Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Weer geweigerd?

 

D.J. Bolt

14-01-23

 

Wij vermeldden in een vorige editie (22-42):

 

'Op de classes van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) werd opnieuw het voorstel behandeld om een buitengewone synode bijeen te roepen. Deze synode is bedoeld om volgende stappen te zetten op de weg naar eenheid met de Gereformeerde Kerken (hersteld). Maar tot veler groot verdriet werd weer – en nu al voor de derde keer, zie bijlage – door de GKN classis Noord geweigerd hieraan mee te werken! Deze classis bestaande uit de kerken van Kornhorn/Assen, Dalfsen, Hardenberg, Groningen ZO, Kampen en Zuidhorn zeiden opnieuw in meerderheid neen tegen het oecumenisch proces dat door hun deputaten unaniem en samen met die van DGK was ingezet.

Onbegrijpelijk!

 

Van GKN-zijde ontvingen we hierop kritiek. Er was geen voorstel en dat kon dus ook niet geweigerd worden. Logisch.

Hoe kwamen we hier dan bij? Wel, in september vorig jaar vroegen we hoopvol aan doorgaans wel ingelichte GKN-kringen of er misschien toch op korte termijn een buitengewone GKN-synode synode bijeengeroepen zou kunnen worden om alsnog het proces van eenheid tussen DGK en GKN te vervolgen. Het antwoord was dat

 

'op 6 oktober 2022 eerst de classes Noord en Zuid aan zet zijn. Dan zal blijken of er de afgelopen periode plaatselijk voldoende voortgang is geweest om de vraag van deputaten EGB te honoreren voor het bijeenroepen van een buitengewone synode.'

 

Kort na de classisvergadering begrepen we dat er géén buitengewone synode zou worden samengeroepen. En daarop schreven we ons artikel Weer geweigerd.
Wat is er gebeurd op classis Noord? Het kort verslag dat we eind december 2022 ter inzage kregen vermeldt

 

'… Een ingekomen brief van de GK Assen-Kornhorn m.b.t. een brief van de deputaten Eenheid Gereformeerde Belijders (EGB). In deze brief van de EGB wordt aandacht gevraagd voor enkele uitspraken van de Generale Synode van de DGK aangaande “besluit inzake GKN”.

Een afgevaardigde van GK Assen-Kornhorn licht de brief toe: het is hartverwarmend om te lezen dat de GS van DGK tot dit besluit gekomen is en uitspreekt dat er geen kerkscheidende zaken tussen onze kerkverbanden zijn. De GK Assen-Kornhorn zou de vergadering willen vragen hoe de brief van de EGB is ontvangen en hoe de uitspraken van DGK worden beoordeeld.

Vervolgens vraagt de preses de afgevaardigden om een reactie. Nadat vanuit de afgevaardigden is gereageerd, besluit de preses: Eénwording van GKN met DGK is ons aller doel en dat willen wij graag. De zorgen die leven binnen een aantal classiskerken zijn nog steeds relevant, ook voor de GS van 2023. We zien allen uit naar de GS 2023 en laten wij ons allen daarop voorbereiden.'

 

Critici van ons artikel hebben gelijk, er lag geen concreet voorstel. Tenminste, dat blijkt niet uit het kort verslag en we kennen de inhoud van de brief van Kornhorn niet. Dus graag onze excuses omdat we kennelijk daar de plank hebben misgeslagen.

We willen er wel iets aan toevoegen.
Het is fijn om te horen: 'éénwording van GKN met DGK is ons aller doel en dat willen wij graag'. Dat zou toch ook niet anders kunnen want er is immers al uitgesproken dat het fundament van de kerken hetzelfde is!
We willen ook niets afdoen aan deze verheugde uitspraak van de preses en proberen die vast te houden. Maar, in alle eerlijkheid, ons positieve gevoel verdwijnt weer als we het vervolg lezen.

 

Er was dus geen (aangenomen) voorstel om het verzet tegen het bijeenroepen van een buitengewone synode te staken, maar zo blijkt, er kon ook niet zo'n voorstel komen, het had geen zin. Want de problematiek waardoor het eenwordingsproces nu al jaren wordt gefrustreerd is nog steeds levend, is 'relevant' zo heet het in het verslag. En er worden voorbereidingen getroffen om ze te agenderen op de GKN generale synode in november van dit jaar.

Het voelt niet goed.
Onderschatten we de moeiten uit het verleden? Zeker niet, we zijn er zelf intensief bij betrokken geweest. Vele artikelen op deze site getuigen ervan. Maar we hebben ook gezien hoe een geest van zachtmoedigheid en vergevingsgezindheid verder kunnen helpen. Waarin zaken uit het verleden worden begraven en we elkaar in Christus weer aanvaarden, samen Hem volgen.

 

We treffen regelmatig GKN broeders en zusters, zowel predikanten als gewone kerkleden, en horen dan ook van hun diepe verlangen naar eenwording. En hun vurige wens dat de obstakels nu eens opgeruimd worden, ziende op de Heer van de kerk. Christus, Die niets liever wil dat dan Zijn schapen zich in Zijn kudde onder Zijn ene herderschap verzamelen.
Dat doet ons moed houden.