Printen

Doorstart

Redactie eeninwaarheid.info
19-03-11

één in waarheid heeft zijn eerste lustrum beleefd. In de afgelopen vijf jaren is veel aandacht gegeven aan ontwikkelingen in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Vaak moest daar kritisch over worden geschreven. Echter helaas met nauwelijks enig merkbaar resultaat wat de koers van de GKv betreft, menselijkerwijs gesproken, zie het uitgebreide slotartikel op eeninwaarheid.nl, de oude site.
Het is vanzelfsprekend dat de vraag opkomt: is het wel zinvol om nog door te gaan? Het helpt immers toch niet, zo kan moedeloos worden geconcludeerd. De honden blaffen maar de kerkcaravaan trekt wel verder. Bovendien treedt een zekere vermoeidheid op. Het kost nogal wat energie om elke week een paar zinvolle artikelen te produceren. Daarbij komt dat de meeste redactieleden/auteurs drukke banen hebben die veel van hen vergen. En ritselt er ook niet nieuwe verontrusting onder theologen en predikanten? Kunnen zij het stokje niet overnemen?
Alleszins plausibele redenen dus om de harp aan de wilgen te hangen.

Een andere kant

Maar er is ook een andere kant.
één in waarheid is meer dan een paar internetpagina's op het world wide web. Het instituut gaf stem aan de verontrusting in de kerken. Verbond velen met elkaar die oog hadden of kregen voor de achteruitgang van de kerken. Hielp om standpunten te bepalen of in te nemen in de eigen plaatselijke situatie tegenover allerlei modernistische afbraak van het gereformeerde leven. Onschriftuurlijke tendensen werden herkend en gesignaleerd. Broeders en zusters voelden zich ook vaak bemoedigd, er was aandacht voor hun geestelijke nood.
Zo konden we elkaar tot een hand en voet zijn in geestelijk moeilijke tijden. 

De reikwijdte van de site is niet beperkt tot Nederland. Uit de bezoekstatistieken blijkt dat in de buitenlandse broederschap tamelijk intensief wordt meegeleefd. Men wil graag weten hoe het in de (vroegere) 'moederkerk' toegaat, welke ontwikkelingen er zijn. Het allerleerste emailtje dat ik persoonlijk kreeg na het slotartikel op de website kwam uit Canada!:

Ook hier in Canada werd "Een in Waarheid" gretig gelezen om op de hoogte te blijven met de kerken in Nederland.
We zullen het gaan missen.
In de verwarde situatie is het voor alle zorgvolle gereformeerden wel erg moeilijk.

Vanuit Zuid-Afrika werd verbazing over het stoppen van de site doorgemailed:

(Ik heb) vanmiddag al de verantwoording gelezen maar het waarom begrijp ik ergens niet want de noodzaak om in een web-site de mensen in te lichten is nu nog meer noodzakelijk dan 5 jaar geleden, zou ik denken. Nu de afval hoe langer hoe meer wordt.

Dat raakt ons. De band tussen de Nederlandse kerken en de zusterkerken in het buitenland is nog steeds sterk. Onze kerken blijven in de belangstelling. Men wil graag weten hoe het gaat hier. En dat niet alleen vernemen uit officiële stukken en acta maar ook wat het 'gewone' kerkvolk waarneemt. Deze betrokkenheid is toch een heel goede zaak?
Je merkt dat de zorgen over de gang van zaken in onze kerken bepaald niet gering zijn. We zien daarom ook met heel veel belangstelling de besprekingen tijdens de zgn. 'buitenlandweek' op de synode van Harderwijk tegemoet.

Is dit overwegend, niet voldoende reden om eigenlijk een 'roeping' te ervaren om verder te gaan met onze voorlichting over de GKv? Juist nu, zoals de Zuid-Afrikaanse stem terecht opmerkt, de afval hoe langer hoe meer wordt? Een afval die ook door iemand als prof.dr. J. Douma in de afgelopen tijd prominent naar voren werd gebracht?

Keuzes

In het 'startdocument', dat als uitgangspunt heeft gediend voor het publicatiewerk in de afgelopen jaren1, werd beloofd dat

"de site wil helpen keuzes te maken, door informatie te geven over allerlei kerkelijke ontwikkelingen, dus ook van buiten de GKv."

Dat hebben we ook gedaan. Echter aandacht voor ontwikkelingen buiten de GKv is beperkt gebleven. Daar is ook wel reden voor. Immers de ontwikkelingen in de GKv waren en zijn bijna niet bij te houden. Dat heeft heel veel energie en tijd gekost.
Toch blijft het gevoel knagen dat de aandacht wat onevenwichtig verdeeld is geweest. Vrijwel volledig in beslag werd genomen door de vrijgemaakte kerken zonder voldoende oog voor ontwikkelingen daarbuiten. Had er niet (meer) aandacht voor de gereformeerde wereld buiten de GKv moeten zijn? En dan natuurlijk vooral betrokkenheid betoond bij de broederschap met wie nog maar kort geleden het Avondmaal vierden?

Ook de fundamentele vraag waar Christus in de verwarrende kerkelijke situatie ons roept  heeft nauwelijks aandacht gekregen. Hoe vinden we daar een confessioneel verantwoord zicht op? Met prof. Schilder hebben we oog gekregen voor Christus' dynamische kerkvergaderend werk. We leerden oecumenisch willen en denken. Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Hoe leidt dat in het persoonlijk leven tot het maken van een verantwoorde keuze?
Daar worstelen velen mee. Kunnen (en moeten!) we elkaar daarin niet dienen? Toch maar proberen de gevoelige kerkkeuzevraag aan te pakken ondanks de moeite die dat met zich meebrengt?

Initiatief

Vorige week is bekend gemaakt dat de informatie op eeninwaarheid.nl wordt 'geconserveerd'. Dat betekent dat alle artikelen daarop beschikbaar blijven om te kunnen worden geraadpleegd. Maar er worden geen nieuwe documenten meer op geplaatst. 
Tegelijk is er apart daarvan op basis van bovenstaande overwegingen het initiatief genomen om op een andere site www.eeninwaarheid.info ('dot info') de voorlichting en ondersteuning voort te zetten. Het is de website waarop u nu bent. U kunt deze dus bereiken door het oude adres door www.eeninwaarheid.nl eenvoudig te vervangen door www.eeninwaarheid.info; dus eigenlijk allee maar nl vervangen door info, en klaar is kees.  
Er wordt nog gewerkt aan uitbreiding van de redactie en zijn medewerkers. T.z.t. zullen we u daar verder over informeren.

Op de nieuwe website herkent u veel van de oude. Wel is er hier en daar wat aangepast. Er is gekozen voor een ander kleurenschema, met een knipoog naar de eerdere site. Het 'TV-schermpje' is niet meer geplaatst: het werd nauwelijks gebruikt. Verder zijn nu op eenvoudige manier direct vanuit de homepage alle nieuwe artikelen te benaderen.
Enkele al eerder verschenen artikelen zijn overgenomen om een basis voor de rubrieken te hebben, m.n. ook de series die nog niet waren beëindigd. 
Verder werkt de knop Eng/NL (nog) niet. Dat is bepaald niet omdat wij engeltalige publicaties niet belangrijk vinden. Het tegendeel is het geval. Graag maken we ook weer gebruik van 'overzeese' vertaaldiensten. Maar we denken nog na of het misschien zinvoller is engelstalige versies van artikelen gewoon te 'interleave-n' met nederlandstalige in de rubrieken. Uit de titels van de documenten blijkt voldoende in welke taal ze zijn geschreven. En bovendien kan eenvoudig via de zoekfunctie een bepaald verhaal worden gevonden. 
Als u goed oplet kunt zult u nog wel meer kleine verschillen zien. De techniek is nieuw, het kan zijn dat er enige kinderziekten zijn. Schroom niet om als u een ongerechtigheid ontdekt die via het emailadres van de site ons kenbaar te maken. We hopen die dan zo snel mogelijk te verhelpen. (Tell-a-friend werkte nog niet op het moment van dit schrijven, daar wordt nog aan gewerkt).  

Aan het instandhouden van de site en de promotie ervan zijn natuurlijk wel kosten verbonden. Als u dit initiatief belangrijk vindt en het wilt steunen dan is een financiële bijdrage hartelijk welkom. U kunt gegevens daarvoor ook op deze site vinden (Contact, click op de icon met het blauwe envelopje boven in de menubalk).

Beleid

Zoals eerder aangegeven blijft er aandacht voor ontwikkelingen in de GKv. Zo hopen we weer zoveel mogelijk belangrijke zittingen van de vrijgemaakte synode van Harderwijk te verslaan.
Maar daarnaast zal ook gefocust worden op 'de gereformeerde wereld' buiten de GKv. M.n. vinden we het belangrijk kennis te nemen van wat er in De Gereformeerde Kerken (DGK), de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en de Gereformeerde Kerk (dolerend) in Dalfsen gebeurt. Wat zou het goed zijn als er meer helderheid komt in de verwarrende kerkelijke situatie onder wat gemakshalve genoemd kan worden ex-GKvers. Misschien kan er door meeleven en -denken wellicht een bescheiden bijdrage worden geleverd die eenheid van broeders en zusters die bij elkaar horen bevordert. In elk geval is het goed om kennis te nemen van allerlei feiten en gebeurtenissen daar. Ongetwijfeld zal niet altijd een kritisch noot kunnen missen. Maar het uitgangspunt blijft opbouw van gereformeerd kerkelijk leven.

Graag zouden we ook meer inzicht krijgen in ontwikkelingen in kerkgemeenschappen als de HHK en CGK. Voor gereformeerd-vrijgemaakten is hier veel onbekend. M.n. de Hersteld Hervormde Kerk vormt een 'zwart gat' in de kerkelijke kennes. Het zou goed zijn hier verandering in te brengen. Is de afstand inderdaad zo groot als wordt gedacht? 
Tegelijk moeten we ook nuchter zijn. Er zullen prioriteiten gesteld moeten worden. De contacten met onze eerstgenoemde broeders en zusters hebben wel voorrang. 

In dit kader staan we ook een wat ruimer beleid voor m.b.t. ingezonden artikelen uit m.n. hierboven genoemde kerkgemeenschappen. Dat brengt ongetwijfeld met zich mee dat er meer variatie in opvattingen zal zijn te merken. Maar zolang dat blijft binnen de grenzen van Schrift en belijdenis en het oogmerk is de eenheid tussen Gods kinderen op een verantwoorde manier te bevorderen kan daarvoor ruimte worden geboden naar onze mening.
Dat betekent niet dat elk aangeleverd verhaal geplaatst zal worden, zeggen we alvast. ééninwaarheid.info is niet bedoeld als een podium waarop onderling rivaliserende broeders hun strijd kunnen uitvechten. Maar positief getoonzette verhalen die een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het gestelde doel zijn welkom. Een voorbeeld daarvan is een artikel van br. L. Heres dat vandaag op de site is geplaatst. Zulke bijdragen helpen ons wezenlijk verder.

Veel broeders en zusters verkeren door de huidige kerkelijke moeiten in grote problemen. Zij worstelen met vragen over hun kerkelijke toekomst. Wat vraagt de Here? Hoe spreekt de belijdenis over de kerk? Welke keuzen moeten in geloof worden genomen?
Er is veel verlegenheid op dit punt. Bij de start van het werk voor een in waarheid beloofden we dat we broeders en zusters zouden "helpen hun keuzes te maken". Dat is door de versplintering tamelijk moeilijk geworden. Ons voornemen is ook dáár in de komende tijd meer aandacht aan te geven. Ook de geschiedenis van de kerk kan ons daarbij ongetwijfeld leren.

Tenslotte

We eindigen met het slot van het startdocument in 2005. We kunnen het nu niet beter verwoorden:

Graag nodigen wij broeders en zusters uit via dit medium contact met ons te zoeken als zij met ons willen strijden voor dezelfde zaak. Want wij zoeken de eenheid met alle gemeenschappen of personen die de Here in gehoorzaamheid naar Zijn Woord begeren te dienen. Wij doen dat in het geloof dat het vasthouden aan de waarheid werkelijk gemeenschap sticht. Wij doen dat ook in het vertrouwen dat Christus Zijn kerk vergadert en daarmee doorgaat tot de jongste dag. Hijzelf zal Zijn kerk bewaren bij de waarheid. Daarom zal Hij er ook voor zorgen dat haar eenheid niet gebroken wordt. Het is onze diepste wens dat de Here daarvoor ook deze site wil gebruiken.


NOTEN
____________________________________________________________

1 Zie het artikel met als Een in waarheid in de rubriek Ethiek op deze site.