Ethiek

Vraag & Antwoord

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Actuele Groen van Prinsterer

N. van Dijk

25-02-12

 

In het decembernummer van het tijdschrift 'Zicht' schrijf dr. P. de Vries, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld een interessant artikel over 'de blijvende actualiteit van Groen van Prinsterer'.

 

Groen was overtuigd van de blijvende betekenis van de gereformeerde belijdenis. Over zijn visie op de antichristelijke staat schrijft dr. de Vries:

 

"Vanaf zijn bekering is Groen antirevolutionair geweest. Groen aanvaardde de neutrale staat als feitelijk gegeven, maar was er diep van overtuigd dat een staat uiteindelijk nooit neutraal kan zijn. Aan de ordening van de samenleving door de staat liggen altijd levensbeschouwelijke uitgangspunten en overwegingen ten grondslag. Groen was bevreesd dat de neutrale staat zich tot een antichristelijke staat zou ontwikkelen, een vrees die inmiddels in onze tijd steeds meer een realiteit wordt. In het bijzonder geldt dat voor de visie op het huwelijk die in de wetgeving is vastgelegd en door de overheid meer en meer dwingend wordt opgedrongen. Daarbij merk ik op dat in de negentiende eeuw een verhouding tussen twee mensen van het gelijke geslacht door niemand als een huwelijk werd getypeerd. Ook niet door degenen die geen band meer hadden met de christelijke kerk. Zoiets kwam toen echt bij niemand op. Ik wil maar zeggen dat de afval van God waarmee wij nu worden geconfronteerd, het voorstellingsvermogen van Groen nog ver overtreft. De afval betreft niet alleen de eerste maar ook de tweede tafel van de wet en heel in het bijzonder de scheppingsorde van het huwelijk tussen één man en één vrouw die als de hoeksteen van de samenleving (ook een samenleving die niet door het christelijk geloof wordt gedomineerd) moet worden gezien.

 

Voor Groen was van levensbelang dat de neutrale overheid het publieke recht van de godsdienstige gezindheden recht deed. Godsdienst is meer dan een privéovertuiging die men achter zich kan laten als men de huisdeur achter zich dichttrekt en het publieke domein betreedt. Het publieke domein mag niet worden voorbehouden aan hen die de beginselen huldigen van de Franse Revolutie. Ook christenen moeten de vrijheid houden hun stem in het publieke domein te verheffen.

In het bijzonder het onderwijs was hier voor Groen van belang. Toen het niet meer mogelijk bleek het openbaar onderwijs door het positieve christelijke geloof te laten stempelen, is Groen gaan ijveren voor bijzonder onderwijs, onderwijs dat volledig recht doet aan het bijbels getuigenis met betrekking tot alle terreinen van het leven".

 

Dr. de Vries sluit zijn artikel af met een opmerking over de actualiteit van Groen:

 

"Groen is bijzonder actueel. Immers wat wij nu zien, is dat het publieke domein meer en meer wordt voorbehouden aan hen die een radicale versie huldigen van de beginselen van de Franse Revolutie. Zij die daar van afwijken, worden hooguit getolereerd. De klassieke opvatting van het huwelijk wordt door meerderen als een gevaarlijke uiting van extreem fundamentalisme gezien, terwijl de vrijheid van onderwijs onder druk komt te staan.

Een christen mag en moet realistisch in deze ontwikkelingen staan en gevaren niet bagatelliseren. Uiteindelijk hoeft een christen echter nooit pessimistisch of mismoedig te zijn, omdat de uitkomst van de geschiedenis vaststaat. Het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel en zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam. Dat zijn dan ook degenen die hier op aarde het Lam hebben gevolgd waar Het ook heen ging. Wie dat geldt, heeft alle reden om blijmoedig te zijn".