegeven. Niettemin zouden wij heel graag willen dat u begrijpt dat u vanuit ons perspectief gezien, geestelijk overspel heeft gepleegd en hier nog mee doorgaat. En dit doet pijn.

Onze synode van 2018 heeft de wortels van dit overspel aangewezen: de toepassing van een hermeneutiek die “de GKv heeft toegestaan zich af te keren van de duidelijke instructie in Gods Woord, en ontrouw er aan laat zien door gebrek aan onderwerping aan dat Woord”. We zien blijken daarvan in bijvoorbeeld het openen van alle kerkelijke ambten voor vrouwen.

Het doet ons pijn dat een zuster die jarenlang voor velen in onze kerken de moederkerk was, in de netten van dit overspel verstrikt is geraakt. Maar wat nog zwaarder weegt, dat naar onze overtuiging dit u beschadigt en zal beschadigen – zelfs als u zich dat nog niet realiseert. Bovenal doet het onze God en Redder pijn en beledigt het Hem. Het is voor zijn eer en glorie dat we ervan overtuigd zijn dat onze relatie verbroken moet worden.

 

Maar we spraken van twee dingen die onze aanwezigheid hier laten zien.

De tweede is liefde. Als een relatie verbroken is en er een wederzijds het gevoel bestaat dat dit moet, als twee mensen besloten hebben hun eigen prettige en afzonderlijke wegen te gaan, moet je je allereerst afvragen of er hier wel ooit sprake van een solide en liefhebbende relatie is geweest. Als een scheiding langer duurt, moeilijk en pijnlijk is – wijst dat op een sterke liefdesband die de twee aan elkaar verbond. Als zo'n relatie wordt bedreigd verandert liefde in pijn.
 

We zijn hier om nog een laatste keer te protesteren, omdat we die liefde ervaren. U bent niet uit onze harten. En we smeken u zelfs nu nog om het pad waarop u zichzelf heeft begeven te heroverwegen en terug te kerken naar dat zekere fundament van Jezus Christus, zoals Hij en zijn wil zich aan ons in de kostbare gave van de Heilige Schrift heeft geopenbaard.

 

Brief 4 – Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika – VGKSA

 

Geachte afgevaardigden van de synode Goes 2020, zowel van plaatselijke kerken als vanuit de hele wereld,

 

Groeten

 

Het is ons een groot voorrecht hier te zijn en gelegenheid te krijgen de groeten van de Vrije Gereformeerde Kerken van Zuid Afrika over te brengen. Wij zitten in de zuidelijke tip van Afrika.

Deze groeten worden u gezonden door broeders en zusters op een continent waar het nu volop zomer is en waar broeders en zusters met een grote verscheidenheid van culturen samen vergaderd zijn in één kerkverband. Maar ondanks de geografische afstand en het verschil in taal, cultuur en klimaat zijn we verenigd door het geloof in onze Heere Jezus Christus.

 

Zendingswerk

 

Naast onze groeten willen we de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland ook graag danken voor hun uitgebreide steun aan het zendingswerk van onze kerken. De diversiteit van talen en culturen in ons kerkverband is een direct gevolg van dat zendingswerk. We weten uit persoonlijke ervaring van hoe grote waarde uw steun door de jaren heen is geweest, niet alleen maar financieel, maar ook door uw gebeden tot de Koning van de Kerk.

Er is nog steeds veel werk te doen en de Heere heeft ons in ons land veel kansen gegeven om het evangelie te verkondigen. Zo hebben we het afgelopen jaar gezien dat nog een zendingsgemeente is geplant (Fisantekraal), en een zendingskerk (Wesbank) als zelfstandige kerk is geïnstitueerd. We hebben momenteel acht geïnstitueerde kerken in ons verband en zes zendingsgemeenten.

 

Maar de Heilige Geest is bezig ons naast kerkplanting ook andere methoden van zendingswerk te leren,. Eén van deze nieuwe methoden is het werk van het Reformational Study Centre (RSC). Dit is een project dat evangelieverspreiding steunt met een bibliotheek, met als doel degenen die het Woord van God willen bestuderen en prediken te voorzien van Schriftuurlijk gezond materiaal. Gereformeerde literatuur en preekschetsen worden elektronisch in Afrika en Azië verspreid (in het Engels en Frans). Dit zendingswerk is een antwoord op de grote zendingsopdracht in Mattheus 28, waar Jezus zegt: “…hun lerend al wat ik u geboden heb in acht te nemen”.

 

Doel van kerkelijke relaties

 

De  belangrijkste reden om een relatie als zusterkerken te hebben is dat we een verantwoordelijkheid hebben om elkaar aan te moedigen, en te vermanen om trouw aan het Woord van God en het evangelie van Jezus Christus te blijven.

 

Droefheid

 

Wat dit betreft zijn wij verdrietig en diep bedroefd in onze relatie met de GKv. De reden hiervoor is dat het lijkt alsof veel van uw kerken begonnen zijn de Bijbel op een manier te lezen die het gezag van het Woord van God aantast. U heeft òf bepaalde gedeelten van de Schrift veronachtzaamd, òf u bent begonnen discussies te voeren over bepaalde gedeelten van de Schrift die niet meer passen bij de cultuur van uw huidige samenleving.

Onze kerken hebben al vaak hun zorgen geuit en u hierover vermaand. Wij zijn verdrietig en bedroefd, omdat het lijkt alsof u niet naar ons heeft geluisterd, noch naar de andere zusterkerken.

 

Advies

 

De afgevaardigden uit het buitenland zijn als adviseurs op uw synode uitgenodigd.

We willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om u het advies te geven biddend de betekenis van het Gods Woord in 2 Petrus 1:20-21 te overwegen:

 

“Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.”

 

Gebed

 

Ons gebed is dat de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest u heel deze synode zal leiden, zodat uw werk voor allen in het kerkverband tot zegen mag zijn en ook reden tot blijdschap en dankbaarheid aan uw bezorgde zusterkerken mag geven. Mogen we samen staande blijven in deze verloren en gebroken wereld, het evangelie van onze Heere Jezus Christus verbreidend en verenigd in Hem.

 

Brief 5 – Gereformeerde Kerke van Suid Afrika – GKSA (Dopperkerken)

 

Broeder voorzitter,

 

Het is ons een groot voorrecht op de Generale Synode van de GKv 2020 te zijn als afgevaardigden van de Gereformeerde Kerken in Zuid Afrika (Reformed Churches in South Africa, officieel afgekort als de GKSA).

 

De GKSA deputaten voor Oecumenische Zaken hebben twee van onze leden afgevaardigd om op uw synode aanwezig te zijn: ikzelf (dr. Douw Breed) en Prof. Gert Jordaan. Prof. Gert Jordaan is emeritus professor van de Teologiese Skool van die GKSA in Potchefstroom en ik was tot eind November 2019 fulltime predikant in Pretoria. Ik ben nu emeritus predikant in Irene, Pretoria. Het is ons een voorrecht groeten over te brengen van de GKSA aan de Generale Synode van de GKv 2020.

 

In de eerste plaats willen we graag een korte introductie van de GKSA, haar geschiedenis en omstandigheden met u delen.

 

Geschiedenis

 

Onze geschiedenis gaat terug tot 1859, toen de GKSA werd gesticht op basis van de Drie Formulieren van Enigheid en de Kerkorde van Dordt. Vanuit een klein begin is de GKSA door de genade van de Heere in de meer dan 160 jaren van haar bestaan gegroeid tot een aantal van 397 kerken, met bijna 100.000 leden en 276 fulltime predikanten van het Woord.

 

Een belangrijk deel van onze geschiedenis is de stichting van onze eigen Theologische School, die in 1869, 10 jaar na de stichting van onze kerken, werd opgericht. De Theologische School ontwikkelde zich later tot de Potchefstroom University for Christian Higher Education, die sinds 2004 bekend staat als de North West University met drie campussen. De opleiding van de predikanten aan de Teologiese Skool wordt in officiële samenwerking met de Theologische Faculteit van de Universiteit gedaan. In de loop van de tijd hebben zowel de Theologische Faculteit  en de Universiteit zich verder ontwikkeld, en beide zijn op formidabele wijze gegroeid. Momenteel telt het aantal ingeschreven studenten voor een theologische graad aan de Faculteit meer dan 600 studenten en het aantal geregistreerde studenten op de Universiteit is meer dan 68.000.

 

Zendingswerk

 

De GKSA heeft een significante geschiedenis van zendingswerk in de zuidelijke delen van Afrika. Naast zendingswerk van plaatselijke kerken in eigen omgeving hebben zendelingen van de GKSA actief zending gepromoot vanuit centra onder de Venda, Zulu en Tshwana mensen in verschillende delen van het land, en zelfs in Namibië, Zambia en Botswana.

 

Er wordt tegenwoordig veel over “kerkplanting” gesproken. Maar in Zuid-Afrika en in Afrika worden (letterlijk) elke dag op eigen initiatief nieuwe kerken gesticht zonder dat (bestaande) kerken actief nieuwe kerken planten. Als je door de dorpen rijdt, zie je deze kerken overal.

Het probleem is dat in verreweg de meeste van deze kerken de leiders geen enkele theologische opleiding hebben en dat het syncretisme aan de orde van de dag is. Op heel unieke wijze en als onderdeel van ons zendingswerk zijn de GKSA begonnen met een initiatief onder de naam DOCENDA om deze leiders op te leiden tot bevoegde dominees, zelfs degenen die op geen enkele manier een gereformeerde achtergrond hebben.

 

Deze training wordt in samenwerking met de Faculty of Theology van de North West University gedaan. Het is zo geregeld dat de niet opgeleide, of maar zwak opgeleide kerkleiders, via DOCENDA zich als studenten bij de North West University inschrijven. Aan het einde van hun studie ontvangen de succesvolle studenten een wereldwijd erkende graad van de universiteit. De opleiding wordt via afstandsonderwijs gegeven met colleges die via het internet worden uitgezonden. Voor dit doel wordt een aantal kerkgebouwen van de GKSA gebruikt als Open Learning Centers door heel Zuid Afrika heen. Zulke kerkgebouwen zijn ingericht voor het ontvangen van colleges met gebruik van ‘whiteboard’ technologie via het internet. De colleges worden op die manier vanuit de universiteit uitgezonden en door studenten in deze leercentra ontvangen. Plaatselijke predikanten begeleiden en ondersteunen de studenten. U zult begrijpen dat de invloed van de training op deze leiders en op de gemeenschappen waar ze werken enorm is. Deze leiders ontvangen nu een gereformeerde opleiding, waardoor haast alles wat zij aan hun volgelingen verkondigen verandert, evenals de manier waarop zij hun gemeenten leiden.

 

GKSA en de vrouw in het ambt

 

De Gereformeerde Kerken hebben in 1988 een duidelijk besluit genomen in de zaak van de vrouw in het ambt. Na dat besluit zijn veel studies gedaan, maar de uitkomst was elke keer hetzelfde: “Volgens Gods Woord kunnen vrouwen niet als ouderlingen en predikanten dienen.” Dit standpunt is in 2015 en 2018 bevestigd, toen de GKSA Generale Synode over bezwaarschriften moest besluiten.

 

Homoseksualiteit

 

Wat betreft de zaak van homoseksualiteit heeft de GKSA Synode van 2003 het volgende heldere besluit genomen:
“De Gereformeerde Kerk wijst met kracht alle vormen van buitenechtelijke en homoseksuele omgang af. Gods Woord geeft aan dat het monogame huwelijk tussen man en vrouw de begrenzing vormt waarbinnen de door God gegeven seksualiteit moet plaatsvinden.”

 

Zuid Afrika in een nieuwe dispensatie

 

Zoals u zult weten bevindt Zuid Afrika zich nu meer dan 25 jaar in een nieuw politiek tijdperk. Er zijn veel dingen in ons land waar we dankbaar voor zijn. Maar op het ogenblik doet onze economie het niet al te goed en de criminaliteit en corruptie hebben, zacht gezegd, zulke afmetingen aangenomen dat het voor de regering bijna onmogelijk is het gezag te handhaven. Moord en verkrachting zijn in Zuid Afrika gewoon geworden, dit ondanks talloze inspanningen om het tij te keren door de regering en burgerlijke organisaties. Vanzelfsprekend is deze gang van zaken niet tot eer van God.

 

De kerk heeft daarom een enorme taak om in zo’n omgeving het evangelie te brengen. De GKSA blijft samen met andere Christelijke kerken in Zuid Afrika bidden en voortdurend getuigenis geven aan onze regering en binnen onze maatschappij over de wil van de Heere en zijn genade. Wij hebben ook het gebed van medegelovigen van overal ter wereld nodig of de Heere in ons land een verandering ten goede wil bewerken.

 

Onze roeping

 

Als Gereformeerde kerken weten we dat onze Heere ons roept om te zijn wat we zijn: een licht en zout te zijn in ons land met al zijn problemen. We vragen u te bidden voor de kerken in Zuid Afrika zodat we trouw aan onze roeping mogen zijn.

 

Voorzitter, zoals Johannes in Openbaring 1:9 zegt: Wij zijn uw broeders en “deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus”. Wij groeten u daarom heel hartelijk en bidden dat onze Heere en Hemelse Vader u wil leiden en kracht geven en bemoedigen om door te gaan op het pad van het Gereformeerde geloof in gehoorzaamheid aan zijn wil en het Woord.

 

Wij danken u.

 

Prof. GJC Jordaan en dr. Douw Breed

 

Brief 6 – The Orthodox Presbyterian Church – OPC

 

Voorzitter, vaders en broeders, geliefden in de Heere,

 

Het is mij een oprecht genoegen u de groeten in de naam van onze Heere Jezus Christus over te brengen van uw broeders en zusters in de Orthodox Presbyterian Church in America, dankbaar voor de vele jaren die we hebben gedeeld in een vaste toewijding aan de hele raad van het Woord van God, zoals samengevat in onze gemeenschappelijke Gereformeerde Belijdenisgeschriften. Wedergeboren tot een levende hoop door de wederopstanding van Jezus Christus van de doden, gaan we samen met u verder op onze aardse pelgrimsreis naar de zekere erfenis die in de hemel onvergankelijk, ongeschonden en onverminderd voor ons wordt bewaard.

 

Eind 2018 bedroeg het totaal aantal leden net iets meer dan 31.000 en het totale aantal gemeenten bereikte 324, alle in de VS, Canada of Puerto Rico, (282 georganiseerde gemeenten en 42 niet georganiseerde missieposten) in 16 presbyteries.

 

We verheugen ons nog steeds in Gods zegeningen over ons, toch was het voorbije jaar ook vol uitdagingen en moeilijkheden. Begin december 2018 zouden we binnen zes maanden vijf gezinnen van onze buitenlandse zendingsvelden verliezen: drie daarvan in een land in Azië, waar de regering agressief degenen vervolgt die de naam van Jezus Christus belijden en hun medegelovigen proberen voor Zijn eredienst bijeen te brengen; één gezin uit een ander zendingsgebied, dat zich tijdens een oorlog terugtrok en wat te wijten was aan een intern zendingsconflict; en iemand uit nog een ander zendingsveld, die ernstige zonden beleed en van het veld werd verwijderd, vervolgens afgezet uit het ambt en een paar maanden later geëxcommuniceerd. Zijn voormalige collega’s, de plaatselijke gemeente, leden van de presbytery (waarvan sommigen geduldig doodsbedreigingen verdroegen), en de theologische opleiding zijn allen nog steeds hard aan het werk om de gedane schade te herstellen die door zijn zonden aan de kostbare naam van onze Heiland is toegebracht. En we hebben ook twee keer in één jaar een zesde gezin per helikopter uit Haïti moeten evacueren te midden van ernstige rellen en gewelddadige burgerlijke onrust daar.

 

In april heeft een lid van één van onze gemeenten meerdere schoten gelost in een synagoge in zuid Californië, waarbij één persoon gedood werd en drie anderen gewond raakten, waaronder ook de rabbi van de synagoge.  Onze General Assembly besloot tot een periode van inkeer en gebed m.b.t. deze zaak. En de predikant van de jonge schutter gaf informatie over de inspanningen om de slachtoffers en de leiders van de onder vuur genomen synagoge en moskee hulp te bieden, evenals aan de plaatselijke OPC gemeente en het betreffende gezin.

 

In augustus kreeg de directeur Financiën van ons kantoor op de leeftijd van 56 jaar een zware hartaanval en werd door zijn Heere thuis geroepen. Twee dagen later benam de scriba van onze Commissie voor Oecumenische en Interkerkelijke Relaties (CEIR), ds. Jack W. Sawyer – die enigen van u waarschijnlijk persoonlijk hebben gekend – zich na maanden van strijd tegen een ernstige depressie, zich het leven.

Bid alstublieft voor de weduwen en gezinnen van beide mannen. Hoe dankbaar zijn we dat we een Hemelse Vader hebben naar wie we met al onze zorgen kunnen gaan, wetend dat Hij alle ding doet meewerken ten goede voor hen die Hij liefheeft.

 

Momenteel heeft de OPC een kerkelijke relatie met twintig kerken en correspondentierelatie met negen kerken – waaronder u. De OPC is actief betrokken als één van de dertien lidkerken van de North American Presbyterian and Reformed Council (NAPARC) en is één van de vierendertig lidkerken van de International Conference of Reformed Churches (ICRC). Wij nemen voortdurend de kansen waar om diensten te verlenen aan onze NAPARC en ICRC broeders. Veel dank dat u dr. en mevr. (Flip en Anneloes) Baardman, M.D. – leden van uw kerk in Groningen Oost – heeft uitgezonden om met ons mee te werken in de medische kliniek die door onze Uganda Zending in het afgelegen zuid-Karamoja wordt gedreven. Zij zullen volgens schema deze maand naar Nederland terugkeren na twee jaren dienst op het zendingsveld, we zullen hen erg missen!

 

Belangrijke acties in de afgelopen drie jaren door onze General Assembly zijn onder meer:

De laatste twee decennia hebben wij vooral met zorg enige van de ontwikkelingen in uw kerken gevolgd. Tussen haakjes, in 2010 besloot onze General Assembly de relatie van Corresponding Relations met u voort te zetten, liever dan uw hoffelijke uitnodiging destijds om een volledige Zusterkerkrelatie aan te gaan, en droeg onze CEIR op zaken van wederzijdse zorg met uw deputaten te blijven doorspreken.

Onze 86ste (2019) General Assembly heeft een zeven bladzijden tellende brief aan deze Generale Synode Goes aanvaard, die u meen ik hier voor u heeft en die de volgende openingsalinea heeft:

 

Nu de datum voor de synode Goes 2020 dichterbij komt, schrijven wij u die zoveel jaren voor ons vaders in het geloof bent geweest, nog een keer om er bij u op aan te dringen terug te keren van de koers waarop u sinds de synode Meppel 2017 bent gevaren met het besluit om de bijzondere ambten van predikant en/of regerend ouderling open te stellen voor personen die bijbels gezien niet voor zulke ambten bevoegd zijn – een koers die alleen maar kan leiden tot een verbreking van de gemeenschap met die kerken die trouw begeren te blijven aan de hele raad van Gods Woord, zoals samengevat in onze Gereformeerde confessionele belijdenisgeschriften.

 

Wij danken onze Heere voor alle goede dingen die wij de afgelopen vijfenzeventig jaren van u hebben geleerd. Wij hebben u lief. Wij bidden voor u.

Laat me afsluiten met deze woorden van onze Heere die in de grafsteen van één van onze Nederlandse zendelingen zijn gegraveerd en die als martelaar in 1974 in Eritrea is gestorven:

“Wees trouw tot in de dood en Ik zal u de kroon van het leven geven.”

 

Dank u en moge Gods vrede met u zijn.

 

Deze toespraak werd gehouden door Mark T. Bube, scriba van het Committee on Ecumenicity and Interchurch Relations en algemeen secretaris van het Committee on Foreign Missions van The Orthodox Presbyterian Church.

 

Brief 7 – Gereja Kristus Tuhan

 

Namens de Gereja Kristus Tuhan (GKT – De Kerk van Christus de Heer) maak ik graag van deze gelegenheid gebruik de groeten over te brengen aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland.

Wij danken u voor uw vriendelijke uitnodiging om deel te nemen aan de Vergadering van de Generale Synode en we zenden ds. dr. Markus Dominggus Leredawa (vice voorzitter van het moderamen van de synode) en ds. dr. Amos Winatto (voorzitter van de Dogma en Teaching Afdeling).

 

Ons gebed is dat God deze Generale Synode zal zegenen en dat u besluiten zult nemen die goed zijn voor de ontwikkelingen in de GKv en voor uw partners overal. De Synode van de Church of Christ the Lord heeft onlangs haar 80ste verjaardag gevierd in de GKT Hosanna, één van onze gemeenten in Surabaya.

 

De GKT begon met de broederschap van een paar Chinese mensen die aan het eind van de 19de eeuw uit China waren gekomen. Later werd dit de eerste gemeente van Surabaya. Met de hulp van ds. H.A. Hildering, een Nederlandse zendeling van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, werden onze gemeenten in 1934 samengevoegd en vergaderd tot één Chinese kerk.

 

Deze kerk werd destijds, 7 december 1939, officieel erkend door de Nederlandse regering en kreeg de naam Tiong Hoa Kie Tok Kauw Khoe Hwee Oost-Java (Chinese Christelijke Kerk Classis Oost-Java). Later, nadat Indonesië haar onafhankelijkheid had verkregen, werd haar naam in het Indonesisch veranderd: Gereja Kristen Tionghoa (GKT) Klasis Jawa Timur.

 

Na de politieke onrust van 1965 die Indonesische Chinezen veel moeiten bezorgde, werd in 1968 de naam nog een keer veranderd. De naam werd Gereja Kristus Tuhan (GKT) of De Kerk van Christus de Heer, The Church of Christ the Lord (CCL). En met deze naam ontstond ook een nieuwe wijze van evangeliseren en een nieuwe vorm van kerkorganisatie. Van een federatie van kerken is het nu één kerkverband met een synode geworden. En haar evangelisatiewerk heeft zij uitgebreid, nu niet alleen meer onder Chinezen, maar ook onder andere etnische groepen in Indonesië.

 

In deze mooie tijd willen we ook graag onze hartelijke dank uitspreken voor de royale steun die de GKv aan ons heeft gegeven. Uw mildheid heeft het ontwikkelingsproject van één van onze scholen vooruitgeholpen, de Sekolah Kristen Aletheia Probolinggo (Aletheia Christian School in Probolinggo). Uw steun heeft ook geholpen bij het stichten van onze preekplaats in Palangka Raya, Centraal Kalimantan. Onze preekplaats in Palangka Raya zal 17 december 2019 geopend worden en dan zal tegelijk het Kerstfeest worden gevierd. Ons nieuwe scholencomplex in Probolinggo zal in januari 2020 gewijd worden aan de dienst van God.

 

Wij bidden dat God ook verder de GKv wil blijven zegenen en wij zegenen uw samenwerking met kerken in het buitenland, in het bijzonder met de GKT en de Aletheia Christian School tot meerdere eer van Hem.

 

Malang, 10 december 2019. Ds. dr. Komelius A. Setiawan,

Voorzitter van het moderamen van de Synode van de Kerk van Christus de Heer.

 

Brief 8 - Gereja Reformasi Calvinis di Indonesia (GGRC-I)

 

Geachte broeders,

 

Dank u voor uw uitnodiging om uw Generale Synode bij te wonen. Helaas kunnen wij vanwege gebrek aan financiële ondersteuning niet komen.

 

We zijn blij met uw brief met groeten aan onze recente Generale Synode in Korlok (augustus 2019).

Op deze synode hebben wij met diepe bezorgdheid gesproken over uw kerkverband betreffende de positie van de vrouw in het ambt en ook aangaande de nieuwe hermeneutische benadering die u heeft aangenomen en toepast in uw kerkverband. We zijn er zeker van dat veel gereformeerde broeders uit verschillende denominaties die een relatie met u hebben, over deze dingen met u hebben gesproken, inclusief de broeders van de ICRC. We zijn zo bedroefd om al deze nieuwe ontwikkelingen bij u te zien. Als broeders in de Heere willen niet met u debatteren of argumenteren in deze brief omdat die niet de goede plaats daarvoor is.

 

We willen u alleen vragen om alstublieft voor het aangezicht van de Heere te heroverwegen wat u doet. En biddend al deze dingen in het licht van de hele Bijbel en de al onze Gereformeerde confessies die we allen hebben te onderzoeken. Zodat u daardoor tot berouw komt en weerkeert naar het goede en Bijbelse standpunt dat u voorheen had. Wij zijn hier zo bezorgd over, omdat het onze zusterkerkrelatie met u kan beïnvloeden.

 

Op onze laatste Generale Synode is besloten ons als CRCA opdracht te geven u een brief te sturen. Daarom schrijven we u nu en hopen intens dat uw synode deze zaak zal kunnen bespreken en terugkeert naar het Bijbelse standpunt, namelijk geen vrouwen toe te laten tot de ambten en ook niet vast te houden aan de nieuwe hermeneutische benadering, maar in plaats daarvan geheel terug te keren.

 

Laten we onze brief met groeten afsluiten met het Woord van God uit Efeze 4:11-16:

 

“En Christus zelf heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

 

Moge de Drie-enige God u alle wijsheid geven en alles wat u nodig heeft op deze General Synode van u, zodat u wijze en Bijbelse besluiten kunt nemen om de kerk van onze Heere Jezus Christus op te bouwen, en het belangrijkste: dat de naam van onze Drie-enige God voor altijd en eeuwig lof mag ontvangen.

 

Met broedergroeten,

 

Namens de CRCA van de GGRCI

Soleman Dethan, secretary.

 

Brief 9 – Presbyterian Church of Brazil

 

Sao Paulo, 20 december 2019)

 

Geachte broeders in Christus, genade en vrede!

 

Wij zijn dankbaar voor de aanwezigheid van uw afgevaardigden, ds. Theodore Havinga en ds. Piet Meijer, op onze 39ste General Assembly van de Presbyterian Church of Brazil (IPB), in de stad Aguas de Lindóla, in de staat Sao Paulo, tussen de 22ste en 29ste juli 2018. Inmiddels zult u onze bevestiging en de juiste formulieren al wel hebben ontvangen, waarin wij antwoorden op uw uitnodiging voor de Buitenlandweek van uw Generale Synode, van 7 tot 22 januari 2020. Ds. dr. Davi Charles Gomes zal u bezoeken, samen met zijn vrouw Adriana.

 

Zoals uw afgevaardigden moeten hebben gerapporteerd, was onze General Assembly diep verontrust over het besluit van de Synode Meppel om de ambten van ouderling, diaken en predikant voor vrouwen open te stellen, ook werd het aan de plaatselijke gemeenten overgelaten om te besluiten hoe en wanneer zij dit in praktijk wensen te voeren. We hebben ons standpunt over dit onderwerp al verscheidene malen laten horen toen dit nog in discussie was tijdens uw vorige synodes, zowel van persoon tot persoon als officieel in vergaderingen en door brieven. Ons begrip van duidelijke Bijbelse teksten en onze confessionele trouw aan de uitleg die de Westminster Confessie heeft betreffende deze praktijk, brengt ons ertoe het kerkelijk leiderschap te beperken tot mannen, waarbij we op geen enkele manier willen afdoen van de rol van de vrouw in de kerk, maar alleen ons houden aan de voorschriften die gesteld zijn door die God die wij dienen. Als gevolg van uw besluit voelde onze General Assembly zich gedwongen de status van onze relatie te veranderen van “Broederlijk of Volledige Relaties” (Level 3) naar “Correspondentie Relaties” (Level 2).

 

Intussen gaan wij door met voor de GKv te bidden en voorbede te doen voor de Troon van God, opdat u door de Geest bewogen zult worden dit besluit te herzien, dat de deur voor veel moderne praktijken kan openzetten die in brede evangelische stromingen worden gevonden en die de valse indruk geven dat we "in rapport met de tijd zijn", maar die onze hechte trouw en binding aan het Woord van God verminderen.

 

U kunt er zeker van zijn dat wij met dit onderwerp op de meest respectvolle manier zullen omgaan en dat we nooit de langdurige banden van christelijke broederschap die we tijdens de voorbije decennia samen hebben aangegaan, kunnen vergeten. Niettemin blijven onze harten bedroefd door deze stappen die onze zusterkerk van toen besloot te nemen.

 

Wij zien uit naar een vruchtbare tijd van gesprekken en interactie over deze zaak en andere kwesties.

 

De uwe in de dienst aan het Lam dat heeft overwonnen,

 

Ouderling Solano Portela

en

Predikant ds. dr. Davi Charles Gomes

 

Namens de commissie voor Interkerkelijke Relaties (IPB)

 

Brief 10 – Reformed Churches of Brazil

 

Geachte broeders op de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken van Nederland (vrijgemaakt),

 

De samenwerking tussen de Gereformeerde Kerken van Brazilië en broeders in Holland gaat terug tot op 1960, toen we een paar Nederlandse predikanten bij ons welkom mochten heten om de uitbreiding van het Koninkrijk van God in ons land met de trouwe prediking van het Evangelie te bevorderen. Als geestelijke kinderen die een liefdevolle relatie van bijna 60 jaar mochten ervaren en die de weldaad mochten genieten van uw het rijke delen van uw geloof, richten wij ons nu tot u met diepe droefheid in ons hart, maar ook met de moed die uit liefde en vurige geloofsijver voortkomt en die we delen in Christus Jezus onze Heere.

 

Op onze Synodes hebben we met aandacht de besluitvorming gevolgd en gereageerd op het besluit, genomen op uw Generale Synodes met betrekking tot vrouwen in de ambten van de kerk, gebaseerd op een nieuwe hermeneutiek. We zijn ook getuige geweest van de reacties van andere buitenlandse kerken die trouw zijn aan de Heere, en ook van de ICRC, toen 24 van de 31 stemgerechtigde kerken op de Internationale Conferentie van 2017 in Jordan, Ontario, vóór het schorsen van het GKv lidmaatschap van de conferentie stemden. Dit is bewijs van felle afkeuring van de leringen en praktijken in uw kerken. Ondanks dat alles hebben we gemerkt dat de GKv synodes hardnekkig hebben geweigerd naar de gegeven vermaningen te luisteren en blijkbaar in toenemende mate uw hart hebben verhard.

 

De nieuwe leringen en praktijken die zich in uw midden een plaats hebben veroverd, zijn niet in overeenstemming met de zuiverheid van het Evangelie, noch met de aangenomen Gereformeerde confessies. We zouden graag willen benadrukken dat ze niet in harmonie zijn met de belijdenis die we in het verleden van uw lippen hoorden en die ons in geloof deed geboren worden en ons steeds staande deed blijven in de Heere tot op deze dag.

 

Als dienaren van Christus en in de geloofseenheid van de Kerk roepen wij u nogmaals op tot berouw. We doen dit biddend en onder tranen. Als het doorsnijden van broederbanden met zo veel kerken niet voldoende geweest is om te maken dat u uw nieuwe theologische standpunten heroverweegt en die verlaat, vragen wij u te bedenken dat u de banden met Christus Zelf verbreekt. Hij is het Hoofd van één Kerk, wiens lichaam verenigd is in de gemeenschap van het ene ware geloof.

 

Hierom letten wij ook nu weer op de besluiten van de Synode Goes 2020. En we  overwegen al ernstig om onze broederbanden niet voort te zetten in overeenstemming met het Woord van God, onze confessies en de Kerkorde van onze kerken. Ook in overeenstemming met de besluiten die al genomen zijn door kerken die wij als trouwe kerken respecteren. Een treffend voorbeeld hiervan zijn onze zusterkerken in Canada, die op hun laatste Generale Synode 2019 de broederbanden met uw kerken hebben doorgesneden.

 

Maar wij willen dit niet doen zonder u eerst van aangezicht tot aangezicht te laten weten wat we gaan doen (Matt. 18:15-20). Onze kerken bidden terwijl wij bezig zijn deze woorden tot u te spreken. Het is onze oprechte en hartelijke wens dat er berouw van uw kant komt, zodat we verenigd mogen zijn in de katholieke Kerk van Christus in deze duistere wereld, die vernieuwing nodig heeft door de vernieuwing van ons denken in Christus (Rom. 12:1-2).

 

Tenslotte:

 

“Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.” (Hebr. 3:12-14)

 

Ontvang op deze wijze deze woorden van ons in de liefde van Christus en we zien uit naar uw reactie.

 

Met Christelijke groet,

 

Namens de 34ste Nationale Synode van de Gereformeerde Kerken in Brazilië, gehouden in Esperanca-PB,

 

Ds. Elton da Silva, voorzitter

Ouderling Elias Barbosa, scriba

 


 

NOTEN

[1] Toen ik in 1983 dr. Gootjes voor het eerst ontmoette, stond ik verbaasd over de lengte van dr. en mevr. Gootjes, hun vloeiend Koreaans, vriendelijkheid en vooral zijn inzicht in de Bijbel en het Christelijk leven.

[2] Met de kerken die door de leden van de KPCK zijn gesticht zal de KPCK hebben: 1) Wederzijdse automatische aanvaarding van het ambt van predikant; 2) Aanvaarding van elkaars attestaties of certificaten van goed gedrag, de leden van de respectievelijke kerken worden tot de sacramenten toegelaten; en 3) De kansels zullen voor elkaars predikanten openstaan, viering van het Heilig Avondmaal en kanselruil worden aanvaard.

[3] Type B verschilt niet zoveel van Type A, omdat Type B omvat 1) aanvaarding van elkaars attestaties of certificaten van goed gedrag, het toestaan van de leden van de respectievelijke kerken tot de sacramenten en 2) het openen van de kansels voor elkaars predikanten.

[4] The RC of South Africa,

PCA (The Presbyterian Church in Amerika)

[5]  1) Geen automatische aanvaarding van elkaars attestaties of certificaten van goed gedrag, toegang tot het avondmaal door de leden van de respectievelijke kerken. 2) Geen automatische opening van de kansels voor elkaars predikanten.

[6] De Orthodox Presbyterian Church, The Reformed Church in Japan, de Free Reformed Churches in South Africa, de Korean American Presbyterian Church, UNEPREF (Union Nationale des Eglise Protestantes Reformees Evangelisques de France), de Korean Church of Japan, RPCNEL (The Reformed Presbyterian Church van North East India), Japan Alliance Christ Church, de Reformed Presbyterian Church Taiwan (result of Kosin mission), GPII (Gereja Gereja Protestan di Indonesia), de Reformed Presbyterian Church van North East India, Chinese Philadelphian Church.

[7] Dit jaar had een uitwisselingsstudente uit Nederland, lid van de GKv, mijn kerk bezocht en deelgenomen aan het Avondmaal. Ik nodigde haar uit voor de Heidelbergse Catechismus klas, wat zij interessant vond. Zij zei me dat ze geen Catechismus in haar thuiskerk had geleerd, omdat het voor kinderen niet verplicht was.