Printen

Synodeverslag week 14 - Revisieverzoeken Huwelijk & Echtscheiding

D.J. Bolt
23-04-11


Commissie Overijssel
Er zijn drie verschillende revisieverzoeken binnengekomen:

- Gereformeerde kerk van Balkbrug dd. 24 april 2009
- Gereformeerde kerk te Assen-Zuid dd. 10 mei 2010
- Gereformeerde kerk te Baflo

De kerken hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot toelichting.

BESPREKING RONDE 1

Zie voor conceptbesluiten bijlage 1

Ds. Scherff
Eens met het voorstellen, alleen enkele redactionele wijzigingen waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de formulering van de GS Zwolle-Zuid.

Br. Ziedses des Plantes
Eerste grond voor besluit t.a.v. Balkbrug is voldoende.

Ds. Gunnink
Kan in het besluit t.a.v. Assen-Zuid de synode volstaan met wat in grond 1 gesteld is? Moet je daar geen bewijs voor leveren? Hier staat ja tegenover nee. Er mag meer van de deputaten worden verwacht.

Ds. Van Dijk
Assen-Zuid wil ruimte laten tussen een tweede huwelijk en de bevestiging daarvan.
Mijn vraag is: biedt het commissievoorstel daar voldoende ruimte voor? Mag er na de sluiting van een tweede huwelijk een apart afweging zijn voor kerkelijke bevestiging? We moeten hier niet te hard art.70 KO inzetten.

Commissie - Ds. Oostland
Neem suggestie voor betere formulering over.
Ik zie geen afzwakking van het beleid. We gaan af op Zwolle-Zuid.
Er is ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van een kerkenraad bij de bevestiging van een tweede huwelijk.

Er is geen sprake van automatische bevestiging. De ruimte zit er nog altijd in, ruimte voor eigen verantwoordelijkeheid van de kerkenraad.

Commissie - Br. Bondt
Grond 1 is niet voldoende. Er is verschil wat Balkbrug vraagt en Zwolle-Zuid heeft besloten.

Commissie - Ds. Oostland
Waardeoordeel in besluit Assen-Zuid grond 1 wordt eruit gehaald.

Ds. Leeftink
Assen wil ruimte tussen tweede huwelijk toestaan en niet bevestigen. Maar er was op de GS Zwolle-Zuid een verzoek van Groningen-Oost op dit punt: als je volledig instemt met een tweede huwelijk dan dit ook bevestigen. Nu maken we ruimte en staat dus Groningen-Oost weer op de stoep met '… de kerkenraaad dient toe te zien op bevestiging de van een tweede huwelijk overeenkomstig art. 70 KO'. Dus 'toe te zien' handhaven.

Br Mollema
Grond 1 moet eruit want die zet zich af tegen Zwolle-Zuid. Zal daarvoor een amendement indienen.

TWEEDE RONDE

Br. Ziedses
Zal amendement indienen om grond 2 bij voorstel t.a.v. Balkbrug weg te laten.

Ds. Gunnink
Er is te weinig op de argumenten van Assen-Zuid ingegaan. Dit is geen weerlegging. Dat is de moeite.

Commissie - Ds. Oostland
Assen-Zuid wil nog verder terug, naar de nul optie. Helemaal geen ruimte meer. Zwolle-Zuid heeft de ruimte van Amersfoort-Centrum iets groter gemaakt. Wij willen terug naar Amersfoort, zegt Assen-Zuid.
We nemen amendementen van Mollema en Leeftink over, niet die van Ziedses.


STEMMING

Besluit t.a.v. revisieverzoek Balkbrug
- Amendement Ziedses des Plantes: verworpen.
- Besluit: aanvaard met algemene stemmen.
Besluit t.a.v. revisieverzoek Assen-Zuid: aanvaard met 3 onthoudingen.
Besluit t.a.v. revisieverzoek Baflo: aanvaard.


Bijlage 1

Revisieverzoeken Huwelijk en Echtscheiding

Materiaal:
brief van de Gereformeerde kerk te Balkbrug dd. 24 april 2009, waarin wordt meegedeeld dat de besluiten van de GS Zwolle-Zuid inzake het revisieverzoek van Balkbrug (Acta Zwolle-Zuid 2008 art. 32 besluit 1 en 2) door de kerkenraad niet worden geratificeerd. De raad is van mening dat de gronden die voor de afwijzing van het verzoek aangevoerd zijn, niet toereikend zijn. Het verzoek van de kerkenraad is daarom opnieuw dat de GS uit zal spreken hetgeen door de GS Zwolle-Zuid werd afgewezen.

Besluit:
aan het verzoek van de Gereformeerde kerk te Balkbrug niet te voldoen.

gronden:

 1. de kerkenraad wijst de besluitvorming van de GS Zwolle-Zuid af, maar herhaalt vervolgens het verzoek tot wijziging van de uitgangspunten 3 en 4 van het besluit van de GS Amersfoort-Centrum (Acta Amersfoort-Centrum 2005 art 57 besluit 6) conform het verzoek aan de GS Zwolle-Zuid zonder dat daarvoor nieuwe, aanvullende of verduidelijkende argumenten worden aangedragen;
 2. de Synode neemt daarbij in aanmerking dat inhoudelijk het verschil in formulering tussen hetgeen de GS Amersfoort-Centrum 2005 heeft uitgesproken en wat de kerk te Balkbrug verzoekt gering is en voor de uitvoeringspraktijk niet van invloed behoeft te zijn.

Materiaal:
brief van de GK van Assen-Zuid dd. 10 mei 2010 waarin zij vraagt om art.35, besluit 1 en 2 van de GS Zwolle-Zuid 2008 te herzien. Assen-Zuid vraagt daarmee om een terugkeer naar de uitspraak van Amersfoort 2005 art.57 besluit 3, nl. uit te spreken dat in de Gereformeerde Kerken in de regel nieuwe huwelijken na een echtscheiding niet kerkelijk bevestigd worden.

Besluit:
niet aan het verzoek van de GK Assen-Zuid te voldoen.

 

 1. gronden:
  GS Zwolle-Zuid ziet haar besluit zelf als het scheppen van duidelijkheid inzake  besluiten van Amersfoort-Centrum (GS Zwolle-Zuid, art. 35, besluit 1, grond 2);
 2. ook de formulering van Amersfoort-2005 in de regel liet ruimte voor een tweede huwelijk met kerkelijke bevestiging;
 3. GS Zwolle-Zuid-2008 heeft zorgvuldiger en duidelijker geformuleerd wat Amersfoort-C 2005 bedoelde, nl. dat hertrouwen na een scheiding in principe (in de regel; formulering van Amersfoort) niet past bij de stijl van Christus’ koninkrijk. Daarnaast heeft Zwolle-Zuid geformuleerd dat als een kerkenraad instemt met een tweede huwelijk, hij ook dient toe te zien op de kerkelijke bevestiging er van, overeenkomstig art.70 KO;
 4. zowel in de besluiten van Amersfoort-Centrum als van Zwolle-Zuid houdt de kerkenraad een eigen verantwoordelijkheid (grond 4 Amersfoort-Centrum en grond 3 Zwolle-Zuid). Zwolle-Zuid vult in hoe er bij een positieve afweging van de kerkenraad vervolgens gehandeld moet worden;
 5. wanneer naar het oordeel van de kerkenraad een tweede huwelijk mogelijk is, komt art.70 KO volledig in beeld.

Materiaal:
brief van de kerk te Baflo met het verzoek om:

 1. verduidelijking van de zinsnede “zolang één van beide partijen nog geen ander huwelijk heeft gesloten” in art 37 besluit 4 Acta GS ZZ 2008;
 2. een uitspraak of in art. 37 besluit 4 Acta GS ZZ 2008 in plaats van “nog geen ander huwelijk heeft gesloten” ook gelezen mag worden “nog niet ongehuwd samenwoont”;
 3. criteria die aan te merken zijn als gegronde redenen om in te stemmen met een volgend huwelijk. 

Besluit:
de kerk van Baflo te verwijzen naar de Raad van Advies die door de synode van Amersfoort-Centrum 2005 is ingesteld.

grond:
juist met het oog op vragen zoals de kerk van Baflo die stelt is de Raad van Advies ingesteld (acta Amersfoort-C 2005 art 57 besluit 7). De Raad van Advies heeft een notitie opgesteld met criteria voor intern gebruik. De synode van Zwolle-Zuid heeft met instemming kennis genomen van deze notitie. (Acta GS ZZ 2008 art 30 besluit 2).