Ethiek

Vraag & Antwoord

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Enkele opmerkingen over de kerk

N. van Dijk

10-03-12

 

Op de website van de Gereformeerde Kerk te Dalfsen (dolerend), is in de rubriek 'artikelen' een lezing te vinden van ds. Heres die gehouden is bij een ontmoeting tussen de kerkenraad en jongeren van de gemeente, samen met enkele jongeren die regelmatig de gemeente bezoeken.

 

Ds. Heres begint met op te merken dat in de gereformeerde belijdenisgeschriften heel duidelijk wordt samengevat wat  het Woord van God zegt over de kerk. Neem art. 27 t/m 29 van de NGB. De Heidelbergse Catechismus maakt ons duidelijk dat we in de kerk met het werk van God te maken hebben:

 

"Ik geloof dat de Zoon van God Zijn kerk vergadert, beschermt en onderhoudt.

Deze kerk is wereldwijd verbreid en presenteert zich in de landelijke en plaatselijke kerken. De Bijbel noemt Christus als Degene die de kerk vergadert. Om goed te kunnen zien wat de kerk is moet je de Here Jezus Christus kennen. Als je Zijn Woord bewaart, mag je vol goede moed zijn, ook al is het kerkelijk leven kleinschalig geworden. Christus bouwt verder aan Zijn kerk, Hij brengt Zijn kerk bij elkaar. De geschiedenis van de kerk is al begonnen in het Paradijs, in Genesis 1 en 2 werkte de Zoon van God al aan de bouw van het huis van Zijn Vader."

 

Ds. Heres merkt op dat er in Dalfsen geen nieuw kerkje is gesticht, maar dankbaar mag verder gegaan worden op het gereformeerde spoor, terug naar het fundament, in eenheid met de kerk van de eeuwen. De GKV-kerken zijn andere kerken geworden, er zijn fundamentele veranderingen toegelaten, men geeft dit ook openlijk toe.

Ds Heres vervolgt:

 

"Wij kunnen vanaf onze plaats, in een klein land, heel dat machtige werk van samenbrengen, van vergaderen, niet overzien. Het is het grote project van de Zoon van God, vanaf het begin. De gedachte dat je lid mag zijn van dezelfde kerk waarvan ook     Abel en Enos en Abraham en Izaäk lid waren en zijn!"

 

De toekomstverwachting voor de kerk in Nederland stemt niet vrolijk, maar er is reden om je te verwonderen over het feit dat door Gods verkiezende liefde je bij Zijn kerk mag horen.

 

"Dan ga je steeds meer houden van de kerk, maar dan ervaar je ook je eigen roeping en betrokkenheid. Dan ga je op de bres staan, als je ziet dat de kerk wordt aangevallen door dwalingen. Je gaat inzien dat het kerkverband waar je altijd bij gehoord hebt, een onwettig kerkverband kan zijn geworden. Als het Woord van God niet meer trouw bewaard en geleerd wordt, als er geknoeid wordt met de bediening van de sacramenten, als de kerkelijke tucht niet meer volgens de Bijbel wordt gebruikt. Je zit niet automatisch op het goede kerkadres. Je moet wel degelijk nagaan waar het Woord van de HERE onverkort bewaard en bediend wordt. Het is misschien wel daar waar de boel er niet zo royaal uitziet".

 

Tegenwoordig wordt er weer veel gesproken over 'de onzichtbare kerk', het samen hebben van een band met Jezus is genoeg, daar is geen 'zichtbare kerk' met ambtsdragers voor nodig, 'de oecumene van het hart' zou de kerkgrenzen overstijgen:

 

"Er is vandaag een enorme opleving van de dwaalleer van de kerkelijke pluriformiteit. Dat is de leer die zegt dat al die verschillende kerken een onderdeel zijn van de grote onzichtbare kerk. Het interkerkelijke denken gaat als een vloedgolf door de GKV. Er wordt gezegd dat andere kerkgenootschappen in de  basis zoveel gemeenschappelijk hebben". 

 

Ds Heres wijst dan op Efeze 2. Het maakt wel degelijk uit waar je kerklid bent. De kerk bestaat uit 'huisgenoten van God', je mag samen aan de avondmaalstafel. Alle mooie dingen van het kerk-zijn, van de eenheid in het ware geloof, komen tot uiting in de avondmaalstafel.

Ds Heres eindigt de lezing:

 

"Waar roept Christus mij, in die veelheid van kerkgenootschappen en groepen. Nou, dat is niet dáár waar de dwaalleer toegelaten wordt. Als je gereformeerd bent dan zie je ook dat de belijdenis artikelen over de kerk nog steeds van kracht zijn. Ook die eerste zin van artikel 29 NGB: 'Wij geloven dat men nauwgezet en met grote zorgvuldigheid, vanuit Gods Woord behoort te onderscheiden welke de ware kerk is, omdat alle sekten die er tegenwoordig in de wereld zijn, zich ten onrechte kerk noemen'.

Jazeker, daar is kennis voor nodig. Kennis van de schriftuurlijke leer en van de geschiedenis van de kerk. Dat is onmisbaar om vandaag de weg te vinden in de kerkelijke doolhof en helder te zien op welke plaats Christus de zijnen roept. De Here Jezus bad voor de waarachtige eenheid (Johannes 17:21), eenheid die gebonden is aan het Woord van de apostelen en profeten. Eenheid in de Waarheid!

Christus, de Bouwer van de kerk bindt ons aan het fundament dat Hij Zelf gelegd heeft. Daarom wordt je geroepen dáár waar Christus de verkondiging van het Woord ongeschonden bewaart, dáár wordt de eenheid zichtbaar, de eenheid van het ware geloof. De eenheid van een goed ineensluitend bouwwerk. De belijdenis doet dan eigenlijk ook een klemmend appèl om mee te bouwen op dat éne fundament, je daar aan te sluiten, waar op dat fundament gebouwd wordt".