Printen

Signalen 109

 

R. Sollie-Sleijster

19-09-20

 

“Nieuwe belijdenis voor fusiekerk GKV en NGK”

RD 11-9-2020

 

De Regiegroep voorbereiding fusie GKv en NGK in 2023 schrijft in haar ‘aanbiedingsbrief’ aan de synodes van beide kerkverbanden dat gekeken moet worden naar de mogelijkheid om een nieuwe belijdenis op te stellen. De Drie Formulieren van Eenheid, de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, zijn “steeds minder bekend” en wekken “gevoelens van vervreemding” bij veel kerkleden. Vervreemding, “niet alleen van de tekst en het taalkleed, maar ook van sommige vraagstellingen en antwoorden en daarmee ook van de inhoud van de belijdenisgeschriften”.

Desondanks willen beide kerkverbanden belijdende kerk zijn. De Regiegroep ziet de vereniging als een geschikt moment om het geloof ‘actueel en toekomstgericht’ te belijden. Maar ook ‘een nieuwe verwoording van de binding aan de belijdenis’ is volgens haar een optie.

 

Daarnaast legt een onlangs gepresenteerd voorstel voor een nieuwe kerkorde een sterke nadruk op de plaatselijke kerken. Er is flink gesnoeid in de landelijke voorschriften.

 

Deze concept kerkorde wil de kerken vrijheid geven zelf te besluiten om kinderen wel of niet toegang tot het heilig avondmaal te geven. De regiegroep: ‘Deze keus haakt aan bij de groeiende praktijk in de kerken’.

Toch is niet alles koekoek eenzang. De regiegroep onderkent dit: ‘We kunnen ons voorstellen dat dit een aantal gemeenten in beide kerkverbanden zwaar op de maag ligt, omdat ze daarvoor geen Schriftuurlijke ruimte zien.’

 

Kort commentaar

Wat een energie wordt gestoken in allerlei veranderingen door beide kerkverbanden. Dit terwijl dit alles naadloos aansluit bij het PKN gedachtegoed. Daar wordt niemand een strobreed in de weg gelegd om eigen ideeën en opvattingen uit te dragen en in praktijk te brengen. Wel of niet binding aan de confessies, wel of niet de vrouw in het ambt of in alle ambten. Elke kerkelijke gemeente bepaalt eigen regels en gaat haar eigen gang. Ieder doet wat goed is in eigen ogen. De binding met het belijden van de gereformeerde kerken van na de reformatie is hier losgelaten. Vrijzinnigheid kan haar gang gaan, want de beschermende mantel van DKO en confessies uit de reformatietijd wordt niet meer op prijs gesteld. Kerkleden, oud en jong, worden blootgesteld aan de gure wind van eigentijdse secularisatie.

 

CGKv Hilversum benoemt vrouw in ambt ondanks oproep CGK-synode

RD 8-9-2020

 

Ondanks de oproep van de CGK synode om zolang de huidige synode zich nog bezint geen besluiten te nemen die tegen de landelijke afspraken ingaan, heeft de samenwerkingsgemeente van CGK en GKv Hilversum recent toch een vrouw in het ambt van ouderling benoemd.

Al in 2019 werden hier vrouwelijke ambtsdragers verkozen en benoemd. Ook dat was niet nieuw, want vrouwen vervulden allang leidinggevende posities, zoals bijvoorbeeld lid van het leiderschapsteam. Maar dan niet wachten op de CGK-synode die eind september de tussenrapportage over de vrouw in het ambt bespreekt? Neen, wel hopen zij dat de CGK aan samenwerkingsgemeenten ruimte willen geven. Als kerkenraad vragen zij het CGK-kerkverband de moeiten die eruit voortkomen te dragen.

 

Synode FRC bezorgd over koers CGK

RD 12-9-2020

 

De synode van de zusterkerken van de CGK, de Free Reformed Churches of North America (FRC), onlangs bijeen in Hamilton, Canada, maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen in de CGK in Nederland, zoals ten aanzien van de vrouw in het ambt. Wel hoopt zij dat de CGK ‘duidelijk en wijs zal handelen’, al wilde een aantal afgevaardigden de relatie met de CGK nu reeds naar een lager niveau brengen, van ‘volledig’ naar ‘beperkt’.