Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Speciale editie van Nader Bekeken

januari 2020

 

R. Sollie-Sleijster

29-01-20

 

Deze speciale editie van Nader Bekeken verschijnt als extra bijlage bij het januarinummer van het blad. De Special is ook afzonderlijk te bestellen, een aanrader!

Het bevat de volledige  teksten die zijn uitgesproken op 23 december 2019 in een gezamenlijke sessie van de synodecommissie ter voorbereiding van het onderwerp MVEA (ManVrouwEnAmbt) met woordvoerders van acht van de 24 kerken die revisie hebben aangevraagd. Deze acht kerken, de Samenwerkende Revisie Verzoekende kerken ('SRV-kerken'), willen biddend en niet in eigen-wijsheid de tekortkomingen in de besluiten MVEA van de GS Meppel (Acta art. 18) aanwijzen en blootleggen. Zij doen dit als aanvulling op de duidelijke bezwaren in hun revisieverzoeken aan de synode. De teksten zijn inmiddels aan de synode Goes ter beschikking gesteld. Boeiende stof!

We lichten hier alvast een tipje van de sluier op.

 

Voorafgaand aan de toelichtingen vragen twee aspecten eerst aandacht, namelijk de aard van revisie en de rol van deputaten MViK (Man/Vrouw in de kerk) daarin.

 

Aard van revisie

 

Woordvoerder P.T. Pel wijst erop dat er op voorhand veel is misgegaan bij de reacties op de indiening van de revisieverzoeken.

Deputaten MViK hebben in hun reacties verwezen naar wat bij de voorbereiding en bespreking op GS Meppel is ingebracht. Maar het gaat niet over allerlei bijkomende zaken vooraf, het gaat over de besluiten en gronden van synode Meppel (Acta Art.18) zelf. Die staan ter discussie.

In de tweede plaats is er verschil tussen herziening en revisie.  Bij herziening is een nieuwe grond nodig (art. F78 KO), bij revisie is die beperking er niet. Daarentegen is een kerkenraad gehouden tot het instellen van revisie als hij een besluit in strijd met Gods Woord of de kerkorde acht en daarom het besluit niet kan uitvoeren (art.F81). Dus geen marginale toetsing, maar een voluit inhoudelijke herbeoordeling.

 

Rol MViK

 

Pel vervolgt met verschillende bezwaren tegen de manier waarop MViK heeft gehandeld.

MViK is door de GS Meppel belast met een voorlichtende en adviserende taak bij de invoering van de MV-besluiten. Zij heeft tot taak het begeleiden van de implementatie van de besluiten. In plaats van zich aan haar opdracht te houden, heeft zij zich opgeworpen als ‘aangewezen’ deputaatschap voor de bij de synode ingediende revisieverzoeken. Maar zij is absoluut niet het deputaatschap dat is ingesteld voor behandeling van de verzoeken. Het zit niet in hun opdracht en verdraagt zich daar ook niet mee.

 

De reacties van MViK bevatten ook inhoudelijke beoordelingen en adviezen aan de synode Goes. Maar ook dat komt haar niet toe (art. 4 lid 2 GR revisieverzoeken).

MViK heeft allerlei reacties gegeven op de ingediende verzoeken en deze reacties ook bij de synode ingediend, samen met de revisieverzoeken.

MVik nam ook volop deel aan de besloten vergadering van de synode op 23 november 2019, die ging over de revisieverzoeken. In besloten zitting vergaderen over revisieverzoeken is in strijd met de regels. Dit kan alleen als er een dringende noodzaak is, maar daarvan blijkt niets in het synodeverslag van deze zitting.

 

Het is slecht en ongezond als de synode achter gesloten deuren vergadert met MViK. Natuurlijk moet MViK haar werk terugkoppelen, maar dat zij zich met de revisieverzoeken inlaat, staat wel ter discussie en dat de synode dat ook nog binnenskamers meent te moeten doen evenzeer. Het wekt de schijn dat de interne synode-eenheid moet worden gemasseerd: de belangrijkste kerkelijke beleidszaak achter gesloten deuren behandelen, terwijl het naar aard en inhoud in de openbaarheid behoort behandeld te worden  

 

De SRV-kerken verzoeken de MViK dit in hun beraad en terugkoppeling naar de synode prealabel aan de orde te stellen en de SRV-kerken mee te delen hoe de synode hier verder mee omgaat.

 

De besluiten

 

De Special vervolgt met de toelichtingen op de revisieverzoeken van de verschillende kerken op de besluiten 1 t/m 8 van de GS Meppel.

Ingezoomd wordt o.a. op

  • bezwaren wat betreft het Schriftgebruik (besluit 3, 5, 6),
  • bezinning over de ambtenstructuur (besluit 1,2, 4),
  • gelijkwaardigheid en verschil in verantwoordelijkheid MV (besluit 1, 8) en
  • de katholiciteit van de kerk; miskenning van kerken in binnen- en buitenland (besluit 3).

Allereerst wijst voordvoerder D.A.C. Slump in zijn toelichting op de opdracht en uitvoering door deputaten en de miskenning van eerdere besluitvorming door voorgaande synodes (besluit 1).

Uit zijn bijdrage:

 

'Deputaten MVEA hebben een eigen taakopvatting geformuleerd zo blijkt uit hun rapport ‘Samen dienen’ en dat zou in overleg met het moderamen en na voorlegging aan de synode zijn gedaan. De ruime taakomschrijving van hun missie heeft een duidelijk ander accent dan de opdracht van de synode Ede. Zodoende boden deputaten MVEA een rapport aan zonder daarbij de besluitvorming van Ede inhoudelijk te verwerken. Zij hebben hun taak niet naar behoren verricht. Deputaten treden steeds sterker op de voorgrond en nemen taken over die uitdrukkelijk bij de synode thuishoren. Dat is naar ons gevoel overigens ook het geval bij de huidige deputaten MViK, die zich in hun commentaar op verschillende revisieverzoeken niet hebben onthouden van inhoudelijke sturing.'

 

En

 

'Onze grief staat in de bredere context van een verlies aan historisch besef ook in de kerk. (-) Of begint iedere generatie op eigen plaats en in eigen tijd steeds opnieuw?'

 

Woordvoerder Pel geeft tenslotte nog een toelichting op de bezwaren tegen de directe inwerkingtreding van de besluiten en daardoor de aantasting van het kerkverband (besluit 7).

Uit zijn bijdrage:

 

'Het besluit wekt de suggestie van ruimhartigheid, vrijheid, het niets willen opleggen aan de ander, tolerantie. Maar het tegendeel is helaas het geval. Dat geldt in verschillende opzichten. () Kerken komen binnen het kerkverband in het nauw en kerkleden binnen hun gemeente. GS Meppel heeft dit bewust veroorzaakt. Het schijnargument zit hem hierin: de ruimte die de synode zegt te geven, is de ruimte voor de meerderheid. De meerderheid kan immers zijn gang gaan. Die heeft letterlijk de vrije ruimte gekregen: ‘Wij geven u de ruimte…’ En de minderheid? Die is onbeschermd. Ja, die is ook vrij, vogelvrij.'

 

Wat de aantasting van het kerkverband betreft, wijst de woordvoerder erop dat:

 

'De besluitvorming onmiskenbaar leidt tot een sterk individualiserende en independentistische tendens in de kerken en tot ondermijning van het kerkverband als zodanig. We hebben in feite geen boodschap aan elkaar en iedere kerkenraad mag doen wat goed is in eigen ogen. Het zijn de slechte tijden in het OT als dat gezegd wordt.'