Printen

Coronitor 16

 

D.J. Bolt

06-02-21

 

Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 02-02-21.

 

Observaties

 

Ontwikkelingen in landen

 

Landen algemeen

Het verhaal wordt eentonig, de besmettingen en het aantal overledenen wereldwijd, blijft 'rustig' stijgen. Grootschalige vaccinaties lijken nog niet te resulteren in een significante afname van de aantallen. Maar misschien is het ook nog te vroeg om dit te mogen verwachten.
 

Uit de grafieken kan worden afgeleid dat het sterftepercentage van besmette mensen ruim 2% is. Wereldwijd sterft dus 1 op de 50 besmette mensen aan het virus.

In Nederland is dat iets lager, ongeveer 1 op 65 (1,5%).

 

De 'rangorde' tussen de landen is nauwelijks veranderd. Alleen Portugal is met forse stijging van het aantal sterfgevallen een stap in de verkeerde richting gegaan.

 

Nog steeds kun je in de media horen dat Amerika koploper in de ellende is. Het zou te wijten zijn aan het 'slechte beleid van Donald Trump'. Maar uit bovenstaande tabel blijkt dat als je het aantal inwoners van landen in rekening brengt, inmiddels drie Europese landen meer sterfgevallen tellen: België, Engeland en Italië. M.n. springt België hier uit: ongeveer 40% meer dan de VS! En de trend is dat er meer landen in ons continent aan dit lijstje zullen kunnen worden toegevoegd.

Er regeert kennelijk nogal wat familie van Trump in Europa…

 

Nederland

Inmiddels heeft het Britse virus zich helemaal genesteld in ons land. Tweederde van alle besmettingen schijnt nu door deze variant te worden veroorzaakt. Het 'oude' virus is langzamerhand aardig op z'n retour, zo is ook te zien uit de grafieken boven, maar de grote zorg is dat de Britse derde golf de afnames zal teniet doen. Daarom is de druk op het vaccinatieproces groot.
 

'Nederland is in een soort race tegen de klok terechtgekomen', waarschuwde voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Daarom pleit hij voor aanscherping van de maatregelen. En zo snel en veel mogelijk vaccineren. Ook bepleit hij de optie restrictieve quarantaine die er op neerkomt mensen in een straal om gebieden waar de virusmutant veel voorkomt zo snel mogelijk in te enten.

 

Dat de situatie niet moet worden onderschat blijkt (weer) uit Engeland. Daar is de

ziekenhuisbezetting een factor 4 hoger dan hier. Sommige ziekenhuizen voeren alleen nog operaties uit die binnen 24 uur noodzakelijk zijn.

Wat een onzekerheid en leed …

 

Kuipers vindt ook voortzetting van de avondklok gewenst en wil dat de scholen nog dicht blijven.

Maar de maatschappelijke druk en onrust groeien. Het beleid bezwijkt er bijna onder. Zo gaan de basisscholen a.s. maandag (8 februari) weer open. T.a.v. de avondklok wordt nog een nieuwe beslissing verwacht. 

 

Oproer

Na de instelling van de avondklok ontstond er een oproer in ons land. In een tiental grote steden woedden dagenlang rellen. Winkels werden geplunderd, vernielingen aangericht, auto's in brand gestoken, politiemensen gestenigd. Ja zelfs ziekenhuizen werden belaagd. In Enschede probeerde men de ruiten in te gooien, het personeel kon er niet meer in en uit! Telefonistes van het Universitair Medisch Centrum in Groningen werden honderden keer bedreigd, appgroepen riepen op tot actie tegen het ziekenhuis.

Het woord burgeroorlog viel zelfs.

Het is een wonder dat er alleen gewonde (politie)mensen vielen en geen doden. Langzaam kon de rust weer worden afgedwongen.

 

We krijgen allerlei associaties bij dit gebeuren. Nog maar kort voor deze gebeurtenissen stak ons (media)land het vingertje hoog in de lucht bij de rel rond het Amerikaanse huis van afgevaardigden, het Capitool. Het zou door de Conservatieven met president Trump voorop, zijn georganiseerd. Oh, oh, wat slecht, konden we zien waar zijn fanatieke Conservatieve club voor stond.

En ja, het was een hele slechte zaak. Maar de rellen hier overtreffen in veel opzichten het gebeuren daar, denk alleen al aan de duur en het belagen van ziekenhuizen. Hoe kan het, dat ons land dat zo graag met geheven vingertje de wereld, en m.n. de Verenigde Staten, mores wil vermanen, zó verzeilde in geweld en chaos?

Moeten we niet allereerst en dringend aan zelfreflectie gaan doen?

 

Respect

We hebben de afgelopen weken regelmatig via de media naar Tweede Kamerdebatten geluisterd en stelselmatig de regering aangehoord in afkondigingen en vragenuren. Wat een ongelooflijke inspanning moet deze regeringsmensen en betrokken deskundigen leveren om het land door onvergelijkelijke crises te loodsen. Zoekend, tastend, corrigerend een beleid te ontwikkelen en uit te voeren waardoor zoveel mogelijk levens worden gespaard en schade wordt beperkt. Deze mensen, met minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge voorop, met allen die hen bijstaan en adviseren, verdienen alle steun en respect.
 

Dat is ons als gereformeerden ook vlees en bloed als het goed is. In art. 36 NGB belijden we immers dat

 

'ieder, welke positie hij ook heeft, verplicht (is) zich aan de overheid te onderwerpen, belasting te betalen, haar eer en eerbied te bewijzen, haar gehoorzaam te zijn in alles wat niet in strijd is met Gods Woord.'

 

Zó zullen wij ons moeten laten kennen. Dan vertonen wij het beeld van Christus en wordt Hij gezien. Zo kunnen we allemaal meewerken om samen uit deze diepe crisis te komen. En door ook en vooral te doen wat onze belijdenis ons vervolgens voorhoudt

 

Voor haar te bidden dat de Heere haar bestuurt op al haar wegen, zodat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid (1 Tim. 2:1,2).

 

Respectloos

We volgen zoveel als mogelijk is de toespraken, persconferenties en ook Tweede Kamerdebatten rond de pandemie. Het moet ons van het hart dat we bij verschillende Kamerleden regelmatig gekromde tenen hebben die nauwelijks nog in schoenen passen. Elk respect voor de regering en hun zware taak lijkt regelmatig te missen. Mensen als Wilders(PVV), Azarkan (Denk) en Marijnissen(SP) lijken niet in staat om op een fatsoenlijke manier een goede discussie te voeren. Natuurlijk moeten besluiten en maatregelen van de regering worden gewogen en kritisch beoordeeld, het is de taak van de Tweede Kamer. Maar regelmatig hebben we met afkeer gezien dat een constructieve en ook creatieve benadering te enenmale ontbrak. Integendeel, er werd als terriërs volhardend geprobeerd af te branden, zwart te maken, op de man te spelen. Soms kon niet aan de indruk worden ontkomen dat er sprake is van haat als getracht werd bewindslieden voor eigen partijposities te gronde te richten.

 

Sommige parlementariërs lijken met de komende verkiezingen in aantocht meer oog te hebben voor eigen (partij)belang dan voor het welzijn van ons volk. Een voorbeeld daarvan is een opgewonden mevrouw Marijnissen die niets liever doet dan te proberen de minister-president onderuit te halen en weg te werken uit het politieke landschap. Er lijkt geen enkel invoelingsvermogen dat deze zware tijd een andere omgang met elkaar vraagt, waarin er oog is voor de haast onmenselijke taak die rust op de schouders van bewindslieden.  

 

Al dit spektakel staat als 'smakelijk' voer op het mediamenu van elke dag. Praatprogramma's en journalisten lijken nauwelijks enige grenzen van gewoon burgerlijk fatsoen in acht te kunnen nemen. Neem bijvoorbeeld journalist Arjan Noorlander in het vrijdagse gesprek over actuele ontwikkelingen met de minister-president. Wat een zuigen en zeiken, excusez le mot, van deze man. Als een bloedzuiger te willen weten wat niet gezegd kan of mag worden, en antwoorden te ontlokken die aanzien beschadigen.

 

Relatie

We vragen ons af of hier ook niet een diepe(re) oorzaak ligt waardoor dat het met genoemde rellen zó uit de hand is gelopen. Een goed voorbeeld doet goed volgen, maar slecht voorbeeld kan respectloos gedrag uitlokken. In de VS wordt op initiatief van de Democraten een onderzoek gestart om de vraag te beantwoorden of president Trump mensen heeft opgehitst het Capitool te bestormen. Een belangrijke vraag die in eerlijkheid beantwoord moet worden.

Tussen haakjes, de Democraten proberen nu een tweede keer de president die al afgetreden is(!), te 'impeachen'. Dat is nu niet direct een bewijs dat het streven naar nieuwe eenheid van het Amerikaanse volk hun ernst is. Maar dat terzijde.
Voordat we weer als Nederlanders gaan mediasmullen van pogingen Trump en zijn partijgenoten verder te besmeuren,  zouden we eerder een onderzoek moeten doen naar ons eigen respectloze spreken en handelen in m.n. politieke en journalistieke kringen. Grondig analyseren of het optreden van sommige volksvertegenwoordigers niet aan de rellen hebben bijgedragen en misschien zelfs daartoe opgehitst.

 

Het woord zelfreflectie was niet van de lucht tijdens de behandeling van de toeslagenaffaire. Terecht! En de regering en verantwoordelijke bewindspersonen hebben dat ook gedaan, conclusies getrokken en consequenties aanvaard.

Maar is het nu daarvoor ook niet hoog tijd in genoemde kringen?

 

Gemaskerde verrassing

(historisch)

 

De wachtkamer bij de tandarts was bijna leeg. Slechts één patiënt zat er met mondkapje hoog op z'n neus, stilletjes in een hoekje te wachten op de arts. Zoals gebruikelijk duurde het nogal even.

De buitendeur ging open. Er kwam nog een patiënt binnen, groette vanachter zijn gemaskerde gezicht en nam plaats op ruim bemeten afstand.

Môgge

Môgge

Zwijgend zaten de mannen voor zich uit te staren. De anders belegen lectuurtafel miste om coronaredenen afleidende tijdschriften en roddelbladen. En wat is er voor lol aan te praten met een wildvreemde via geblindeerde monden en met pijn in je kaken?

 

De deur van de spreekkamer zwaaide open.

Meneer Jansen, komt u maar!

Meneer Jansen? Beide mannen stonden op, keken verbaasd naar elkaar.
Ze rukten de kapjes van hun gezicht.

Jij hier?
Jij hier?

De broers barstten in lachen uit.