Ethiek

Vraag & Antwoord

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Themanummer Zicht confessionele politiek

N. van Dijk

25-02-12

 

Het tijdschrift 'Zicht' is een uitgave van de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. In het pas verschenen winternummer van dit kwartaaltijdschrift staat het thema 'Confessionele politiek' centraal.

 

De betekenis van het christelijk geloof is in Nederland naar de marge gedrongen. Doet levensbeschouwing er dan niet meer toe in de politiek? Zeker wel, we zien in de politiek dat als de ene geloofsbelijdenis verdwijnt, er een andere voor in de plaats komt. Vandaag gelooft men in de individuele mens die zichzelf de norm stelt. Je bent pas modern als je niet het gezag van de Bijbel erkent en je onafhankelijk van God opstelt.

Het boeiende nummer van 'Zicht' heeft een veelheid aan artikelen die allemaal betrekking hebben op confessionele politiek.

Om de lezer een indruk te geven van het geschrevene geven we de titel van de artikelen, en een aantal citaten er uit. 

 • Het tijdschrift begint met een bijbelstudie van drs. A.J. Kunz, hervormd predikant te Katwijk aan Zee, en gaat over 1 Petrus 3: 15: "Wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is". Het heeft als titel: 'Altijd bereid tot verantwoording', een oefening voor christenen in de minderheid.
 • Dan volgt er een interview met drie oudgedienden in de politiek: J. Schinkelshoek (CDA), K. Veling (CU) en B.J. van der Vlies (SGP).
  Er wordt gesproken over de stelling: 'Zijn  christelijke politieke partijen bezig met een achterhoedegevecht?'  De rol en betekenis van de confessie is verschillend in de drie politieke partijen. Punt van bespreking is ook: Is de notie van het vreemdelingschap in de christelijke politiek nog wel voldoende zichtbaar? Hoe kijken we aan tegen het maken van vuile handen in de politiek. Moeten partijen die zich willen laten inspireren door de Bijbel niet meer gestructureerd met elkaar in gesprek zijn?
 • Een volgend artikel heeft als titel 'Confessionele partijen maken God te klein'. Het is geschreven door drs. J. Prij. Hij waarschuwt tegen onze neiging een beeld te maken van God naar eigen menselijk ontwerp. 
 • In een volgend artikel komen de voorzitters van Perspectief en SGP-jongeren aan het woord.
 • Dr. P. Korteweg (predikant HHK) schrijft een beknopte biografie over Guido de Brès. 
 • 'Martin Bucer in het Europees Parlement' is geschreven door dr. S. Buckwalter.
 • Column Focus (Prof. Elbert Dijkgraaf).
 • 'De blijvende actualiteit van Groen van Prinsterer', door dr. P de Vries (HHK). Groen van Prinsterer kan als de grondlegger van de protestants-christelijke partijen worden gezien.
  "Groen was antirevolutionair. Hij aanvaardde een aantal feitelijke gegevenheden van de Franse Revolutie, maar wees de beginselen af. Het publieke domein mag niet worden voorbehouden aan hen die de beginselen huldigen van de Franse Revolutie. Ook de christenen moeten de vrijheid houden hun stem in het publieke debat te verheffen".
 • Christelijke politiek in Oost-Europa (C. de Knegt en G. Kraaijeveld).
 • Democratie, de beste maar niet onomstreden regeringsvorm (Dr. K. van der Zwaag). "Democratie is een verworvenheid van het Westen, waar wij niet graag van af willen. Maar is het ook een regeringsvorm waarop niets is af te dingen?"
 • Column Brandpunt (Gert-Jan Kats).
 • Lokale confessionele politiek (J. van Berkum).
 • Van Rulers theologisch concept in calvinistisch perspectief (Dr W. van Vlastuin, HHK)
 • Maar liefst vijf bijdragen gaan over artikel 36 uit de NGB. De heer Kadijk geeft in zijn artikel 'Een confessionele partij' zeven visies weer die hij in de loop van de tijd op het spoor is gekomen.
 • J. Rozendaal belicht in 'Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: toen en nu' de historie van dit artikel in het verband van de SGP en geeft de actuele visie van SGP-jongeren weer.
 • Dr. P. de Vries pleit in 'Bijbels genormeerde politiek' , op grond van exegetische en theologische argumenten, om de term 'theocratie' in te ruilen voor 'Bijbels genormeerde politiek'.
  "Wie theocratie definieert als díe politiek die eigen levensbeschouwing dwingend aan de samenleving wil opleggen zonder met levensbeschouwelijke minderheden te rekenen, moet binnen de Nederlandse politiek niet de SGP maar D66 als de meest 'theocratische' partij typeren".
 • Artikel 36, een blijvende steen des aanstoots (Dr. K. van der Zwaag).
  Artikel 36 (NGB) blijft discussie oproepen. Dr H. van den Belt noemt artikel 36 onuitvoerbaar en ds. P. den Butter waarschuwt ervoor om theocratie niet op de politiek toe te passen.
 • In het artikel 'Een spiegel voor de gereformeerde gezindte' reageert dr. Van den Belt op de kritische reactie van dr. Van der Zwaag n.a.v. zijn bijdrage over art. 36.
 • 'Klein maar krachtig... en belijnd', een portret van het Gereformeerd Politiek Verbond. Drs. J.A. Schippers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP schrijft een artikel n.a.v. dit boek, geschreven door Ewout Klei.

Tot zover een overzicht en samenvatting.

Het themanummer is beslist een aanrader voor ieder die zich wil verdiepen in confessionele politiek, en voor de lezers die 'Zicht' nog niet kennen, op de laatste pagina van het themanummer staat : "Smaakt deze 'Zicht' naar meer? Geef u op voor een proefabonnement!"

Eén jaargang, vier nummers, voor maar 15 euro, bel 0182-696902, of surf naar www.wi.sgp of mail naar wi@sgp.nl.