Printen

Synodeverslag week 1222 – TUK Bespreking 2

 

D.J. Bolt

16-06-12

 

 

Synodevergadering zaterdag 2 juni 2012

 

Op vrijdag en zaterdag 1 en 2 juni stond de bespreking gepland van allerlei zaken rondom de theologische universiteit in Kampen. Als input diende een hoge stapel documenten van ongeveer 140 pagina's.

De bespreking kwam niet klaar. Daarom werd vrijdag 8 juni verder vergaderd. Op deze dag werden ook de resterende besluiten genomen en kon deze zaak worden afgerond.

 

De genoemde documenten zijn samengevoegd en te vinden in de rubriek Synodeverslagen onder de titel   Synodeverslag week 1222-23 –  TUK Voorstellen en Besluiten.

 

De synode

 

De preses opent de vergadering op christelijke wijze.

 

PRESENTIE

 

Ds. A.A. de Boer vervangt ds. T.P. Nap.
De afvaardiging uit Drenthe is met 1 verminderd, ds. G. Meijer is verhinderd als ook de vervangers.

 

De leiding berust opnieuw bij de assessor ds. H.J.J. Feenstra wegens de vroegere betrokkenheid van ds. Niemeijer bij de TUK.

 

WELKOM

 

De deputaten Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten (OOG):

 

Dr. J.M. van der Eijk

J. de Goeij-van Dooren

I. Kamp-Landman

J.F. Walinga

M. Oostland [?, djb]

 

Praktijkcentrum (PC)

Dr. J.H.F. Schaeffer

 

Theologische Universiteit Kampen (TUK)

 

College van Bestuur (CvB)

Drs. J. de Jong

Prof.dr. M. te Velde

 

Raad van Toezicht

Ds. J. Ophoff

Br. E.W. Evers

Ds. E.J. Oostland

 

Curatoren

Ds. A.G. Bruijn

Ds. A.M. de Hullu

 

Gereformeerde Hogeschool (GH)

 

Drs. J.D. Schaap

Dr. H. Geertsema

 

Generaal Diaconale Dienstverlening (GDD)

 

Ing. M. Assink

Drs. G.J. Koop

Ds. R.M. Meijer

 

[Door de wat chaotische verwelkoming kan er iemand zijn gemist hier, djb]

 

Project Praktijkcentrum (PC)

 

Besluit 6.

 

CvB - Br. J. de Jong

Er is overleg tussen vier partijen. Ik spreek hier namens drie partijen, dus niet namens GDD. Maar GDD blijft wel betrokken.

Het project loopt sinds 2008. Er is nu een programma, daar zijn we blij mee. Het PC is bedoeld om ten goede te komen aan de gemeenten. Het gaat om degelijk praktijkonderzoek en professionele begeleiding. Zowel aan kerken als groepen en individuen.

De kerken in de breedte zijn ook zelf een bron van kennis. Het gaat niet alleen om aanbieden van kennis, maar ook om feed back en meedoen in prioriteitenbepaling. Een programmaraad zal worden ingesteld om dit te waarborgen en het PC aan de kerken te verbinden.

 

Zie voor het programma het verslag. Het programma start de komende week. Dat zullen we als kerken gaan merken. We willen het programma dus uitvoeren met vier partijen. Er zal ook een businessplan worden gemaakt.

Inmiddels is er een click tussen het personeel van de partijen. We hebben daar goede verwachtingen van. Er is een positieve insteek. We hopen dat GDD betrokken blijft.

 

OOG – Br. Van der Eijk

Deze samenwerking heeft veel invloed op de medewerkers en is van grote betekenis. Zij zijn met overtuiging de samenwerking aangegaan.

Het werkveld is breed. Er is veel expertise, kennis en kunde in huis. Zo ontstaat de kritische massa die nodig is en die een betere dienstverlening biedt dan individueel mogelijk zou zijn.
We hopen op een gunstige terugkoppeling.

 

F&B - Br. Post

Alle voorstellen hebben financiële consequenties, maar we beperken ons nu tot het PC.

We juichen de ontwikkelingen toe. Ze hebben onze hartelijke instemming.

DGG staat nog meer op afstand. We betreuren dat DGG nog niet meer geïntegreerd is. Dat zou voordelen hebben opgeleverd. Misschien komt daar in de toekomst toch ruimte voor.

 

BESPREKING RONDE 1

 

Br. Wezeman

Het PC wordt ingebracht vanuit de TU. Die kreeg ook de vraag voor verdieping en verbreding. Dat past op zich dus wel. Maar het kost moeite om te begrijpen wat de toegevoegde waarde is voor het wetenschappelijk onderwijs en -onderzoek. Is daar deze intensieve samenwerking voor nodig?

De TUK beweegt zich langs de randen van de wetenschap. Het PC is praktijkgericht. Je zou toch aan theorievorming moeten doen? Het moet toch om nieuwe kennis gaan?

Het centrum leidt meer tot wetenschappelijke winst voor de GH dan de TUK. Het past dus meer bij GH.
Er moet uitgelegd worden hoe de TUK hier winst ziet te boeken.

 

De organisatie is complex gezien het moeilijke organisatieplaatje. Waar is de eenheid van bestuur en beleid? Leidt dit tot een daadkrachtig bestuur? M.i. zal daar geen sprake van zijn zo.

Wat de financiering betreft, gaat het om netto lasten? Krijgt de TUK gelegenheid en ruimte om zelfstandig en bedrijfsmatig te opereren inclusief financieel beleid en beheer? Ook m.b.t. het PC? En hoe gaat het met de opbouw van reserves?

 

Br. Feenstra

De deelnemers zijn enthousiast. De stelling is dat het PC antwoord is op de vragen vanuit de kerken. Maar mij bekruipt de vraag: is dit wel waar het veld om vraagt? Ik ben daar niet van overtuigd. Dat veld verandert sterk. Worden geen diensten geproduceerd die zelf de vraag creëren?

GDD worden regelmatig geconsulteerd. Maar geldt dat ook voor het PC?

 

Br. Knepper

Ik ben er positief over, het is een goede ontwikkeling.

Het kan ook nog breder. Meerdere instellingen als Koningskind en de Driehoek zouden erbij kunnen worden betrokken en ruimte geboden.

 

Ds. Harmannij

Samenwerking is positief maar ook ingewikkeld. Wat zijn de consequenties voor OOG en het Centrum Dienstverlening (CD)? Wat is de toekomst van dit centrum?

Nu komt er weer een nieuwe reorganisatie, weer een soort splitsing als van OOG en ASE. Gaat dit allemaal onder de TUK paraplu?

 

Ds. Janssen

Mij is niet duidelijk hoe de organisatie in elkaar steekt. Op de achtergrond spelen bestuurlijk keuzen, zoals die m.b.t. de afschaffing van het universiteitsberaad. Ik begrijp de terughoudendheid van GDD. Gaat dit project wel slagen?

 

Ds. Pos

Ik sluit me aan bij ds. Janssen.  Besluit 6f: kunnen wij dit bepalen terwijl we niets over de GH te zeggen hebben. Daar is instemming van de GH voor nodig. Is besluit 6 grond 4 weggevallen of weggelaten?

 

Br. Judels

Ben wel enthousiast over deze ambitieuze plannen.

Wat kost fase 1? Welk deel van welke budgetten wordt hiervoor besteed?

F&B stelt dat het noodzakelijk is betrokken te worden bij het businessplan. Dat moeten we overnemen. Aan het enthousiasme en idealisme moet het realisme van F&B wordt verbonden.

 

Ds. Moedt

Ik heb veel waardering voor plan maar wel dezelfde vraag als br. Feenstra. We moeten aan het kerkvolk duidelijk maken dat dit nodig is. Datzelfde geldt voor de positie van GDD. Kan dit deelnemen aan fase 2? Is er niet sprake van koudwatervrees?

 

Ds. Bijzet

GDD doet niet mee omdat zij een solide onderbouwing van de plannen missen. Zijn de plannen wel levensvatbaar, daar wil ik graag een antwoord op.

 

 

Br. De Vries

Voor de inrichting van het PC is één jaar de  tijd. Er is een programmasamenwerking.

Het is een ambitieus plan. Men zou postdoc op de TUK moeten  laten. Misschien is het veel beter om voor praktisch zaken op de GH capaciteit te zoeken. Laat het onderwijs op de TUK. Ik begrijp niet dat dit allemaal wel kan.

 

TUK – Br. De Jong

Hoe weten we of het PC is waar de kerken op zitten te wachten? Die vraag hebben we onder ogen gezien. We gaan in de kerken onderzoek doen, ze actief bevragen, nagaan wat zij belangrijk vinden. En samen prioriteiten vaststellen. Daar kan het PC niet zonder. Anders komen we droog te staan.

 

We moeten nu nog niet andere partijen erbij betrekken. Laten wee eerst maar eens zien of dit gaat werken. Dus wel open zijn.

 

De universiteit moet laten zien dat zij van veel betekenis is voor kerkelijke groeperingen en de samenleving. Dat pleit voor de bestuurlijke vestiging in de TUK.

 

De TUK geeft wel wetenschappelijk onderwijs maar praktische theologie is ook een reflectie op de praktijk. We kunnen in het PC dan ook niet zonder elkaar. De GH moet input leveren. Delen van de activiteiten worden door de GH uitgevoerd. Dat vormt een meerwaarde van de samenwerking.

Het is een opdracht van de synode geweest het PC vorm te geven met andere partijen. Daarbij is gekozen voor TUK als vestigingsplaats. Maar dat moet inderdaad niet afleiden van de primaire opdracht om wetenschappelijk aan de weg te timmeren. We kunnen dat goed doen.

 

Het universiteitsberaad wordt afgeschaft. Dit beraad was een breed overleg tussen deputaatschappen en de TUK en meer nog dan in het verleden geworteld in de kerken.
Nu zijn er profielwerkveldcommissies ingesteld. Deze commissies, en ook nog andere instanties, worden bij de programma's en de toetsing betrokken.

Afschaffing van het universiteitsberaad zal dus geen negatief effect hebben op het overleg tussen TUK en de kerken.

 

Voor de eenheid van beleid en een krachtige sturing is een goed businessplan nodig. Zo kan op een eenvoudige manier de organisatie worden aangestuurd. We hebben er alle vertrouwen in dat we dat goed kunnen organiseren.
Het is voor de TUK van belang de wetenschappelijke reflectie een stevige basis te geven door het PC. Dat kan door de betrokkenheid van de GH bij het PC.

 

OOG - Br. Van der Eijk

Wat betreft het deputaatschap OOG en het Centrum Dienstverlening (CD), er is een  werkprogramma. Dat is niet zelf bedacht maar onderdelen zijn door verschillende gremia aangeleverd. Het CD zal moeten worden geïntegreerd met het 'centrum g'. Veel aandacht zal het meenemen van de medewerkers vergen en dat ook krijgen.

We hebben al een heel veranderingstraject doorlopen. Maar de conclusie is: er is te weinig reflectiecapaciteit en de onderzoekscapaciteit is te beperkt. Daarom is verbreding belangrijk. Het huidige programma moet worden geïntegreerd in het nieuwe.

De vele aandacht voor interne zaken moet verminderen.

 

OOG heeft ook als taken het project 'Homo in de kerk' en beheer van de gemeentestichtingsgelden. Moeten deze overgedragen worden aan het PC? Daarover komt nog een advies aan de synode.

 

Voor OOG is dit een spannend project. In tegenstelling tot de TUK en GH is het voor ons alles of niks.

 

TUK - Prof. Te Velde

'Dienstbaar en Wendbaar' sprak in 2008 al over synergie als in het denkwerk samengewerkt zou worden, en waarbij er een wisselwerking is tussen theorie en praktijk. Dat gebeurde al ad hoc. Daar spreken we nu al vier jaar over. Het gaat om de kenniseconomie van kerkelijke werkvelden.

TU en GH raken beide de kerkelijke praktijk. Vaak reageren docenten ieder op eigen wijze ad hoc op vragen. Maar kerkwerkvelden vragen om meer aansluiting. Kerken zijn geen doelgroepen die we maar wat aanbieden en waar we maar iets droppen. In kerken zélf hebben veel informatie. Die moet verwerkt worden in een theorieontwikkeling.

Je kunt drie niveaus onderscheiden: fundamentele theologie, praktijktheorie en praxiologie. Kadermensen op het grondvlak interacteren met mensen van de eerste categorieën.

Dat leidt tot synergie. Ze zijn niet afhankelijk van elkaar, maar wel partners. Het risico van een predikantenopleiding is dat er onvoldoende kennis van de werkvelden is. Dat leidt makkelijk tot een vage geschiktheid voor de praktijk.

 

Kampen beperkt zich in dit hele PC pakket tot datgene wat bij haar behoort. De basisinformatie van ons onderwijs komt uit boeken. Kampen doet bijna geen empirisch onderzoek. Docenten bezitten daarvoor ook geen expertise. We moet dus meer acteren op deze drie niveaus. We willen praktische theologie verbinden met andere mensen die ook veel op deze werkvelden bezig zijn.

Zo ontstaat synergie op basis van een goed achterliggend concept.

 

GH – Br. Schaap

Het gaat ons niet om antwoorden op vragen uit de kerken. Het gaat er om met elkaar zorgvuldig te zoeken naar antwoorden.

We zijn een kleine hogeschool, 1400 studenten. Ook daarom willen wij onderzoek verbinden met TU onderzoek. We doen al tien, twaalf jaar onderzoek. Nu willen we uitvinden hoe we dat samen kunnen. Een voorbeeld is Utrecht waar tussen HBO en universiteit nauwe banden bestaan.

Dat willen wij ook. De TU doet het wetenschappelijk onderzoek, de GH onderzoek op de praktijk gericht. Beide typen onderzoek voldoen aan wetenschappelijk eisen. Daar ligt ook de meerwaarde van samenwerking, de synergie. Het proces van zoeken van partners steekt nauw.

 

We zijn bezig met de bestuurlijke vormgeving van het PC. We moeten de zaak niet te snel dichttimmeren. Het is ingewikkeld maar we proberen elkaar te vinden. Het komende jaar zullen we de volgende stap doen. Alle medewerkers willen positief meewerken.

 

Het moet zorgvuldig gebeuren. Daarbij gaan we de kerken niet over bestuurlijke zaken maar wel over inhoudelijke zaken berichten. Eerst gaat het om programmatische samenwerking, concreet in de praktijk bezig zijn. Dat kan ons verder inspireren.

 

GH – Br. Geertsema

Ik ben directeur van de theologie opleiding. In deze afdeling hebben we een demografisch onderzoek van de GKv uitgevoerd. Daarvoor hebben we contact gehad met de TUA en TUK. TUA had er geen gelegenheid voor, de TUK wel. Het ging daarbij m.n. ook om de terugloop en uitstroom van jongeren. Om daarvoor wat te doen in de opleiding van predikanten en kerkwerkers.

Waarom lopen jongeren weg? Wat zijn hun motieven? Dat vergt een systematisch onderzoek. Daarvoor was overleg nodig met collegae en het 'centrum g'. Jan Hoogland keek er vanuit sociologisch gezichtspunt naar.

Er sprongen twee elementen uit. Wat is het nut van de inzet van jeugdwerkers? Ze zijn vaak maar beleidsmatig bezig. Catecheten en predikanten weten inhoudelijk nog iets. Maar hoe gaat het precies met de initiatie van de jongeren?
Dat vraagt theologisch doordenken: hoe kunnen we predikanten en kerkelijk werkers nu en in deze cultuur helpen met een goede opleiding? Wat werkt en wat niet? Wanneer en waar moeten we jeugdwerkers inzetten? Als adviseurs van kerkenraden of in de klei van de jeugdsoos?

Onderwijs moet vanuit de praktijk en met wetenschappelijke doordenking. Anders is het geen goed onderwijs.

 

GH – Br. Schaap

Moet het centrum ondergebracht worden bij de GH of de TUK? Het is verstandiger aan de TUK. Daar ligt al een koppeling met de GKv en de synode. Die heeft de GH niet. De TUK dus, dat is het makkelijkst en eenvoudigst. Dan kan er tussentijds ook door deputaatschappen bij het PC worden aangeklopt. De programmaraad waarborgt dat het werk ten dienste is van de kerken is.

 

TUK - Br. De Jong

We zijn blij met de  medewerking van GDD in het programma. We kijken of dat  het komende jaar kan worden voortgezet. Eventueel ook nog met weer andere instituten. Het programma is bijna in uitvoering. We wachten dus niet tot het gebouw geheel op orde is.

Graag ontvangen we van F&B advies op het businessplan. We werken nu met gesloten beurzen, dus met de bestaande bezetting.

 

RVT - Ds. Ophoff

Grond 4 over positie van GDD. is door het moderamen verdwenen. We hebben het er niet meer over gehad. Is het zo gegaan?

 

Preses

Er is iets fout gegaan. Grond 4 wordt weer opgenomen. Is er behoefte aan vragen over de positie van GDD?

 

GDD - Ds. Meijer

We zijn betrokken geweest bij de PC besprekingen en hebben van harte samengewerkt in die richting. We realiseren ons dat zelfstandigheid ongewenste effecten heeft. Tegelijk wordt ons werken in de praktijk enorm positief door diakenen gewaardeerd. Dat moet zo blijven. Maar het huidige plan geeft daarvoor onvoldoende waarborgen. Het GDD zou kunnen gaan verkleuren.

Verder is er een vergaande samenwerking met NGK nu. Ook dat is een factor.

Vraag: hoe ziet het financiële plaatje eruit? De risico's zijn niet groot naar mijn inschatting.

 

FB - Br. Post

Het effect op de quota is weergegeven als nettolast. De taakstelling is in dit geval netto. We budgetteren nu neutraal maar proberen wel via de business positieve effecten te bereiken.

 

Het PC wordt bedrijfsmatig gerund. Uiteraard moet dat. Wat verstaan hieronder? Soms krijg ik de indruk dat financiële sturing vanuit de quota en maximalisatie van reserves wordt gezien als beperking. Maar zie de discussie over de TUK. Financiële zelfstandigheid kan samengaan met het maken van werkafspraken waarin deze zaken een rol spelen.

 

F&B is blij met de steun voor hun werk en wenst bij het PC te worden betrokken. Die onderlinge betrokkenheid zal spontaan gestalte krijgen op 'het pad van de liefde'.

 

BESPREKING RONDE 2

 

Br. Aartsma

In het recente verleden was de synodevisie dat GDD moet samengaan met andere deputaatschappen. Maar GDD wilde toch gescheiden blijven bestaan. Moeten we onze visie daarop veranderen?

 

Het PC is een gouden greep voor de kerken. De complexiteit op de kerkenraden neemt ook toe. Wel pleit ik voor een lijn naar de synode.

 

Br. Feenstra

De beantwoording van De Jong heeft mij niet gerustgesteld, maar eerder mijn onrust doen toenemen. Er is geen onderzoek gedaan naar wat er leeft. Zitten de kerken hier echt op te wachten?

Wat betreft de expertise in het PC is de theologie een belangrijke factor. Maar ook andere inbreng is nodig. Bv groepsdynamica en sociale wetenschappen. Is er voldoende expertise hiervoor aan de GH?

 

Br. Judels

Wat zijn de concrete kosten in fase 1? 'Met gesloten beurzen' geeft niet aan om welke bedragen het gaat. Een hoeveel uren zijn hier al aan besteed? Inzicht hierin helpt om de kosten te beheersen. En verder ben ik dankbaar dat de liefdesverklaring is verzilverd.

Ook ik ben onder de indruk van de toelichting door de sprekers maar wat dragen we in besluit 6h eigenlijk op?

 

Ds. Bijzet

Ik lees in 6b waardering voor participatie van de GH. Maar dan moet er ook begrip worden uitgesproken voor het besluit van GDD om niet mee te doen.

 

Br. Wezeman

F&B is blij met het antwoord. Maar wat zeggen jullie als de visitatiecommissie onderzoek langskomt? Hoe spelen jullie daarin mee? Die commissie vraagt naar ambities, doelstellingen en resultaten. Als u dan het PC noemt wens ik u sterkte.

De GH kan worden gefeliciteerd en succes gewenst. Zij zijn prima ingebed.

 

Br. Mollema

Ik heb veel sympathie voor het totaal aan plannen voor de TUK: internationalisering, nieuwe leerstoel, cultuuromslag, PC. Maar kan de TUK dat allemaal wel aan?

Met hun tien mensen? En dan ook nog een verhuizing!

 

Br. Mars

Ik ben zeer blij met de beantwoording. Er gaat wat gebeuren, onderzoek onder de jeugd. Dat is nieuw in de kerken, geweldig. We hebben nu wat op tafel liggen. Aan de TUK is een duidelijke boodschap meegegeven. Laten we niet te zuinig zijn en durven investeren. En enthousiast zijn. Niet alleen vragen hebben, maar ook nieuwe wegen inslaan.

 

Preses

Besluit 6 slot, grond 2 loopt niet helemaal. In grond 4 heeft de synode in eerdere besluiten goedkeuring gehecht aan het verzoek van GDD/DS om een zelfstandige organisatie te blijven. De inhoudelijk reden hiervoor was dat het goede opereren van het bestaande gewaarborgd moeten blijven. Dat wordt binnen een PC zoals beschreven voldoende gewaarborgd.

 

Br. Bakker

Ik stem in met Mars. Belangrijk is dat mensen uit de praktijk als de GH betrokken zijn.

De rol van TUK mag bescheidener zijn. Het PC kan inspiratiebron zijn. In eerste instantie gaat het om de GH zelf. En OOG en GDD. De TUK is niet de goede plek voor sturing. Daarom is het beter het PC onder te brengen bij een deputaatschap om zo de relatie met de kerken te onderhouden.

 

GH - Br. Geertsema

Competenties van de GH? Er werken daar meer en meer academici en gepromoveerden. [geeft een overzichtje van medewerkers, djb].

 

OOG - Br. Van der Eijk

De kerken worden gediend met een PC dat primair gericht is op wat de kerken nodig hebben en hen ondersteunen.

Aansturing moet eenvoudig zijn. Dat is een basisuitgangspunt. We moeten nu niet besluiten over de bestuursvorm maar zien waarop dat uitkomt. Voor de bestuurlijke vestiging moet er in de tekst wellicht iets worden aangepast om die ruimte te krijgen.

 

OOG en 'centrum g' zijn uit de kerken voortgekomen op vragen uit de kerken. Soms via opdrachten van de synode: de catechetenschool bv. en het gemeentestichtingsonderzoek. We reageren dus op vragen van u en de kerken.

Maar het kan beter door meer gericht de vragen van de gemeenten in kaart te brengen en dus niet geïsoleerd bezig te zijn. De vraag is zitten de kerken wel te wachten op wetenschappelijke doordenking?

 

TUK - Prof. Te Velde

Wat haalt de TUK zich aan? Dat is een begrijpelijke vraag.

Alles wat in de kerken speelt komt op de TUK terecht. Nu daar vorm aangeven betekent niet iets totaal nieuws. Veel vragen worden gesteld over groepen in de kerk bijvoorbeeld. De TUK krijgt impulsen uit de kerken. De vragen worden complexer. Men is minder gauw tevreden.

Jarenlang zei men dat er toch wel te weinig uit Kampen kwam. Kampen staat midden in de kerken en daar wordt een goed onderbouwd verhaal van verwacht. We moeten een volgende slag maken. Kijk bv. naar 'missionaire kerk'. We keken eerst naar de kerken en vervolgens realiseerden we een missionaire master. Daarbij is steeds de vraag wat zijn de concepten. We merken dat veel verhalen van voorheen niet meer werken, achterhaald zijn. Soms denkt men dat het zo moet van de TUK. Maar dat is niet zo. Uitwisseling van informatie tussen verschillende niveaus is heel belangrijk.

 

We geven niet alleen maar onderwijs maar doen ook onderzoek. De TUK en TUA hebben vier gezamenlijke onderzoeksprogramma's op het gebied van de praktische theologie waarvan er een niet voor visitatie wordt aangeboden. Er zijn postdoc benoemingen voor onderzoek gedaan. Soms zijn stukken wetenschappelijk onderzoek teleurstellend. Daar willen we niet in berusten. De doelstelling is dat er visiteerbare onderzoeken worden gedaan.

Naast de bijbel, de traditie en boeken vormt  ook de eigen kerkelijke praktijk een bron van informatie. De kerkelijke praktijk vraagt om wetenschappelijk doordenken. Bijvoorbeeld over doorleefde identiteit, waar dr. Schaeffer zich mee bezighoudt.

De resultaten moeten tegen de Schrift, de confessie, de traditie en de buitenlandse kerken worden aanhouden. Over de problemen die spelen wil Kampen meedenken.

Dus is het niet meer “Kampen heeft geen antwoord of geeft alleen maar een lezing”. Er wordt visiteerbaar onderzoek gedaan en zo antwoorden gegeven.

 

De relatie met kerken is belangrijk. Maar een mooi magazine en alleen PR is onvoldoende. Daarom creëren we een PC die een inhoudelijke verbinding geeft tussen de kerken en de TUK.

 

RvT - Ds. Ophoff

Opmerkingen over kostenbeheersing nemen we ter harte. Daar kunt u ons in de toekomst op bevragen.

Het GDD is betrokken maar geen partner. Het lijkt niet nodig om ons hier apart over uit te spreken. Grond 4 zegt dat er de nodige waarborgen zijn. Is alsnog van tafel want hoeft er van de RvT niet meer in het voorstel.

 

We zullen opnieuw bekijken wat de beste vestigingsplaats is voor het PC.

 

Kan de TUK dit allemaal aan? Ja, de TU kan het aan. De RvT en het CvB zijn zich er van bewust dat binnen de TUK de cultuur moet veranderen. De TUK moet meer naar buiten treden.

 

Br. Judels

Wat dragen we nou precies op in besluit 6h?

 

OOG – Br. Van der Eijk

Het betekent dat voor de vorming van het PC niet goedlopende onderdelen omver gaan. We beginnen dus niet vanaf nul.

 

STEMMING

 

Besluit 6f is vervallen.

 

Besluit 6: V34T01O00, aanvaard.

 

Preses

We zijn dankbaar voor het verrichte werk. We wensen u de kracht en zegen van God voor het verdere werk t.b.v. onze kerken.

 

Vervolgrapportage Theologische Universiteit Kampen

 

Alle onderwerpen behalve het reeds behandelde statuut en het praktijkcentrum.

 

BESPREKING RONDE 1

 

Ds. Feijen

Onder strategische versterking wordt gesproken van incorporatie in een andere opleiding.

In de conclusies op pag. 7 gaat het over samenwerking met ETF en andere geïnteresseerde partners. Doet dat recht aan de sterke punten van de TUK? Worden die zwakker of sterker? Versterking gereformeerde theologie kan toch ook bij incorporatie? Dat zie je internationaal ook. Ter vergelijking: je kunt je eigen kleine tuintje met mooie bloemen hebben of jouw mooie bloemen kweken in een grote stadstuin.

Er zijn gradaties in corporaties. Moeten we dit wel zo kort wegzetten? Zijn er niet betere opties?

 

Een deel van de gelden wordt besteed aan internationalisering. Kunnen daar ook zendingskassen voor worden gebruikt? Is dat geld er nog? Is er bereidheid om dat te doen? Er moet wel stabiliteit en duurzaamheid zijn. Is dit wel allemaal verantwoord?

 

Br. Feenstra

Par. 9 spreekt over een eventueel protocol voor bezwaren tegen benoemingen. Maar het voorstel van de RvT gaat niet in op wat destijds is gevraagd, namelijk dat er een rechtsingang voor bezwaren moet zijn. Dat heb ik toen bedoeld.

N.a.v. van de kwestie Paas is de RvT in gesprek gegaan met bezwaarden. Mijn vraag was, als er bij een andere situatie opnieuw een bezwaar is, wordt er dan weer afhankelijk van de RvT gehandeld? Is het niet beter daarvoor een protocol te ontwikkelen?

 

De instelling van leerstoel christelijke identiteit is prima. Maar wat zijn de doelgroepen waar u vanuit gaat? Ondersteunen van 600 jonge mensen is goed. Maar veel jongeren gaan naar de Evangelische Hogeschool. Vormt de leerstoel geen concurrentie met deze instelling?

 

Br. Judels

Volgens par. 4.1 zijn de brieven van de kerkenraden van Bunschoten-Oost, Katwijk, Smilde en Ten Boer aan de RvT ter hand gesteld. Wat heeft het contact opgeleverd? Het gesprek met Katwijk loopt nog. Hoe gaat dat nu?

Ik wil in overweging geven delen van brief aan CanRC aan Katwijk te sturen.

 

Welke concrete voordelen ziet u in verhuizing van de TUK?

 

Voor wie doen we die internationalisering? Welke bedragen zijn daarvoor totaal nodig en welke uit eigen middelen? De tabel op pag. 11 is gisteren nog weer veranderd. Maar die geeft het ook niet duidelijk aan.

 

T.a.v. besluit 4.1: We moeten onderzoeken wat de consequenties zijn van verhuizing naar een grotere universiteitsstad. Zijn alle opties voor vestiging nog open?

 

Br. Mollema

De oorspronkelijke tabel is helemaal van tafel.

 

Br. Judels

Dus ook alle eigen middelen zijn weg?

 

Ds. Pos

Over de leerstoel identiteit in bijlage 7. Het onderzoek door mevr. Vonkeman is gedaan op basis van interviews. Daarbij zijn ook twee leden van het CvB en een hoogleraar geïnterviewd. Maar zo wordt de conclusie op pag. 4 wel naar hen zelf  toe geredeneerd.

Het gaat om een rapportage van het proces. Het is niet erg helder.

 

Bijlage 8 gaat over strategisch versterking. De laatste pagina: de synode moet iets uitspreken, bij punt 2. "Ruimte te bieden …". Maar dat komt uit de lucht vallen, is niet voorbereid in het stuk. Wat is bedoeld?

 

Ds. Ten Brinke

Besluit 4 stelt voor voort te gaan op eigen weg, ook als dat met de TUA nu nog niet gezamenlijk kan. Ik ben bang dat als het zo gaat, dit de doodsteek betekent voor de eenheid met de CGK. De opleiding is daarvan een wezenlijk onderdeel.

Er is verschil in snelheid tussen TUA en TUK. Misschien ook door de hogere snelheid van de TUK. Er is op dit moment onvoldoende uitzicht op gezamenlijkheid met de TUA. Zij hebben nog geen voorstellen gedaan. Pas in 2013 is er iets als een plan te verwachten.

Zouden we geen geduld moeten hebben en geen stappen doen die dit proces doorkruisen? De moeiten van de afwijzing van het groeimodel voelen we nog steeds. Maar geduld kan toenadering tot de CGK bevorderen. Die moeten we niet om zeep helpen. Als we afspraken maken met de ETF Leuven kan dat het overleg met TUA frustreren.

 

Br. Ziedses des Plantes

Ik heb met heel veel genoegen kennis genomen van de plannen voor internationalisering. Dat is van beide kanten heel verrijkend, voor de kerken en TU. Ook verrijkend voor de Engelstalige master. Onze rijkdom moeten we niet voor onszelf houden. Het past ook binnen het statuut: "doorwerking in kerk en wereld".

 

In het ondertekeningsformulier staat "… alles geweerd blijft…". Als je dat serieus neemt is dat zeer verstrekkend. Daarom liever een intentie uitspreken. Ondertekenaars kunnen zich niet uitlaten  over alles wat in het verleden is geleerd.

Verder:  "…zou afwijken…",  beter is "afwijkt".

 

Br. Wezeman

Bijzondere Leerstoel.

Blij met rapport over de bijzondere Leerstoel. De invulling past binnen de huidige missie van de TUK. Ik wil er wel een aantal vragen over stellen.

Ik heb het gevoel van jumping to conclusions. Zijn de kerken hier wel verantwoordelijk voor? Het staat als bij overval op onze agenda. De kerken zijn er niet op voorbereid.

 

De leerstoel heeft een interdisciplinair karakter. Maar de TUK is monodisciplinair. Je kunt dit onderwijs ook inhuren. Bovendien bestaan er al een flink aantal andere instanties dat hier mee bezighoudt. Moeten we christelijk Nederland hier niet bij betrekken?

Er is overleg voor nodig en er moet nadere studie worden gedaan.

 

Ik heb nog een praktische overweging, niet bedoeld als zout in de wonden. Er is een enorme vloed van nieuwe waardevolle initiatieven. Maar dat onderstreept nog eens de noodzaak van beheersing van het proces. Er moet een risicoanalyse worden gedaan om al deze zaken tegelijk te realiseren. Anders graaf je het graf van andere goed lopende zaken.

 

Internationalisering.

Die Engelse master is prachtig. Maar het is een project van heb ik jou daar. Het legt een enorm beslag op resources, op mensen, capaciteit en middelen.

We moeten daar ervaring van buitenland in betrekken. Dit is geen oordeel over mensen maar een zakelijke constatering zonder persoonlijk adres.

 

Protocol.

Het gaat om ontslag van iemand. Kerken willen geïnformeerd worden, reacties sturen, kritiek uiten. Dat moet in een goed protocol worden behandeld. Anders gaan dingen rondzingen. Het is een onderdeel van een goede PR.

Ik kom dat niet tegen in de voorstellen.

 

Brief van CanRC.

Gaan we de brief publiceren op de website van de kerken, of op die van BBK?

 

Algemene publiciteit.

Voorlopige oordelen moeten niet in de pers verschijnen. Vel geen oordelen als er verschil in snelheid is. Dat geldt ook voor overplaatsingen. Die roepen heel veel vragen op. Het risico is opgezadeld te worden met misverwachtingen.

Ik zou willen pleiten voor voorzichtigheid met het naar buiten brengen van informatie.

 

Ds. Harmannij

Ik doe een ontboezeming. Met belangstelling heb ik van de plannen kennisgenomen maar ben teveel in verwarring geraakt om er een zinnig oordeel over te kunnen vellen. Ik weet niet welke vragen te stellen. De plannen zijn mooi en ambitieus. Maar wat zal hier over vijf jaar van  terecht zijn gekomen? Kan dit zo wel door?

 

De keuze is gevallen op een bijzonder hoogleraar. Wat is het verschil met een buitengewoon hoogleraar? Wat zijn de consequenties van deze keuze?

 

Ds. Niemeijer

Ik houd mij zoveel mogelijk stil om mijn betrokkenheid bij de voorgeschiedenis. Maar ik zit nu niet meer in de RvT.

 

De lokatie van de TUK zoals daar in de algemene rapportage over wordt gehandeld gaat verder dan de opdracht. Daarom paar vragen.

 

In 'Dienstbaar en wendbaar' komt de lokatie van de TUK al aan de orde. Er zijn goede redenen om lokatiekeuze te overwegen.

Maar er moet wel verheldering komen over wat er precies gevraagd wordt en wat er gaat gebeuren. Gaat het om een grote universiteitsstad? Laat de formulering ook toe te blijven of nog naar elders te verhuizen? Wat is precies bedoeld met het haalbaarheidonderzoek? In het verhaal komt een 'vervroegde synode' voor maar die mist in de besluitvorming.

Verspreid in het rapport staan redenen voor de verhuizing maar ik mis een afweging voor een noodzakelijke verhuizing. Er moet een helder beeld van de redenen waarom, komen en wat er bijvoorbeeld op de andere kant van de weegschaal ligt.

Zo als het er nu ligt is het wat eenzijdig. Er zijn weinig voorwaarden aan de opdrachten gesteld. Het CvB, en niet de synode, zou het voorstel nader moeten formuleren.

 

De ambities zijn groot. Ze gaan hier en daar nog iets verder dan de opdrachten. Kan dit wel bij de huidige bezetting, nog afgezien van de kosten?

We zijn bezig met versterking van de TU, maar ben je ook nog sterk genoeg om te verhuizen. Kunnen de mensen dat aan? Er zijn sociale en psychische gevolgen voor de mensen. Dat moeten we goed onder ogen zien.

 

Preses

F&B komt als eerste aan de beurt bij de volgende ronde.

Volgende week vrijdag gaan weer verder.

 

Benoeming docent

 

De synode gaat in comité voor de benoeming van een docent aan de TUK.

 

[zie persbericht in de rubriek Synodeverslagen, djb]