Printen

Spakenburg-Noord - Verklaring

 

In de Gereformeerde kerk van Spakenburg-Noord bestaat al langere tijd verschil van inzicht over de wijze van kerk-zijn en de koers van de kerk. Mede daardoor onstonden er spanningen en nam onvrede toe. Nadat de kerkenraad in april 2019 te kennen had gegeven niet langer met ds. H.Sj. Wiersma verder te willen en een aantal ambtsdragers om die reden het ambt had neergelegd, is het comité NoorderkerkBlijven opgericht. Het comité deed de woordvoering namens vele verontrustte gemeenteleden. Ze bundelde de stemmen van die leden die zich niet kunnen vinden in de koers die de kerkenraad vaart en binnen de huidige GKv gemeengoed is.

Het comité probeerde in gesprek te komen met de kerkenraad, maar werd daarin gefrustreerd door het feit dat de kerkenraad haar niet als gesprekspartner wilde accepteren. Ondertussen zette de kerkenraad de losmakingsprocedure tegen ds. Wiersma voort. Dat resulteerde in zijn losmaking per 1 januari 2020.

De classis tekende de situatie in Spakenburg-Noord en verklaarde daarbij het volgende:

 

“Waar draait het om?

De kerkenraad van Spakenburg-Noord wil nadrukkelijk werken aan de opbouw van de hele gemeente in Spakenburg-Noord waarbij ruimte is voor de klassieke lijn, maar ook voor nieuwe ontwikkelingen als het gaat om het nadenken over man/vrouw, het samengaan met de NGK of liturgische veranderingen. Ds. Wiersma wil nadrukkelijk behoud van de klassiek gereformeerde lijn. Op een aantal punten wil hij (volgens de kerkenraad maar gedeeltelijk) meegaan in besluiten als het gaat om een andere stijl (bijbelklas, muziek in de dienst, liedkeuze),  op andere punten gaat het in de visie van ds. Wiersma echter om het al dan niet vasthouden aan Schrift en belijdenis (M/V in de kerk, samengaan met de NGK).”


Daarmee is het probleem geschetst. Waarbij we aantekenen dat een substantieeel deel van de gemeente dezelfde koers voorstaat als ds. Wiersma. Wij zijn met ds. Wiersma van mening dat de koers die de huidige kerkenraad vaart de gemeente leidt op een weg waarbij Schrift en belijdenis onvoldoende doorklinken. Wij willen dat als volgt uitwerken:

 

Bezwaren tegen het handelen van de kerkenraad

Besluiten/beleid waarbij Schrift en belijdenis in geding zijn

 

Het meest duidelijk komt dat tot uiting in een aantal besluiten die door de kerkenraad genomen zijn in verband met de contacten met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK):

En verder wijzen we nog op de volgende symptomen:

Waar verlangen we naar

 

Ondubbelzinnig en loyale binding en verdediging van de gereformeerde leer zoals we die belijden in de drie Formulieren van eenheid.

Dat moet uitkomen in het buigen voor het gezag van Gods Woord (NGB artikelen 3 – 7), het opkomen voor het goed recht van de kinderdoop (NGB artikel 34 en HC  Zondag 26 en 27), het heilighouden van de avondmaalstafel (NGB artikel 35 en HC Zondag 29 en 30). Bediening van kerkelijke tucht, in liefde ingezet als middel tot behoud van de zondaar (NGB artikel 30 en 32 en HC Zondag 31). Vasthouden aan de zuivere leer, onder andere die over de kerk (NGB artikelen 27 – 29 en HC Zondag 21).

 

In de eredienst moet dat blijken uit het centraal stellen van het Woord van God. Het besef van de heilige aanwezigheid van God. Het overgeven aan zijn Zoon Jezus Christus. Besef van de grootheid en diepte van zijn genade. De liturgie zal gericht zijn op God en eerbied voor Hem uitstralen en oproepen. De psalmen (als door God gegeven liederen aan de kerk van het oude en nieuwe verbond) als eerste keuze. Niet de muziek en de musicus op de voorgrond maar de lofzang van de gemeente tot eer van God.

 

Schriftuurlijke onderbouwing

 

Veel van de Schriftuurlijke onderbouwing is te vinden in de aangewezen artikelen uit de NGB en de Catechismus.

Voor wat betreft het thema ‘vrouw en ambt’ is er genoeg onderbouwing te vinden op de site https://www.bezinningmvea.nl/

En verder is hier bijvoorbeeld te wijzen op:

Luisteren naar de stem van de Goede Herder en alleen die stem volgen: Joh. 10: 1-18

Doorgeven (verkondigen) van het apostolisch getuigenis, daarop is de kerk gebouwd en vindt ze haar eenheid: Joh. 17: 20

Aansporingen om te waken over de kudde en waarschuwingen tegen het toelaten van dwaalleer als in Ezech. 3: 16-21, Hand. 20: 28,  Gal. 1: 8 en 9, 2 Tim. 4: 1-5 en 2 Johannes 1: 10.

We verlangen er naar dat we van elkaar weer mogen ervaren dat we ondubbelzinnig buigen voor het Woord van God en ons loyaal binden aan de drie Formulieren van Eenheid en alles wat daarmee in strijd is verwerpen.

 

Kortom, we willen kerk zijn zoals de NGB in artikel 29 dat beschijft:

 

dat de kerk de zuivere prediking van het evangelie onderhoudt; dat zij de zuivere bediening van de sacramenten onderhoudt, zoals Christus die heeft ingesteld; dat de kerkelijke tucht geoefend wordt om de zonden te bestraffen. Kortom, dat men zich richt naar het zuivere Woord van God , alles wat daarmee in strijd is verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige Hoofd.

 

Ons verlangen wordt onder woorden gebracht door de apostel Paulus in Ef. 4: 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar Hem die het hoofd is: Christus.

 

 

Namens het comité NoorderkerkBlijven / Gereformeerde kerk (vrijgemaakt)(voortgezet) Bunschoten-Spakenburg,

 

Peter Korlaar                                                                                                  

Hille Meinema

 

Spakenburg, 6 maart 2020