Printen

Oproep tot verzet tegen het uitdragen van theïstische evolutie

 

A.P. Geelhoed
20-04-13

 

 

Sinds enkele jaren is de opvatting van de theïstische evolutie aan een opmars begonnen in orthodox reformatorische kring. Aanvaarding van deze leer heeft zeer ernstige gevolgen. Het bedreigt op den duur de gehele reformatorische zuil. Vandaar deze oproep tot verzet tegen het uitdragen en tolereren van deze leer in bijbelgetrouwe kring.

 

1. Wat is theïstische evolutie?

 

Het theïstisch evolutionisme aanvaardt de volledige evolutietheorie. De evolutietheorie stelt dat uit dode materie door toeval de eerste levende cel ontstond. Uit deze levende cel ontwikkelden zich, door een proces van mutatie en natuurlijke selectie, de planten en dieren. De mens is in deze visie niets anders dan een hoog ontwikkelde aap.

De aanhangers van theïstische evolutie voegen er aan toe dat het Gods bedoeling was dat dit proces zou plaats vinden. God heeft, zo stellen ze, deze ontwikkeling vanaf het begin in de schepping gelegd. Met andere woorden, God heeft het zo gepland. En meestal voegen ze er aan toe dat God op een bepaald moment een menselijk bewustzijn in een aapachtig dier heeft gelegd, waardoor de mens ontstond. Na een lang proces van "struggle for life", waarin alleen de sterksten overleefden, ontstond er een primaat (een aap) die door God uitgekozen werd om mens te worden. 

 

2.  Het is in strijd met de Schrift

 

Voor ieder die de Bijbel kent is het uiteraard helder dat theïstische evolutie in strijd is met de Schrift. In Genesis 1 en 2 lezen we immers een heel ander verhaal over het ontstaan van het leven en de mens.

 

We lezen daar dat God de dieren en planten schiep naar hun aard. De ene hoofdsoort ging niet over in de andere.

"En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten; en het was alzo" (Gen. 1:11) 

"Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard" (Gen. 1:21) 

"En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard." (Gen. 1:24,25)


Dit laat geen ruimte voor macro evolutie. Maar speciaal de volgende teksten uit Genesis 2, over de schepping van de mens en de vrouw, weerspreken de theorie van de theïstische evolutie.

 

"toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus: alzo werd de mens tot een levend wezen" (Gen. 2:7). Er staat dus niet: "En God liet een aap evolueren waar hij een menselijk bewustzijn in legde", zoals de theïstisch evolutionisten ons voorhouden.

 

"Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees: deze zal mannin heten, omdat zij uit de man genomen is."  (Gen. 2:21-23)

 

Dit staat uiteraard lijnrecht tegenover theïstische evolutie. De man was er al, de vrouw nog niet. Door de naamgeving van de dieren ontdekte de man dat hij geen levensgezellin had, die bij hem paste. Daarop maakte God een vrouw uit een rib van Adam. Volgens de theïstische evolutie was er al een diersoort, een apensoort. En uiteraard waren er vele mannetjes en vrouwtjes. Dus Adam was er helemaal niet eerder dan Eva en dat God Eva bouwde uit Adam slaat, als je uitgaat van evolutie, helemaal nergens op.

 

De idee van theïstische evolutie is ook in strijd met wat de Bijbel schrijft over de zondeval. Voordat Adam en Eva aten van de boom der kennis van goed en kwaad was er geen dood. De Bijbel verklaart uitdrukkelijk dat de dood het gevolg is van de zonde van Adam en Eva. Vanaf dat moment werden ze sterfelijk.

 

"Daarom gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben … " (Romeinen 5:12).

 

Maar de aap die, zoals in het theïstisch evolutionisme wordt geleerd, door God tot mens werd gemaakt, was uiteraard al sterfelijk. Hij maakte immers deel uit van een apensoort die door het proces van het overleven van de sterkste was ontstaan.

 

De Bijbel zegt bovendien dat de schepping niet meer is, zoals God hem oorspronkelijk gemaakt had. Als gevolg van de zondeval werden niet alleen de mensen sterfelijk. God legde als straf voor de man ook een vloek op de schepping (Genesis 3:17). Volgens de Bijbel zucht niet alleen de mens, maar de gehele schepping onder de vergankelijkheid (Romeinen 8:19-21). Ook dit is in strijd met de theorie van de theïstische evolutie. Want deze theorie veronderstelt dat het leven vanaf het allereerste begin werd gekenmerkt door strijd, dood en vergankelijkheid.

 

3.  Symbolisch opvatten van Genesis 1 en 2

 

We hebben hierboven gezien dat theïstische evolutie en een letterlijke lezing van Genesis 1 en 2 niet met elkaar te verenigen zijn.  Maar voor dat probleem hebben de theïstisch evolutionisten een oplossing bedacht. Ze beweren eenvoudigweg dat we, als evangelische en protestantse gelovigen, het verslag in Genesis over de schepping altijd verkeerd hebben gelezen. Je moet het niet letterlijk nemen. Het gaat, zo beweren ze, in Genesis 1 en 2 om symbolische taal. Het was helemaal niet Gods bedoeling dat we deze verhalen letterlijk zouden nemen. Stel je voor. God die de vrouw maakt uit een deel van het lichaam van de man. Het zijn, zo leert men, mythen. Het woord mythe gebruiken de theïstisch evolutionisten  meestal niet, maar wat ze zeggen, komt daar wel op neer.

 

Mythen zijn niet letterlijk waar, maar er zit wel een diepere geestelijke les of "waarheid" in. De les uit de scheppingsmythe, waar de Bijbel volgens hen mee begint, is dat uiteindelijk  alles wat bestaat door God tot stand is gebracht. Inmiddels weten wij, als  "verlichte' christenen, dat God dat gedaan heeft via het proces van de evolutie. Daarom zeggen theïstisch evolutionisten telkens met nadruk dat Genesis 1 en 2 niet zijn bedoeld om ons te informeren over hoe God de mens gemaakt heeft. Het doel van deze mythen is de mensen het besef te geven dat ze door God gemaakt zijn.

 

De theïstisch evolutionisten beweren dus dat alle bijbelgetrouwe christenen gedurende de voorbije eeuwen de eerste hoofdstukken van de Bijbel verkeerd hebben begrepen, want de christenen hebben het scheppingsverslag altijd letterlijk opgevat (I). Maar nu is Darwin gekomen, en bij het "denkende" deel der christenheid  is het juiste licht opgegaan. Onder de indruk van Darwins evolutietheorie, die ze als waar aannemen, zien ze nu in dat Genesis 1 en 2 symbolisch opgevat moeten worden.

 

Er voor het symbolisch opvatten van Genesis 1 en 2 geen grond in de Bijbel te vinden. Niet in de hoofdstukken zelf en ook niet in de rest van de Bijbel. De theïstisch evolutionisten proberen het letterlijk karakter van de hoofdstukken te ondermijnen door te stellen dat het om poëzie gaat. En in poëzie gebruikt men vaak beelden en symbolen. Die indruk maken de eerste hoofdstukken van Genesis echter in het geheel niet. Ze geven een ordelijk verslag van de schepping.

Ook wijst men er op dat letterlijke lezing enkele natuurkundige problemen oplevert. Hoe kan er licht zijn als de zon er nog niet is, etc. Net alsof de Almachtige God, die spreekt en het is er, geen licht kan geven als Hij dat wil, met of zonder zon (II).

 

Tegenover de zwakke poging om het letterlijke karakter van Genesis 1 en 2 te ondermijnen, via het 'tot poëzie verklaren' van deze hoofdstukken, staat het harde bewijs vanuit andere Bijbelgedeelten die over de schepping gaan. Daaruit blijkt dat we Genesis 1 en 2 letterlijk  moeten opvatten.

Uit  Mattheus 19:4,5 blijkt dat de Here Jezus het scheppingsverslag van Genesis letterlijk opvatte. Hij bevestigt daar dat God de man en de vrouw 'van den beginne' gemaakt heeft en niet als afsluiting van een langdurig evolutieproces. "Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt?" (Matth. 19:4).

 

Nog duidelijker is wat de apostel Paulus over de schepping van man en vrouw heeft geschreven. Ik citeer: "Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva." (1 Tim. 2:13) en "de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man." (1 Kor. 11:8,9). Paulus vatte het verslag uit Genesis 2, over de formering van de vrouw uit de rib van de man, letterlijk op. Eerst was Adam er en daarna pas Eva. En Eva is genomen uit de man. Op deze feiten baseert Paulus zelfs de regels voor de verhouding tussen man en vrouw (1 Tim. 2:11-13). Deze uitspraken van Paulus zijn met geen mogelijkheid met theïstische evolutie in overeenstemming te brengen.

 

Of gaan de theïstisch evolutionisten verder op het vrijzinnige pad dat ze ingeslagen zijn, door te stellen dat Paulus zich vergist heeft en dat zijn onderwijs over de verhouding tussen man en vrouw gebaseerd is op een 'foutieve' letterlijke interpretatie van Genesis 2? En stel dat ze gelijk hebben en dat  Paulus zich op dit punt inderdaad vergist heeft, waarin heeft hij zich dan nog meer vergist?  

 

4. De ernstige gevolgen voor het gezag van de Bijbel

 

Er staat in de botsing met het theïstisch evolutionisme veel meer op het spel dan alleen een verschil van inzicht over het ontstaan van de mens. Het gaat om het Schriftgezag.  Aanvaarding van theïstische evolutie vereist dat je een symbolische uitleg van Genesis 1 en 2 accepteert. Dat is een uitleg die geen grond heeft in de Bijbel zelf. Ja, het is een uitleg die ingaat tegen andere Bijbelgedeelten waaruit blijkt dat  Genesis 1 en 2 letterlijk verstaan moeten worden. Als je accepteert dat je als christen op die manier met de Bijbel om mag gaan, dan is het hek van de dam. Dan kun je dat ook op andere gebieden doen. Immers als het daar mag, waarom dan  ook niet in andere kwesties.

 

Er zijn drie fundamentele regels voor de uitleg van de Bijbel. De eerste is dat we de woorden in hun normale betekenis moeten nemen, tenzij er een dwingende reden vanuit de Bijbel zelf te geven is om dat niet te doen. De tweede is dat we een tekst altijd uit moeten leggen vanuit de context. En de derde is dat de Bijbel zichzelf uitlegt. Dat laatste betekent dat je Schrift met Schrift vergelijkt. Hoe de Bijbel zichzelf interpreteert is voor ons bindend. Zoals hierboven al aangetoond is, gaat de uitleg van het theïstisch evolutionisme, van Genesis 1 en 2, in tegen deze regels voor gezonde schriftuitleg. Er is immers vanuit de hoofdstukken zelf of vanuit andere delen van de Bijbel geen enkele dwingende reden te geven voor het symbolisch opvatten van de hoofdstukken (III) . Integendeel, zoals we gezien hebben, maakt Schrift met Schrift vergelijken duidelijk dat de hoofdstukken letterlijk moeten worden opgevat.

 

Het opzij schuiven van deze regels betekent in de praktijk de opheffing van het Schriftgezag. Want als het niet nodig is om je aan deze regels te houden, dan kun je voortaan in alle kwesties de Bijbel uitleggen zoals het je zelf uitkomt.

 

5. Overgang van orthodox naar vrijzinnig

 

Hoewel de theïstisch evolutionisten dit met grote nadruk ontkennen, staat aanvaarding van theïstische evolutie gelijk aan een breuk met het orthodoxe christendom. Het is een overgang naar het vrijzinnige christendom.

 

Het kenmerk van de vrijzinnigheid is dat bij hen niet de Bijbel het hoogste gezag heeft, maar het menselijk verstand. Als breed aanvaarde wetenschappelijke inzichten botsen met de Bijbel, dan kiest de vrijzinnige "christen" voor het inzicht van de wetenschap.

 

Er zijn twee groepen vrijzinnige christenen. Er zijn christenen die openlijk vrijzinnig zijn. Zij geven gewoon toe dat ze wetenschappelijke inzichten boven het getuigenis van de Bijbel stellen. En er zijn de verborgen vrijzinnige christenen. Zij ontkennen dat ze vrijzinnig zijn, maar ze zijn het wel. Want ook zij kiezen, net als de openlijk vrijzinnige christenen, voor de wetenschap als het hoogste gezag. Zij verbergen dat echter door het symbolisch opvatten en verdraaien van de Bijbel. Ze doen zich voor als orthodox christen maar ze zijn het niet. Want een orthodox christen onderwerpt zich in alles aan de Schrift, ook als het om de schepping gaat. En een orthodox christen gaat niet, tegen de regels voor gezonde bijbeluitleg in, Bijbelgedeelten vergeestelijken om ze in overeenstemming te brengen met wetenschappelijke inzichten.

 

6. Wat gaat er binnenkort nog meer vallen?

 

Als Genesis 1 en 2 inderdaad, zoals de theïstisch evolutionisten leren, mythen zijn, wat zijn dan de gevolgen voor het verstaan van Genesis 3? Wat moeten we dan aan met het verslag van de zondeval? Als je Genesis 1 en 2 als mythen opvat, dan is het toch logisch om dat ook met Genesis 3 te doen?

Ik neem aan dat de theïstisch evolutionisten niet, nadat ze hebben beweerd dat we Genesis 1 en 2 niet letterlijk moeten verstaan, nu wel gaan beweren dat we Genesis 3 letterlijk moeten nemen. En dat er werkelijk twee bomen waren en dat er een letterlijke slang was, die sprak.

 

De meeste theïstisch evolutionisten beweren dat ze wel geloven in een historische zondeval. Daar bedoelen ze mee dat er volgens hen op een bepaald moment in de tijd iets is gebeurd met de twee door God in mensen veranderde apen. Maar hoe dat precies is gebeurd weten ze niet. En de idee dat Adam en Eva door de zondeval sterfelijk zijn geworden klopt natuurlijk niet. Want toen God Adam en Eva een menselijk bewustzijn gaf waren zij, zo volgt uit de opvatting van de theïstische evolutie, al sterfelijk.

 

En wat betekent dit voor de opstanding? Is dat ook een mythe, met een diepere boodschap? Waarom zouden we het verslag van de opstanding ook niet symbolisch opvatten? Immers volgens de overgrote meerderheid van de natuurwetenschappers kan een dood mens niet levend worden. Moeten we ook hier niet meer waarde hechten aan dit algemeen aanvaarde wetenschappelijk inzicht, dan aan de traditionele lezing van de Bijbelgedeelten over de opstanding? Of is dit te ver gezocht?

De recente kerkgeschiedenis leert dat dit niet het geval is. Volgens dit patroon is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw de afval van het geloof in de Gereformeerde Kerken (synodaal) verlopen.

 

De eerste signalen dat het in de meeste van de overgebleven orthodox reformatorische kerken dezelfde kant opgaat, zijn er al vele jaren. Een duidelijk voorbeeld is Ds. W. Dekker, predikant van de Gereformeerde Bond. Hij vroeg zich, tijdens een bijeenkomst van theologenvereniging Voetius, af of de discipelen Jezus' hemelvaart wel met het blote oog hebben gezien. Hij stelde dat de werkelijkheid van de opstanding en de hemelvaart niet met het blote oog te zien was. Ds. Dekker stelde: “als ik bij de hemelvaart was geweest had ik het nooit kunnen fotograferen. Daarvoor was het veel te transcendent” (RD 08-03-2000).

In evangelische kring is het niet beter. W.J. Ouweneel doet iets wat er op lijkt. Genesis 1 en 2 kun je volgens hem niet lezen als een krantenverslag. Want een krantenverslag geeft een getrouwe weergave van een gebeurtenis, en zo zijn Genesis 1 en 2 niet bedoeld (klik hier). “Wat zouden wij gezien hebben als de EO-televisie bij de schepping aanwezig was geweest?” vroeg hij zich vervolgens af.

Zie ook de recensie van J.A. van Delden, voormalig directeur van de Evangelische Hogeschool, over Ouweneels boek "De Schepping van God" (http://www.scheppingofevolutie.nl/art_recensieboekouweneel.htm)

 

7. De les uit de geschiedenis

 

In het midden van de vorige eeuw zijn de Gereformeerde Kerken (synodaal) van orthodox vrijzinnig geworden. Dat is heel snel gegaan. Begin jaren vijftig was deze kerk nog volledig orthodox. Eind jaren zestig was de kerk met meer dan een miljoen leden(!) zo goed als geheel vrijzinnig geworden.

Het begon met theïstisch evolutionisme. In 1956 publiceerde  Jan Lever, hoogleraar biologie aan de VU, een boek waarin hij theïstische evolutie leerde. Dit veroorzaakte veel ophef maar de leiding van de Gereformeerde Kerk en de leiding van de VU weigerden in te grijpen. Er werd geen leertucht uitgeoefend. Daarmee werd in de praktijk het Schriftgezag losgelaten.

In de jaren daarna kwam een vloedgolf van schriftkritiek op gang en de ene na de andere dwaling werd verkondigd. Stap voor stap ging het in de richting van volledige vrijzinnigheid.

 

Hetzelfde proces zien we op dit moment op gang komen in de meeste van de orthodox reformatorische kerken. Dit geldt voor de Gereformeerde Bond in de PKN, voor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), voor  de Christelijk Gereformeerde Kerken en voor de Nederlands Gereformeerde Kerk. Het begint met het tolereren van theïstische evolutie en de eerste voorzichtig schriftkritische gedachten.

 

8. De komende ineenstorting van de reformatorische zuil

 

Als de theïstische evolutie wordt uitgedragen zullen de hierboven genoemde kerken stap voor stap wegzakken in het drijfzand van de vrijzinnigheid. Deze kerken dreigen in hun val ook alle andere reformatorische organisaties zoals bijvoorbeeld de reformatorische scholengemeenschappen mee te sleuren. De situatie is kritiek.

 

Wat nu al kan gebeuren is dat een dominee zijn gemeenteleden leert dat we Genesis 1 en 2 niet letterlijk moeten nemen. Wat zal dit met hun geloof doen?  Als de eerste twee of drie hoofdstukken van de Bijbel al niet zeggen wat er staat, wat moet je dan nog met zo'n boek? Wat zal dit met het geloof van de leerlingen op de reformatorische scholengemeenschappen doen, als hun godsdienst of biologie leraar theïstische evolutie leert?

Wat zal er gebeuren met kinderen als de dominee of leraar stelt dat Paulus zich vergist heeft toen hij het verhaal over de schepping van Eva uit Genesis 2 letterlijk opvatte?  Wat gevolg heeft dit voor het vertrouwen in de inspiratie en de onfeilbaarheid van de Bijbel?

 

Als er niets aan gedaan wordt zullen deze kerken en organisaties vallen. Zelfs de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten worden bedreigd, omdat hun kinderen reformatorische scholengemeenschappen en andere onderwijsinstellingen en studentenverenigingen bezoeken.

 

9. De taktiek van de theïstisch evolutionisten

 

Omdat theïstische evolutie in strijd is met wat de bijbelgetrouwe christenen altijd over de schepping hebben geleerd, is het te verwachten dat hun opvatting weerstand zal ontmoeten. Wat doen ze om die weerstand te overwinnen? Hoe gaan de theïstisch evolutionisten te werk bij het uitdragen van hun leer?

 

Pleiten voor tolerantie

 

Ze pleiten voor tolerantie. Ze beweren dat het mogelijk moet zijn om binnen de bijbelgetrouwe wereld theïstische evolutie te leren. Ze wijzen er op dat ook zij in God geloven en dat zij geloven dat God de Schepper is. Het enige verschil is dat traditionele christenen geloven in een directe schepping en dat zij, de theïstisch evolutionisten, geloven dat God alles indirect heeft geschapen via het door Hem geplande proces van evolutie. Dus, zo concluderen zij: er is geen fundamenteel verschil tussen theïstisch evolutionisten en de christenen die Genesis 1 en 2 letterlijk nemen. En daarom moeten we elkaar de ruimte geven.

 

Het misleidende in deze redenering is dat het, in tegenstelling tot wat zij beweren, wel degelijk om een zaak gaat waarbij de waarheid van het evangelie op het spel staat. Immers, zoals hierboven is aangetoond, wordt door het aanvaarden van theïstische evolutie het Schriftgezag uitgeschakeld . Daarom moet op dit punt leertucht worden uitgeoefend (1 Tim. 1:3). Want door theïstisch evolutionisme wordt het fundament van het geloof afgebroken (2 Tim. 2:18).

 

De tactiek van de theïstisch evolutionisten is om de Bijbelgetrouwe christenen te laten geloven dat het slechts om een bijzaak gaat, dat het een kwestie is waar we elkaar vrij in kunnen laten. Dit is het eerste doel dat ze proberen te bereiken. Als hen dat lukt hebben ze in feite de strijd al gewonnen.

 

Beschuldigen van bangmakerij, van overdrijven

 

Hierboven is uitgelegd dat het symbolisch opvatten van Genesis 1 en 2 in de praktijk het Schriftgezag uitschakelt. En als het Schriftgezag is uitgeschakeld staat de deur open voor allerlei dwalingen. De recente kerkgeschiedenis, onder meer van de Gereformeerde Kerken (synodaal), bevestigt dit. Daarom is het logisch om te voorspellen dat de evangelische en reformatorische kringen, waar men dit moment het theïstisch evolutionisme heeft aanvaard, dezelfde weg op zullen gaan als de Gereformeerde Kerk.

 

Als je hier op wijst dan is de standaard reactie van de theïstisch evolutionisten dat je aan demagogie doet, dat je aan bangmakerij doet. Ze beweren dat je de mensen bevreesd maakt voor spoken, dat je hen bang maakt voor gevaren die er niet zijn. Daar zouden ze gelijk in hebben als het bij het theïstisch evolutionisme inderdaad slechts om een onschuldig verschil van inzicht tussen bijbelgetrouwe christenen zou gaan, maar dat is niet het geval. Theïstische evolutie raakt het Schriftgezag en daarmee het fundament van het geloof.

 

Organisatie

 

De theïstisch evolutionisten zijn doelgericht bezig om hun standpunt binnen bijbelgetrouwe kringen uit te dragen. In Amerika hebben de theïstisch evolutionisten zich georganiseerd. Onder meer in de BioLogos organisatie. Ze zien het als hun missie om het theïstisch evolutionisme in bijbelgetrouwe kringen uit te dragen. Dat doen ze door conferenties en door de uitgave van literatuur. Ze zijn zelfs bezig met het maken van onderwijsmateriaal waarin de letterlijke schepping naast theïstische evolutie wordt onderwezen. En ze ondersteunen wereldwijd christenen en christelijke organisaties die dezelfde visie hebben.

 

Hun invloed is al merkbaar in Nederland. Zo heeft BioLogos recent financiële steun toegezegd aan de Nederlandse organisatie ForumC. ForumC ontvangt 70.000 euro "om de discussie over schepping en wetenschap te verbeteren". Het feit dat BioLogos ForumC financieel steunt, geeft een duidelijke aanwijzing in welke richting de discussie zal gaan. Het is immers de doelstelling van BioLogos om de verspreiding van theïstisch evolutionisme te bevorderen. BioLogos geeft alleen subsidies aan organisaties die bijdragen aan dat doel. In de lijst van sprekers van ForumC, die je kunt boeken "voor kerk, school en studentenvereniging", staat dr. René Fransen. Fransen heeft een boek geschreven waarin hij theïstische evolutie verdedigt (IV). 

 

ForumC zal de komende twee jaar twee congressen over “schepping en evolutie” organiseren, bedoeld voor predikanten en voorgangers. Op basis van deze bijeenkomsten wordt er materiaal ontwikkeld voor jeugdgroepen in kerken (klik hier). Zie hoe doordacht en gepland de theïstisch evolutionisten te werk gaan. Ze richten zich op de predikanten en de jeugd.

 

Rookgordijnen

 

Uit de site van BioLogos blijkt dat hun doelstelling het uitdragen en verdedigen van het theïstisch evolutionisme is. Maar daar komen ze niet altijd voor uit. Ze verbergen deze doelstelling regelmatig achter een rookgordijn.

 

Het rookgordijn dat ze gebruiken is het woord dialoog. Ze willen een dialoog tussen wetenschap en geloof stimuleren. Maar wat ze er niet bij zeggen is dat het hier niet gaat om een dialoog in onderwerping aan het Woord van God. Want hun oplossing om de spanning tussen wetenschap en geloof op te heffen, is het aanpassen van de uitleg van Genesis 1 en 2.

 

Het lijkt onschuldig. Want wat kan iemand hebben tegen een dialoog tussen wetenschap en geloof? Daar kun je toch wel aan deelnemen? Zo trekken ze mensen mee die niet door hebben dat het uitgangspunt niet deugt. Een christen die zich met hen inlaat gaat in "dialoog" met christenen die zich als het er op aankomt niet onderwerpen aan de Schrift. En met christenen die achter het rookgordijn van de dialoog, het uitdragen van theïstische evolutie als agenda hebben.

 

Een dialoog met christenen die zich niet onvoorwaardelijk onderwerpen aan de Schrift is gevaarlijk. Zulke christenen moeten ontmaskerd en weerlegd worden. 

 

We moeten de studenten redden

 

De theïstisch evolutionisten geven verschillende verklaringen voor hun ijver in het uitdragen van hun leer. Een van de redenen waarom ze theïstisch evolutionisme uitdragen is hun bewogenheid over studenten uit bijbelgetrouwe achtergrond die op de universiteit bij bepaalde vakgebieden worden geconfronteerd met de evolutietheorie. Als deze studenten op de universiteit komen en daar geconfronteerd worden met de evolutietheorie komt het tot een geloofscrisis. Wie gaan ze geloven? De hoogleraren die er zo goed als allemaal van uitgaan dat de evolutietheorie juist is, of de Bijbel. Dat deze crisis komt is een feit. Maar hoe gaan we deze studenten bijstaan?

 

De weg die de theïstisch evolutionisten inslaan is het aanvaarden van evolutie, met de toevoeging dat dit alles zo door God was gepland.  Met één klap heb je daarmee de spanning tussen wetenschap en geloof over de oorsprong van het leven weggenomen. Dit zou prachtig zijn als theïstische evolutie met de Bijbel te rijmen was maar dat is niet het geval. Wil je dit toch doen, dan moet je de Schrift verdraaien. Dan moet je de regels voor gezonde Schriftuitleg opzij schuiven en daarmee het Schriftgezag opheffen.

 

De andere weg is dat we de studenten toerusten en voorbereiden op deze botsing. Uitleggen dat die botsing er komt. Uitleg geven over de argumenten voor en tegen evolutie. Uitleg ook over de agressie die er onvermijdelijk zal komen als je voor het Bijbelse standpunt kiest.

 

De theïstisch evolutionisten denken dat ze de studenten geestelijk zullen redden door Genesis 1 en 2 symbolisch op te vatten.  Maar in het licht van de kerkgeschiedenis van de laatste 200 jaar, is het uitermate naïef te denken dat je daarmee de studenten voor het bijbelse geloof zal behouden.

 

Intimidatie en bluf

 

Net als de gewone evolutionisten maken de theïstisch evolutionisten gebruik van bluf en subtiele intimidatie. Ook zij doen net alsof de evolutie een bewezen natuurkundige theorie is, terwijl dat niet het geval is. Ze spreken bijvoorbeeld over "de overweldigende bewijzen voor evolutie". Maar als je het bewijs onderzoekt dan is dat bewijs helemaal niet overtuigend. Bovendien zijn er een aantal zaken die de evolutietheorie onmogelijk maken. Zoals het bestaan van levende wezens die onmogelijk via het proces van mutaties en natuurlijke selectie kunnen zijn ontstaan (V).

Hetzelfde geldt voor de start van het leven. Een levende cel is een ingewikkelde biochemische fabriek. Niet zomaar een fabriek maar ook nog een die zichzelf door splitsen dupliceert. En dat zou ontstaan zijn omdat enkele stoffen met elkaar in contact kwamen en chemisch op elkaar reageerden? Gezien de enorme complexiteit van een levende cel is de overgang van dode materie naar een levende cel te groot om te passen in een evolutie schema.

 

Subtiele voorbereiding

 

De weg voor het aanvaarden van theïstische evolutie wordt voorbereid door gemorrel aan het letterlijke verstaan van Genesis 1 en 2. En door de stelling dat Genesis 1 en 2 niet in de eerste plaats zijn bedoeld om ons te informeren over de wijze waarop God de wereld heeft geschapen. Deze dingen worden door een aantal vooraanstaande leraren uit orthodox reformatorische en uit evangelische kring geleerd. Dat doet bijvoorbeeld G. van den Brink. Hij heeft samen met C. van der Kooi, de vorig jaar verschenen "Christelijke Dogmatiek" geschreven. In het boek gaat hij overigens nog verder. Want er staat ook dat hij geen reden ziet om zich tegen het natuurwetenschappelijke plaatje van de evolutietheorie te keren. Hij is voor de integratie van evolutie als puur wetenschappelijk paradigma in het christelijk denken (p. 212).

 

In evangelische kringen wordt iets dergelijks ook gedaan. Ouweneel spreekt zich in zijn boek "de Schepping van God" niet rechtstreeks uit over directe schepping of theïstische evolutie (VI). Maar in het boek maakt hij wel de weg vrij voor theïstische evolutie, door de traditionele letterlijke uitleg van Genesis 1 en 2 te relativeren. Hij schrijft dat er wel tien manieren zijn om Genesis 1 en 2 uit te leggen. Alle uitleggingen hebben, volgens hem, hun voors en tegens. Hij wijst er op dat er bezwaren zijn tegen de letterlijke uitleg van Genesis 1 en 2 en hij begint over het poëtisch karakter van deze hoofdstukken. Door dat te doen zaait hij twijfel aan de letterlijke uitleg van Genesis 1 en 2. Hij weet zelf niet welke uitleg de juiste is. Door deze opstelling geeft hij de boodschap door dat de juiste uitleg van Genesis 1 en 2 niet met zekerheid is vast te stellen. En als dat het geval is, dan kun je niet met gezag eisen dat die hoofdstukken letterlijk uitgelegd moeten worden. Immers, als de Bijbel onduidelijk is op dit punt, zoals Ouweneel suggereert, dan is er in dit geval geen leertucht mogelijk.

 

10. Een oproep tot verzet

 

Sommige leringen mogen niet uitgedragen worden (1 Tim. 1:3). Tegen valse leringen moet weerstand geboden worden (Judas :3,4 , Handelingen 15:2).

 

Als kerken vrijzinnig worden, wie heeft daar de meeste schuld aan? Zijn dat de valse leraren die in eerste instantie zijn begonnen met schriftkritiek of met de acceptatie van theïstische evolutie?  Of zijn dat de kerkelijke leiders die wisten dat het onbijbels was wat er geleerd werd, maar die geweigerd hebben om de valse leraren de mond te snoeren?

Kerken vallen niet in de eerste plaats ten prooi aan valse leer omdat uit hun midden mannen opstaan die verkeerde dingen spreken. Nee, ze worden overweldigd door valse leer omdat de leiding van de kerken weigert tucht uit te oefenen. Omdat de ouderlingen hun taak om te waken en in te grijpen niet uitgeoefend hebben (Handelingen 20:28-31).

 

Francis Schaeffer vertelt in zijn boek "The Great Evangelical Disaster" hoe alle grote kerkgenootschappen in Amerika, op één na, vrijzinnig geworden zijn. Dit speelde zich af aan het begin van de twintigste eeuw. De overname van de kerken door de vrijzinnigen  verliep in elk kerkgenootschap volgens hetzelfde patroon.  Dat patroon komt in grote lijnen op het volgende neer.

 

 

Het proces in bijvoorbeeld de Gereformeerde Bond verloopt volgens hetzelfde patroon. Enkele invloedrijke leiders uit hun midden begonnen enkele jaren geleden steeds openlijker theïstische evolutie uit te dragen. Enkele leiders waren verontrust, zij protesteerden er tegen, met als gevolg dat er onrust ontstond. Daarop riep de leiding van de Gereformeerde Bond de predikanten in 2009 bijeen voor een dag van overleg over deze kwestie (klik hier). Er werd onder meer besloten om over deze kwestie een handreiking voor de gemeenten te laten schrijven. Die is er ook gekomen. In de handreiking wordt de zaak in het midden gelaten. De leiding weigerde om uit te spreken dat theïstische evolutie niet te verenigen is met het orthodoxe geloof. Van tucht, bijvoorbeeld het afnemen van het lidmaatschap van de Gereformeerde Bond, het uitzetten uit functies, was geen sprake. Zelfs een duidelijke weerlegging wordt niet gegeven. In feite is hiermee aan de theïstisch evolutionisten het groene licht gegeven. En hebben ze in de praktijk de stelling van de theïstisch evolutionisten aanvaard dat het in deze kwestie niet om een fundamentele zaak gaat.

 

Intussen zijn de theïstisch evolutionisten met toenemend succes actief in het uitdragen van hun leringen. Het doel van de dag van overleg en de handreiking was om de boel "bij elkaar te houden", door het wegnemen van de onrust. Dat doel heeft de leiding bereikt. Het is sindsdien stil. De gewone gemeenteleden zijn gerust gesteld door de dubbelzinnige handreiking en door de berichten over de geslaagde dag van overleg. 

 

Als straks de Gereformeerde Bondsgemeenten en de andere orthodoxe kerkgenootschappen ten prooi vallen aan de vrijzinnigheid, zijn niet in de eerste plaats de mannen die zijn begonnen met het uitdragen van deze valse lering verantwoordelijk. De  hoofdverantwoordelijken zijn de leiders die niet hebben ingegrepen toen deze ernstige valse leer de gemeenten binnendrong. Het zijn de herders die zagen hoe de wolven de schaapskooi binnendrongen maar die deze wolven niet hebben bestreden (Handelingen 20:28-31).  Het is een openbaring van de mentaliteit van de priester Eli, die "Foei" zei tegen zijn zonen, maar er verder niets aan deed.

 

Ik wil ieder die dit leest oproepen om verzet te bieden. Spreek bijvoorbeeld het schoolbestuur aan. Onderzoek waar uw kerk staat.  
Het is niet genoeg dat theïstische evolutie niet wordt onderwezen. Er moet stelling tegen worden genomen. De bazuin moet een helder geluid geven. Bedenk dat de theïstisch evolutionisten bewust en georganiseerd bezig zijn met deze aanslag op de christelijke jeugd.

 

De kerkleiding (synode, etc) heeft invloed op de koers die een kerkgemeenschap gaat. Maar de meeste invloed op de koers hebben twee andere instanties. Namelijk de theologische opleidingen en de kerkelijke pers. Zij hebben de grootste invloed op het denken van de mensen, en met name op dat van de leiders.

Hoe zit het met de theologische opleidingen? En met de pers? Wat dat laatste betreft, het Nederlands Dagblad heeft in feite al positie gekozen. Hun wetenschapsredacteur heeft een boek geschreven waarin hij het theïstisch evolutionisme verdedigd. De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn al tot in de kern aangetast door beginnende vrijzinnigheid. Dat komt omdat er aan de theologische opleiding professoren aangesteld zijn die niet duidelijk zijn in hun visie op de Schrift.

 

Het is overigens geen toeval dat in de "Christelijke Dogmatiek" van G. van den Brink en C. van der Kooi ook schriftkritische gedachten te vinden zijn. Ze spreken onbekommerd over DeuteroJesaja (p. 206). Daarmee aangevend dat ze de theorie accepteren dat het tweede deel van het boek Jesaja niet door de profeet Jesaja is geschreven. En ze beweren dat bepaalde elementen uit het Bijbelse scheppingsverslag zijn ontleend aan de Umwelt, dat zijn de volken om Israel heen (p. 207). Theïstische evolutie en het accepteren van schriftkritische gedachten gaan hand in hand, omdat ze beiden een symptoom zijn van een beginnende verwerping van de Schrift als het hoogste gezag. Dat leert de kerkgeschiedenis en dat zien we ook nu weer gebeuren.

 

"Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning, tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is." (Judas :3)

 

Laten we doen, wat we moeten doen.

 

 

NOTEN

 

(I) De theïstisch evolutionisten proberen te bewijzen dat er ook vroeger christenen waren die Genesis 1 en 2 niet letterlijk namen. Dat wordt door J.A. van Delden besproken en weerlegd in zijn recensie over het boek "De Schepping van God" van Ouweneel. http://www.scheppingofevolutie.nl/art_recensieboekouweneel.htm

(II) Ouweneel verdedigt in zijn boek "De Schepping van God" het symbolisch opvatten van Genesis 1 en 2. Hij voert de drie argumenten aan, die gewoonlijk gebruikt worden om de letterlijke lezing van deze hoofdstukken te ondermijnen. (1) Het veronderstelde poëtisch karakter van de hoofdstukken. (2) Natuurkundige problemen die letterlijke lezing geeft. (3) Beweren dat ook in het verleden niet alle christenen een letterlijke lezing van Genesis 1 en 2 hebben voorgestaan.  In zijn recensie van het boek van Ouweneel, weerlegt J.A. van Delden, deze drie punten. Dit is het internetadres van de recensie http://www.scheppingofevolutie.nl/art_recensieboekouweneel.htm.

(III) Zie eindnoot II

(IV) Rene Fransen heeft in 2009 een boek uitgegeven waarin hij theïstische evolutie verdedigd. Het is uitgegeven door Medema! Voor een goede kritische recentie van het artikel klik hier:   http://www.scheppingofevolutie.nl/art_recensiesterrestof.htm

(Nog enkele recensies. http://www.vergadering.nu/recensies/boekfransen-sterrenstof.htm)

(V) Een bekend voorbeeld is de bombardeer kever, klik hier. Uiteraard proberen evolutionisten dit weg te redeneren. Een voorbeeld van de oneerlijke manier waarop dit wordt gedaan is hier te vinden.

(VI) http://www.scheppingofevolutie.nl/art_recensieboekouweneel.htm