Printen

Generale Synode DGK Lutten - Notulen 070522

 

Ds C. Koster, synodescriba 1

21-05-22

 

HOOFDSTUK 2 – Kerkregering

 

ARTIKEL DEPUTATEN ZSM

 

Verslag van de zitting op zaterdag 7 mei 2022.

 

Deputaten geven aan dat er misschien wel gebruik gemaakt kan worden van de klachtencommissie van het Landelijk Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische kerken (LMSMRK), maar daar is nog niet met zekerheid iets over te zeggen op dit moment. De commissie (zonder br. Bruinius) geeft aan dat een belangrijk aspect in de discussie op de synode was het verschil van inzicht of er wel of niet een eigen klachtencommissie moet komen. De commissie doet een voorstel om geen klachtencommissie uit ons eigen kerkverband te benoemen gezien de omvang van ons kerkverband. Daarna kan besluit 2 worden genomen over de vraag bij welke organisatie we willen aansluiten: bij het Hulpverleningscentrum van de kleine kerken (HKK) of bij het LMSMRK. Maar aangezien aansluiten bij het LMSMRK op korte termijn in ieder geval betekent dat je toch tijdelijk een eigen klachtencommissie moet hebben stelt de commissie voor om aan te sluiten bij de HKK.

 

Hierop volgt een bespreking. In de bespreking wordt duidelijk dat de uitspraak van de klachtencommissie bij het HKK niet strikt, juridisch bindend is, al heeft het uiteraard wel een morele verplichting om als kerkenraad je naar de uitspraak te voegen. In de vergadering wordt de moeite geuit om met het HKK samen te werken, omdat daar ook kerken bij zitten die het Woord van God steeds meer loslaten. Hoe kan je samenwerken, juist in zaken van opzicht en tucht, met kerken waar je zelf bewust uit bent gegaan? Aan de andere kant wordt aangegeven dat er meerdere kerken bij dit HKK zijn aangesloten en dat deze samenwerking geen binding betekent als het gaat om schrift, belijdenis of wat betreft het toepassen van opzicht en tucht. Ook vraagt een afgevaardigde zich af of de HKK niet dichter bij ons staat wat betreft visie op God, mens en verbond dan de LMSMRK.

 

Besluit 1. De Generale Synode, bijeen op 7 mei 2022, besluit om geen klachtencommissie uit leden van ons eigen kerkverband aan te stellen.

 

Gronden

 1. Het is niet aannemelijk gemaakt dat er voor een klachtencommissie weinig werk zou zijn. Als er meerdere klachten zijn is een onafhankelijke (niet uit leden van het eigenkerkverband) klachtencommissie wenselijk.
 2. In ons kleine kerkverband met allerlei familiebanden is het niet wenselijk om een klachtencommissie aan te stellen met leden uit alleen ons kerkverband.
 3. De commissie is zich bewust dat er op korte termijn geen mogelijkheid is om bij het Landelijk Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken via een klachtencommissie een klacht ter behandeling neer te leggen. Overigens is er wel een mogelijkheid, maar dan moeten we ons aansluiten bij het Hulpverleningscentrum van de kleine kerken. Het is wel de vraag of de interkerkelijkheid zo zwaar weegt dat deze route onbegaanbaar is.

Besluit 2. De Generale Synode, bijeen op 7 mei 2022, besluit aansluiting te zoeken bij het Hulpverleningscentrum van de kleine kerken.

 

Gronden

 1. Het is van groot belang dat er op korte termijn de aanpak van de problematiek rond het seksueel misbruik in kerkelijke relaties geregeld wordt.
 2. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de gewenste voorwaarde dat er een onafhankelijke klachtencommissie moet komen

Besluiten 3 t/m 6. Verder besluit de Generale Synode, bijeen op 7 mei 2022,

 1. deputaten ZSM opdracht te geven te werken aan het aanstellen van vier vertrouwenspersonen, twee mannen en twee vrouwen, uit het eigen kerkverband.
 2. informatie in te winnen en onderzoek te doen naar het instellen van een professioneel ervaren deskundige, als gemeentecoördinator.
 3. deputaten te machtigen om de aan te stellen vertrouwenspersonen en klachtencommissieleden alle benodigde informatie en cursussen aan te bieden (tot een max. bedrag van €1000,- per persoon) die voor een goed functioneren nodig zijn en de deputaten op te dragen hen daarin zo goed mogelijk te begeleiden.
 4. deputaten op te dragen aan de hand van de bereikte resultaten en van hun verdere onderzoek de kerken in kennis te stellen via de kerkbladen.

Gronden

 1. De beschikbaarheid van vertrouwenspersonen binnen het eigen kerkverband kan maken dat de drempel minder hoog is om melding te dien van misbruik.
 2. het is wenselijk dat kerkenraden en gemeenten, in een geval van seksueel misbruik door een ambtsdrager (of andere functionaris binnen de gemeente) op deskundige wijze worden begeleid.
 3. De werkers in zaken van ZSM dienen zich gedragen te mogen weten door het kerkverband en dienen over de benodigde middelen te kunnen beschikken.

De besluiten worden als volgt genomen

 

Besluit 1: 6 voor, 2 onthouding, 3 tegen, 1 buiten stemming

Besluit 2: 6 voor, 5 tegen, 1 buiten stemming

Besluit 3: 10 voor, 1 onthouding, 1 buiten stemming

Besluit 4: 11 voor, 1 buiten stemming

Besluit 5: 7 voor, 2 tegen, 2 onthoudingen, 1 buiten stemming

Besluit 6: 11 voor, 1 buiten stemming

 

Ds. E. Heres en br. F.W. Velthuis willen graag in de acta opgenomen hebben dat ze tegen besluit 1 en 2 hebben gestemd.

 

HOOFDSTUK 4 – Binnenlandse betrekkingen

 

ARTIKEL 4.01 DEPUTATEN ACOBB

 

Materiaal      

Twee deputatenrapporten ACOBB, dd. 1 juni 2021 en 21 september 2021

Twee brieven van GKN, dd. 9 oktober 2018 en 3 december 2019

Verschillende brieven van kerkenraden en kerkleden

Brief van HGK Bunschoten-Spakenburg

Eén brief van persoon buiten kerkverband

Commissierapport

 

Deputaten    

ds. M. Dijkstra, ds. E. Heres, ds. C. Koster, br. B. Lourens, ds. S. de Marie en ds. M.A. Sneep

 

Commissie    

J. Bouwhuis, K.J. Trip, F.W. Velthuis

 

Adviseur      

Ds. H.G. Gunnink

 

Er zijn verschillende brieven binnengekomen, allen worden ontvankelijk geacht. Van één ingekomen brief oordeelt de synode dat die niet ontvankelijk is, omdat de schrijver geen deel uitmaakt van het kerkverband van DGK. Ook is er een brief binnengekomen van de HGK Bunschoten Spakenburg. Gezien de bijzondere situatie besluit de synode om deze brief mee te nemen in de bespreking, omdat deze gemeente zich betrokken weet bij het werken aan eenheid tussen de kerkverbanden DGK en GKN.

 

Er wordt doorgesproken over de vraag of de synode niet nu al de GKN zal erkennen als kerken van Christus, conform besluit 1 van het deputatenrapport. Aan de ene kant wordt aangegeven dat de besluiten van GKN niet van doorslag zijn voor DGK om GKN wel of niet te erkennen. Als de synode inderdaad van oordeel is dat de inhoud en de lijn van het deputatenrapport goed is, waarom zou je dan ook niet ronduit en positief uitspreken dat DGK de GKN erkent als kerken van Christus? Aan de andere kant wordt aangegeven dat het de bedoeling is om in gezamenlijkheid met GKN het besluit van wederzijdse erkenning uit te spreken en de erkenning en vereniging ook qua tijd dicht bij elkaar te houden. De deputaten zijn met dit voorstel gekomen ook met het oog op de eenheid binnen eigen kerkverband. En verder dat instemming geven aan de inhoudelijke lijn van het deputatenrapport een zeer positief signaal is naar buiten toe.

 

Over de verschillen tussen DGK en GKN, zoals benoemd in het deputatenrapport, zal in de toekomst doorgesproken moeten worden in het verenigde kerkverband. De zaken zijn inderdaad niet kerkscheidend, maar tegelijk ook niet van ondergeschikt belang.

 

Ter tafel ligt het commissievoorstel en een tegenvoorstel van brs. G.A.E. Rodenboog en J. Wieringa, waarin wordt voorgesteld om GKN ronduit te erkennen als kerken van Christus. Br. K. Schaak vraagt om meer bedenktijd om alles op zich in te laten werken. Er wordt een korte ronde gegeven over zijn vraag naar extra bedenktijd en daarna wordt daarover gestemd. Met 11 stemmen voor om nu te gaan stemmen en 1 tegen gaat de synode nu tot stemming over.

 

Uitspraak 1 t/m 3. De synode van DGK, bijeen op 7 mei 2022,

 1. heeft met teleurstelling kennisgenomen van het feit dat het binnen de GKN niet haalbaar is gebleken om een buitengewone GS samen te roepen.
 2. stemt in met de inhoudelijke lijn van het aanvullend rapport van deputaten ACOBB/EGB.
 3. spreekt uit dat in ondergeschikte zaken die niet strijdig zijn met Gods Woord en de gereformeerde belijdenis, wederkerig de een de ander broederlijk draagt.

Gronden bij uitspraak 3

 1. De DGK/GKN zijn te kennen als ware kerk van Christus aan de hand van de kenmerken: de onderhouding van de zuivere prediking van het Evangelie; de onderhouding van de zuivere bediening van de sacramenten; de oefening van de kerkelijke tucht;
 2. De verschillen in de kerkelijke praktijk tussen beide kerkverbanden op het gebied van kerkregering (vrouwenstemrecht), en liturgie (formulieren- liederen en leespreken), rechtvaardigen niet om langer gescheiden op te trekken

Besluit 1. De synode van DGK, bijeen op 7 mei 2022, besluit een brief naar de GS van de GKN te sturen met daarin verwoord dat DGK de hartelijke wens heeft en de verplichting ziet jegens Jezus Christus, het hoofd van de kerk, om verder te werken aan kerkelijke eenheid met de GKN.

 

Gronden

 1. DGK en GKN zijn te kennen als ware kerk van Christus aan de hand van de kenmerken van art. 29 NGB: De onderhouding van de zuivere prediking van het Evangelie; de onderhouding van de zuivere bediening van de sacramenten; de oefening van de kerkelijke tucht.
 2. De gesprekken van de afgelopen jaren tussen wederzijdse deputaten hebben dit bevestigd.
 3. De verschillen in praktijk die er tussen beide kerkverbanden zijn, rechtvaardigen niet om langer gescheiden op te trekken.

Besluit 2. De synode van DGK, bijeen op 7 mei 2022, besluit om deputaten ACOBB opdracht te geven de contacten met de deputaten van de GKN voort te zetten en op verzoek ook met de plaatselijke kerken.

 

Gronden

 1. In de aanloop naar de komende synode van de GKN kunnen er zaken zijn die om toelichting of nadere bespreking vragen.
 2. Het wegnemen van belemmeringen die plaatselijk de éénheid in de weg kunnen staan is primair een zaak van de plaatselijke kerken, maar de deputaten kunnen daarin begeleiden.
 3. Deputaten ACOBB komen, aangezien zij betrokken zijn bij de kerkverbandelijke contacten, het meest in aanmerking om vraagbaak te zijn en waar nodig hulp te bieden.

Uitspraak 1 wordt genomen met 7 stemmen voor en 5 tegen en uitspraak 2 en 3 worden unaniem genomen.

 

Besluit 1 en 2 worden unaniem genomen. Daarmee is het voorstel van de commissie aangenomen en komt het tegenvoorstel te vervallen.

 

Ds. M.A. Sneep, ds. E. Heres, ds. C. Koster en br. B. Lourens worden in de stemming vervangen door hun secundi, omdat zij deputaten zijn.

 

HOOFDSTUK 6 –betrekkingen Buitenlandse kerken

 

ARTIKEL 6.01

 

Op zaterdag 7 mei 2022 is er in comité een korte bespreking over de brief die het moderamen dd. 18 maart 2022 aan br. T.L. Bruinius heeft gestuurd en zijn antwoord van 21 maart 2022.

 

HOOFDSTUK 7 – appelzaken en revisieverzoeken

 

ARTIKEL 7.04 verzoek en revisieverzoek Marienberg (de Ark)

 

Materiaal      

Verzoek van DGK Mariënberg e.o. (de Ark) om een gesprek, dd. 6 april 2022

 

Revisieverzoek van DGK Mariënberg e.o. (de Ark) tav. een aantal besluiten van GS Lansingerland, genomen op 16 december 2017, brief gedateerd op 6 april 2022

 

Het moderamen stelt voor om deze stukken niet ontvankelijk te verklaren, vanwege de veel te late inzending ervan, aangezien de sluitingsdatum 25 september 2021 is. De kerkenraad van Mariënberg (de Ark) geeft weliswaar aan dat zij niet op de hoogte waren gebracht van de start van deze synode, maar het moderamen acht dit geen valide argument, omdat redelijkerwijs is aan te nemen dat Mariënberg (de Ark) had kunnen weten dat drie jaren na de laatste synode (Lansingerland 2017-2018), waar zij zelf aanwezig waren, de volgende synode zou samenkomen. En appellant had de samenroepende kerk van deze synode (DGK Lutten) dus al in 2020 kunnen aanschrijven. De vergadering neemt het voorstel van het moderamen unaniem over, de stukken zijn niet ontvankelijk.

 

Er zal een brief worden gestuurd aan Mariënberg (de Ark), waarin zij worden gewezen op de mogelijkheid van een gesprek met de dichtstbijzijnde kerk van DGK en deputaten ACOBB.