Printen

Maar zal als kaf verdwijnen! 2

 

D.J. Bolt

15-05-21

 

We hebben het boek van ds. M. van Reenen met veel waardering gelezen. Het heeft ons verrijkt met een toenemend Bijbels zicht op de eindtijd en de dominerende figuur van de antichrist. Als we hieronder vrijmoedig enig kritiek laten horen doet dat daaraan niet af.

 

Van Reenen laat zien hoe verrassend veel Schriftgedeelten op de een of andere wijze refereren aan het eindtijd. Daar gaat het bepaald niet alleen over in Openbaring. Hij toont dat aan met tal van citaten uit de Schrift. Wel vinden we het jammer dat die uit de Statenvertaling zijn. Dat werkt voor veel lezers buiten zijn kring vervreemdend en hindert inzicht in de Schrift voor veel hedendaagse lezers. Dat is onnodig o.i. want waarom niet de Herziene Statenvertaling gebruikt?, vroegen we ons af.

 

Dief in de nacht

 

De dag van Heere komt 'als een dief in de nacht', 1 Thes. 5:2. De predikant besteedt daar veel aandacht aan. Volgens Van Reenen geldt die onverwachte komst niet voor gelovigen maar ongelovigen! Hen overkomt het einde van de tijd onverwacht. Weliswaar toont de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze meisjes aan dat de komst van de Bruidegom (Mat. 25) ook voor gelovigen onverwacht kán zijn maar dat betreft volgens hem maar sommigen. Als we waakzaam zijn, wijzen heel wat tekens er op dat Christus' komst aanstaande is.

 

We vinden deze uitleg niet erg steekhoudend. Ook voor gelovigen is het moment van de komst van Christus een verrassing. Hét punt in de gelijkenis is niet het vermoeide slapen omdat de bruidegom lang uitbleef (nu al 20 eeuwen). Maar de kern is dat de vijf dwaze jongeren zich niet voorbereid hadden – ze hadden geen extra olie meegenomen. Zó konden zij de bruidegom dus niet tegemoet gaan. Vergelijk het met de bereidheid te sterven en God te ontmoeten. Daar past geen speculeren bij over wanneer het precies zal gebeuren. Elk moment moet die bereidheid er zijn.
In zijn grote 'rede' over de laatste dingen in Mat. 24 zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen: 'Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen', vers 44. We kunnen het dus niet bedenken, berekenen wanneer het moment daar zal zijn. Maar ons er wel op voorbereiden met brandende lichten.

 

Voorbereiden

 

Het moderne (Westerse) leven biedt talloos vele mogelijkheden tot eindeloos genieten. Juist in deze covid 19 tijd is te zien hoe heftig de wereld reageert op tijdelijk verlies ervan en hunkert naar tijdelijk on hold gezette feesten, theater, sport etc. 'Kannie wachten, tot corona voorbij is'. Een samenleving die zich meer en meer overgeeft en laat verdoven door drank, drugs, sport en seks.

Daarin leven we als christenen. Wat betekent daarin 'bereiden op Zijn komst'?

 

Ds. Van Reenen wijst terecht op het grote gevaar, de immense invloed en ingrijpende gevolgen van moderne technische middelen als TV, computer, internet en smartphone. Digitalisering gaat meer en meer 'de aanschijn' van de wereld bepalen.

Om als christenen daarin staande te blijven en zó bereid te zijn voor de komst van de Christus en daaraan voorafgaand de antichrist, legt de predikant een zwaar accent op mijding. Bijvoorbeeld geen internet voor vermaak of gemak, zo beveelt hij aan, en geen smartphone tenzij nodig voor het werk.

 

We vragen ons af of een houding van mijding het antwoord is. Afgezien ervan of dat lukt, is niet een betere benadering wapening tegen de boze geesten? Dus dat wij en onze kinderen leren op een Schriftuurlijk verantwoorde wijze met moderne communicatiemiddelen om te gaan? Want mag je niet rustig stellen dat deze middelen ook door de Schepper in zijn schepping zijn gelegd om vervolgens door de mens te worden (uit)gevonden, ontdekt? Wonderschone techniek waarvoor we de Heere kunnen danken?

 

Het punt is altijd weer: hoe maken we godvruchtig gebruik van de dingen? De stormachtige ontwikkeling van producten door wetenschap en techniek kunnen altijd ten dode en ten leven worden gebruikt. Vergelijk de boekdrukkunst die een machtig middel werd om het Evangelie over de aarde te verbreiden én tegelijk ook gelegenheid gaf goddeloze ideologieën en de meest smerige proza te verspreiden. Natuurfilms brengen tot aanbidding van de ontzagwekkende grootheid van de Schepper, én video's promoten de diepste verdorvenheid van mensen.

Het kwaad ziet niet in moderne (technische) verworvenheden maar in ons hart, in een zondig gebruik ervan. In het christenleven is er een continue dagelijkse strijd om zuiver gebruik te maken van alles wat God geschapen heeft, want dat is goed en niets ervan is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt, 1 Tim. 4:4. Het kan nodig zijn een oog uit ons hoofd te rukken of een hand af te hakken als we ermee (blijven) zondigen en ons niet kunnen beheersen (Mat: 2:29,30). Zoals Job kennelijk ook al die strijd, kende, zo actueel ook in onze tijd:

 

'Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen;

hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken?', Job. 31:1.

 

En Prediker aanbeval én waarschuwde

 

Verblijd u, jongeman, in uw jeugd,

en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd.

Ga in de wegen van uw hart

en volg wat uw ogen zien,

maar weet dat God u over dit alles

in het gericht zal brengen.

Prediker 11:9

 

Vervolging

 

Van Reenens boek besteedt veel aandacht aan de middelen waarmee de antichrist c.s. zich een weg naar de wereldheerschappij zullen banen. Met name internet is daarvoor een machtig middel. De predikant ziet zelfs in de afkorting van het world wide web, www, het getal van het beest, 666, Openb. 13:18. De antichrist zal alles en ieder controleren en beheersen. Allerlei ontwikkelingen als irisscan en vingerafdrukken voor identificatie maken dat mogelijk. Christenen zullen worden vervolgd en geboycot. Dat ondervinden miljoenen gelovigen al, bijvoorbeeld in China.

 

Maar, bekroop ons de gedachte, is er toch niet een zekere eenzijdigheid in de nadruk op een 'fysieke' vervolging? Zou er ook niet veel aandacht moeten zijn voor een 'spirituele' vervolging in onze moderne samenlevingen? Want het wonderlijke is dat naar verluidt, het aantal christenen in een antichristelijk land als China groeit, terwijl hier een uittocht uit de (grote) kerken wordt waargenomen. Vindt vervolging hier niet plaats door veel list en bedrog m.n. door de enorme druk van media, inclusief sommige die zich christelijk noemen? Hoe komt het dat juist hier zovelen afvallen van het geloof? Kortom, is het wel zo dat dreigende vervolging nog (vrij) ver weg is?

 

Fysieke wapens als pijl en boog inzetten tegen tanks en bommenwerpers is lachwekkend.

Maar hoe staat het met de ontwikkeling van geestelijke Schriftuurlijke wapens in de strijd tegen een ideologisch zwaarbewapende tegenstander? Concreet, wat kunnen christenen met moderne (communicatie)middelen doen om de strijd te voeren? Bijvoorbeeld tegen ontlezing die de kennisvergroting en versterking van geloof belemmert.  

Van ons had dat wat meer accent mogen krijgen in Van Reenens boek.

 

Pandemie

 

Op het laatste moment heeft ds. Van Reenen begin vorig jaar nog een hoofdstuk over de coronapandemie ingevoegd. O.i. betrekt hij daarin stellingen en doet uitspraken die niet goed zijn doordacht en wat afbreuk doen aan zijn waardevolle boek. We noemen enkele zaken.

 

Het gebeuren rond de pandemie ziet Van Reenen als een wezenlijke stap richting de komst van het antichristelijke wereldrijk. Zo is er een enorme impuls gegeven aan digitalisering en robotisering. Hij ziet de overheidsmaatregelen voor bestrijding van het virus die ook kerken treffen, als een voorbode van het uiteindelijk sluiten van kerken, inperking uitzending kerkdiensten via internet, tracing en buitensluiten van gelovigen.

 

We menen dat de predikant hier doordraaft. We ontkennen niet dat de duivel (ook) de pandemie in zijn 'voordeel' probeert te gebruiken. Bijvoorbeeld, door zijn rijk met stervende mensen te vergroten, door chaos in de samenleving te creëren, scherpe tegenstellingen tussen (kerk)mensen aan te wakkeren, mensen los te weken van regelmatige kerkgang.

Naar onze overtuiging gaat het in de huidige situatie volstrekt niet om een ideologische aanval op christenen en kerken, maar om bestrijding van een kwaadaardig en niet zelden dodelijk virus. Als dat niet wordt onderscheiden dan kan in allerlei maatregelen (te) gemakkelijk de hand van de satan worden gezien.

 

Wat ons betreft is het ook volstrekt onjuist om het economische aspect in relatie tot het gesloten houden van verpleeghuizen in te brengen. En te suggereren dat in de toekomst de ouderen wel voor de economie zullen worden prijsgegeven. Juist tegen goddeloze suggesties dat ouderen als dor hout wel kunnen worden opgeofferd[1], heeft Nederland zijn economie voor een groot deel gebruikt om levens van m.n. ouderen te redden. Ja, eenzaamheid is ernstig, we weten het uit ervaring. Maar is het verantwoord een heel verpleeghuis te besmetten met als gevolg vele stervenden…?

 

Nog een paar dingen.
De pandemie zou de wereld naar elkaar toe drijven en zo de weg voor de antichrist effenen. Onze waarnemingen zijn tot nu toe omgekeerd. Vele (Westerse) ogen zijn opengegaan voor economische en politieke afhankelijkheid van 'het gele gevaar' China. Regelmatig kun je in de pers lezen: we moeten onze productie weer op eigen (Europese) bodem fabriceren. Helemaal terecht. Ieder kan daar aan bijdragen door niet te bezwijken voor goedkope(re) Chinese fabricaten. Zo niet, dan zullen we er in de toekomst alsnog ideologisch zwaar voor moeten betalen.

 

Hebben we niet teveel aan risicomijding gedaan?, vraag Van Reenen zich retorisch af, ons te gemakkelijke geschikt in overheidsmaatregelen? Hij motiveert dat met het gedrag van de Leviet en priester in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan.

Maar dit Schriftbewijs faalt, menen we. De voorbijgangers in de gelijkenis keken een andere kant op om hun hachje te redden. Maar in de overheidsmaatregelen nú gaat het vooral om de ander de ernstige ziekte niet door te geven en zo de gezondheid van de hele samenleving te bevorderen. Als de Priester en Leviet een ernstige besmettelijke ziekte hadden gehad, waren ze terecht met een wijde boog om het misdrijfslachtoffer gelopen.

 

Digitalisering, die een stimulans door corona heeft gekregen – gezien de vele virtuele meetings, onderwijs, kerkdiensten, etc. - ziet ds. Van Reenen als een voorproef van hoe het er zal toegaan in het rijk van de antichrist.
Inmiddels hebben wij zelf ook uitgebreide ervaring opgedaan met digitale bijeenkomsten en hun besparing in tijd en reiskosten. We aarzelen niet dat een zegen te noemen. Zeker, ze vervangen beslist niet elke 'fysieke' bijeenkomst. En we zullen juichend de tijd verwelkomen wanneer we weer elke zondag allemaal in het kerkgebouw bijeen kunnen komen en uit volle borst de Heere lof toe kunnen zingen. Tegelijk geloven we dat digitalisering in deze benarde tijd een gave is omdat we zo, weliswaar niet in één kerkgebouw, want verspreid over veel woongebouwen, wél samen erediensten kunnen houden. Een moderne ontwikkeling die enkele jaren geleden nog onmogelijk was.
 

Tenslotte, ds. Van Reenen vreest 'dat kinderen en jongeren zingen ontwend raken nu het dringende advies is in kerkdiensten slechts 'met het hart te zingen'. Is dat wel een serieus argument? We mogen toch aannemen dat de lofzang niet maar een uurtje in kerkgebouwen klinkt maar elke dag in huizen gaande wordt gehouden?

 

Laten met elkaar goed onderscheiden waarop het aankomt, ook in deze zaak!

 

Waarschuwen

 

Het boek is een doorlopende oproep de tekenen van de tijd te ontwaren. Stemmen we ons leven daarop wel voldoende af? Zijn we bereid de Heere Jezus te ontmoeten als Hij komt. Laten we deze oproep ter harte nemen.

Tegelijk relativeert ds. Van Reenen zijn boodschap wel. Hij signaleert dat velen vóór hem een verkeerde conclusie trokken over de identificatie van de antichrist. En daarom: 'mogelijk dat ik me vergis in het verbinden van de huidige ontwikkelingen aan de eindtijdfiguur van de antichrist'. Dat is niet erg, vindt hij, want 'we kunnen beter tien keer te veel de komende antichrist hebben aangewezen dan één keer te weinig. Zoals een kievit beter tien keer ten onrechte een indringer uit de buurt van het nest kan verjagen dan één keer een moorddadige kat over het hoofd te zien'.

 

We houden niet van kattengedrag, wel van vogels, dus het voorbeeld is duidelijk. Toch hebben we wat bedenkingen. Want ieder kent het verschijnsel dat herhaalde waarschuwingen die telkens loos alarm bleken, tot gevolg hebben dat het signaal bij werkelijk gevaar niet meer serieus wordt genomen. De Schrift verbindt zelfs betrouwbaarheid van de profeet aan het uitkomen van zijn profetie:

 

'Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen dat de HEERE niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem'.

Deut. 18:22.

 

Voorzichtigheid is dus nodig. Misschien is het belangrijkste zoals we eerder aangaven, op elk moment bereid te zijn de Heere te ontmoeten en de korte tijd daarvoor verschijnende antichrist. Naar onze overtuiging is niet te bepalen wanneer dat precies is en moeten we daar ook niet over speculeren. De komst is te vergelijken met een naderend onweer. We weten zeker dat het nadert, de tijd tussen de bliksemflits en donderslag wordt steeds korter – dat is, de ontwikkelingen gaan steeds sneller. Maar wanneer de bliksem inslaat, niemand kan het zeggen. Als er maar een bliksemafleider op het dak staat – als we ons goed voorbereid hebben.

 

Als kaf verdwijnen

 

Het boek van ds. Van Reenen schildert in felle kleuren de komst van de antichrist en zijn totalitair-antichristelijk rijk. Dat kan onrustig maken. Tegelijk, het is niet het einde van zijn verhaal. Niet de angst, maar Christus regeert, belijdt hij. Die is immers de Koning der koningen, en houdt alle dingen in zijn hand. We kunnen ons wapenen met het Woord, persoonlijk en samen. En vooral, het gebed. Biddend de strijd aangaan met eigen zonden, de wereld en de duivel. Het gaat door lijden tot heerlijkheid. De overwinning is van Christus:

 

'In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen', Joh. 16:33.

 

Ja, de vijand rukt vast aan, maar

 

Een vaste burcht is onze God,
Een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen!
De Vijand rukt vast aan
Met opgestoken vaan:
Hij draagt zijn rusting nog
Van gruwel en bedrog,
Maar — zal als kaf verdwijnen!

 


 

Ds. M. van Reenen, De vijand rukt vast aan, voorbereid op de komst van de antichrist, 200 pagina's. Uitgeverij de Banier. Paperback €14,95, e-book €10,99.[1] Vergelijk ook de aandacht hiervoor in Coronitor 2, click hier.