Printen

Canada vermaant de GKv

Redactie een in waarheid

15-06-13

 

Op de synode van de Canadian Reformed Churches (CanRC) die dit jaar in Carman werd gehouden kwam ook de situatie in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt uitgebreid aan de orde. De CanRC maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen in deze kerken. Na een breedvoerig bespreking van rapporten en brieven werd besloten de Nederlandse kerken een Vermaanbrief te sturen. Onze eigen Nederlandse vertaling ervan staat hieronder. De oorspronkelijke Engelstalige versie is te vinden in Canadese Carman en de GKv, rubriek Kerkverband, samen met het oorspronkelijke en vertaalde verslag van de besprekingen op de synode.


We hopen en bidden dat de intensieve en liefdevolle betrokkenheid van de Canadese zusterkerken bij onze kerken door de Here gezegend mag worden.

 


Vermaanbrief

 

De Generale Synode van de Canadese Gereformeerde Kerken

Bijeen in Carman, Manitoba, Canada

Mei 2013

 

Aan de Generale Synode 2014 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

 

Geachte Broeders in Christus,

 

De Synode van Carman 2013 groet de Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv). Wij prijzen onze trouwe God voor zijn voortgaande werk van genade in het midden van uw kerken. Als toeschouwers van ver  zijn wij dankbaar voor de belijdenis, de eredienst en het getuigenis van de GKv. Wij herkennen in uw midden de getrouwe prediking van het evangelie van genade en dat vervult ons met blijdschap. Tussen u in Nederland en ons in Noord-Amerika bestaat een band van ongeveer 60 jaar. Het voorgeslacht van veel van onze leden wo(o)n(d)en in uw land. Met u vinden wij onze wortels in de Reformatie van de 16de eeuw en onze gemeenschappelijke geloofsbelijdenis verenigt ons.

Ondanks dat l de huidige generatie Canadese Gereformeerde gelovigen veel minder aan Europa is verbonden dan in vroegere tijden, blijft er toch in het algemeen binnen onze kerken een intense belangstelling voor de GKv. Predikanten en andere leden van onze kerken plukken nog steeds de vruchten van de wetenschappelijke arbeid van leden van onze Nederlandse zusterkerken. Wij denken bijvoorbeeld aan de Commentaar op het Nieuwe Testament (Derde Serie) die in Canada goed is ontvangen onder degenen die nog steeds de Nederlandse taal kunnen lezen.

 

Zelfs als we veel trouw opmerken binnen de GKv, spoort  toch het apostolisch vermaan om de waarheid in liefde te spreken (Efeze 4:15) ons aan ook een aantal ernstige zorgen naar voren te brengen. Dat doen we  in nederigheid  en  tegelijk ook met een hartelijk verlangen dat u aandacht zult willen schenken aan de zaken die wij u voorleggen. Onze regels voor zusterkerkrelaties bepalen dat “de kerken elkaar zullen bijstaan in het onderhouden, verdedigen en bevorderen van het Gereformeerde geloof in leer, kerkregering, tucht en liturgie,” en “waakzaam tegen afwijkingen” zullen zijn. Het is binnen deze context van kerkelijke verantwoordelijkheid dat wij onze vermaningen tot u richten.

 

In hoge mate draaien onze zorgen om de Theologische Universiteit te Kampen (TUK).

Al enige tijd hebben wij de invloed van kritische wetenschap op de methodologie en conclusies van enige publicaties van docenten verbonden aan de TUK opgemerkt. Deze zorgen zijn bij verschillende gelegenheden aan de Deputaten BBK meegedeeld en ook naar voren gebracht door onze afgevaardigden op de Synode van Harderwijk 2011. Van ons “Comité voor Betrekkingen met de Gereformeerde Kerken in Nederland” ontving de Synode van Harderwijk  een “Interim Rapport” met de details van onze zorg. In een recente brief aan onze Synode van Carman 2013 hebben de Deputaten BBK ons verzekerd dat de TUK haar karakter als een orthodox Gereformeerde instelling handhaaft. In deze brief werd echter niet ingegaan op onze specifieke zorgen. Aangezien wij geen enkele aanwijzing hebben gezien dat onze zorgen herkend en inhoudelijk beantwoord zijn, voelen wij thans de noodzaak onze vermaning aan u te intensiveren. Wij doen dan ook op u als onze zusterkerken een beroep om terug te keren op het rechte geloofspad met betrekking tot de uitlegging van de Heilige Schrift.

 

In het bijzonder vragen wij u als zusterkerken om duidelijk aan te geven dat de opvattingen van Dr. Stefan Paas, zoals die zijn verwoord in zijn dissertatie Creation and Judgment, niet in overeenstemming zijn met het Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid die wij als Gereformeerde Kerken onderschrijven. Wanneer Paas de opvatting naar voren brengt dat het volk van Israel is ontstaan uit migranten en Kanaänitische volken en wanneer hij vraagtekens zet bij de historiciteit van de exodus, dan vormt dit een aanval op de betrouwbaarheid van Gods Woord. Voor ons is het onbegrijpelijk dat iemand die er zulke standpunten op nahoudt, als een professor aan de TUK kon worden benoemd. Dat Paas niet op het gebied van de oud-testamentische vakken doceert, is voor ons geen geruststelling. Het introduceren van twijfel over de historische waarheid van Gods Woord kan niet binnen de perken worden gehouden; uiteindelijk zal deze twijfel alle disciplines van de theologische studie besmetten. Naar onze mening hadden de Leidinggevenden van de TUK in deze zaak moeten handelen door Paas niet toe te staan om onderwijs te geven aan de TUK zo lang hij vasthoudt aan de opvattingen, zoals in zijn dissertatie geuit.

Nu zij in gebreke zijn gebleven  is een ingang aan de TUK gecreëerd voor de wetenschappelijke methoden en gevolgtrekkingen die geen ernst maken met de bijzondere eigenschappen van de Schrift als het geïnspireerde en daarom onfeilbare Woord van God.

 

Op gelijke wijze zijn wij diep bezorgd over de methodologie en conclusies die naar voren zijn gebracht in de dissertatie van Dr. Koert van Bekkum, From Conquest to Coexistence: Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel’s Settlement in Canaan (2001). Van Bekkum gelooft dat methodologisch de feitelijkheid van historische gebeurtenissen in de Bijbel niet zonder meer kan worden aanvaard. Bij het evalueren van de waarheid van uitspraken in de Bijbel over historische gebeurtenissen  moet de wetenschap de bewijzen van archeologie en de bevindingen van literaire kritiek overwegen, zegt Van Bekkum. Alleen op deze manier kan een wetenschapper bij de “waarheidswaarde” van een tekst uitkomen. Het eindresultaat van deze methodologie is dat bepaalde Bijbelse gegevens niet zonder meer worden geaccepteerd. Volgens Van Bekkum kunnen bijvoorbeeld de Bijbelse gegevens in Jozua 10:12-14 niet betekenen dat de zon en de maan werkelijk hebben stilgestaan. Evenzo wordt het rechtstreekse historische bewijs van 1 Koningen 6:1 terzijde gelegd  door Van Bekkum. Wat we in deze wetenschap merken is een verminderde waardering voor de autoriteit en de accuraatheid van Gods Woord. Het vergroot onze zorgen  dat deze dissertatie en promotie plaatsvond onder de auspiciën van de TUK en werd beloond met een cum laude waardering. Dat Van Bekkum vervolgens werd benoemd aan de faculteit van de TUK maakt ons  ernstig bezorgd  ten aanzien van de opleiding van toekomstige predikanten van de GKv. Dat zulke opvattingen worden toegestaan, gepresenteerd en gepromoot, ondermijnt het orthodox Gereformeerde karakter van de TUK en brengt de opleiding van toekomstige predikers van het Woord in gevaar. Wij dringen er bij u op aan de GKv te beschermen door alsnog in deze zaak op te treden op een wijze die de Heilige Geest die voor ons het levende en vaste Woord van God heeft geademd, eert.

 

Kortom, wij menen te zien dat  schriftkritische wetenschap binnen de Theologische Universiteit van Kampen die staat onder opzicht van de GKv, wordt aanvaard. In onze eigen Noord-Amerikaanse context hebben wij de desastreuze geestelijke en numerieke teruggang die was te wijten aan het binnenhalen van een historisch-kritisch omgaan met de Bijbel, in  verschillende kerkverbanden waargenomen,. Vanuit onze liefde voor u smeken wij u onze zorgen serieus te nemen en  opvattingen en wetenschap die de onfeilbaarheid, de duidelijkheid en de volkomenheid van de Heilige Schrift niet eert (Artikel 7, Nederlandse Geloofsbelijdenis) vastberaden te weerstaan.

 

Wij zouden ook graag onze verslagenheid willen laten blijken over ontwikkelingen in uw kerkverband die de zaak van de vrouw in het ambt betreffen. Hoewel uw Synodes gelukkig geen besluit hebben genomen om vrouwelijke ambtsdragers toe te staan, zijn wij bezorgd over het proces dat in gang is gezet. Een Commissie die benoemd is door de Synode van Amersfoort-Centrum 2005, ontwikkelde een handleiding om bezinning  over de rol van de vrouw in de kerk te ondersteunen. Maar  zij bleef in gebreke de leden van uw kerken te verwijzen naar wat de Heilige Schrift hierover zegt. In plaats daarvan werd dat wat de Schrift hierover duidelijk openbaart slechts als een optie onder andere overwogen. De Synode van Harderwijk 2011 benoemde deputaten met een opdracht om de vraag te beantwoorden of de Schrift de benoeming van vrouwen in de ambten van diaken, ouderling of predikant toestaat. Volgens ons gaf dit blijk van een verminderd respect voor de duidelijke  leer van de Bijbel dat deze ambten moeten worden vervuld door gelovige mannen die worden gekozen in overeenstemming met de instructies gegeven door de Heilige Geest  bij monde van  de apostel Paulus (1 Tim. 2:11-14, 1 Cor. 14:33-35). In de GKv, evenals in iedere trouwe kerk van de Here Jezus Christus, moet de zaak van de vrouw in het ambt niet worden voorgesteld als een open vraag. Wij vrezen dat wanneer de ondubbelzinnige leer van Gods Woord over mannelijk leiderschap in de kerk een zaak van debat wordt,  de invloed van een nieuwe en gevaarlijke hermeneutische benadering is te  zien. Wij dringen er in de Here bij u op aan de Bijbelse waarheid, namelijk dat God mannen roept om leiding te geven in de kerken, te verdedigen, en we vragen u om uw kerken aan te moedigen de aantasting  van de ambten in de kerk door egalitair denken te weerstaan.

 

Tenslotte uiten wij onze zorgen over de zich uitbreidende  relatie tussen uw kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Zoals u weet staat de NGK vrouwen toe om te worden bevestigd in de ambten van predikant, ouderling en diaken. Ook heeft zij onlangs een studieopdracht verstrekt om te onderzoeken of het geoorloofd is dat praktiserende homoseksuelen het ambt van ouderling of diaken vervullen. Nog een reden voor alarm is dat volledige ondertekening van de confessies niet wordt geëist van ambtsdragers in de NGK. Wanneer er binnen de NGK zo’n afwijking van Schrift en de Gereformeerde belijdenis is, lijkt het ons onmogelijk dat kerken in uw kerkverband zouden kunnen samensmelten, zelfs niet met NGK kerken die geen vrouw in het ambt hebben. Immers elke NGK kerk maakt deel uit van het verband van kerken en is dus medeverantwoordelijk voor de richting van het geheel. Wij dringen er in de Here bij u op aan om terug te keren van oecumenische relaties die niet voluit gebaseerd zijn op de waarheid van Gods Woord zoals beleden in de Drie Formulieren van Enigheid.

 

Broeders, dat wij ons tot u richten op deze wijze, betekent niet dat wij ons ook maar een moment boven u stellen of dat onze kerken ook niet veel moeiten zouden kennen. Zowel uw kerken als de onze zijn gewikkeld in een diepe geestelijke strijd om het behoud van de waarheid van Gods Woord. In deze strijd hebben we elkaar nodig. Wij stellen alle hulp op prijs die u ons kunt geven om waarlijk trouw aan het Woord van God te blijven, zoals door ons allen beleden wordt in de oecumenische geloofsbelijdenissen en de Drie Formulieren van Enigheid en wij danken de Here daarvoor. Op dezelfde wijze hopen en bidden wij dat u onze zorgen zult horen en onze vermaningen wilt overwegen en terugkeren van het verkeerde pad waarop u de laatste jaren bent gegaan.

Zou u blijven voortgaan op uw huidige koers wat betreft de zaken die wij in deze brief naar voren hebben gebracht, dan vrezen wij dat de zusterkerkrelatie die wij met u hebben, in gevaar zal komen. Wij dringen er bij uw Synode en uw kerken op aan om vast te staan in het belijden van de hele waarheid van het Woord van God en om deze waarheid moedig en krachtig te verdedigen, zelfs wanneer die door de wereld wordt afgewezen en gehaat. Wij hopen en bidden dat onze zorgen eens zullen worden begraven en dat onze kerken en de uwe trouw mogen blijven tot de komstvan de Here Jezus Christus in glorie, majesteit en kracht.

 

Wij zien uit naar uw antwoord aan onze volgende Generale Synode via ons Subcomité voor Contacten met de Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt. Met Christelijke groeten, namens de Generale Synode van Carman 2013,

 

(Getekend door de preses en tweede scriba van de Synode van Carman 2013)

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster