Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Verslaafd aan porno

 

J. Numan

07-05-22

 

Het kwaad van pornografie doordringt onze cultuur. Je kunt geen krant openen of iets opzoeken op internet (laat staan als je tv of een film kijkt) of je wordt er mee geconfronteerd. Maar dit kwaad vernietigt wel de relaties tussen mensen en met God!

In zijn toespraak tot de synodevan de Free Reformed Churches of Australia (FRCA) in Albany 2021 zei ds. Archbald van de Reformed Churches of New Zealand (RCNZ), dat pornografie een groot probleem is in zijn kerken. Ik vermoed dat ook wij in de FRCA reden hebben om ons zorgen te maken. Onderstaand artikel van ds W.B. Slomp van de Canadian Reformed Churches bespreekt dit verderfelijke probleem [i]. we doen er goed aan zijn boodschap ter harte te nemen. JN

 


 

Verslaving aan pornografie

 

Ds W.B. Slomp, CanRC

 

Het probleem

 

De zonden die je in de wereld vindt, komen ook in de kerk voor. Gods volk wordt bezoedeld door de verwording waarin zij leeft. Ook door pornografie.

Pornografie is in de huidige samenleving gemakkelijker te vinden dan op enig ander moment in de geschiedenis van de westerse beschaving. Onzedelijke beelden zijn te zien  op reclamezuilen, worden getoond in tijdschriften en films en zijn overal te vinden op internet. Het is moeilijk om aan pornografische afbeeldingen voorbij te zien. Doordat in de afgelopen decennia de moraal in de samenleving aanzienlijk veranderde, heeft een lawine van pornografisch materiaal haar overspoeld.

 

Want pornografie is big business. Alleen al in de Verenigde Staten wordt er naar schatting 10 tot 14 miljard dollar per jaar aan uitgegeven. Dat is meer dan jaarlijks wordt vergokt! En net als gokken is porno sterk verslavend. Helaas vormt het ook een groot probleem voor veel christelijke mannen. Volgens Focus on the Family heeft zestien procent van de getrouwde mannen binnen de kerk, inclusief predikanten, een serieus probleem met pornografie!

 

Al vanaf het begin van de mensheid is er sprake van onreine en onwettige seks.

Toen Adam en Eva in zonde vielen, voelden ze onmiddellijk behoefte om hun naakte lichamen te bedekken. Ze realiseerden zich dat hun verlangens naar elkaar niet langer geheel integer waren. Een gevolg daarvan was een wederzijds verlangen naar een zelfzuchtige manier van bevrediging.

Seksuele zonden en onreinheid komen door de hele Bijbel heen aan de orde. De prachtige gave van seksualiteit zoals die aan Adam en Eva oorspronkelijk werd gegeven en bedoeld is voor het huwelijk, wordt telkens weer bedorven en misvormd. Ook een godvrezende man als David bijvoorbeeld pleegde overspel nadat hij seksueel was geprikkeld toen hij Bathseba zag baden.

 

Oorzaken

 

Wat maakt dat iemand porno gaat kijken? Het lijdt geen twijfel dat de diepste oorzaak het zondige hart is. Jeremia zegt: “Arglistig is het hart, boven alles, ja ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?”, Jer.17:9. Toen de mensheid in zonde viel, werden wij totaal verdorven. We waren niet langer mensen uit één stuk. We raakten vervreemd van God en vervreemd van elkaar. Er ontstond een leegte in ons leven die opgevuld moet worden. Mensen roepen om verbinding, om vervulling. We willen ons tevreden voelen, ons goed voelen over onszelf. Daarom is ons streven deze leegte op te vullen.

 

Daar zijn veel manieren voor. Verslaving is daar een van. Zo'n slavernij is heel moeilijk weer te doorbreken. De macht ervan wordt op pakkende wijze geïllustreerd door de geschiedenis van de Israëlieten nadat ze Egypte hadden verlaten. Ze waren slaven van de Egyptenaren, maar God maakte hen door Mozes vrij. Echter toen ze eenmaal in de woestijn waren, wilden ze terug naar hun slavernij - ze wilden terug omdat hun behoeften niet langer zo snel werden bevredigd als ze wilden. Ze snakten naar de onmiddellijke bevrediging van het vlees en waren niet bereid te wachten tot God hen voedde en te drinken gaf. In Egypte werden ze goed gevoed en voelden ze zich veilig en zeker, ook al hadden ze harde leermeesters boven zich. Maar in de woestijn gingen ze een onzekere toekomst tegemoet en moesten ze wennen aan nieuwe ervaringen. De Heere nam harde maatregelen om hun slavernij te verbreken.

Illustratie door Chad van Burgel

 

Hetzelfde geldt voor porno-slavernij. Porno is weerzinwekkend, maar tegelijk ook plezierig. Als je eenmaal tot slaaf bent gemaakt, winnen plezierige aspecten het vaak van weerzinwekkende. En vooral als je zwak bent en niet op de Heere vertrouwt om je te verlossen, kun je gemakkelijk voor deze verleidingen bezwijken

 

Gevolgen

 

Verslaafden aan porno richten veel schade aan, en dat niet alleen aan zichzelf, maar ook aan degenen van wie ze houden. Verslaafde mannen bijvoorbeeld zullen hun vrouw vaak als lustobject behandelen en echte gezonde intimiteit mijden, daarin niet investeren. Het is ook gemakkelijker om zich te bevredigen met beelden van mensen die geen verantwoording vragen.
Als gevolg daarvan verslechteren intermenselijke relaties en gaan ze kapot. En schade  voor de relatie  met God is nog veel groter want porno resulteert ook in een verbroken verhouding met de Heilige God. Paulus zegt: “Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u besliste niet genoemd worden, zoals het heiligen past…”, Efeziërs 5:3. En ook 'dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God'.

Dus mag seksuele onreinheid binnen Gods kerk niet onder het tapijt worden geveegd. We moeten er aandacht aan schenken.

 

Gedrag corrigeren

 

Het is al erg moeilijk om gedrag te corrigeren, laat staan verslavend gedrag. Satan wil ons in slavernij houden. God verlangt echter van ons dat we onze zonden onder ogen zien. En ook anderen helpen hun zonden te overwinnen. Dat kunnen we niet zonder Gods hulp. Correctie van verslavend gedrag moet biddend gebeuren, met een oprecht verlangen om  te leven tot eer van God. Onze relatie met God moet onze eerste prioriteit zijn. Alleen Hij kan leegte in ons leven werkelijk vullen.

 

Net als de Israëlieten in de woestijn, denken porno-verslaafden nogal eens dat als God niet in hun behoeften voorziet zij Hem en zijn wetten niet hoeven te gehoorzamen. Maar verslaafden moeten deze manier van denken loslaten en daarvan zich bekeren. Degenen die verslaafden omringen ​​– echtgenoten, ouderlingen, ouders, enzovoort – moeten hen op hun verantwoordelijkheid jegens God en zijn wetten wijzen. Want toegeven aan porno is in de grond van de zaak hoereren en overspel plegen en moet als zodanig worden bestreden.

 

Vooral moeten verslaafden er werk van maken de relatie met hun geliefden te herstellen. Bij zichzelf onderzoeken wat er de reden van is als zij daartoe onwil voelen of denken niet tot een gezonde intimiteit te kunnen komen. Daarvan kan de oorzaak zijn dat zij vroeger zijn gekwetst met als gevolg dat zij zich daardoor onbemind te voelen. Misschien boos zijn geworden en een laag zelfbeeld hebben. Of ook bang zijn in een nieuwe intieme relatie weer gekwetst te worden. Met als gevolg weer te vereenzamen.

Het is nodig deze zaken open en eerlijk te bespreken om deze negatieve patronen te doorbreken.

 

Bovendien is het van belang dat zij die zich met porno inlaten dat belijden aan hun direct betrokken geliefden. Meestal wordt porno in het geheim bekeken. Bijvoorbeeld als de echtgenote niet thuis is of als zij al naar bed is gegaan. Tieners houden hun tijdschriften verborgen, of kijken porno op hun computer- of het tv-scherm op een plek waar niemand hen ziet. Daarom zou de toegang tot internet, tv en films moeten worden beschermd. Kinderen zouden alleen toegang tot deze media moeten krijgen vanuit een voor iedereen toegankelijke plaats, zoals de keuken of de woonkamer.

 

Op internet zijn ook websites beschikbaar die verantwoord internetgebruik kunnen ondersteunen. Zo is er een website die bekend staat als “The Covenant Eyes Program” (http://www.covenanteyes.com). Deelnemers aan dit programma, wordt gevraagd de namen op te geven van ten minste één 'Accountability Partner', een persoon met wie de deelnemer een goede open relatie heeft. Elke persoon ontvangt regelmatig een 'verantwoordingslogboek' met daarin een overzicht van alle bezochte sites, inclusief de webadressen en de hoeveelheid tijd die op internet is doorgebracht. Dit logboek wordt naar de Accountability Partner gemaild. De geschiedenis van bezochte sites kan niet worden gewist.

 

Ten slotte, gehuwden zouden tegelijkertijd naar bed behoren te gaan. En ook bereid zijn om met elkaar over hun leven ook op dit punt te praten. Want satan is erop uit om de kerk te vernietigen. Hij wil onze jeugd en onze huwelijken verwoesten. Porno is een van de instrumenten in zijn arsenaal. Laten we niet toestaan ​​dat hij zijn vernietigende werk in de kerk doet maar zijn duistere werk verijdelen. We kunnen dit doen in de overwinning van Christus. Hij heeft ons vrijgemaakt van de zonde en de duivel.

En dat moet blijken uit ons leven.

 

 [i] Dit artikel verscheen in Clarion Vol. 53:2 en is hier gepubliceerd met de vriendelijke toestemming van ds Slomp.

 


 

Dit artikel werd kortgeleden ook gepubliceerd op de website Defence of the Truth. Het is met toestemming van br. J. Numan overgenomen.

 

Vertaling D.J. Bolt