Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Een gesprek op het Kerkplein (deel 4)

D.J. Bolt
23-06-06

We ontmoeten de evangelisch-charismatische meneer Pinkster. Er ontspon zich een aardig gesprek tussen een stralende evangelicaal en een vierkante calvinist.
We willen de essenties daarvan  met u delen en wel op de volgende manier.
Eerst geven we weer wat meneer Pinkster te berde brengt. Daarna openen we de Schrift.
Tenslotte geven we onze opponent een gereformeerd antwoord.
Die antwoorden  moeten overigens niet worden opgevat en beoordeeld als strakke dogmatische bewijzen van gereformeerde opvattingen. Over niet al te lange tijd hopen we andere publicaties het licht laten zien waarin dieper op charismatische en evangelische leringen zal worden ingegaan. Onderstaande dialoogjes zijn meer 'uit het leven gegrepen' gesprekjes zoals je die zomaar moet voeren in familie- of kerkelijke omgeving. Ze proberen de essenties te geven van waar het in ons gereformeerde geloof en leven om draait in de confrontatie met pinster-gedachtengoed.
Misschien kunnen ze worden gebruikt als basis voor nadere bijbelstudie.
Meneer Pinkster:

In de Bijbel staat: 1Cor 12:3  Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. Waarom willen jullie dan niet samenwerken op gebied van zending en evangelisatie met andere christenen? Waarom staan jullie hier eigenlijk op eigen houtje te evangeliseren terwijl we het toch via b.v. de EO veel efficiënter en effectiever zouden kunnen doen?

De bijbel open:
§ Zie tekstmateriaal onder Een gesprek op het Kerkplein (deel 1)

§ Joh 3:8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.

Een antwoord:

Wij geloven en belijden dat de Heilige Geest gaat waarheen Hij wil. Dat kunnen wij kleine mensen niet beperken. En als iemand zich echt bekeert op het getuigenis van Pinkstermensen of de EO is dat prachtig.
Maar onze discussie, meneer Pinkster, heeft inmiddels wel aangetoond dat wij het over fundamentele zaken van de bijbelse leer niet eens zijn: het verbond, de kinderdoop, het werk van de Heilige Geest, de betekenis van de tongen. En er zijn nog wel meer dingen te noemen waar we het nog niet over hebben gehad: de ambten die jullie verwaarlozen, de visie op het huidige Israël, zaken m.b.t. het zgn. duizendjarige rijk.
Dus moeten wij zo eerlijk zijn te erkennen dat we het niet eens zijn op belangrijke punten van ons christelijk geloof. Hoe zullen we dan samen het evangelie brengen? Stel dat iemand zich bekeert en hij wil worden gedoopt en zijn gezin (huis!) dan zeggen jullie: Nee! Het is toch een niet te verteren zaak dat wij samen evangeliseren en vervolgens als het er op aankomt zondags aan elkaar voorbij lopen op weg naar de diensten? Leg dat maar eens uit aan een pasbekeerde met een pril geloof! Niet samen één in onze Heiland en wel samen getuigen? En maar trekken aan de zojuist bekeerde: Kom, ga met ons, nee ga met ons?


Het lijkt ons beter om twee dingen te doen. Ons inzetten voor het brengen van het evangelie, ieder voor zich, helaas. En verder met elkaar door blijven denken en praten over de dingen die ons gescheiden houden. Wie weet opent de Heilige Geest op onze gebeden de ogen zodat we werkelijk zien waarop het aankomt.

Meneer Pinkster:

Volgens mij is het werk van de Heilige Geest bij jullie zwaar onderbelicht. Ik heb jullie belijdenissen eens gelezen maar volgens mij komt het er nauwelijks in voor. Alleen een kort stukje in de catechismus, zondag 20. Daardoor komt het dat er ook altijd zoveel ruzies en onenigheden bij jullie zijn.

De bijbel en de belijdenissen open:

§ Joh 14:26  ?maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

§ Joh 16:13-15  doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.

Referenties aan de Heilige Geest in de geloofsbelijdenis van Nicea:

§ Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften.

§ En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.

Referenties aan de Heilige Geest in de geloofsbelijdenis van Athanasius:

§ 5 Want de Persoon van de Vader en die van de Zoon en die van de Heilige Geest zijn van elkaar onderscheiden,

§ 6 Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één goddelijkheid, gelijke heerlijkheid, dezelfde eeuwige majesteit.

§ 7 Zoals de Vader is, zo is de Zoon, zo is ook de Heilige Geest.

§ 8 Ongeschapen is de Vader, ongeschapen de Zoon, ongeschapen de Heilige Geest;

§ 10 Eeuwig is de Vader, eeuwig de Zoon, eeuwig de Heilige Geest.

§ 13 Evenzo is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig;

§ 15 Zo is de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God;

§ 17 Zo is de Vader Here, de Zoon Here, de Heilige Geest Here;

§ 22 De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon niet gemaakt of geschapen of voortgebracht, maar Hij gaat van hen uit.

Referenties aan de Heilige Geest in de geloofsbelijdenis van NGB:

§ 3 Wij belijden dat dit Woord van God niet is voortgekomen uit de wil van een mens, maar dat mensen, door de Heilige Geest gedreven, van Godswege gesproken hebben, zoals de apostel Petrus zegt (2 Pet. 1, 21)

§ 5 Wij ontvangen al deze boeken?. omdat de Heilige Geest in ons hart getuigt dat zij van God zijn. ?

§ 8 Volgens deze waarheid en dit Woord van God geloven wij in één God, die een geheel enig wezen is, waarin drie Personen zijn, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? De Heilige Geest is de eeuwige kracht en macht, die uitgaat van de Vader en van de Zoon. Uit dit onderscheid volgt echter niet dat God in drieën gedeeld is. Want de Heilige Schrift leert ons dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest wel ieder hun eigen zelfstandigheid hebben, onderscheiden door haar eigenschappen, maar toch zo, dat deze drie Personen slechts één God zijn. Het is dus duidelijk dat de Vader niet de Zoon is en dat de Zoon niet de Vader is; dat eveneens de Heilige Geest niet de Vader of de Zoon is. Toch zijn deze Personen, aldus onderscheiden, niet gedeeld of onderling vermengd. Want de Vader heeft ons vlees en bloed niet aangenomen en ook de Heilige Geest niet, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder de Zoon en nooit zonder zijn Heilige Geest geweest, want Zij zijn alle drie even eeuwig in eenzelfde wezen. Er is geen eerste of laatste, want Zij zijn alle drie één in waarheid, in macht, in goedheid en barmhartigheid.

§ 9 Bevat het bewijs van art. 8. Ook hierin wordt aan de Heilige Geest meerdere keren gerefereerd.

§ 11 Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. Hij is niet gemaakt of geschapen en ook niet voortgebracht; wij kunnen alleen maar zeggen: Hij gaat van beiden uit. In orde is Hij de derde Persoon van de Drieéénheid, van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid als de Vader en de Zoon, echt en eeuwig God, zoals de Heilige Schriften ons leren.

§ 14 Wie zal de moed hebben te spreken over eigen kennis, wanneer hij inziet dat een ongeestelijk mens niet aanvaardt wat van Gods Geest is (1 Kor. 2, 14)? Kortom, wie zal ook maar een eigen denkbeeld naar voren brengen, wanneer hij weet dat wij niet bekwaam zijn iets uit onszelf te denken, maar dat onze bekwaamheid Gods werk is (2 Kor. 3, 5)?

§ 22 Wij geloven dat de Heilige Geest, om ons ware kennis van deze grote verborgenheid te doen verwerven, in ons hart waar geloof ontsteekt, dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, Hem zich toeeigent en niets meer buiten Hem zoekt.

§ 24 Wij geloven dat dit ware geloof, in de mens verwekt door het horen van het Woord van God en door de werking van de Heilige Geest, hem opnieuw geboren doet worden en hem tot een nieuwe mens maakt. Dit ware geloof doet hem leven in een nieuw leven en bevrijdt hem uit de slavernij van de zonde.

§ 27 Wij geloven en belijden een katholieke of algemene kerk. Zij is een heilige vergadering van de ware gelovigen, die al hun heil verwachten van Jezus Christus, gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. ..Toch is zij met hart en wil samengevoegd en verenigd in eenzelfde Geest, door de kracht van het geloof.

§ 33 Want de sacramenten zijn zichtbare tekenen en zegels van een inwendige en onzichtbare zaak. Door middel daarvan werkt God in ons door de kracht van de Heilige Geest.

§ 34 Daarom heeft Christus geboden al de zijnen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest (Mat. 28, 19), met gewoon water. Daarmee geeft Hij ons te verstaan: evenals het water waarmee de dopeling overgoten en voor aller ogen besprenkeld wordt, de onreinheid van het lichaam afwast, zo bewerkt het bloed van Christus hetzelfde van binnen, in de ziel, door de Heilige Geest; het besprenkelt de ziel en zuivert haar van zonden en doet ons van kinderen des toorns opnieuw geboren worden tot kinderen van God.

§ 35 Hij werkt dan ook in ons alles wat Hij ons door deze heilige tekenen voor ogen stelt, hoewel de wijze waarop dit geschiedt ons verstand te boven gaat, evenals de werking van de Heilige Geest verborgen is en niet te begrijpen.

Referenties aan de Heilige Geest in de Heidelbergse Catechismus:

§ Zondag enz. 1 Hij bewaart mij nu zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil. Daarom geeft Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.

§ 8 Maar zijn wij zo verdorven, dat wij helemaal onbekwaam zijn tot iets goeds en uit op elk kwaad? Ja, behalve wanneer wij door de Geest van God opnieuw geboren worden.

§ 21 Wat is waar geloof? Waar geloof is een stellig weten waardoor ik alles voor betrouwbaar houd, wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft. Tegelijk is het een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, ?

§ 31 Waarom wordt Hij Christus, dat is Gezalfde, genoemd? Omdat Hij door God de Vader is aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste Profeet en Leraar, tot onze enige Hogepriester en tot onze eeuwige Koning?Als koning regeert Hij ons met zijn Woord en Geest, en beschermt en bewaart Hij ons bij de verworven verlossing.

§ 35 Wat belijdt u met de woorden: die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? De eeuwige Zoon van God, die echt en eeuwig God is en blijft, heeft door de werking van de Heilige Geest echte menselijke natuur aangenomen uit het vlees en bloed van de maagd Maria?.

§ 49 Wat is voor ons de waarde van de hemelvaart van Christus? ?Ten derde zendt Hij ons zijn Geest als tegenpand; door zijn kracht zoeken wij wat boven is?

§ 51 Wat is voor ons de waarde van deze heerlijkheid van ons hoofd Christus?Ten eerste giet Hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn leden, de hemelse gaven uit.

§ 53 Wat gelooft u van de Heilige Geest? Ten eerste dat Hij samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is. Ten tweede dat Hij ook mij gegeven is, om mij door waar geloof aan Christus en al zijn weldaden deel te geven, mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven.

§ 54 Wat gelooft u van de heilige, algemene, christelijke kerk? Dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht Zich een gemeente, .. vergadert, beschermt en onderhoudt. Hij doet dit door zijn Geest en Woord in eenheid van het ware geloof?

§ 65 Nu alleen het geloof ons aan Christus en aan al zijn weldaden deel geeft, waar komt dit geloof vandaan? Van de Heilige Geest, die het geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het heilig evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten.

§ 67 Hebben het woord en de sacramenten beide als doel ons geloof te wijzen op het offer van Jezus Christus aan het kruis, als de enige grond van ons heil? Ja, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en bevestigt ons door de sacramenten, dat ons volkomen heil rust in het enige offer van Christus, dat voor ons aan het kruis gebracht is.

§ 69 Hoe wordt u in de heilige doop onderwezen en ervan verzekerd, dat het enige offer van Christus aan het kruis u ten goede komt? Christus heeft het waterbad van de doop ingesteld en daarbij beloofd, dat ik met zijn bloed en Geest van de onreinheid van mijn ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben. Dit is even zeker als ik gewassen ben met het water, dat de onreinheid van het lichaam wegneemt.

§ 70 Wat betekent dat: met het bloed en de Geest van Christus gewassen te zijn?..  dat wij door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd zijn, zodat wij hoe langer hoe meer van de zonde afsterven en godvrezend en onberispelijk leven.

§ 71 Waar heeft Christus ons beloofd dat Hij ons even zeker met zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden??Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Matteus 28, 19.

§ 72 Is dat waterbad dan de afwassing van de zonden zelf? Nee, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigen ons van alle zonden.

§ 73 Waarom noemt de Heilige Geest de doop dan het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonden? ..Want Hij wil ons daarmee leren, dat onze zonden door het bloed en de Geest van Jezus Christus weggenomen worden, ..

§ 74 Moeten ook de kleine kinderen gedoopt worden?Ook worden aan hen evenals aan de volwassenen, door het bloed van Christus, de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, die het geloof werkt, beloofd.

§ 76: Wat betekent dat: het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken??

§ Verder ook, dat wij door de Heilige Geest, die tegelijk in Christus en in ons woont, steeds meer met zijn heilig lichaam verenigd worden, en wel zo, dat wij, hoewel Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, toch vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn; en ook zo, dat wij door een Geest eeuwig leven en geregeerd worden, zoals de leden van het lichaam door een ziel.

§ 78:Worden dan brood en wijn veranderd in het eigen lichaam en bloed van Christus??Zo wordt ook het brood bij het avondmaal niet veranderd in het eigen lichaam van Christus. Maar het brood wordt het lichaam van Christus genoemd, overeenkomstig de aard van de sacramenten en de manier waarop de Heilige Geest hierover spreekt.

§ 79: Waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam, en de beker zijn bloed, of het nieuwe verbond in zijn bloed, en spreekt Paulus van een gemeenschap met het lichaam en het bloed van Christus??Maar vooral wil Hij ons door deze zichtbare tekenen en panden ervan verzekeren: ten eerste dat wij door de werking van de Heilige Geest even werkelijk deel krijgen aan zijn echte lichaam en bloed, als wij deze heilige tekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen;?

§ 80: Wat is het verschil tussen het avondmaal van de Here en de pauselijke mis? ? ten tweede dat wij door de Heilige Geest ingelijfd worden bij Christus, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde is, ?

§ 86: Nu wij uit onze ellende, zonder enige verdienste van onze kant, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? ?.

§ Omdat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, maar ons ook door zijn Heilige Geest vernieuwt tot zijn beeld, ?

§ 103: Wat gebiedt God in het vierde gebod??Ten tweede dat ik al de dagen van mijn leven mijn slechte werken nalaat, de Here door zijn Geest in mij laat werken?

§ 109: Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreuk? ?Omdat zowel ons lichaam als onze ziel een tempel van de Heilige Geest is, wil God dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren.

§ 115:Waarom laat God ons de tien geboden dan zo scherp prediken, als toch niemand ze in dit leven volbrengen kan??Ten tweede dat wij zonder ophouden ons inspannen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, totdat wij na dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken.

§ 116:Waarom is het gebed voor de christenen noodzakelijk??Omdat het gebed het voornaamste is in de dankbaarheid die God van ons eist; bovendien wil God zijn genade en zijn Heilige Geest alleen geven aan hen die van harte en zonder ophouden Hem daarom bidden en daarvoor danken.

§ 123: Wat is de tweede bede? Uw koninkrijk kome. Dat wil zeggen: Regeer ons zo door uw Woord en Geest, dat wij ons steeds meer aan U onderwerpen;?

§ 127:Wat is de zesde bede? En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze?.Daarom bidden wij U: wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, zodat wij in deze Geestelijke strijd niet het onderspit delven, ?
Referenties aan de Heilige Geest in de Dordtse Leerregels
Voor degenen die misschien niet zo bekend zijn met deze leerregels: deze belijdenis is in vijf hoofdstukken verdeeld. Hoofdstuk 3 en 4 zijn (om historische redenen) samengevoegd. Elk hoofdstuk bestaat uit twee delen: eerst een uiteenzetting van de leer, opgedeeld in artikelen. Vervolgens een weergave van een aantal genummerde dwalingen met een geargumenteerde afwijzing daarvan.
In de onderstaande citaten is de aanduiding van de vindplaatsen aangegeven door hoofdstuknummer gevolgd door het artikelnummer in de leer (a), of de bestrijding van dwalingen (b).

1a 7 bijvoorbeeld, betekent dus hoofdstuk 1, onderdeel de leer en daarvan artikel 7.

§ 1a 7 En om hen door Christus te behouden, besloot God tegelijk deze uitverkorenen aan Hem te geven en met kracht tot de gemeenschap met Christus te roepen en te trekken door zijn Woord en Geest.

§ 2a 4 Deze dood is zo krachtig en waardevol, omdat de Persoon die hem ondergaan heeft, niet alleen een echt en volkomen heilig mens is, maar ook de eniggeboren Zoon van God, die met de Vader en de Heilige Geest eeuwig en oneindig God is - zo immers moest onze Verlosser ook zijn.

§ 2a 8 God heeft ook gewild dat Christus aan dezen het geloof zou schenken, dat Hij - evenals de overige reddende gaven van de Heilige Geest - door zijn dood voor hen verworven heeft.

§ 3/4a 3 Zij willen noch kunnen terugkeren tot God en evenmin kunnen zij in hun verdorven natuur verbetering brengen of zich daarop richten, zonder de genade van de Heilige Geest, die opnieuw geboren doet worden.

§ 3/4a 6 Wat dan het licht der natuur en de wet niet tot stand kunnen brengen, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest en door het woord of de bediening van de verzoening: het evangelie van de Messias.

§ 3/4a 11 Wanneer God dit welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en in hen de ware bekering tot stand brengt, laat Hij hun niet alleen het evangelie door middel van de prediking horen en hun verstand door de Heilige Geest zo sterk verlichten, dat zij goed begrijpen en onderscheiden wat Gods Geest hun wil leren. Maar Hij dringt ook door tot in het diepst van de mens met de krachtige werking van diezelfde Geest, die wedergeboorte werkt;

§ 3/4a 16 Waar eerst de hardnekkige tegenstand van het vlees de mens helemaal beheerste, begint nu door de Geest een gewillige en oprechte gehoorzaamheid de overhand te krijgen. Daarin bestaat de geestelijke vernieuwing en de ware vrijheid van onze wil. Ja, indien de Heilige Geest die al het goede zo bewonderenswaardig werkt, niet op deze wijze met ons handelde, zou er voor de mens geen enkele hoop overblijven.

§ 3/4b 5 ?.poogden zij naar Bitynie te reizen, maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe" (Hand. 16, 6.7)

§ 3/4b 6 Zij die dit leren, spreken de Heilige Schrift tegen, die getuigt dat God nieuwe gaven in onze harten uitstort, namelijk geloof, gehoorzaamheid en de ondervinding van zijn liefde: "Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven" (Jer. 31, 33). En: "Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost" (Jes. 44, 3). En: "De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is" (Rom. 5, 5). Dit is ook in strijd met de ononderbroken praktijk van Gods kerk, die, zoals de profeet zegt, bidt: "Bekeer mij, dan zal ik mij bekeren" (Jer. 31, 18)..

§ 3/4b 7?de Heilige Schrift. Deze kent bij de bekering van de mens nog een andere, veel krachtiger en goddelijker werking van de Heilige Geest: "Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe Geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven" (Ezech. 36, 26).

§ 5a 1 Degenen die God naar zijn voornemen roept tot de gemeenschap met zijn Zoon, onze Here Jezus Christus, en door de Heilige Geest opnieuw geboren doet worden, verlost Hij wel van de tirannie en slavernij van de zonde.

§ 5a 2  Ook gaan zij daardoor steeds meer het vlees doden door de Geest der gebeden en door zich te oefenen in een godvrezend leven en zij verlangen vurig naar het bereiken van de volmaaktheid

§ 5a 5  Met zulke grove zonden wekken zij Gods toon in hoge mate op; zij verdienen opnieuw de dood; zij bedroeven de Heilige Geest;

§ 5a 6 Want God, die rijk is aan barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen van de uitverkiezing de Heilige Geest niet helemaal van de zijnen weg, zelfs niet wanneer zij zo treurig in zonde zijn gevallen.

§ 5a 7 Verder vernieuwt Hij hen zeker en met kracht door zijn Woord en Geest, zodat zij zich bekeren:

§ 5a 8  ..evenmin kunnen Christus' verdienste, voorbede en bewaring krachteloos gemaakt worden en ook de verzegeling met de Heilige Geest kan niet verijdeld of vernietigd worden.

§ 5a 10 Zij komt ook voort uit het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze Geest getuigt, dat wij Gods kinderen en erfgenamen zijn,

§ 5A 11  en Hij maakt door de Heilige Geest hen weer zeker van de volharding.

§ 5a 15 Deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Een antwoord:

Meneer Pinkster, hebt u niet een beetje selectief en beperkt gekeken naar de belijdenissen van de gereformeerde kerken? Uit de referenties boven mag toch blijken dat de persoon en het werk van de Heilige Geest zeer vaak ter sprake komt in allerlei verbanden. Óf er ook aandacht is voor Zijn werk en invloed op ons leven! Overal zie je Hem terugkomen in de leer van de kerk. Dat is niet voor niets. Zo werkt immers de Geest ook: Hij gaat uit van de Vader en de Zoon en is ons gegeven tot verlichting van ons leven in allerlei aspecten. Iemand vergeleek het werk van de Geest met een lamp die, achter iemand staand, het beeld van de persoon projecteert op een groot scherm. De Geest laat zien wie God is, wie Jezus is, die het centrum van het leven en de geschiedenis is, maar Hijzelf blijft veelal onzichtbaar als de wind.

Wat uw opmerking betreft over ruzies en onenigheden, laten we elkaar op dat punt maar niet de maat nemen. Eén blik op plaatselijke opsommingen van evangelische en pinkstergemeenten leert dat wel af. Ondertussen willen we in ootmoed leren en ons laten leiden door de Heilige Geest zodat we meer en meer in onze levens zien de vruchten van de Geest: trouw, lankmoedigheid, vriendelijkheid, vrede en geduld.