Printen

De seksuele revolutie

 

D.J. Bolt

14-11-20

 

Bij de Tweede Kamer verkiezingen (1971) had de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) een opvallende verkiezingsposter: boven de tekst Ontwapenend stond een spiernaakte jonge vrouw. Het deed veel stof opwaaien, gemeenten verboden het zelfs op hun verkiezingsborden.

Het voorval signaleerde verschuivingen in de seksuele moraal. Het ging niet alleen om bloot maar ook om legalisering van abortus en euthanasie, en homo-emancipatie. De PSP wilde zelfs pedofilie en kinderporno legaliseren! De partij ging in 1991 op in GroenLinks.

 

Is die revolutie uitgewoed? Niets is minder waar! Zij heeft zelfs een veel diepergaander karakter gekregen. Werden toen de PSP standpunten veelal nog als extreem gezien, nú wordt er wereldwijd en op alle politieke niveaus voor gestreden. Daarbij zijn al veel belangrijke 'successen' geboekt: feminisering van de samenleving, vrije abortus, homo'huwelijk' en euthanasie. 

We laten iets van de gevolgen van deze revolutie zien op basis van het zeer gedocumenteerde en ontdekkende boek De seksuele revolutie van de Duitse auteur Gabriele Kuby, eerste druk 2017, ISBN 978 94 92161 31 4, 428 pag.

 

Djokjakarta beginselen

 

In 2007 formuleerde een groep 'gerenommeerde mensenrechtenexperts' in Djokjakarta uitgangspunten (YP) voor een wereldwijde invoering van de gender-ideologie, gendermainstreaming en maakte deze bekend via de Verenigde Naties te Geneve. Hun handboek - Activist's Guide to the Djokjakarta principles, 200 pag - bevat concrete actiepunten. YP wil 'verdere ontwikkeling' van mensenrechten en bevoorrechting van niet-heteroseksuele minderheden. De preambule zegt

 

'Het begrip seksuele oriëntatie betekent de vaardigheid van een mens om zich emotioneel en seksueel intensief aangetrokken te voelen tot mensen van hetzelfde of het andere geslacht dan wel van meerdere geslachten en met hen intieme en seksuele relaties te onderhouden'.

 

Alle verschillen tussen man en vrouw zouden berusten op 'vooroordelen en stereotypische voorstellingen over de rol van man en vrouw'. De preambule sluit geen enkele vorm van seksuele activiteit uit, geen pedofilie (met kinderen), incest (met bloedverwanten, polygamie, polyamorie (met meerdere personen) of zoöfilie (met dieren)! Seksualiteit is geheel losgekoppeld van man/vrouw, huwelijk en voortplanting. Desgewenst moet iemand zijn lichaam kunnen laten 'verbouwen' om het te laten passen bij de ervaren of gewenste seksuele identiteit. Simpel spreken over 'man' of 'vrouw' is taboe want er zijn talloze varianten: homo's, lesbiennes, biseksuelen, transseksuelen, interseksuelen, etc.

Morele criteria aanleggen t.a.v. seksualiteit wordt als discriminatie gezien. Kerken en christenen die vasthouden aan de Bijbel in deze zaken schenden de (nieuwe) 'mensenrechten'!  Seksistische fundamentalisten zijn het, ze moeten worden aangepakt!

 

Wereldwijd

Deze seksideologie wordt in de hele wereld gepropageerd en geïmplementeerd. Staten moeten alle wetgevende en bestuurlijke maatregelen ervoor treffen. Ieders geslachtelijke identiteit, wat die ook is, dient te worden gerespecteerd en juridisch erkend. In paspoorten, stemkaarten bijvoorbeeld, moet de zelfgekozen sekse kunnen worden vermeld. En gaat vader zich in vrouwenkleren hullen dan mogen vrouw en kinderen daar geen (juridische) gevolgen aan verbinden. Homostellen mogen 'huwen', kinderen adopteren of kinderen (laten) verwekken bij draagmoeders. Kritiek erop is 'ernstige discriminatie'!

 

Deze ideologie moet worden verwerkt op alle niveaus: politie, justitie, werkgevers, sociaal werkers, leerlingen en studenten. Want het gaat om mensenrechten, het recht op een vrije keuze van seksuele oriëntatie en identiteit en dat mag door niemand worden belemmerd of bekritiseerd.

 

Europese Unie

 

In de politiek wordt deze ideologie op allerlei wijzen uitgewerkt. We laten er iets van zien in ons werelddeel, de Europese Unie (EU).

'Huwelijk en gezin' was een beleidsterrein voorbehouden aan de lidstaten. Maar de EU heeft onder invloed van lobbyisten de nieuwe 'gendernorm' op Europees niveau verankerd, en bestraft weerstand ertegen. Het reusachtige ambtenarenapparaat biedt organisaties (NGO's) veel ruimte tot beïnvloeding. Een organisatie als ILGA – International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association – die de 'belangen' van de burgers beweert te vertegenwoordigen, wordt voor bijna 70% door de EU met tientallen miljoenen gefinancierd!

 

Het in 2000 uitgevaardigde Europese Charta van de Grondrechten vermeldt

 

'Het recht om te huwen en het recht om een gezin te stichten wordt gegarandeerd door de wetten van de individuele staten die de uitoefening van de rechten regelen.'

 

NB: de begrippen 'man' en 'vrouw' missen. Waarom? Voortaan is elk verschil in behandeling van hetero's en niet-hetero's schending van een grondrecht, dus discriminatie op grond van sekse. En dat is strafbaar!

 

De EU geeft ongelooflijk veel geld uit om deze genderideologie tussen de oren te stoppen. Bijvoorbeeld, de Europa-brede campagne 'For Diversity. Against discrimination, equality between women and man' (Voor Verscheidenheid. Tegen discriminatie, gelijkheid van vrouwen en mannen) kon rekenen op 290 miljoen euro in zes jaar! Het European Youth Forum, met vele miljoenen Euro's gefinancierd, zet zich in voor 'jongerenrechten': voor youth empowerment (jongeren versterken), gender equality (gender gelijkheid) en safer sex (veiliger seks), en bestrijdt discriminatie op basis van 'seksuele oriëntatie'.

 

Volgt een staat toch zijn eigen koers dan krijgt hij de EU over zich heen. Bijvoorbeeld in 2010 toen Litouwen zich uitsprak tegen 'het promoten van homoseksuele en andere relaties' en argumenteerde dat deze de fysieke en geestelijke gezondheid van jongeren schaden. Het Europees parlement viel aan met maar liefst twee resoluties om het democratisch genomen besluit te torpederen.

 

Media en wetgeving

Van groot belang wordt ook de bewerking van de massa's door de media geacht. Zo is er een Europees Instituut voor Geslachtelijke Gelijkheid (EIGE, 2007) dat tot 2013 over een budget van 52,5 miljoen beschikte! Het doel is discriminatie bestrijden en stimuleren van gelijke behandeling zowel in het publieke- als in het privéleven. Een 'taskforce' van journalisten moet helpen die doelen te bereiken.

 

Een paar indicaties van de koers van het Europees parlement en de Raad. In resoluties worden lidstaten opgeroepen

Een intensieve politieke beïnvloeding en sturing dus. Maar wat is concreet te merken van deze gendermainstreaming?

 

Gender en samenleving

 

De impact is enorm. Het gaat om deconstructie, uit elkaar halen van de bipolaire hiërarchische geslachtverhouding en om zo tot een gelijkwaardige en gelijkberechtigde geslachtspluriformiteit te komen. Man- en vrouw-zijn is niet meer 'de normaal' maar de gewenste en gekozen seksuele identiteit is dat. Het zal niet verbazen dat ook het onderwijs hierbij betrokken wordt. We halen daarover iets naar voren uit Duitsland waar de schrijfster woont.

 

Onderwijs

Aan Duitse hogescholen en universiteiten is het vak genderstudies stevig gevestigd. De universiteiten tellen al 29 genderstudie-instituten en verder vele leerstoelen.

Allerlei seksuele praktijken als worden onderzocht, vaak door hen die ze zelf praktiseren. Strategische concepten worden ontwikkeld om de maatschappij te veranderen en te bewegen tot acceptatie van allerlei afwijkende seksuele praktijken. Zelfs examenwerken moeten in gender-neutrale taal worden ingeleverd.

 

De Duitse Bondscentrale voor politieke scholing (BPS) - een overheidsinstelling - zet zich in voor de bescherming zgn. neogeslachtelijken als biseksuelen, bigenders, poly-amoristen, etc. etc. Teveel om toe te lichten. Op een conferentie van de Heinrich Böll stichting werd besproken hoe in pornografische films 'de valkuil' kan worden vermeden dat er 'gewone seksuele handelingen' worden toegepast…

 

Sinds 2001 worden er op initiatief van het Bondsministerie voor Gezinszaken girls- en boys days gehouden, massaal bezocht, in 2010 123.000 deelnemers! Doel is 'geslachts-stereotypische voorkeuren te overwinnen: meisjes een technische beroep laten kiezen en jongens sociaal oriënteerde beroepen zoals medewerker kinderdagverblijf, kleuterschooldocent etc. Traditionele rolmodellen van man als kostwinner en de vrouw als huisvrouw zijn uit de boze.

 

Pedagogie

Genderpedagogie wil kinderen zo vroeg mogelijk van stereotype geslachtelijke eigenschappen 'bevrijden'. Kleine meisjes moeten voetbal spelen, boksen, jongens in vrouwelijke rollen kruipen door zich als prinses te verkleden, nagels te lakken en als 'poppenvaders' huishoudelijke taken te vervullen. Zo wordt onzekerheid over meegekregen identiteit aangewakkerd en gepusht in de richting van 'vrije' geslachtskeuze. 

 

In de jaren zeventig werd seksueel schoolonderwijs ingevoerd. Het ontwikkelde zich tot seksuele vorming op basis van 'neo-emancipatoire seksuele pedagogie'. Die gaat er vanuit dat de seksuele vorming begint bij de geboorte. Kinderen worden aangemoedigd te masturberen, kleuters krijgen knuffelhoekjes voor dokterspelletjes, homoseksualiteit en alternatieve vormen van gezin/huwelijk worden in strips als normaal voorgesteld, schaamtegevoel vernietigd, seksuele begeerten aangewakkerd. Er is slechts één norm over: 'Doe datgene waarmee jouw sekspartners akkoord gaan'.

Zo verdwijnen kuisheid en zelfbeheersing, basis voor omgang binnen en buiten het huwelijk.

 

Aids

In 1981 werd de immuunziekte AIDS ontdekt, primair overgedragen door seksuele kontakten. Het bracht geen ommekeer in de seksuele moraal. Integendeel, het vormde een legitimatie om op steeds jongere leeftijd scholieren voorbehoedsmiddelen aan te prijzen. Voorlichters gingen met zakken condooms naar scholen om in gemengde klassen te oefenen op plastic penissen. Films en rollenspellen braken zedelijke normen en schaamtegevoel af.

 

WHO

Wat in Duitsland gebeurt is een wereldwijd fenomeen.

Zo gaf de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Standards for Sexuality Education in Europe uit. Uitgangspunt is dat de mens vanaf zijn geboorte behoefte heeft aan seksuele activiteit en daar 'recht' op heeft. Volwassenen moeten die van het begin af stimuleren en met elk kind er gedetailleerd over praten en zijn behoeften laten uitleven. Vanaf vier jaar moet het vertrouwd gemaakt worden met allerlei seksuele handelingen, homoseksuele relaties, genderidentiteiten, seksuele overdraagbare ziekten, over 'de eerste keer', masturbatie en orgasme, en abortus.
 

De uitwerking op de samenleving is ingrijpend. Neem alleen dat laatste al: sinds de legalisering in Duitsland (1995) werden meer dan 8 miljoen kinderen in de moederschoot gedood…

 

Evaluatie

 

We hebben slechts een indruk uit Kuby's boek kunnen geven, het bevat véél meer. Maar dit al is voldoende voor een onthutsend beeld van Duitsland. Zou de situatie in Nederland, het 'gidsland' voor het homo'huwelijk', anders zijn?

We kunnen en mogen deze ontwikkelingen niet negeren omdat ze christelijk leven in de kern bedreigen. Het gaat om de vrijheid van ouders hun kinderen in 'de vreze des Heeren' op te voeden. Hen te leren dat de Schepper het huwelijk van één man en één vrouw geschapen heeft waarin seksualiteit haar veilige bedding vindt: Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen (Heb. 13:4).  De Schrift laat in talloze voorbeelden zien wat er gebeurt als die scheppingsorde wordt genegeerd: de samenleving gaat naar de afgrond. Denk alleen maar aan Bileams advies om Israël met seks te verleiden. De methode is al haast 'zo oud als de wereld' maar het grote verschil met nu is de wereldwijde intensivering, promotie en dwang.

 

Verzet

Er zijn Duitse ouders die verzetten zich tegen deze ontwikkelingen. Echter de Duitse kerken laten het in hoge mate afweten, meldt Kuby. Is dat in Nederland niet net zo? Toen vorig jaar een Bijbels verantwoorde Nashvilleverklaring verscheen wapperden in heel Nederland homoregenboogvlaggen van kerktorens. Predikanten ondertekenaars werden geweerd van kansels of onder druk gezet hun handtekening terug te nemen. In de grote PKN kan het homo'huwelijk' worden gezegend (art. 4 KO). Ook in de GKv is er toenemende acceptatie van homorelaties en lijken synodes onmachtig tot Schriftuurlijke uitspraken te komen. En het gelijkheidsdenken vindt hier nu een nieuwe dieptepunt in de openstelling van de ambten voor vrouwen.

 

Onderwijs

En hoe staat het met het onderwijs in Nederland? Er is geen enkele aanwijzing dat veel onderwijs niet in de gendermainstreaming meegaat. De politiek is gespitst op de handhaving van en indoctrinatie met 'Nederlandse culturele normen en waarden', ook op seksueel gebied, in het onderwijs. Een markant recent voorbeeld is de zwarte lijst die de Socialistische Partij wil voor m.n. 'religieuze' scholen die onvoldoende aandacht geven aan seksuele diversiteit en de positie van lesbiennes, homo's  etc.

 

Waakzaam

Meer dan ooit moeten we waakzaam zijn en strijden tegen satanische machten die op volle kracht proberen te vernielen wat de Schepper zo tov heeft gemaakt. De kerken dienen er aandacht aan te geven in de prediking, op de catechisaties en verenigingen maar vooral ook in de gezinnen. Want het gaat de satan vooral om de jeugd! Laten ouders met hun kinderen praten om hen vanuit de Schrift de weg wijzen, hen leren om te gaan met seksualiteit. Anders doen TV, PC en smartphone het wel - maar met een verdorven ideologie!

Voor een eerlijk en openhartig gesprek is Kuby's boek een goede hulp.

Lees het!
 


 

Dit artikel is eerder verschenen in De Bazuin, familieblad van De Gereformeerde Kerken, editie 14-09 oktober 2020.