Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Meppel Verslag 04 – BBK/CanRC

 

D.J. Bolt

13-05-17

 

In de zgn. Buitenlandweek ontvangt de synode afgevaardigden van buitenlandse kerken waarmee een zusterkerkrelatie bestaat of kerkelijk contact wordt onderhouden. Anders dan andere jaren werd er geen gelegenheid gegeven om als verslaggevers de toespraken die deze afgevaardigden namens hun kerken hielden, te beluisteren. Maar de verhalen werden gebundeld, samen met veel informatie over de buitenlandse kerken, in een handzaam boekwerkje met als titel Sisterchurches. Information and addresses.

 

Natuurlijk zijn we bijzonder benieuwd naar wat de afgevaardigden naar voren brachten. Daarom hopen we de komende tijd een aantal van de toespraken (vertaald en oorspronkelijk in bijlage) weer te geven. Ze geven mede een indruk hoe er in het buitenland gedacht wordt over de meest pregnante ontwikkelingen in de GKv.

 

De eerste toespraak is die van afgevaardigden van de Canadian Reformed Churches (CanRC). Deze kerken waren vertegenwoordigd met maar liefst vier afgevaardigden:

 

Prof. dr. C. Van Dam

Ds. J. de Gelder

Ds. J. Moesker

Br. G. Nordeman

 


 

Canadese Gereformeerde Kerken (CanRC)

 

Toespraak tot de Generale Synode Meppel GKv (april 2017)

 

Geachte en geliefde leden van de Synode Meppel,

 

Namens de Canadese Gereformeerde Kerken groeten wij u in de naam van onze opgestane Heiland, onze Heere Jezus Christus. Wij zijn blij samen met u ons gemeenschappelijk geloof in Christus te mogen belijden, die stierf, maar weer uit de dood opstond en zich haast om terug te komen en alle dingen nieuw te maken. Wij zijn dankbaar voor onze jarenlange zusterkerkrelatie en voor het gereformeerde erfgoed, zoals we dat belijden en door Gods genade mogen delen.

We spreken de wens uit dat onze gemeenschappelijke toewijding aan het ons toevertrouwde geloof (Judas 3) ons zal helpen de vele uitdagingen aan te gaan die de kerk van Christus in de 21ste eeuw ontmoet – uitdagingen zowel hier als in Canada. Wij denken hier bijvoorbeeld aan de druk van het egalitarisme, het individualisme, het evangelicalisme en de secularisatie.

 

De Heere onze God heeft ons als kerkverband sinds we drie jaar geleden op de Synode van Ede bijeenkwamen, gezegend. Wij

C. van Dam

verheugen ons in de eenheid van het geloof die we als kerken mogen ervaren en we zijn heel dankbaar voor het Canadese Gereformeerde Theologische Seminarie (CRTS) in Hamilton. Heel toepasselijk heeft het seminarie in januari van dit jaar zijn zevende jaarlijkse conferentie gehouden onder het thema “Rijk en Relevant: Waarom de Reformatie na 500 jaar nog zo belangrijk is”. Een internationaal team van sprekers heeft ons inzicht gegeven in de voortgaande relevantie van de Reformatie waar het gaat om zaken als de duidelijkheid en zekerheid van de Schrift, erediensten, liturgie, zending en evangelisatie, om niet meer te noemen. De conferentie was een grote aanmoediging om de rijkdommen die door Gods genade een half millennium geleden werden herontdekt, opnieuw te bevestigen en te handhaven.

Het seminarie is in samenwerking met het Verbond van Canadese Gereformeerde Leraren (CCRTC) ook betrokken bij de herdenking van de Reformatie door middel van een speciaal programma, “Getrouw aan Zijn Woord: Vier 1517 in 2017” (“Faithful to His Word: Celebrate 1517 in 2017”). De strategie van dit bijzondere initiatief is het creëren van kansen voor de kunst, die leiden tot een vernieuwde en diepere waardering van de Reformatie. Met dat doel in gedachten heeft dit programma een aanzet gegeven tot muziek en toneel en verwelkomt het korte verhalen, liederen en teken- en schilderkunst, waarvan een selectie in een herdenkingsboek gepubliceerd zal worden.

 

De Canadees Gereformeerde Kerken gaan door met het ondersteunen van het seminarie en het oogsten van de weldaden daarvan. We zijn de Heere dankbaar voor faculteit en personeel en voor de studenten die er hun studie volgen, en dat deze opleiding tot predikant in vrede en harmonie vruchtbaar kan werken.

De laatste drie jaar hebben afgestudeerden beroepen aangenomen om het goede nieuws in Canada, Australië en Zuid-Afrika te verkondigen. De Canadese Gereformeerde Kerken zijn ook actief bezig het evangelie in zending en evangelisatiecampagnes te verspreiden, zowel in inlandse stedelijke centra (Hamilton, Vancouver en Prince George), als overzee in Azië, Brazilië, Indonesië en Papoea Nieuw Guinea. Mexico wordt ook als zendingsgebied overwogen. Naast het missiewerk is het ook nodig om puur materiële noden te lenigen, daar waar de zendelingen en evangelisatiemedewerkers die tegenkomen. Deze hulp neemt veel verschillende vormen aan. Bovendien functioneert in het diaconale werk nog het Canadese Gereformeerde World Relief Fund.

 

Om het werk van zending en evangelisatie te ondersteunen en een zo effectief mogelijk gebruik te maken van de gaven vergadert de Canadese Gereformeerde Missie Associatie jaarlijks om terreinen van wederzijdse zorg te bespreken, elkaar met advies te helpen en te luisteren naar stimulerende presentaties die richting voor de toekomst kunnen geven.

 

Christelijke scholen zijn heel belangrijk voor ons. Ze zijn verspreid over het land, zowel scholen voor het basis- als het voortgezet onderwijs. Sommige scholen hebben een beperkte overheidssubsidie, andere helemaal niet en worden volledig door de kerkgemeenschap gefinancierd.

 

Onze kerkleden steunen ook bijzondere tehuizen voor verstandelijk gehandicapten, en voor senioren zijn er rusthuizen en zorgvoorzieningen.

 

Er is een toenemende betrokkenheid in onze kringen bij politieke en sociale kwesties in ons land. De Associatie voor Gereformeerde Politieke Actie (ARPA) groeit voortdurend en werkt ijverig om te voorzien in lectuur en lezingen om kerkleden beter begrip te laten krijgen van de huidige actuele onderwerpen en hen te helpen hun zorgen aan gekozen vertegenwoordigers voor te leggen. ARPA is ook op juridisch vlak actief geweest en heeft daar Gods recht voor de rechters verdedigd. In de korte tijd dat ze bestaan hebben ze zelfs het voorrecht gehad hun getuigenis drie maal voor het Hoge Gerechtshof van Canada te kunnen brengen.

 

Een hoogtepunt in de afgelopen drie jaar was de Generale Synode die van 10 tot 19 mei 2016 in Dunnville, Ontario, bijeenkwam. Een onderwerp dat in Canada veel belangstelling trok, was de kwestie of vrouwen toegestaan moet worden mee te stemmen bij de verkiezing van ambtsdragers. Deze zaak was door de twee voorgaande synodes behandeld. De Synode van Dunnville beantwoordde de appels in deze zaak door in essentie te besluiten dat het aan de plaatselijke kerken is om te bepalen of vrouwen het stemrecht moet worden gegeven, en dat dit niet in strijd is met de Schrift en plaatselijk geregeld kan worden.

 

Een heel bijzondere gebeurtenis op de Synode was de officiële overhandiging van de derde editie van het Boek of Praise aan de voorzitter van de synode. Deze editie bevat alle 150 Psalmen met daarnaast 85 gezangen. Het is het uiteindelijke resultaat van jarenlange arbeid. De eerste deputaten voor een Geneefs psalter werden in 1954 door de Synode van Homewood-Carman benoemd. Door de jaren heen kwamen steeds meer op Geneefse wijzen gezette Psalmen beschikbaar, wat resulteerde in het eerste Book of Praise uit 1972 met alle 150 Psalmen en 62 gezangen. Als kerken zijn we heel dankbaar dat we deze schat van bijbelse liederen kunnen hebben en gebruiken.

 

Op de synodeagenda stonden ook onze kerkelijke relaties met andere kerken. Helaas was er weinig voortgang in toenadering te melden tot de United Reformed Churches met wie we graag één willen worden. De synode besloot de zusterkerkrelatie voort te zetten en opnieuw een uitgebreide Commissie voor Kerkelijke Eenheid te benoemen.
Wat betreft onze relatie met u, onze Nederlandse zusterkerken, heeft de Synode de zorgen behandeld over de klaarblijkelijke richting waarin u gaat. Een richting die wordt gedreven door een nieuwe wijze waarop u de Schrift beziet. Het meest recent blijkt deze nieuwe richting uit het voorstel aan deze synode om vrouwen tot alle ambten in de kerk toe te laten. Dit voorstel gaat in tegen de duidelijke leer van de Schrift. Ook zijn we zeer bezorgd over het tolereren van homoseksuele relaties en het toelaten van hen tot het Heilige Avondmaal . We zijn ontsteld en bedroefd door deze ontwikkelingen die tegen het Woord van God ingaan. Wij hebben ze in ons rapport aan de Synode van Dunnville uiteengezet.

 

Deze synode nam (in Art. 104) “met bedroefde en bezwaarde harten” kennis van deze ontwikkelingen, omdat wij “een diepe en rijke

G.J. Nordeman

gemeenschappelijke geschiedenis” met u hebben. We erkenden dat u veel uitdagingen in uw Nederlandse context heeft, maar “we leven allen in een culturele context die vijandig is aan Gods Woord. Desalniettemin overstijgt het gezag van de Schrift de cultuur en moet zij in elke culturele context gehandhaafd blijven.”

Omdat de mate waarin het gezag van de Schrift wordt erkend in uw kerken varieert, heeft de synode het “verstandig geacht om de werking van de zusterkerkregels 4 en 5 tijdelijk te schorsen”. Dit betekent dat onze kerken niet langer automatisch attestaties of getuigenissen van goed gedrag die van uw kerken komen zal aanvaarden en dat uw predikanten niet langer automatisch toegang tot onze kansels zullen hebben. Bij onze kerkenraden wordt erop aangedrongen dat zij zich met gepaste ijver op deze vlakken verzekeren van gezondheid in leer en leven. Dit alles laat zien dat onze kerkelijke relatie momenteel gespannen is. De Synode van Dunnville sprak de hoop uit dat dit een tijdelijke situatie zal zijn en wij sluiten ons daarbij aan.

 

U heeft in het verleden zo veel voor ons betekend en bent een grote aanmoediging voor ons geweest. Daarom is het voor onze kerken, vooral voor de oudere leden, ook zo heel pijnlijk om getuige te zijn van groeiende verwijdering en lossere band tussen u en de Canadese Gereformeerde Kerken. Als afgevaardigden van deze kerken smeken wij u liefdevol om terug te keren tot uw erfgoed van de erkenning van het volledige gezag van de Schrift in de zaken die op uw synodeagenda staan. We hebben elkaar nodig in een westerse culturele context die in een proces van verwerping zit van alles wat nog overgebleven is van haar christelijke oorsprong. Zoals we al zeiden op de Synode van Ede: “Laten we partners mogen blijven in het verdedigen van het geloof dat eens voor altijd aan de heiligen werd overgeleverd” (Judas 3) en een zegen voor elkaar zijn. Moge de Heere onze God deze vergadering alles geven wat zij nodig heeft om trouw aan zijn Woord te blijven.”

 

Afgevaardigden van de Canadese Gereformeerde Kerken

 

C. Van Dam

J. de Gelder

J. Moesker

G. Nordeman

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster

 

Bijlage

 

Canadian Reformed Church

 

Address to Synod Meppel (April 2017)

 

Dear members of Synod Meppel,

 

On behalf the Canadian Reformed Churches, we bring you greetings in the name of our risen Saviour, the Lord Jesus Christ. We rejoice that we together with you may confess our common faith in Christ who died but rose from the dead and who hastens to return to make all things new. We are thankful for our longstanding relationship as sister churches and for the Reformed confessional heritage which we by God’s grace may share. May our common commitment to the faith entrusted to us (Jude 3) help us to face the many challenges that face Christ’s church in the twenty-first century – challenges, both here and in Canada, such as, for example, the pressures of egalitarianism, individualism, evangelicalism, and secularism.

 

The Lord our God has blessed us as a federation in the last three years since we met at Synod Ede. We rejoice in the unity of the faith which we may have as churches and are very grateful for the Canadian Reformed Theological Seminary (CRTS) in Hamilton. Most appropriately this seminary organized this year’s seventh annual conference held in January on the theme “Rich and Relevant: Why the Reformation Still Matters after 500 Years.” An international team of speakers gave us insight into the ongoing relevance of the Reformation for issues such as the clarity and certainty of Scripture, worship, liturgics, and missions, just to mention these. The conference was a great encouragement to reaffirm and maintain the riches which by God’s grace were rediscovered half a millennium ago. The seminary, in cooperation with the Covenant Canadian Reformed Teachers College (CCRTC), is also involved in commemorating the Reformation by means of a special program called “Faithful to His Word: Celebrate 1517 in 2017.” The strategy of this special initiative is to create opportunities in the arts that lead to a renewed and deeper appreciation of the Reformation. With that purpose in mind, this program has commissioned music and drama and welcomes essays, poetry, songs, and visual arts of which a selection will be published in a commemorative coffee table book.

 

The Canadian Reformed Churches continue to support the seminary and reap the benefits. We are thankful to the Lord for the faculty and staff and for the students who come to study and that this training for the ministry can fruitfully labour in peace and harmony. Over the last three years, graduates have accepted calls to proclaim the good news in Canada, Australia, and South Africa. The Canadian Reformed Churches are also active in spreading the gospel in mission endeavours both in urban centres at home (Hamilton, Vancouver, and Prince George) as well as abroad in Asia, Brazil, Indonesia, and Papua New Guinea. Mexico is also being considered as a mission field. Along with the work of mission is the need to provide for the real material needs that missionaries encounter. This assistance takes many different forms. Also functioning in diaconal work is the Canadian Reformed World Relief Fund.

 

To facilitate the work of mission and to make the use of resources as effective as possible, the Canadian Reformed Missions Association meets annually to discuss areas of mutual concern, help each other with advice, and listen to stimulating presentations that can give direction for the future.

Christian education is very important to us and there are Christian schools, both elementary and secondary, across the country, some have limited government support, others do not and they are entirely funded by the church community.

Our church members also support special homes for those with mental disabilities and homes for seniors as well as care facilities.

 

Increasingly, there is more and more engagement by those in our circles on the political and social issues in our nation. The Association for Reformed Political Action (ARPA) continues to expand and works diligently to provide resources, to educate church members on the current topics of the day, and to help them bring their concerns to their elected representatives. ARPA has also been active on the legal front, defending God’s rights before the courts. In their short history they have even had the privilege of being able to bring their testimony to the Supreme Court of Canada three times.

 

A major highlight of the past three years was the General Synod which met in Dunnville, Ontario from May 10-19, 2016. A topic that generated considerable interest in Canada was the issue of whether women should be permitted to vote in the election of office bearers. This matter had been dealt with in the previous two synods. Synod Dunnville answered appeals on this issue by essentially deciding that it is up to the local church to determine whether women should be given the right to vote. Synod decided that giving women this opportunity is not in conflict with Scripture and it is a matter of local regulation. 

 

A very special event at Synod was the official presentation of the third edition of the Book of Praise to the chairman of synod. This edition has all the 150 Psalms as well as 85 hymns. It is the culmination of many years of labour. The first deputies for a Genevan psalter were appointed by Synod Homewood-Carman in 1954. Through the years more and more Psalms set to Genevan tunes became available which resulted in the first complete Book of Praise with all 150 Psalms and 62 hymns in 1972. As churches we are very grateful to be able to have and use this treasure of biblical songs.

 

Synod’s agenda included our ecclesiastical relations with other churches. Unfortunately, there was little progress to report on closer relations with the United Reformed Churches with whom we would like to be one. The synod decided to continue the relationship of Ecclesiastical Fellowship and to reappoint and expand the Committee for Church Unity. With respect to our relationship with you, our Dutch sister churches, Synod dealt with the concerns about the apparent direction you are heading fuelled by a new way of looking at Scripture. Most recently this new direction is evident in the proposal at this synod to admit women to all the offices in the church. This proposition is contrary to the plain teaching of Scripture. Also of great concern to us is the toleration of homosexual relationships and those in such relationships being admitted to the Lord’s Table. We are dismayed and saddened by these developments which are contrary to the Word of God. We have detailed them in our report to Synod Dunnville. 

 

This synod noted (in Article 104) these developments “with sad and heavy hearts” for we have had “a deep and rich common history” with you. We recognized that you are facing many challenges in your Dutch context but “we all live in a cultural context that is hostile to God’s Word. Nevertheless, the authority of Scripture transcends culture and needs to be maintained in any cultural context.”

Because the degree to which the authority of Scripture is recognized varies within your churches, synod considered it “prudent to temporarily suspend the operation of the Ecclesiastical Fellowship rules 4 and 5.” This means that our churches will no longer automatically accept attestations or certificates of good standing coming from your churches and your ministers will no longer automatically have access to our pulpits. Our consistories are urged to exercise due diligence in these areas to ensure soundness in doctrine and conduct. All this shows that our relationship as churches is strained at the moment. Synod Dunnville expressed the hope that this would be a temporary situation and we echo that hope.

 

You have meant so much for us in the past and been a great encouragement to us. It is therefore very painful for our churches, especially the older members, to witness a growing divergence and disconnect between you and the Canadian Reformed Churches. As representatives of these churches we implore you in love to return to your heritage of acknowledging the full authority of Scripture on the issues that are on your synodical agenda. We need each other in a Western cultural context that is in the process of rejecting whatever remains of its Christian origins. As we said at Synod Ede: “May we continue to be partners in contending “for the faith that was once for all entrusted to the saints” (Jude 3) and may we continue to be a blessing to each other. May the Lord our God give this assembly everything it needs to stay true to his Word.”

 

Delegates from the Canadian Reformed Churches

 

J. de Gelder

J. Moesker

G. Nordeman

C. Van Dam