Printen

Signalen 130

 

R. Sollie-Sleijster

23-10-21

 

Herenigde kerken gaan Nederlandse Gereformeerde Kerken heten

Communicatie@ngk-gkv.nl 25-9-2021

 

De nieuwe naam van de naar verwachting in 2023 te vormen kerkgemeenschap van GKv (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) en NGK (Nederlands Gereformeerde Kerken) zal Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn. De afgevaardigden van de gezamenlijke synode/landelijke vergadering van de GKv en NGK hebben met algemene stemmen voor deze naam gekozen.

 

Plaatselijke gemeente NGK besluit over kind aan avondmaal

RD 11-10-2021

 

De gezamenlijke vergadering van de GKv en NGK heeft besloten dat in de kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) niets over kinderen aan het avondmaal zal staan. Het al dan niet toelaten van kinderen tot het Heilig Avondmaal wordt aan de plaatselijke gemeente overgelaten. Wel besloot de vergadering dat ‘de kerkenraad in de plaatselijke regeling bepaalt hoe vaak en op welke wijze het avondmaal wordt gevierd en wie wordt uitgenodigd om aan het avondmaal deel te nemen.’

 

Ook komt er niets in de nieuwe kerkorde over de kerkelijke bevestiging van ‘andere samenlevingsvormen’ dan het huwelijk.

 

Bewaar het Pand reageert ‘met ontsteltenis en verdriet’ op besluit cgk-Zwolle

RD 16-10-2021

 

Het bestuur van de stichting Bewaar het Pand, de behoudende vleugel binnen de CGK, heeft ‘met ontsteltenis en verdriet’ kennis genomen van de beslissing van de gemeente in Zwolle om vrouwen toe te laten tot het ambt van predikant, ouderling en diaken en roept deze gemeente op ‘zich af te wenden van de onschriftuurlijke praktijk van het instellen van vrouwelijke ambtsdragers’ en om ‘terug te keren tot de gemeenschap van onze kerken’. ‘De dringende oproep van de synode om een pas op de plaats te maken met besluiten rond de vrouw in het ambt wordt met dit besluit in de wind geslagen. We kunnen niet anders zeggen dan dat deze beslissing met minachting van het kerkverband genomen is.’

 

In 1998 en 2001 werd na intensieve studie door de CGK synode uitgesproken dat het bekleden van een ambt ‘uitsluitend is voorbehouden aan mannenbroeders. Verschillende deskundigen hebben uitgesproken dat als een plaatselijke kerk deze besluiten welbewust terzijde schuift, en dat ook nog eens op een moment dat men weet dat de GS zich op deze kwestie zal beraden, men zich feitelijk buiten het kerkverband plaatst.’

De generale synode van de CGK buigt zich komend voorjaar opnieuw over de vrouw in het ambt, een thema dat de kerken sterk verdeelt.

 

Storm rond  schoolboeken: vrij om te zijn zoals de liberaal is

RD 16-10-2021

 

‘Een goedkoop bommetje dat je neergooit’ noemt jurist en filosoof Bas Henstmengel het artikel dat NRC onlangs publiceerde over de vermeende censuur in schoolboeken. Hij constateert: ‘Wat vervolgens ontstaat, is een relletje waarin het niet meer over de feiten gaat, maar over de algemene discussie dat je jezelf moet kunnen zijn. Veel liberalen zijn vooral voor de vrijheid om te zijn zoals ze zelf zijn. Alles wat afwijkt moet verboden worden. Beklemmend!’

 

Hengstmengel wijst erop dat echte vrijheid juist betekent dat je zelf mag kiezen wat je belangrijk vindt, ‘ook als dat ingaat tegen wat de meerderheid goed vindt. Vrijheid komt pas echt onder spanning te staan als iemand een tegenovergesteld standpunt heeft. Dat is wat hier speelt.’

 

Hij geeft aan dat minderheidsstandpunten maar op weinig begrip kunnen rekenen, zeker de behoudende. Maar de lhbti-lobby, toch ook een klein deel van de bevolking, zit niet zo in het verdachtenbankje als de lobby voor reformatorische schoolboeken. ‘Dat komt doordat de lhbti-lobby als progressief en ruimdenkend, en dus goed, te boek staat. Verruiming wordt gezien als vooruitgang. De lobby aan de andere kant is verdacht, omdat deze conservatief is.’

 

Ook Jan Schippers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP, protesteert tegen de links-liberale moraal: ‘Ze hebben weer een dingetje te pakken om het christelijk onderwijs in een negatief daglicht te stellen, met een beroerde timing direct na de commotie rond de Gomarus en de debatten over identiteitsverklaringen.’ De schoolboekenkwestie laat volgens Schippers zien dat libertijnse mensen er niet mee kunnen leven als een moraal die in hun ogen niet deugt, ook ruimte krijgt: ‘De algemeen heersende opvatting wordt door hen als vrijheid gepresenteerd, maar is in feite gelijkheidsdenken. De afgedwongen gelijkheid verdringt de vrijheid.’

‘Die drang naar uniformiteit noemen ze diversiteit, maar in feite betekent het verlies van identiteit’.

 

Ook Stefan Paas, theoloog, noemt het verwijt dat kinderen door de aanpassingen een verarmd wereldbeeld meekrijgen ‘kolder’. ‘Niemand laat de wereld ongefilterd toe tot kinderen. En niet iedereen is verplicht om een progressief standpunt aan te hangen over bijvoorbeeld man-vrouwverhoudingen.’ Paas wijst op de onbekendheid van steeds meer Nederlanders met het christelijk geloof, waardoor zij zich moeilijk kunnen verplaatsen in reformatorische mensen. Hij waarschuwt voor bitterheid en roept ieder op bereid te blijven om overtuigingen uit te leggen en zich  blijmoedig te verantwoorden.