Printen

Eerste vrijgemaakte domina

 

D.J. Bolt

03-07-20

 

GKV Hattem-Noord/Open poort, heeft de primeur: de eerste vrijgemaakte vrouwelijke predikant is een feit. Dr. Almatine Leene nam deze week het vorige week uitgebrachte beroep, voor 0,8 fte, van deze gemeente aan. Daarmee is de ultieme consequentie getrokken en feit geworden van de besluiten van GS Meppel 2017 waar alle ambten met onmiddellijke ingang werden opgesteld voor vrouwen.

Leene (35) werd geboren in Lelystad, zij promoveerde in 2013 op een proefschrift over de positie van de vrouw in de kerk. Ze is predikant van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Stellenbosch-Wes (Zuid-Afrika). Ook is ze onderzoeker aan de universiteit in Stellenbosch en docent dogmatiek en kerkgeschiedenis aan Viaa, de voormalig Gereformeerde Hogeschool in Zwolle.

Hoe domina Leene zich geroepen voelde, vertelde ze afgelopen maandag in een interview met de commerciële nieuwsradio BNR, click hier.

 

Navrant

 

Op de GS Meppel werd dus besloten de eeuwenoude diepgewortelde overtuiging en praktijk dat alleen mannen ambtsdrager in de kerk kunnen zijn, prijsgegeven. Wat veel kwaad bloed heeft gezet is dat het besluit met onmiddellijke ingang werd geëffectueerd. Zonder ratificatie van de kerken en zonder eventuele bezwaren af te wachten en die te behandelen, werden de ambten opengesteld.

 

En die bezwaren zijn er. Tegen de inhoud en onderbouwing van de MV-besluiten, maar ook tegen de gang van zaken op de synode, click bijvoorbeeld hier. Op de tafel van de huidige GS Goes ligt van een heel aantal revisieverzoeken ter behandeling. Maar de behandeling verliep tot nu toe nogal schimmig, click hier bijvoorbeeld.

Het is naar onze mening onkerkelijk om zó de kerken voor het blok te zetten. Weliswaar mag (nog) iedere gemeente zelf beslissen of er vrouwelijke ambtsdragers worden aangesteld of niet, maar inmiddels doen tientallen vrouwelijke ouderlingen en diakenen dienst. Zo zitten op GS Goes ook twee vrouwelijke afgevaardigden. Het is onvermijdelijk, iedere ambtsdrager wordt er mee geconfronteerd in het kerkelijk 'bedrijf'.

 

Is er in wezen met deze gang van zaken niet een stap gedaan naar een centraal geleide kerk, zo vragen we ons af. Een synodaal kerkregeringssysteem waarin de beslissingen door de synode bepalend zijn en de kerken die onmiddellijk maar hebben te volgen? Formeel geldt dan misschien nu nog wel het vroegere artikel 31, maar als in geestelijke zaken besluiten worden uitgevoerd zonder dat eerst principiële bezwaren uit de kerken worden behandeld, dan wordt dat fundament van de gereformeerde kerkorde toch uitgehold? Zeker als het gaat om zaken die nauwelijks zijn terug te draaien.

 

Het is dan ook navrant dat nog vóórdat de bezwaren uit de kerken op de synode worden behandeld, ja, zelfs nog voordat het rapport van de synodecommissie over de revisieverzoeken het publieke licht zag (03-07-20), de eerste vrouw al predikant werd in een van de kerken. Waar is hier kerkelijke fijngevoeligheid?
Het argument zingt rond dat voorstanders van de vrouw in het ambt al zolang geduldig hebben moeten wachten op hun 'recht op de kansel' (hoor het interview voor BNR), dat het nu maar eens de beurt van de tegenstanders is.

Verdraagzaamheid, heet dat …

 

Enige literatuur

 

Op www.eeninwaarheid.info zijn heel veel publicaties te vinden over de vrouw in het ambt, waarin het ook gaat over de opvattingen van dr. A. Leene. Ze zijn gemakkelijk te vinden door gebruik te maken van de rode zoeksleutel icoon op de homepage.
We geven hieronder de links van enkele artikelen weer. Click er op, en het artikel komt te voorschijn.

 

Dansende dame

Ds. A. van der Sloot


Feministische invloeden bij vrijgemaakt-gereformeerde belijders

Dr. M.J. Arntzen

 

Onze zusterkerken openen alle kerkelijke ambten voor de vrouw

Nederlands besluit over de vrouw in het ambt van ouderling: Gewogen en te licht bevonden

De rechtvaardiging voor vrouwelijke predikanten in onze zusterkerken

Prof.dr. C. van Dam

 

Reactie op conferentie op M/V in de kerk

Drs. J.P.C. Vreugdenhil en drs. H. Vreugdenhil-Busstra