Printen

Hamilton en Hermeneutiek (2)

 

D.J. Bolt

25-01-14

 

Rustig steekt de kolossale KLM-vogel zijn blauwe snavel in de grijze winterlucht.  Voortgestuwd door viervoudig ontketend geweld onder zijn vleugels raakt het los van Schiphol en zet koers richting Atlantische Oceaan met als eindbestemming Toronto in het verre Canada. Onder de honderden 'vluchtelingen' reis ik mee op weg naar de conferentie Correctly Handling the Word of Truth: Reformed Hermeneutics Today – Correct omgaan met het Woord der Waarheid: Hedendaagse Gereformeerde Hermeneutiek.

Zeven en een half uur later landen we met een bons op YYZ, het internationale vliegveld Pearson van de miljoenenstad Toronto. Na de security check en een voorspoedig passage van de customs blijkt de gastheer van het gezin waar ik de komende tijd zal logeren al op me staan te wachten. Hij rijdt me door het wijde Canadese land naar Smithville, een kleine stad ten zuiden van het Ontario Lake, een klein uur van Ancaster waar de conferentie zal worden gehouden.     

 

Kennismaking

 

De ontvangst in het gastgezin is allerhartelijkst. Binnen de kortste keren voel ik me er geheel thuis. De verbondenheid in het gemeenschappelijk geloof wordt sterk ervaren. Om de gevolgen van de jetlag te verwerken vóór de conferentie op donderdagavond begint, ben ik al op maandag afgereisd naar Canada. Een dag die zes uur langer duurt kan je namelijk tijdelijk fysiek en ook psychisch aardig opbreken. Maar tot mijn verwondering merk ik er (deze keer) nauwelijks iets van en kan vrijwel direct het nieuwe verschoven tijdsregiem aan. Het mooie is dat het daarmee ook mogelijk werd voorafgaand aan de conferentie wat kennis te maken met dit gedeelte van Canada. Mijn gastheer en gastvrouw lieten me de schoonheid van Gods schepping in the Ontario province zien waarvan Smithville deel uitmaakt: de wijdsheid van het landschap, de uitgestrekte meren met hun verre horizonten.

 

 

Zicht op Lake Ontario

 

Voor het eerst zag ik Amish people in levende lijve, zich voortspoedend in hun typische koetsjes met een dravend paardje ervoor. En natuurlijk de Niagara Falls, de nu gedeeltelijk bevroren reusachtige watervallen maar waar het water nog steeds met ontembaar donderend geweld zich vanuit Lake Erie 51 meter dieper in het Lake Ontario stort. Als vanzelf komen de woorden van Psalm 8 op de lippen: Here, hoe groot is uw Naam over de ganse aarde.

 

 

De Niagara watervallen (hier maar een klein stukje te zien)

 

Maar hoezeer dit alles diepe indruk heeft gemaakt en we van deze sightseeing hebben genoten, er was iets anders dat in het kader van dit 'werkbezoek' voor een in waarheid onze eerste en grote belangstelling had, namelijk het gereformeerde leven van de Canadian & American Reformed Churches (CanRC) in (dit deel) van het Noord-Amerikaanse continent. Ik heb het bijzonder gewaardeerd om in deze dagen uitgebreid de gelegenheid te hebben gekregen op allerlei wijzen kennis te maken met deze christelijke gemeenschap waar we ons zo nauw mee verbonden voelen. Natuurlijk is het iedereen bekend dat we een zusterkerkrelatie met de CanRC hebben en dat voelt zonder meer goed maar het daadwerkelijk zien en ervaren verdiept dat so much! Het is wellicht goed vóór we verder zullen gaan met het gebeuren in en rond de conferentie nog wat meer te vertellen over deze kerkgemeenschap.

 

Kerk en leven

 

Het is uiteraard niet mogelijk om een diepgaand inzicht in het Canadese kerkelijke leven te geven op basis van een bezoek van een week. Echter  er is wel een aantal zaken dat veel blijde herkenning en soms weemoedige herinnering oproept. We kunnen niet volledig zijn in het kader van deze serie artikelen maar volstaan op dit moment met wat indrukken en doorgeven van verworven informatie.

 

Gemeenten

 

De CanRC tellen 55 gemeenten waarvan er zich 4 in de Verenigde Staten bevinden. De laatste worden gewoonlijk aangeduid met the American Reformed Church. De kerken zijn verdeeld over acht classes. Op onderstaand kaartje is te zien dat er concentraties zijn in het westen en met name in het oosten van Canada, in de provincie Ontario.

 


 

Overzicht van de gemeenten in Canada

 

De kerkgemeenschap omvat ruim 18.000 leden met meer dan 9000 belijdende leden. Er zijn 81 predikanten waarvan 62 in actieve dienst. Negen predikanten dienen als zendeling of evangelist. Zendingactiviteiten zijn er in Brazilië, Indonesia, Papua Nieuw Guinea en Azië en ook in Canada zelf. Daarnaast wordt er in verschillende delen van de wereld hulp verleend aan mensen in nood.

 

Deze Canadese/Amerikaanse kerken hebben zusterkerkrelaties met 13 gereformeerde en presbyteriaanse kerken over de hele wereld. Op het Amerikaanse continent zelf zijn dat The Orthodox Presbyterian Church (OPC), The Reformed Churches of Brazil (RCB), The Reformed Churches in the United States (RCUS), The Reformed Churches in Quebec (ERQ) en The United Reformed Churches in North America (URCNA), zie Appendix 1 voor de volledige lijst.

Er wordt gewerkt aan kerkverbandelijke eenheid met de United Reformed Churches of  North America die als ware kerken zijn herkend.

 

Erediensten

 

Op de zondag in de bezoekweek woonden we de diensten van de kerk te Smithville[1] bij. Voorganger was rev. Wynia. Een enthousiaste predikant die de Schrift uitlegde en ook toepaste op het leven van de gelovigen.

 

 

Kerkzaal Canadian Reformed Church van Smithville

 

In de middag (uiteraard!) een catechismuspreek, van dezelfde predikant. Het is  in Canada nog steeds normaal dat de predikant zondags twee preken houdt voor zijn eigen gemeente. Wel heeft men in de classis Niagara waaronder Smithville valt eens per maand een 'preekstoelendans' waarbij de predikanten die zondag in de 'naastgelegen' gemeente preken. Zo ging in Smithville ds. Wynia voor i.p.v. de eigen predikant ds. C. Bouwman.

 

Na de dienst is er standaard samen koffiedrinken in de ruime hal van de kerk. Men maakt gemakkelijk contact  en toont belangstelling. En dat voelt goed.


Het moet een Nederlands bezoeker opvallen: erediensten zijn hier nog eerbiedige stijlvolle gebeurtenissen. Niks sleedse spijkerbroeken, losse overhemden en verschoten truien. Niet alleen de ambtsdragers maar ook gemeenteleden hebben kennelijk nog 'zondagse kleding'.
Boven de kansel staat een echt pijporgel. De speeltafel bevindt zich middenin(!) de gemeente. Het orgelspel was verzorgd. De organist zong ook zelf mee.
 

Als vanzelf ontstond het gevoel van eerbied, passend bij de ontmoeting van de HERE met zijn volk. 

 


 

Gezegend zijn zij die wonen in uw huis. Zij zullen voor altijd u loven. Ps 84:4.

 

Gemeenteopbouw

 

Er is veel aandacht voor opbouw van het gereformeerde leven. Door onderwijs aan de kinderen, zie later, maar ook aan volwassenen. Juist in deze week was er op een avond een Post-Confession Lecture, een onderdeel van een onderwijsprogramma voor belijdende leden, gegeven door voornamelijk predikanten. Om een indruk ervan te geven volgen hier de ontwerpen waarvan er een om de veertien dagen aan de orde komt:

 

- Kerkorde (Bijbelse basis, doel, geschiedenis)

- Kerkregering en kerkverband, gemeentevergaderingen

- Liturgie (waarom is de kerkdienst zoals we die kennen zó georganiseerd?)

- Tucht (functie en doel)

- Een dankbaar leven voor de Here (beheer van geld, geven van eerstelingen)

 

De lezing over en bespreking van het eerste onderwerp door rev. C. Bouwman kon ik bijwonen. Een fundamentele en boeiende introductie in de kerkorde, het goed recht van een kerkverband en de noodzaak ertoe. Wat vooral opviel was de nadrukkelijke en uitgebreide fundering in de Schrift, zie daarvoor de (Engelse) Appendix 2. De avonden worden naar zeggen goed bezocht al was deze keer te merken dat er dezelfde week ook nog de conferentie (met twee avondvergaderingen) werd gehouden.

 

Theological Seminary

 

De Canadese kerken hebben een eigen Theologisch Seminarie te Hamilton dat in de eerste plaats bedoeld is om predikanten op te leiden voor de dienst in de kerken. Aan het seminarie zijn vijf hoogleraren verbonden[2]:
 

- dr. T.G. van Raalte, Ecclesiologie

- dr. J. Smith, Oude Testament

- dr. G.H. Visscher (rector), Nieuwe Testament

- dr. A.J. de Visser, Diaconologie

- dr. J.P. Van Vliet, Dogmatiek

 

We brachten een bezoek aan het instituut en maakten kennis met docenten. Ook hier viel het weer op hoe gastvrij en open onze broederschap daar is. Zo konden we de rector dr. G.H. Visscher en prof. A.J. de Visser ontmoeten, zagen de studieruimten, de kapel en de bibliotheek.  

 

 

Het Reformed Seminary. Ook hier zijn nog gevolgen van de ijsstorm te zien.

 

De opleiding is bij wet door de Canadese provincieoverheid erkend en mag de titels bachelor en master verlenen (niet doctor). Er zijn op dit moment 18 full-time studenten die een vierjarige opleiding volgen.

 

 

Uw Woord is mijn licht, het devies van de School.

 

Elementary Schools

 

Ergens lazen we deze tekst:

 

"The Christian Schools serve to help the parents in their task to fulfill their covenant obligations to instruct their children in the Christian doctrine and to have them instructed therein to the utmost of their power, as they promised at the baptism of their children."


Vrij vertaald:

Ouders hebben bij de doop beloofd zich tot het uiterste in te spannen hun kinderen in de christelijke leer te onderwijzen en te doen onderwijzen. Op de Christelijke scholen rust de taak de ouders te helpen om aan deze verplichtingen die voortvloeien uit het verbond, te voldoen. 

 

De broeders en zusters van de Canadese kerken nemen deze woorden zeer serieus. We telden niet minder dan 24 (vier-en-twintig!) elementary schools, basisscholen zoals ze in Nederland heten. Dat komt in de buurt van één school per twee gemeenten!

 

We hadden het genoegen de John Calvin School in Smithville te bezoeken en er een rondleiding door onze gastheer te krijgen.

 

 

John Calvin basisschool in Smithville

 

De school heeft een kindergarten, een eenjarige kleuterschool, en acht grades, zeg maar klassen. De eerste grade is enkelvoudig, de andere zijn allemaal dubbelklassig. In totaal ontvangen er  ongeveer 270 leerlingen onderwijs. Ook hier vielen  openheid en toegankelijkheid op. De vanzelfsprekendheid waarmee a foreign visitor even een kijkje mag nemen en wat vragen kan stellen. Wat doet het goed om al wandelend door lange gangen ergens kinderenstemmen samen de psalm-van-de-week te horen zingen.   

 

Het schoolgebouw kent twee verdiepingen met nog een tussenvloer. Ook is er een grote gymzaal aan verbonden. Onmiddellijk aangrenzend aan het gebouwencomplex bezit de school  een uitgebreid terrein waarop kan worden gesport.

 

High schools

 

Maar niet alleen basischolen, de kerkgemeenschap bezit ook drie High Schools, zeg maar middelbare scholen:

 

- The Credo Christian High School in Langley, Britisch Columbia (Westkust)

- The Emmanuel Christian High School in Fergus (in het Grote Meren gebied)

- The Guido de Bres High School in Hamilton (in het Grote Meren gebied)

 

We bezochten de Guido de Bres school een vierjarige opleiding, grades 9-12.

 

 

Guido de Bres middelbare school te Hamilton

 

Een groot modern geoutilleerd gebouw (weer met een grote gymzaal!) waarin, als we goed hebben onthouden, ongeveer 450 studenten worden opgeleid. Opnieuw trof ons de openheid en warme ontvankelijkheid voor de ad hoc bezoeker.

 

 

… opdat de mens zijn God gaat dienen … art XII

 

Teachers college

 

Het is een volstrekt dwingende logica dat bij al deze scholen van de ouders ook een eigen lerarenopleiding hoort. En die is er dan ook: het Covenant Canadian Reformed Teachers College, met als opdracht:

 

"Providing academic teacher training and professional development in faithful submission to the Word of God as summarized in the confessional standards: The Belgic Confession, The Heidelberg Catechism, and The Canons of Dort."

 

Vrij vertaald:

Het bieden van een academische lerarenopleiding en een professionele ontwikkeling in gelovige onderworpenheid aan het Woord van God zoals dat samengevat is in de belijdenissen: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. 

 

Het collega staat naast de Guido de Bres High School en telt op dit moment 16 studenten, allen vrouwen (!). We herkennen die trend ook in Nederland.

 

 

Covenant Teacher School te Hamilton

 

Helaas heeft de opleiding nog steeds geen officiële erkenning van het diploma gekregen ondanks dat zij (meer dan) aan alle overheidseisen voldoet.

 

Dr. C. van Halen-Faber, de principal en dean of students (hoofd van de faculteit) bood spontaan een rondleiding door de school aan die uiteraard dankbaar door ons werd aanvaard. We hadden het genoegen zelfs een klein stukje van een college bij te wonen.

 

Reformed Bible College

 

Misschien is het goed om tenslotte nog een laatste instituut te vermelden, namelijk het Reformed Bible College. Het college beoogt aan afgestudeerden van een High School verdieping en versterking van het gereformeerde geloof te bieden.  Er worden cursussen aangeboden over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld: over de Tien Geboden, Schepping en Evolutie, Hermeneutiek van het Nieuwe Testament (!). Pas geleden is de cursus Discover your roots gegeven door dr. James Visscher. Daarin behandelde hij waar de Canadian en American Reformed Churches vandaan komen. En bijvoorbeeld wat die 'vreemde' woorden Afscheiding, Doleantie en Vrijmaking betekenen. Wie De Cock, Kuyper en Schilder, Van Raalte waren, enzovoort. Want, zegt het college, zij beïnvloeden ons nog steeds. 
Maar er staat nog veel meer op het programma. We doen een greep:

 

- Overzicht van het Oude en Nieuwe Testament

- Introductie in hermeneutiek(jaja!)

- Apologie

- Gereformeerde belijdenissen

- Christelijke ethiek

- Christen en cultuur

- Kerkgeschiedenis

 

De cursussen worden, zo te zien, nadat ze zijn gegeven ook op internet gezet. Wellicht een prachtige gelegenheid om zo met onze broederschap daar mee te leven en van hen te leren[3].


Vervoer

 

Een vraag die in Nederlandse hoofden onmiddellijk opkomt is natuurlijk hoe men in vredesnaam al die kinderen en studenten op de scholen of het college krijgt. Want het land is zeer uitgestrekt en het openbaar vervoer niet fijnmazig, vergeleken met Nederland.
Het antwoord is schoolbussen. Ieder die wel eens in Canada of de Verenigde Staten is geweest, kent ze: de grote wat ouderwets aandoende gele autobussen.

 

 

De beroemde schoolbus

 

Ze halen en brengen de kinderen van afgesproken lokale verzamelplaatsen. En denk erom, ze hebben speciale privileges. Waag het niet zo'n geel monster voorbij te rijden als ze hun stopbord hebben uitgeklapt en een lichtsignaal knippert. De boete kan zeer hoog oplopen!

 

's Morgens in de vroegte komen ze bij de Guido de Bres aanrijden, achter elkaar. En 's middags het omgekeerde ritueel. We telden er op een bepaald moment acht en er moesten nog méér komen! Zo wordt er veilig vervoer geboden aan Gods verbondskinderen.

 

Geheim

 

Als behoedzame Nederlanders staan we er om bekend altijd te informeren naar financiële consequenties. Dus: wie betaalt al die kerkelijke activiteiten, al die basisscholen, het middelbaar onderwijs, de kweekschool, het seminarie, het Bijbelcollege, de bussen en hun chauffeurs? En ook, we hebben het er nog niet eens over gehad, het Anchor instituut voor mensen met een beperking? En dan zijn we nog wel het een en ander vergeten.

 

De situatie in Canada is wat complex op dit punt want het onderwijs valt onder de jurisdictie van de provincie. Dat betekent dat de scholen in de provincie Ontario (14 van de 27 tellen we!) geen bekostiging van de overheid krijgen. Alle andere provincies verlenen wel subsidies ter hoogte van een bepaald percentage van wat een student in het openbare onderwijs kost. Dat percentage is verschillend per provincie.[4]
 

Deze situatie staat in schril contrast met die in Nederland. Daar wordt immers het bijzonder onderwijs volledig door de overheid gefinancierd. Het kan niet anders dan dat je voor de Canadese broederschap diep respect gaat voelen, zeker tegen de achtergrond van de situatie in onze kerken en het gereformeerde onderwijs daarin. In Nederland moeten scholen worden gesloten omdat ouders van de vrijgemaakte kerken het niet meer zo nodig vinden hun kinderen naar een gereformeerde school te sturen. Of omdat een klein beetje extra geld nodig is (bovenop de overheidssubsidie) voor een kleine school. Gereformeerde scholen 'verschieten van kleur' omdat ze alleen nog in leven kunnen worden gehouden door op grote schaal te werven onder evangelischen en baptisten.

Ook onze theologisch universiteit in Kampen wordt sinds kort voor meer dan 50% gesubsidieerd door de overheid anders houden we, 125.000 vrijgemaakten, haar hoofd niet meer boven water. Er wordt nu druk overlegd om deze universiteit samen te voegen met die van christelijk gereformeerd Apeldoorn waarvoor hetzelfde geldt. Want het kan financieel en om overheidseisen niet meer. Vinden we.

  

Wat is dan het geheim dat ruim 18.000 Canadese gereformeerden wél de beloften bij de doop met their utmost power weten te realiseren? [5]
Het is nog te vroeg om daar op dit moment een antwoord op te geven. Want we moeten eerst nog naar de conferentie. Misschien dat we dan een duidelijk(er) antwoord kunnen vinden. En ook eerst luisteren naar een ad hoc toespraak van prof. M. te Velde van de Kamper universiteit die hij na de conferentie afgelopen zondagavond in Burlington hield.

 

Maar een ding kunnen we alvast kwijt. Vaak heb ik openlijk mijn verbazing geuit over wat in deze (post)moderne tijd in de Canadese gereformeerde kerken allemaal aan gereformeerd leven mogelijk blijkt te zijn. Zonder uitzondering werd daar in het antwoord steeds betrokken dat het de genade en de zegen van de HERE is die dit mogelijk maken! Ja, ten diepste zal dat het geheim zijn: niet ons o HEER, uw Naam zij eer. Als wij en onze Canadese broederschap die ons in deze week steeds meer lief is geworden dat blijven  beseffen zullen we nog vaker verwonderd staan. Door Zijn daden.

 

Conferentie

 

Ondertussen zouden we bijna vergeten dat het eerste doel van ons bezoek aan Canada het bijwonen van de conferentie over Reformed Hermeneutics Today was. Donderdagavond 16 januari vond in Ancaster de eerste openbare avond plaats die iedereen kon bijwonen. En daar werd overweldigend gebruik van gemaakt! De kerkzaal puilde uit, was vrijwel tot de laatste stoel bezet, een extra ruimte erbij getrokken. En daarbij te bedenken dat velen er behoorlijk ver (voor Nederlandse begrippen) voor hadden moeten reizen. Uit alle contacten en gesprekjes die we hadden bleek een zeer grote betrokkenheid bij het gebeuren.

 

 

De kerkzaal van de kerk te Ancaster was geheel gevuld met conferentiegangers.
 

De volgende dag vond de conferentie plaats waarvoor wel betaald moest worden[6]. 's Maar 's avonds  was de vergadering weer toegankelijk voor iedereen. Ook op deze vrijdagavond weer heel veel belangstelling. De laatste onderwerpen werden zaterdag behandeld.

 


 

Het lukt maar niet de sprekers dezelfde kant op te laten kijken.

 

Methode

 

In het algemeen werd veelal de volgende methode gehanteerd voor de behandeling van de verschillende onderwerpen: 

 1. Lezing over het onderwerp door spreker A
 2. Reactie op de lezing door spreker B
 3. Korte reactie spreker A op spreker B
 4. Gelegenheid tot vragenstellen door de toehoorders met reactie van spreker A en/of B.

Hierbij kwamen A en B steeds uit de verschillende 'kampen'. Soms was de eerste spreker een Kampenaar, een andere keer Hamiltonian. Overigens, lezing 1. en reactie 2. waren vóór de conferentie al door de betrokkenen uitgewisseld. Aan de beantwoording van vragen konden ook andere sprekers bijdragen.


Misschien ter opfrissing van het geheugen nog even een kort overzicht van de onderwerpen:

 

DONDERDAGAVOND

 

The Two Books Debate: What if Scripture and Science seem to say Different Things

Dr. J. Van Vliet/Dr. B. Kamphuis

 

VRIJDAG OVERDAG

 

Interpreting the Bible in and with the Church: The Imperative for and Challenges of a Confessional Hermeneutic

Dr. C. Venema/Dr. R.D. Anderson

 

The Hermeneutics of Dogma

Dr. B. Kamphuis/Dr. A.J. deVisser

 

Interpreting Historical Narrative: Questioning a Methodology

Dr. C. Van Dam

Some Remarks on the Reformed Hermeneutics of Biblical Historical Narrative

Dr. K. Van Bekkum:

The Structure of Jeremiah: Confessional Integrity and Quality Control

Dr. J. Smith:

 

Panel Discussie: Dr. C. Van Dam, Dr. K. Van Bekkum & Dr. J. Smith 

 

VRIJDAGAVOND

 

1 Timothy 2:12-15: Is Paul's Injunction about Women still Valid?

Dr. G.H. Visscher/Dr. P.H.R. Van Houwelingen

 

ZATERDAG

 

Christian Ethics and God’s Use of the Bible

Dr. A.L.Th. De Bruijne/Dr. T.G. Van Raalte

 

A Soteriological Perspective on our Understanding

Dr. J.M. Burger/Rev. A. Strange

 

The Reader as Focal Point of Biblical Exegesis

Dr. G. Kwakkel

 

Accommodation: A Wax Nose?

Dr. T.G. Van Raalte:

 

Extra voorlichting

 

Tot veler verrassing werd aangekondigd dat prof. Te Velde op zondagavond na de conferentie in Hamilton voor hen die de Nederlandse taal machtig waren nog een lezing zou houden over de situatie in de Nederlandse (vrijgemaakte) kerken. Ook deze bijeenkomst hebben we bijgewoond om te horen wat het beeld is dat de universiteit heeft en geeft van de Nederlandse kerkelijke situatie. 
   

Verstaanbaarheid

 

Voor degenen waarvoor Engels niet de moedertaal is was er een dubbele handicap: de buitenlandse taal en het academisch-theologische (ook nog Engelse) jargon. Daar bleek niet elke native-speaker rekening mee te houden. Soms werd in een dermate hoog tempo een verhaal 'afgedraaid' dat zelfs Canadese broeders er niets van meenamen. En dat is jammer. Het zou veel hebben geholpen als de presentaties ondersteund waren geworden met behulp van bijvoorbeeld power point zodat in elk geval de lijn van het betoog kon worden gevolgd.

 

Verslag

 

We hebben ons voorgenomen de komende weken in detail verslag te doen van wat er op de conferentie naar voren is gebracht en hoe de discussies zijn verlopen. De manier waarop is nog niet helemaal duidelijk. Het liefst zouden we de toespraken van de sprekers ontvangen en deze vertalen zodat op redelijk korte termijn ook de broeders en zusters in Nederland er van kunnen kennisnemen hoe er over verschillende onderwerpen is gesproken en wordt gedacht. Dat lijkt ons ook van belang voor de komende synode te Ede waar een aantal zelfde zaken zal worden behandeld, denk bijvoorbeeld aan de vrouw in het ambt. Mocht dat niet mogelijk zijn dan willen we proberen op basis van eigen aantekeningen zoveel mogelijk informatie te verschaffen. Maar dan gaat onvermijdelijk wel enig reliëf van het gebodene verloren. En dat zou jammer zijn.
 

Wordt vervolgd

 

Noten


[1] Voor degenen die via internet informatie willen, hier het internetadres http://www.smithvillecanrc.ca/.

[2]

[3] http://www.rbcollege.com/

[4] In de provincie Alberta is het mogelijk 100% te worden gesubsidieerd. Maar de 'prijs' is hoog: als zgn. charter school val je dan wel onder het openbare schoolbestuur, kortom, verlies van veel zelfstandigheid. Zij het dat er wel het recht is om bijvoorbeeld eigen onderwijzers aan te stellen. Maar toch …

[5] De Canadese kerken hebben een slim financieel systeem, Harvest Endowment Foundation waarbij ze allerlei commerciële kosten vermijden. Opgebrachte gelden blijven als het ware binnen de kerken circuleren. Voor financieel geïnteresseerden verwijs ik naar http://harvestfoundation.ca.

[6] De toegang tot de vergaderingen overdag kostte samen $50.

 

 

Appendix 1 - Zusterkerkrelaties

 

De Canadian Reformed Churches hebben een zusterkerkrelatie met de volgende kerken: 

Appendix 2 – Handout lezing ds. C. Bouwman, Smithville

 

Federation of churches

 

Why a federation of churches?? Spirit of day: individualism, independentism. driven by relativism, ie, nobody really knows the truth .... 

 Testimony of Scripture: God is Truth.

 1. Revealed it to mankind through His Word to Israel > Pentateuch :. prophets. Fully revealed Truth in Jesus Christ, cf  Hebrews 1:1f. :. John 14:6.
  1. Implication: we have Truth. :. no place for relativism.
  2. Christ taught truth to apostles > they His witnesses ….
  3. With outpouring of Holy Spirit, they enabled to pass on what heard, saw, cf John 16:13. Result: preaching, writing. Apostles died, but we have their testimony = Scripture. So we have Truth. Spirit causes us to believe it, understand it, cf  1Cor 2:10,14. Result: unity of faith among believers.
    
 2. Reality of unity implies command: maintain unity, cf Eph 4:1-6; 1 Cor 1:10; Phil2:2; etc.
  1. This unity not limited to friends or local congregation. 1 Peter 3:8 cf 1:1; 2 Cor 13:11, cf 1:1; Galatians 1:1; 1 Corinthians 1:2
   1. Ie, unity not just within churches of NT, but among.
   2. More: unity spans time, generations
  2. Realistic? Cf power of sin. Renewing work of Holy Spirit.
    
 3. Three examples of unity in action:
  1. Relief of poor: Acts 11:29f; 2 Cor 8: 1-4 (cf Romans 15:25f); 1 Thessalonians 4:9f
  2. Laboring together in gospel: Philemon 1,2 & 23,24; salutations at closing of letters to Romans, Corinthians, Colossians; language of "fellow", cf2 Corinthians 8:23, 1Thessalonians 3:2, Philippians 2;25, etc; greetings at closing of letters cf 1Cor 16:19; Romans 16:16.
  3. Resolution of difficulty: Acts 15
    
 4. Unity was rooted in truth, cf Acts 2:42; Jude 3
  1. Apostles recorded this Truth. So we to live in conscious fellowship with saints church of past - no isolation from history!
  2. Truth never divides; the lie divides, :. Romans 16:17; Galatians 1:6-9; 2 Thes 3:6
  3. Embrace truth = faith. Truth, faith not sit on shelf, but confessed publicly; faith has a voice, cf 2Corinthians 4:13; Mt 12:34, ie, confession of faith.
   1. Personal, cf Romans 10:9f; John 11:27
   2. Local church, cf Romans 15:6 > members of church in Rome believe same things, ie, what God had revealed ::: unity among them.
   3. Churches rogether. scattered through geography, cf 1Cor 1: 10, cf 1:2
  4. :. historically: churches embrace creeds, confessions to express unity together.
   1. Cf Apostles' Creed, Nicene, Athanasian .... Later: "Three Forms of Unity.
   2. "No Creed but Christ"? > hallmark of sectarianism
     
 5. Result: every individual to join church, cf Art 28. No exceptions! This principle applies equally to churches. 
  1. :. joint confessions, in step with historic understanding of content of Scripture, Eg, Belgic Confession. Heidelberg Catechism, Canons of Dordt , Forms of Unity)
  2. This uniting implies meeting together, talking, helping, doing,
   1. Historically, this 'meeting' called a Council (cf  Nicea, Chalcedon), or a Synod (cf Dordt). Or classis ....
  3. Develop 'household rules' re how meet together, help each other = Church Order
   1. :. critical section on "Assemblies" = Arts 29-51. Also re offices (Arts 2-28); worship (Arts 52-65) & discipline (Arts 66-76) -- cf  pg 629ff.
   2. We bound to these rules because agree together (on basis of mutual trust and respect) on how to do things, ..: keep promise. cf Ps 15:4b.
  4. Purpose of CO: cf Art 1a.
 1. History of CO:
  1. Early church: each local church autonomous. cf Titus 1:5; Acts 20:28, but not independent islands to selves.
  2. Course of years, city churches accrue power, influence over village churches… Educated minister accrues power, inf1uence over other office bearers. Seeds for minister of Rome to become dominant over all, with hierarchy beneath him. Ie, pyramid structure of authority = papal church government.
   1. This not based on truth = unity of faith. Based on force of personality eventually force of sword, courts ....
   2. Result: believer not nurtured in service to Lord, ibid local congregation.
  3. Luther, 1517: 95 theses .... 1521: burnt papal bull. If reject popery as valid church government, replace with what??
   1. Luther: government > Erastianism.
   2. Same objections as above ....
  4. Calvin: stress role of elder, ie, each local church is complete church, with office bearers responsible directly to Christ. Ie, each church is autonomous. But never independent of other churches :. "Ecclesiastical Ordinances"
   1. Netherlands - many reformed believers, persecution. cf deBrès 1561, 1567. 1568: Convent of Wezel: how to organize church life among churches once persecution stops .... Note context of persecution!! 1571: Synod of Emden: 1st adopt Form of Unity, then draft a CO. 1618/19: Synod of Dordt - final version. Adopted for churches of Netherlands.
    1. Churches join voluntarily (ie, obedience to God, not force from people), on basis of unity of faith.
    2. Individual churches & believers protected from false teaching bullies, etc. .: peace fostered, cf Ps 122.
      
 2. Conclusion:
  1. Our CO old document. That not a negative; stood test of time as tool to maintain & promote unity and to protect churches/members.
  2. In time of individualisrn, treasure this CO and what it stands for!

 

 

C Bouwman

January 15, 2014

289-440-1489