Printen

Generale Synode Kampen 2023 – Een groet van OPC

 

D.J. Bolt

18-02-23

 

Op 2 december jl., de dag waarop de GKN voorstellen voor eenwording met DGK behandelde, hield br. J.H.C. Terpstra van de Orthodox Presbyterian Church (OPC) een korte toespraak.
Met zijn toestemming geven wij die door.

 


 

Aan:     GKN Synode 2023

Van:     Commissie Oecumeniciteit en Interkerkelijke Betrekkingen, Orthodox Presbyterian Church

 

1 december 2023

 

Geachte vaders en broeders van de GKN,

 

Uw vriendelijke uitnodiging aan de Orthodox Presbyterian Church om U vandaag toe te spreken hebben wij met vreugde en nederig ontvangen. Wij danken U voor deze gelegenheid en voor de warmte van uw vriendschap en gemeenschap in Christus Jezus, in Wie alle dingen samenkomen in de heerlijkheid van de eeuwige Vader.

 

De OPC groet U vanuit onze gezamenlijke verbondenheid in Christus. We herkennen U als medearbeiders in de strijd voor orthodoxie in een wereld die ons voortdurend confronteert met vijandschap tegen de Heer en Zijn gezalfde. Samen delen we één hoop, één geloof, één Heer, één Heiland. Hem te kennen is kostbaar boven alles.

 

We hebben gehoord van de strijd die U te voeren hebt omdat U trouw blijft aan uw afkomst en U inspant om de kerk te bouwen in Nederland. We prijzen U van harte voor uw standvastigheid. Wij bidden voor U om blijvende trouw en om groei in aantal en in genade.

 

Vergeleken met gereformeerde kerken in Nederland en de mainline presbyteriaanse kerken in de Verenigde Staten is de OPC nog een jong kerkgenootschap, 90 jaar oud. We vragen de Heere dat Hij uw kerk en ook de OPC bewaart bij het Woord en hen steunt door groei en in ijver om het evangelie te verkondigen.

 

De kerk die wie zien heeft te maken met allerlei aanvallen van de wereld en poorten: op het gebied van seksualiteit, door de impact van activisme in social media, in de polarisatie tussen leden van de kerk die leidt tot ongezonde conflicten. Het is onontkoombaar in een gevallen wereld - maar we belijden met blijdschap dat Christus altijd zegeviert. De strijdende kerk gaat overwinnend voorwaarts.

 

De statistieken van OPC in 2022 geven het volgende getalsmatige overzicht:  32.720 leden (24.073 belijdende leden, 8.063 gedoopte kinderen), 301 kerken en 584 predikanten. In de OPC-kerken dienen ongeveer 1.100 ouderlingen. Een gedetailleerd rapport is online beschikbaar in de notulen van de 89e Algemene Vergadering 2023.
De groei op jaarbasis, na verwerking van onttrekkingen en tuchtmaatregelen, was 1,14% in vergelijking met 2021.

 

In elke kerk is de bediening van het Woord en de toezicht op het leven en gedrag van de leden een zwaar en vreugdevol werk. Het planten van nieuwe kerken gaat door. Het is heerlijk om te zien dat de velden wit zijn om te oogsten. Laten we bidden dat de Heere meer arbeiders naar Zijn wijngaard zal sturen, en meer werkers om te oogsten zodat Zijn schuren gevuld worden.

 

OPC-kerken zijn zeer verspreid over Noord-Amerika. Een gemiddelde Presbytery omvat 23 kerken die verspreid zijn over een gebied dat van 1280 km bij 1050 km is, van noord naar zuid. Een regionale zendeling die afgelegen plaatsen bezoekt waar een kerk geplant wordt moet daarvoor 5-10 dagen reizen en soms wel 5.000 km rijden.

 

We erkennen dat u, Gereformeerde Kerk Nederland, staat op de grondslag van de ware kerk; dat U zich inzet voor het behoud van de zuiverheid van de leer, van het gebruik van de sacramenten en van de kerkelijke tucht, zoals uiteengezet in artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. We bidden dat het werk van deze synode trouw en vruchtbaar mag zijn tot de eeuwige heerlijkheid van de verrezen Koning.

 

Beste broeders, wees getroost bij Uw werk. In onze gebeden binnen de OPC danken wij de Heere voor uw werk waardoor wij bemoedigd worden. Wij danken de Almachtige God voor uw ijver en vragen Hem uw werk steeds meer vrucht te laten dragen; dat een krachtig bewijs mag zijn dat Christus, de getrouwe Getuige en de Eerstgeborene van de doden, de Heerser van koningen op aarde is.

 

John (Jan) H. C. Terpstra

 

Committee on Ecumenicity and InterChurch Relations

 

Orthodox Presbyterian Church