Ethiek

Rond de Schrift

SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Een gesprek op het Kerkplein (deel 1)

D.J. Bolt
02-06-06

We ontmoetten de evangelisch-charismatische meneer Pinkster. Er ontspon zich een aardig gesprek tussen een stralende evangelicaal en een vierkante calvinist.

We willen de essenties daarvan  met u delen en wel op de volgende manier.
Eerst geven we weer wat meneer Pinkster te berde brengt. Daarna openen we de Schrift. Tenslotte proberen we onze opponent een gereformeerd antwoord te geven.
Die antwoorden  moeten overigens niet worden opgevat en beoordeeld als strakke dogmatische bewijzen van gereformeerde opvattingen. Daarvoor hopen we over niet al te lange tijd andere publicaties het licht te laten zien waarin dieper op charismatische en evangelische leringen zal worden ingegaan. Onderstaande dialoogjes zijn meer 'uit het leven gegrepen' gesprekjes zoals je die zomaar moet voeren in familie- of kerkelijke omgeving. Wel proberen ze de essenties weer te geven van waar het in ons gereformeerde geloof en leven om draait in de confrontatie met pinster-gedachtengoed.
Meneer Pinkster:

Nou zeg, ik was laatst bij jullie in een dienst in Drachten. Maar daar gebeurt nou werkelijk niks. Ik bedoel: niks spontaans. De dominee leest zelfs zijn gebed op vanaf papier! Nee, bij ons heeft ieder inbreng. De Geest werkt heel krachtig in ónze diensten: dan heeft weer iemand een ingeving gehad of visioen gezien en dan spreekt er weer iemand in een tong. Dat is toch precies volgens 1Cor. 12:4; 1Cor. 14:26? Als de Heilige Geest ook echt bij jullie zou werken dan moesten jullie dat toch ook zo hebben? Of niet soms?

Jullie hebben altijd zoveel bezwaren tegen ingevingen en visioenen maar dat is tóch heel bijbels. In Joël kun je al lezen: Joe 2:28 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. En in 1Cor. 14:5  Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat gij profeteerdet. En in 1Cor. 14:39 staat: Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen niet.En Mozes zei al in Num. 11:29:  Doch Mozes zeide tot hem: Wilt gij voor mij ijveren? och, ware het gehele volk des Heren profeten, doordat de Here zijn Geest op hen gave!! Jullie sluiten je af voor de Heilige Geest en missen daardoor de concrete leiding van God in je leven! Merkwaardigerwijze hebben jullie wel belijdenissen naast de Bijbel, mag dát dan wel?
De bijbel open:

§ Mat. 7:28  En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geeindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer,

§ Joh. 7:16  Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft;

§ Joh. 7:17  indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek.

§ Ac 13:12  Toen de landvoogd zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de leer des Heren.

§ 1Cor. 4:17 Juist hierom heb ik Timoteüs tot u gezonden, die mij een geliefd en trouw kind is in de Here. Hij zal u mijn wegen in Christus Jezus indachtig maken, zoals ik die overal in elke gemeente leer.

§ 1Tim. 1:3  Doe, zoals ik u bij mijn reis naar Macedonie aangeraden heb: blijf nog te Efeze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen,

§ 1Tim. 4:6  Als gij dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn, wel onderlegd in de woorden des geloofs en der goede leer, die gij gevolgd zijt;

§ 1Tim. 4:16  Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.

§ 1Tim. 6:3  Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen hoewel hij niets weet.

§ 2Tim. 4:3  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

§ Titus 1:9  zich houdende aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen.

§ Ef. 4:14  Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,

§ Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 1Joh 4:1.

§ En verder 1Cor. 14.

§ Gal. 1:8  Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

§ Gal. 1:9  Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!

§ Openb. 22:19  en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

§ Er zijn schijn-apostelen (geweest) die zich voordoen als apostelen van Christus. De Satan vermomd zich ook als een heel vroom iemand (engel!). Hij heeft dienaren die op dezelfde manier opereren. 2Cor. 11:7-29.
Een antwoord:

U lijkt er nogal prat op te gaan dat er bij u zoveel "spontaan" gebeurt, net als in de gemeente van Korinte. Maar is het allemaal wel zo spontaan daar? 14:26 geeft aan dat er buiten de bijeenkomst het een en ander is 'voorbereid'. En verder dat maar niet iedereen zomaar mocht profeteren maar dat er kennelijk profeten waren die spraken tot lering en opwekking (14: 30, 31). En dat deze profeten ook niet zomaar wat mochten 'roepen' maar dat ze zich moesten houden aan wat Paulus leerde (14:37, 38). Het voorkomen van wanorde vereist voorbereiding en zorgvuldigheid zoals ieder weet. Dat is precies de stijl van onze erediensten.

En wat de tongen betreft, het valt op dat Paulus er heel terughoudend mee omgaat. Liever vijf heldere woorden dan duizenden onverstaanbare tongwoorden (14:17). Duizenden! En beperk het ook voor de buitenstaanders want die zullen al gauw denken dat het wartaal is (14:23). Bovendien bleek uit onderzoek dat tongen nogal eens verschillend uitgelegd worden. Dat maant ook bepaald tot bescheidenheid en terughoudendheid. Geef profetie de voorrang (14:1, 39).

In gereformeerde erediensten staat daarom de profetie centraal (14: 3, 5, 17, 39). U zegt wel, meneer Pinkster, dat er bij ons niet wordt geprofeerd maar dat is natuurlijk onzin! Alleen al de preek neemt ongeveer de helft van de eredienst in beslag. Uitleg en verkondiging van het evangelie: "stichtend, vermanend, bemoedigend" (14:3). Opdelven van oude en nieuwe schatten uit het Woord (2 Cor 4). Profetie!  Want wat is dat anders dan naspreken van het Woord en het toepassen in ons dagelijks leven?

De Woordverkondiging is op basis van de gezonde leer. We hebben u laten zien op hoeveel plaatsen (zie boven) de bijbel ons waarschuwt ons te houden aan de gezonde leer en het betrouwbare woord. Bovendien zegt de Bijbel niets toe of af te doen aan het heilig evangelie. Daar willen wij ons aan houden. Daarom besteden wij als kerken ook heel veel tijd en energie aan de opleiding van predikanten. Opdat zij betrouwbare getuigen, profeten, herders en leraars zullen zijn die geleid worden door de Heilige Geest. Die Geest werkt ook (zeker) wanneer een predikant in de rust van zijn studeerkamer thuis na gebed om de leiding van die Geest ijverig is in de voorbereiding van de erediensten.

Is het u trouwens wel eens opgevallen, meneer Pinkster, dat van al die 'spontane' profetiesprekers in Corinthe inhoudelijk niets bewaard is gebleven. Er is geen uitleg van een tong bekend. Maar wél het evangelie dat door de apostelen, die de Here Jezus hebben gekend, is gepredikt. Dat evangelie is vastgelegd in evangeliën en brieven, en zo ons betrouwbaar overgeleverd. Moet het ons ook niet iets te zeggen hebben dat de Here Jezus, die meer dan ieder ander mens vervuld was met de Geest, niet in tongen sprak, tenminste, daar is ons niets van geopenbaard?

Tenslotte, zou de situatie van tongen en tekenen ook niet te maken hebben met de specifieke situatie van die tijd? Net als de uitstorting van de Heilige Geest met geweldige tekenen gepaard ging die zich ook niet meer herhalen, toch? Vuurtongen, windvlagen enzo! Wij zijn toch verder in de heilshistorie gekomen?