Ethiek

Vraag & Antwoord

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Vraag 5 - Babylon?

N. van Dijk
30-04-11

In een kort ''Opgemerkt'', (nr.34), met als titel ''hardnekkigheid'', gaat br. H.P. de Roos in op een hergroepering van verontrusten in de GKV: de websites van prof. Douma, dr. Wilschut en gereformeerdblijven zijn samengevoegd tot www.gereformeerdekerkblijven.nl.
Br. De Roos vindt niet dat er daarmee sprake is van een gehoorzaam Christus volgen in Zijn reformerend kerkvergaderen. Hij is de mening toegedaan dat Christus al jarenlang zegt: ''Gaat uit van haar (de GKv), opdat u aan haar zonden geen gemeenschap hebt''.
Deze tekst uit Op. 18 werd ook geciteerd bij de oproep tot reformatie, die in 2003 leidde tot het ontstaan van de Gereformeerde Kerken (hersteld), nu DGK. We lezen in Op. 18 over de val van Babylon, die geworden is een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten, enz.

We willen vragen aan br. de Roos hoe hij aan de uitleg komt dat met Babylon een dwalende kerk bedoeld zou zijn. Is het niet beter te denken aan Babylon als de stad van de mens? Gaat het hier niet om de verwoesting van het grote Babylon, centrum van macht, luxe, afgoderij en felle haat tegen christenen? Het Bijbelboek citeert vaak profeten uit het Oude Testament, waar trouwe profeten het oordeel aankondigen over goddeloze steden als Babel (Jesaja) en Tyrus (Ezechiël).
Is het vol te houden een Schriftgedeelte als Op.18: 1 - 5 toe te passen op de GKv?

Ook zouden we u willen vragen of het terecht is dat u het stempel "ongehoorzaamheid" zet op verontrusten die zich inspannen om de GKv tot terugkeer te bewegen en daarbij duidelijk aangeven dat het consequenties heeft als er geen bekering komt. Zou hun werk ook niet getypeerd kunnen worden als meewerken aan "Zijn reformerend kerkvergaderen"? Moeten we niet dankbaar zijn voor àl het werk dat gedaan wordt in trouw aan Gods Woord en de belijdenis?