Ethiek

Vraag & Antwoord

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Tatoeëren of niet?

Ds. A. van den Berg, Zuid-Afrika
05-11-11


Tatoeëring is geen moderne rage. Heidenen in Assyrië, Egypte en Babylon werkten inkt onder de huid van slaven in om eigenaarschap aan te geven. Zoals een brandmerk. Afgodendienaars lieten zich graag laat tatoeëren om daarmee aan te geven dat zij bij een zekere afgod behoorden. Slaven van de Satan! Zo had elke afgod zijn eigen merktekens.

Israël verafschuwde tatoeëermerken als toewijdingstekens aan afgoden. Dat kwam wel in tijden van afvalligheid aan God voor. Openb.13 meldt dat afvallige mensen het merk van het dier zullen ontvangen - slaven van de laatste afgod.

Duizenden mensen, vooral sportlui, laten zich tegenwoordig tatoeëren. Zelfs jonge meisjes. Wat zegt de Bijbel daarvan? “ Jullie mogen ook ter wille van een dode geen sneden in jullie vlees maken en geen ingeprikte tekening in uw huid maken. Ik ben de Here”. (Lev.19:28).Het antwoord is heel duidelijk – het mag niet!


Sommige mensen proberen tatoeëring te rechtvaardigen door die als een Oudtestamentisch verbod en deel van de uitgediende ceremoniële wetten te zien. Het Nieuwe Testament (NT) verbiedt het nergens. Het is echter heel gevaarlijk om zo te redeneren en het kan mensen gevaarlijke aannames laten maken. Bestialiteit (omgang met dieren) wordt bv. slechts in het Oude Testament (OT) verboden. Betekent dit dat het NT het goedkeurt? Beslist niet!


Lev.19:29 zegt bv. dat ouders geen dochters voor hoererij mogen misbruiken. Het NT zegt er niets over.  Is het derhalve toelaatbaar? Gelovigen mogen nooit zo redeneren. Wat in het OT verboden was, is ook in het NT verboden. Alleen de Joodse ceremoniële wetten zijn samen met het Oude Verbond uitgediend geraakt.


In Lev.19:28 worden twee dingen verboden – snijden en tatoeëring. Heidenen kerfden hun tekens van rouw en droefheid. God noemt in Lev.19:28 twee heidengebruiken in één adem omdat deze over het lichaam van de mens gaan. Snijden en tatoeëring zijn van meet af aan eigen aan Satanische cultussen. Lev.19:26-28 verbiedt heidengebruiken.


Tijdens de Middeleeuwen lieten mensen zich dikwijls in het geheim tatoeëren als teken van vereenzelviging. Bijna zoals bendes vandaag. Wie met zo‘n merk gevangen is, werd gewoonlijk door de Roomse Kerk van hekserij beschuldigd en desnoods op een brandstapel verbrand!


Ons lichaam is zolang  wij leven een tempel van God. “Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet aan uzelf toebehoort? “ (1 Kor.6:19). Wij moeten  er altijd verantwoordelijk mee omgaan. “Verheerlijk God dan in uw lichaam en in uw geest…” (:20). Heidens snijden en merken is lichaamsschending. “Weet u niet dat u een tempel van God bent is en de Geest van God in u woont? Als iemand een tempel van God schendt, zal God hem schenden; want de tempel van God is heilig en dat bent u” (1 Kor.3:16,17).


Ons lichaam is een tempel van God en mag derhalve niet met heidense merken mismaakt worden. God is Rechter! Wij moeten het altijd zo versieren dat het tot eer van God zal zijn en niet voor mensen tot een struikelblok. Het Woord van God roept ons telkens op om alles tot eer en verheerlijking van de Here te doen (Ps.150:6; Jes.61:3).


Gelovigen zijn anders dan ongelovigen en volgen hun leefwijze niet klakkeloos na. Paulus schrijft aan de gelovigen in Rome om niet aan de wereld gelijkvormig te zijn, maar anders (Rom12:2). Gelovigen moeten er ook anders uitzien. Tatoeëring is zonde en ademt een geest die vreemd aan gelovigen is.


De geest van gelovigen komt in opstand tegen tatoeëring omdat die niet bij hen past. Het past veel eerder bij geweldenaars, misdadigers en onverschilligen. Kijk hoe de meeste tatoeëringen er uitzien. Getuigen ze enigszins van een verloste ziel? Beslist niet! Eerder het tegenovergestelde! De losbandigheid, duivels, demonen, geweld en wreedheden die uitgebeeld worden, geven mensen een misplaatst gevoel van macht. Geen oorlogsschilderij heeft al ooit een gevecht gewonnen!


Tatoeëring getuigt van een Satanische verwarring en verhoedt mensen om de eer van hun levens aan God te geven. Het gaat altijd met een toename van het heidendom gepaard. Is tatoeëring heel toevallig na de afschaffing van de Christelijke grondwet (1994) in Zuid-Afrika toegenomen? Geloof het niet!


De Heilige Geest heeft nog nooit een gelovige geleid om zich te laten tatoeëren. Hij leidt eerder weg van afgodsmerken. Daarom heeft Hij tal van mensen met tatoeëermerken al van zonde overtuigd waarna zij de merken lieten verwijderen.


Tatoeëring komt in werkelijkheid op afgoderij neer - een aanbidding van het lichaam. Het heeft nog nooit een mens dichter bij God gebracht. Nog minder laat het het geloof groeien. Het tegenovergestelde is echter waar - het laat mensen in het geloof verachteren. Een mens kan niet geestelijk groeien als de Heilige Geest hem niet leidt om dingen uit Bijbelse overtuigingen te doen.


Toen Lev.19 geschreven werd, was Israël op weg naar Kanaän waar een heidense leefwijze aan de orde van de dag was. Israël moest anders dan de heidenen zijn - ambassadeurs en advertenties (?) voor God. Zoals Israël destijds het heidendom binnentrok om de boze tegen te werken, is het heidendom met behulp van ontspoorde kerken Nederland binnengetrokken en heeft de goede orde omgekeerd.


Het heidendom spoelt als een machtige stroom door ons land. Duizenden volksgenoten worden meegesleurd. Kijk maar hoe zien velen van hen eruit - kleding, haarstijl, tatoeëermerken; net als heidenen! Doe er niet aan mee!. Vind je vreugde opnieuw in de behoudende waarden van ons volk en leer uw kinderen dienovereenkomstig.