Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 04

 

D.J. Bolt

10-01-15

 

Ontwikkelingen in de kerken laten zich naast officiële besluiten van kerkelijke vergaderingen ook goed aflezen aan allerlei artikelen en berichten in de kerkelijke pers. Dit jaar zijn er weer talrijke publicaties in kranten, kerkbodes en theologische tijdschriften verschenen die richtingen signaleren waarin kerken en gemeenschappen zich bewegen.

We geven hieronder een groot aantal significante 'signalen' uit de kerkelijke wereld. Normaliter laten we signalen zien via het aparte venster op de homepage. Maar het zijn er zoveel dat we ze (weer) in een apart document presenteren. Om zo weer 'bij de tijd' te komen.

 

De signalen lopen tot en met 08-01-15.

 


 

Stad Nijkerk 25/12/14
Op eerste kerstdag preekt ds. Edward van der Kaaij in de Vredeskerk (PKN) in Nijkerk over het geboorteverhaal van Jezus uit het Bijbelboek Lucas. Eerder dit jaar publiceerde hij een boek, waarin hij betoogt dat de 'historische' Jezus niet heeft bestaan. "Het is een mythe, die je niet als historie uit moet leggen, want dan doodt je de mythe. Mythen komen voort uit ons onderbewustzijn. Het kerstverhaal gaat over ons".() "Die oermythe was uit Egypte afkomstig. Maar volgens mij gaat het nog veel verder terug. De mythe van de stervende en opstaande god komt voort uit de observatie van de mens gedurende miljoenen jaren dat de zon ondergaat en weer opgaat. Dat wordt gezien als de God die in de onderwereld strijdt en weer opstaat. De zon is onze levensbron. Als die niet opgaat, gaan we dood. Elke morgen staan we op uit de dood.".

ND 24/12/14
Dick Schinkelshoek, eindredacteur ND overpeinst de vraag of ‘Geboren uit de maagd Maria’ - is echt zo belangrijk is. Want "die maagdelijke geboorte, hoe kunnen moderne mensen dáár toch in geloven?" De vraag bleef wel bij hem hangen.
Schinkelshoek constateert dat "het geen dogma is waarvan veel christenen erg warm worden". Dus maar "gewoon geloven dat het zo is gebeurd?"
Zijn idee is dat er ook wel wat verlegenheid bij zit. "Het is gewoon lastig uitleggen dat volgens de traditie Jezus geen biologische vader had." "Zou dat erg zijn – als Jezus eigenlijk ‘gewoon’ de zoon van Jozef was? Misschien wel. Want kan Hij als zoon van Jozef nog wel tegelijk de Zoon van God zijn? En is Hij als zoon van Jozef niet evenzeer ‘in zonde ontvangen en geboren’ zoals ieder mens? Zet je, als je de maagdelijke geboorte opgeeft (of zuiver ‘symbolisch’ leest), niet de hele verlossing op het spel? Toch is dat volgens mij overdreven. Het geloof stort niet in elkaar als je de maagdelijke geboorte opgeeft, of als een mythe zou ontmaskeren. Zo werkt geloven niet. God heeft zo’n route via de maagd Maria toch niet per se nodig om ons door Christus met zichzelf te verzoenen?"
Na veel geworstel met allerlei verhalen en theologisch wikken en wegen komt Schinkelshoek tenslotte tot de conclusie:
"Het kan dus niet anders – zou je zeggen – of er was écht iets aan de hand, iets waar Lucas en Matteüs niet omheen konden (hoe onhandig de feiten in hun context ook waren). Blijft de vraag waarom God iets deed wat strikt genomen niet nodig was. Misschien wel om ons ervan te overtuigen dat er met die ‘vaderloze’ Jezus écht iets nieuws is begonnen, iets wat losstaat van alles wat bij ons ‘nu eenmaal zo gegroeid is’. Misschien zegt de maagdelijke geboorte wel vooral dat een mens ‘in Christus’ niet (meer) samenvalt met zijn genen, zijn achtergrond, zijn opvoeding, maar zelf een werkelijk nieuwe schepping is. Wat jouw vader heeft gedaan, hoef jij nog niet te doen. Eerder andersom: wat Jezus deed, dát doe je. Zou dat erg zijn, als Jezus eigenlijk gewoon de zoon van Jozef was?"

Kerkdienst GKv Drachten Zuid-West 30/11/14
De wet:
"We luisteren naar het gebod van God:
De Here God vraag van ons dat we waakzaam zijn onderweg naar zijn toekomst.
Hij wil dat we Hem vertrouwen, Hem alleen.
Dat we Hem serieus nemen.
Dat we positief over Hem spreken en eerlijk met Hem omgaan.
Dat we heel ons leven aan Hem wijden.
Dat we onze naaste waarderen.
Dat we elkaar stimuleren.
Dat we onze naaste en zijn lichaam respecteren.
Dat we elkaar ondersteunen.
Dat we elkaar bemoedigen.
En dat we blij zijn met elkaar."

RD 08/12/14
Prof. dr. Stefan Paas aanvaardde maandag zijn ambt als hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij betoogde dat de christelijke kerk in haar zoektocht naar een missionaire identiteit de veronderstelling van een christelijke wereld achter zich moet laten. Ze is niet alleen een vreemdeling, maar ook een priester die God vertegenwoordigt bij de mensen en de mensen bij God.
De enige kans op sympathie die de kerk vandaag heeft in seculiere samenlevingen is wanneer zij geen ambitie of macht heeft om de ”christenheid” terug te brengen.
Wanneer Petrus spreekt over christenen als vreemdelingen en bijwoners, bedoelt hij dat zij anders zijn en machteloos. Nergens blijkt dat zij zich moeten afzetten tegen de wereld. Integendeel, Petrus noemt hen een „koninkrijk van priesters.” Het priesterschap is volgens prof. Paas een boeiende tegenpool van de vreemdelingschap.

ND 11/12/14 Ingezonden
Volgens prof. S. Paas zou je als je als enige uit uw straat, familie of buurt naar de kerk gaat, dat ook doen namens de rest van uw familie, straat, buurt (ND 08/12/14). Maar ds. A. Verbree mist een Bijbelse onderbouwing van de gedachte dat de kerk als gemeenschap van priesters de mensen bij God zou vertegenwoordigen.
En zonder Bijbelse onderbouwing is het door Paas geopperde niet meer dan een papieren constructie. 

RD 08/12/14
De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) onthoofdt christelijke kinderen als ze weigeren hun geloof in Jezus te verloochenen.
De kinderen „hebben geweigerd om een aan Mohammed gericht gebed uit te spreken. Zij verklaarden: „Wij hebben Jezus lief. We zijn Hem altijd nagevolgd. Jezus is altijd bij ons.”” Daarop hebben de strijders hen onthoofd.

IKON Nieuws 05/12/14
De PvdA wil in de Tweede Kamer een debat en een hoorzitting met deskundigen houden over de gebrekkige homo-emancipatie onder conservatief gelovigen in Nederland. Aanleiding is het vrijdag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waaruit blijkt dat een meerderheid van de moslims en strenggelovige protestanten homoseksualiteit afkeurt. Volgens de PvdA heeft "iedereen het recht om zichzelf te kunnen zijn en te ontwikkelen. Ongeacht geslacht, religie of geaardheid. Niemand bepaalt voor een ander hoe hij zijn leven moet leven en moet lief hebben."

ND 22/11/14
De Japanse organist, klavecinist en dirigent Masaaki Suzuki wordt (eerste) eredoctor van de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit in Kampen vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van de interpretatie van de cantates van Johann Sebastian Bach en de expliciete verbinding die hij aanbrengt tussen Bachs muziek en de inhoud van het christelijk geloof.

ND 22/11/14
In zijn nieuwe boek over de schepping betoogt theoloog Bram van de Beek dat God geen mooie, ideale wereld heeft gemaakt. ‘Deze boze, in zonde gevallen wereld waarvoor Christus geleden heeft, dit is Gods schepping.’

IKON 01/12/14
De Hillsong Church organiseert diensten (1000 bezoekers per zondag) in de Amsterdamse discotheek Escape. Het 'aanbiddingsteam' genoemd, zweept het publiek op met muziek aan het begin van de dienst. Mensen dansen en huilen soms van ontroering.
Pastor Richard van der Kolk draagt voor in de kerk: "Sinds mijn eerste bezoek aan Hillsong begrijp ik mijn studie beter. En ik ben niet meer depressief". "Awesome", roepen de bezoekers. "Ik kan gewoon niet geloven hoe goed God is", zegt Van der Kolk. De zaal is het roerend met hem eens.
Veruit de meeste bezoekers zijn christelijk opgevoed. Ze voelden zich niet helemaal meer thuis in de traditionele kerk. "De boodschap van Hillsong is heel positief. De boodschap is: you can do it. Met God."

ND 08/01/15
Ook dit blad levert commentaar op de moord op Charlie Hebdo cartonisten in Parijs. "Vanuit een fundamenteel atheïstische identiteit nam het blad onder meer de drie monotheïstische godsdiensten op de korrel. Blijkbaar is het ene commentaar het andere niet. Wij voelen ons als altijd vrij en veilig om in deze krant te schrijven dat de islam een valse godsdienst is; dat Allah niet de enige God is, de Vader van onze verlosser Jezus Christus; dat Mohammed zijn volgelingen heeft vergiftigd met een dodelijke dwaalleer die hun ziel, de wereldvrede en alles daartussenin bedreigt. Het kan hier allemaal geschreven worden."
Maar kon wat Charlie Hebdo deed? "Er gingen geregeld stemmen op dat het blad daarmee onverantwoord bezig was. En er zijn ook wel christenen die menen dat blasfemische spot nergens toe dienen kan. Maar juist in de reacties die satire teweegbrengt, kan een radicale scheiding zichtbaar worden tussen ware en valse godsdienst." De hoofdredacteur vergelijkt het met de dood van Christus:
Ook Jezus werd vermoord op de beschuldiging van godslastering. Hij noemde zich Gods zoon – dat is volgens moslims een blasfemische aanspraak. En terwijl Mohammed dichters liet executeren die hem hadden beledigd, onderging Jezus alle beschimping en spot; hij verweerde zich zelfs niet toen hij op de pijnlijkste en diepst krenkende manier zou worden omgebracht. ‘Doe je zwaard weg’, zei Hij tegen wie hem wilden beschermen; ‘Ieder die geweld gebruikt, zal door geweld sterven’. Satire kan, zelfs wanneer ze de waarheid niet kent, wel de waarheid aan het licht brengen."

ND 08/01/15
ChristenUnie-senator Roel Kuiper wordt deze zomer rector van de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit in Kampen. Hij is o.a. nu al bijzonder hoogleraar ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’ aan de TUK. Kuiper is van huis uit historicus en filosoof.

ND 06/01/15
GKv Boerakker is per 1 januari 2015 opgeheven. Er waren te weinig leden om te kunnen blijven bestaan, het was lastig voldoende ouderlingen en diakenen te vinden en een fusie met de vrijgemaakt-gereformeerde kerken van Marum en Kornhorn lukte niet. Het kerkgebouw is voor een jaar verhuurd aan de Gereformeerde Kerken Nederland, een klein kerkverband van ex-vrijgemaakten.

ND 03/01/15
Depressie dreigt in het Westen volksziekte nummer een te worden, voorspelt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ondanks dat kinderen en depressie een onwaarschijnlijke combinatie lijkt te zijn, kunnen toch ook baby’s al depressief zijn: 1 procent van de baby’s depressief en 2 procent van kinderen in de basisschoolleeftijd. In de meeste gevallen een gevolg van hechtingsproblematiek, die te maken heeft met de afwezigheid van een liefdevolle, verzorgende ouder. Van de kinderen tussen 12 en 18 jaar is 3 tot 8 procent depressief.

ND 02/01/15
Rien van den Berg, redacteur, peinst over de kerkdienst op Nieuwsjaarsdag.
"Vroeger begonnen we op nieuwjaarsmorgen in de kerk – hoe laat het die nacht ook geworden was: om tien uur traden wij aan. Goed, de kleren zaten weleens een beetje scheef en de wallen stonden rond de ogen, maar daar waren we dan. Om onder Gods zegen het nieuwe jaar bij de kop te pakken. Samen.
Die dienst beloofde je elkaar, het lijf zwaar van de kerstmaaltijden en het hoofd zwaar van het slaaptekort, dat niemand er in Gods gezin alleen voor staat. Ook niet in het jaar dat voor je lag. Jaren geleden, zo’n dienst. Het lukt ons niet meer. Je krijgt Gods gezin op nieuwjaarsmorgen niet meer bij elkaar."
De redacteur vraagt zich af dit niet "een gebrek aan verbondenheid"? Misschien niet te zwaar maken. Of ziet het toch dieper? Een onderzoek "naar de relatiechaos onder de mensen die geboren zijn in 1970, 1975 en 1980 () is alleen troostrijk voor conservatieve mensen die opgesloten zitten in hun vooroordelen. Want voor één keer krijgen ze gelijk, op alle punten. Het is nog maar een minderheid, die in staat blijkt een stabiele relatie aan te gaan."
Na heel veel zwervende gedachten verzucht Van den Berg: "We hadden geen nieuwjaarsdienst, gisteren. En misschien kán het ook niet meer, in deze wereld. De cultuur gaat de kerk nooit voorbij. Ook Gods gezin kraakt soms in zijn voegen.
Maar wat zou het een statement zijn geweest, een volle bak op nieuwjaarsmorgen. Wie bij God hoort, krijgt er een gemeente bij. Die pakt 2015 bij de kop met Gods familie, en onder Gods zegen."

ND 31/12/14
De opinieredactie vroeg enkele Nederlanders wie zij bewonderden in 2014. We selecteren een paar daaruit.
Prof.dr. George Harinck, historicus: Vladimir Putin
"Putin heeft slechte papieren onder ons, zeker in 2014: De Krim, MH17. Maar ik bewonder hem omdat hij de seculiere westerse waarden bekritiseert en beklemtoont dat Rusland geheel anders is. Wij kunnen nauwelijks geloven dat er andere waarden zijn dan de westerse vrijheid, gelijkheid en broederschap, waarnaar we op weg moeten. Ik ervaar Putins vrijmoedige optreden als een krachtige herinnering aan het feit dat er elders een wereld is waar men anders denkt. En waar men (net als in Amerika) gelooft in ijkpunten achter ons, zoals de bekering van Vladimir in Chersonesos (De Krim) in 988, waaraan men vast moet houden."
Prof.dr. Maarten Verkerk: Rob van Houwelingen (TUK)
Hij heeft veel bewondering om zijn vernieuwend rapport over de vrouw in het ambt. "Dit rapport is zonder meer een keerpunt in het denken van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Hij heeft bijzonder veel kritiek over zich heen gekregen. De belangrijkste was wel dat de onderbouwing onvoldoende was. Het meest opvallende is dat de synode in haar besluiten dit rapport heeft afgeserveerd zonder enige onderbouwing. Het kan verkeren."
Peter van Dalen, Europarlementariër voor ChristenUnie-SGP: Asia Bibi
Van Dalen bewondert de moed hebben om al zo lang gevangen te zitten terwijl je vVals beschuldigd vanwege ­blasfemie. Moed om rechtbankzittingen te doorstaan, en dan weer terug te keren in die kille, donkere cel. Vervolging door de satan zelf omdat zij Christus volgt. God geve Asia Bibi vrijheid en ­gezondheid en moed! Laten wij ­dagelijks voor haar bidden en voor andere honderden anonieme Asia’s.

ND 29/12/14
Volgens Martin de Jong en Peter Wierenga, coördinator missionaire gemeente Evangelische Alliantie, resp. missionair consulent Nederlands Gereformeerde Kerken 
Veel problemen met het leiderschap in kerken hebben te maken met de dynamiek en de structuur van de gemeente en de individuele volgers. De kerk heeft daarom niet alleen meer en soms andere leiders nodig, maar ook meer en andere volgers.
"Kerken zijn veel minder homogeen dan vroeger. De stoelen zijn steeds vaker gevuld met mensen die verlangen naar aansprekende, diepgaande, passievolle, Bijbelse preken. Liefst van het niveau van een TED-talk (een korte, toegankelijke presentatie). En de gemeenteleden willen dat ‘hun muziek’ of ‘hun kinderen’ een plek krijgen in de liturgie. De een wil veel afwisseling en geluid, de ander stilte en rust. Waar de een behoefte heeft aan interactieve preken, vraagt de ander om een catechismuspreek. De een wil dit, de ander het tegenovergestelde. Geef daar maar eens leiding aan.
De oplossing is dat gemeenteleden die bewust kiezen voor volgerschap:"je leiders steunen, ook al doen ze niet wat jij wilt, en hun keuzes respecteren, ook al zijn ze lang niet volmaakt." En dat zou "een belangrijk Bijbels principe zijn".
"Christus leert ons daarin [in het volgen] vooral bescheiden te zijn, te dienen, te lijden, te volgen. Niet als een verplichting, maar als een keuze. Een keuze voor discipelschap. Zalig zijn zij die volgen en dienen … zij leiden door dat voorbeeld de gemeente."

ND20/12/14
Dick Schinkelshoek bespreekt de nieuwe 'bijbelse film'  Gods and Kings.
"De film houdt zich niet overal even letterlijk aan het Bijbelboek Exodus (dat hoeft ook niet), maar het verhaal is onmiskenbaar hetzelfde." Dat geldt niet alleen voor de verhaallijn, ook uit allerlei kleine details blijkt dat Ridley Scott Exodus goed gelezen heeft. Met zijn beklemmende impact zit de film een stuk dichter bij het Bijbelboek dan de gemiddelde kinderbijbel-met-plaatjes. Dat geldt niet alleen de indrukwekkende ‘doortocht door de Rode Zee’, maar nog veel sterker de tien plagen. Die zijn schokkend en soms zelfs misselijkmakend in beeld gebracht. Om over de impact van de laatste, tiende plaag nog maar te zwijgen. Daarom is een waarschuwing wel op zijn plaats: de kijkwijzerkwalificatie van ‘16 jaar en ouder’ bij Exodus is niet voor niks. De film is geregeld rauw. Net als het Bijbelverhaal zelf."
Schinkelshoek weet dat "onder geleerden (als ze tenminste ruimte laten voor de gedachte dat de exodus een historische gebeurtenis is) twee tijdstippen de ronde doen waarop de uittocht geweest kan zijn: Rond 1450 voor Christus, volgens 1 Koningen 6: 1 of tweehonderd jaar later, rond 1250 voor Christus.
De filmmaker "kiest met overtuiging in zijn film voor het tweede tijdstip".
Hoe is het spreken van God met Mozes op de Sinaï verfilmd?: "God spreekt in de gedaante van een kleine jongen, die alleen voor Mozes te zien is (en vaak ook door Mozes niet). Voor gelovigen kan dat schokkend lijken, maar de gedachte dat God zich toont in het kleine en kwetsbare is in de Bijbel zo vreemd niet. Het was erger geweest als God een oude man met een lange baard was geweest."
Aan het eind van zijn beschrijving stelt de redacteur de vraag of "Exodus een succesvolle verfilming van het Bijbelverhaal is?" Zijn antwoord: "Ja, als het erom gaat dat Scott het verhaal van de uittocht in grote lijnen ongeschonden én met de volle impact op het witte doek laat verschijnen. Nee, als je bedenkt dat het Bijbelverhaal zelf veel gelaagder is, veel meer waardevolle details en lijnen bevat. Vergeleken daarmee is de film toch een beetje slappe thee, veel te vol ook bovendien – want er moet vreselijk veel verteld worden. Het maakt de film helaas behoorlijk eendimensionaal. Spektakel genoeg, maar diepere lagen, diepere vragen – je kunt ze eigenlijk niet ontdekken. En dát bij de verfilming van een Bijbelverhaal!" Maar de film krijgt toch nog steeds 3 van 5 sterren…

ND 18/12/14
Albert Jan Maat (61), voorzitter land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland wordt geïnterviewd over zijn relatie met Zondag 1 HC. Hij ziet de HC als "een tijdsdocument", "destijds misschien goed, maar ik heb altijd moeite gehad bijvoorbeeld met de zinsnede dat de mens niet in staat is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ik vind dat je daarmee mensen hoop en optimisme ontneemt. Zo’n uitspraak kan ertoe leiden dat je hier op aarde de boel de boel laat. Dat is levensgevaarlijk en in strijd met de scheppingsopdracht. Ik sta optimistisch in het leven."
"Ik ben lid van de Nederlands-gereformeerde Tehuisgemeente in Groningen. Daarnaast vind ik de huidige paus een inspirerend voorbeeld. Hij komt uit zijn ivoren toren. Het zou vreemd zijn als de kerk zich niet ontwikkelt. Ik ben er niet trots op dat kerken achteraan lopen in het verbeteren van de positie van vrouwen en homo’s. Wij zouden juist voorop moeten lopen in zulke zaken. De paus kan natuurlijk niet in een keer alles veranderen, maar treedt naar buiten en ziet kwesties onder ogen. Roeptoeters en rechtlijnige mensen hebben we genoeg in de wereld, van verbinders kun je er nooit genoeg hebben."

ND 18/12/14
De bijbel die op de tafel van de voorzitter van de Tweede Kamer ligt, gaat verdwijnen. De voorzitter moet het binnenkort met een digitale versie doen, op een e-reader. Ook de papieren versies van de koran en andere naslagwerken worden weggehaald. Er zou meer ruimte nodig zijn.
"De SGP vindt dat een ‘gezocht argument’. De woordvoerder van de Tweede Kamerfractie, Menno de Bruyne, noemt het verdwijnen van de papieren bijbel een ‘groot verlies’. ‘De Statenvertaling is in opdracht van de toenmalige Tweede Kamer gemaakt, en is tot zegen geweest in het leven van vele mensen. Als je een beetje nadenkt, zie je hoe nauw de Bijbel verweven is met de Nederlandse geschiedenis. Tenzij je het geheugen hebt van een eendagsvlieg. Dat de Bijbel te raadplegen blijft via een e-reader, vindt de SGP niet voldoende. ‘Het gevoel wil ook wat. Zo’n stom plastic of stalen ding als een e-reader kan niet dienen als vervanging." "De partij gaf woensdagavond alle andere Kamerfracties een Bijbel in Gewone Taal cadeau."

ND 17/12/14
Anglicaanse Kerk benoemt eerste vrouw als bisschop

ND 16/12/14
Ruurd Ubels constateert dat gemeenten de openingstijden van winkels op zondag steeds meer vrijlaten. Hij memoreert dat twintig jaar geleden christelijke organisaties samen met niet-christelijke vakbonden en seculiere werkgeversorganisaties streden tegen meer koopzondagen. Gelovigen wezen onder meer op de noodzaak van minimaal één collectieve rustdag in de week. Maar constateert Ubels: "Ze hebben het pleit echter verloren: de samenleving slaat een andere weg in. Christenen, die op zich uitstekende argumenten hebben tegen de koopzondag, voeren een achterhoedegevecht als ze zich blijven beperken tot een ‘nee’. Kerkenraden die in beroep gaan tegen gemeenteraadsbesluiten om meer koopzondagen toe te staan (terwijl de mogelijkheden om bijeen te komen niet worden beperkt), moeten zich afvragen wat zij hiermee bereiken. Welk getuigenis geven ze af in een samenleving waar veel mensen niets meer snappen van wat kerken beweegt?"
De GKv in Franeker laat de kerk voor het derde achtereenvolgende jaar zondags open tijdens de kerstmarkt, tegelijk met winkels en kraampjes. Er was koffie en thee. En er waren kerstkransjes. "Maar vooral kijken de Friese gereformeerden terug op serieuze contacten met mensen die anders niet snel in de kerk komen."
En "het motto" van de kerk is "gastvrijheid gaat boven onze opvattingen over winkelwet en zondagsvrijheid".

ND 16/12/14
NGK en GKv Nijverdal gaan per 1 januari 2015 verder als samenwerkingsgemeente.. Zondag 11 januari wordt het gevierd. Ze zijn blij dat ze "nu samen één gemeente mogen vormen".

ND 15/12/14
Thea Steenbergen was in december jl. veertig jaar organist. Op 1 december 1974 werd ze benoemd tot organist van de GKv in Hooge­veen. Op zondag 7 december was er een feestelijk samenzijn in De Gereformeerde Kerk(hersteld) van Dalfsen waar Steenbergen nu de gemeentezang begeleidt. Er waren toespraken, koffie en broodjes en er was gelegenheid de jubilaris te feliciteren. Met het zingen van een aantal psalmen en een gezang, bij orgel en trompet, werd God gedankt.

ND 15/12/14
Oud-directeur Ad de Boer. voorzitter van de Ledenraad en de Raad van Toezicht, vertrekt na veertig jaar bij de Evangelische Omroep.
Arjan Lock, directeur EO: "Ad wil deze dag over gevoel praten, en de plek die dat krijgt in ons geloofsleven" () "De wereld wist in de jaren zeventig en tachtig wat ze aan de EO had en de EO wist wat ze aan de wereld had. Destijds was de EO misschien meer rationeel en veroordelend over de ‘ongelovige wereld’, nu gaat het bij de zender over zoeken, meer over gevoel, met programma’s als Gordon zoekt God".
Prof. C. van der Kooi, systematische theologie VU: In de jaren zeventig en tachtig was de Bijbel voor de EO het fundament waaraan niet gemorreld kon worden. Als dat ging rotten, zou alles op de helling gaan. "Daar is het een en ander aan veranderd. Nu is de Bijbel deel van de geloofsgemeenschap geworden. Niet meer een set van waarheden en voorschriften, maar meer een magneet." Nu is bij benadering van actuele thema’s als bijvoorbeeld seksualiteit of de rol van de vrouw in de kerk het voor een omroep de uitdaging te vertrouwen op de Heilige Geest.
Ad de Boer zelf: "We moeten niet ons eigen standpunt of gevoel in de Bijbel bevestigd willen zien, het boek moet blijven schuren. We moeten dat boek blijven bestuderen, met elkaar erover blijven praten. Blijf elkaar zoeken. Ga met elkaar zoeken naar wat Gods Geest ons vandaag wil vertellen."
 
ND 14/12/14
In een brief aan de joodse gemeenschap in Nederland betuigt ds. Paul Voorberg namens de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt steun aan joden die in ons land bedreigd worden.
In de brief schrijft voormalig synodevoorzitter Voorberg met ontzetting te hebben kennisgenomen van de bedreigingen waarmee de joodse gemeenschap de laatste tijd is geconfronteerd. Voorberg: "wij als gereformeerde medeburgers distantiëren ons van harte van het (verbale) geweld in uw richting en komen waar mogelijk op voor u en uw belangen. Wat u overkomt, laat ons niet onverschillig’!"

ND 14/12/14
Minister Plasterk steunt het besluit van het Zwolse Greijdanuscollege om een docent te ontslaan nadat deze lid was geworden van een evangelische gemeente. In een brief aan de Tweede Kamer bevestigt hij het eerdere oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Ook die toetste de ontslagprocedure en kwam tot het oordeel dat de school onderscheid maakt op grond van godsdienst. Maar dat onderscheid is gerechtvaardigd omdat de docent niet (langer) voldeed aan een functie-eis van de school. Bovendien heeft de school een consistent beleid gevoerd ter handhaving van haar grondslag, laat de minister weten. Het Greijdanus is wel de eerste gereformeerde scholengemeenschap die inmiddels met een nieuw identiteitsdocument de geloofsgezindheid van docenten wil vastleggen, in plaats van hun kerklidmaatschap.

ND 13/12/14
Dr. Marten van Willigen (PKN) ontdekte dat gedoopt worden in de Vroege Kerk een overweldigende ervaring was. Alles, tot in het kleinste detail, droeg daar aan bij. Hij schreef er een boek over.
Toch heeft hij bedenkingen bij het voorstel van de hoogleraren Gijsbert van den Brink en Cees van der Kooi die in elke nieuwe kerk een baptisterium willen hebben. Want als je de volwassendoop vrijlaat, die verzandt. "Dan functioneert hij gewoon niet meer. Het probleem van de vroege kerk was dat men het uitstelde, onder het mom dat God je ook op het sterfbed genadig kon zijn. Als je het niet afgrenst, opent dat een vrijbrief om je niet te laten dopen. Ook bij de herintroductie van volwassendoop is dat een groot gevaar." En zegt Van Willigen: "Christus zelf, en niemand minder dan hij, zegt: laat de kinderen tot Mij komen, verhinder ze niet, want juist voor hen is het koninkrijk van God".

ND 13/12/14
De evangelische wereld heeft een groot probleem want wie gaat het werk van de huidige babyboomgeneratie binnen de evangelische gemeentes en organisaties overnemen, als deze binnenkort met pensioen gaat? Juist de generatie X (35–50 jaar) valt massaal weg en te veel met zichzelf bezig is om het stokje over te nemen.
Zie een uitgebreid verhaal op www.postevangelisch.nl.

ND 12/12/14
Ds. M. Haak, GKv Rotterdam, vindt dat de belastingaftrekbaarheid van giften zorgt voor een financiële band tussen kerken en overheid die er niet zou moeten zijn. Want geld is verbonden aan macht en vooral aan vertrouwen. Juist dat laatste is belangrijk voor christenen en kerken in Nederland. Nu de secularisatie toeneemt zou het goed zijn de verbondenheid aan een ‘vreemde’ te stoppen. Dan hebben de kerken alleen met hun Heer te maken.
 

ND 09/12/14
De remonstranten maken propaganda met affiches waarop je kunt lezen: God ‘kijkt niet op me neer’, ‘trouwt ook homo’s’, ‘dwingt me tot niets’. Hoewel het allemaal
vrijheid en verdraagzaamheid is wat de klok slaat vindt algemeen secretaris Tom Mikkers wel dat kerken homo’s discrimineren. En die moet je het recht op giftenaftrek afnemen.
Want vergelijk eens homo en hetero met blank en zwart. We zouden het toch ook niet accepteren dat zwarte mensen wel aan het avondmaal mogen, maar geen ambtsdrager kunnen worden? Dus consequenties …

ND 07/12/14
De achtergronden van veranderingen in de vrijgemaakte geloofsbeleving staan centraal in een bundel opstellen bij het 160-jarig bestaan van de TUK.
Dr. Koert van Bekkum signaleert "een duidelijk spiritueel tekort bij de vrijgemaakten want de vrijgemaakte geloofsbeleving bestaat in de kern vaak meer uit het leven voor het aangezicht van God dan uit de omgang met God. Daarvan is volgens Van Bekkum de gemeenschap met Christus de kern en ligt de nadruk op het geheel van de Schrift, niet op losse Bijbelteksten. De vrijgemaakte hang naar orde en rationaliteit zorgde voor een sterke inkadering van gevoelens.
Vrijgemaakte spiritualiteit legt veel nadruk op Gods verbond en op zijn beloften. Of je een kind van God ben beantwoord je vanuit de Bijbel. En er is een sterke koppeling aan het moderne levensgevoel. En er leeft een sterke behoefte problemen bloot te leggen om zo te ontsnappen aan de moderne chaos.
Van Bekkum heeft "van thuis sterk geleerd dat of het geloof rationeel klopt minder belangrijk is dan de vraag of het in je hart wel goed zit". Dat relativeerde voor hem veel discussies en waarheidsclaims. Wel ervoer hij vroeger een spiritueel tekort in de kerkdiensten en preken. De voortgang van de heilsgeschiedenis, de belofte en eis in Gods verbond had meer aandacht dan de concrete omgang met God. Het gevolg was een zekere kilte en schraalheid in het spreken over wat God aan jouw hart heeft gedaan.
Typisch vrijgemaakte cultuur is stevige woorden op tafel te leggen over hoe het zit, om het gordijntje weg te trekken. Dat zou toch langzamerhand voorbij moeten zijn.

ND 06/12/14

 Volgens ds. W. Smouter (NGK) is het probleem in zijn kerkverband niet zo groot. In het verleden werd al eens de alarmklok geluid over predikantentekort. Maar er kwamen predikanten uit het buitenland en in twee gemeenten een vrijgemaakt-gereformeerde predikant. Bovendien gingen er gemeenten samenwerken of fuseren met vrijgemaakten en christelijk-gereformeerden. Onvoorspelbaar dus.
Martin de Jong van de EA-EZA zoekt de oplossing in meervoudig leiderschap met een team van mannen en vrouwen. Dat idee is ouderwets gereformeerd, volgens Smouter.

ND 06/12/14 Ingezonden

Contrario, vereniging voor christelijke homo’s en lesbiennes, wil geen standpunt innemen over homorelaties (ND 29 november). "Ik zou het over de Bijbel willen hebben, laten we een inhoudelijk gesprek voeren", zegt voorzitter R. Venema. En D. Bos, onderzoeker bij het SCP vindt het de best begaanbare weg voor homo's om na te gaan hoe je het Woord verstaat in het licht van hun situatie.
Maar Jelte Huizenga constateert dat dat exact tegengesteld is aan de gereformeerde opvatting, dat je het licht van Gods Woord moet gebruiken bij het beoordelen van jouw situatie. Gods Woord is een lamp voor onze voet (Psalm 119 vers 5) en niet anderom. Zo zei ook prof. G.C. den Hertog dat we niet moeten ‘trekken aan een Bijbeltekst totdat het lastige eruit is’ (ND 1 december) en wijst dan naar discussies over homoseksualiteit en de vrouw in het ambt. Dat signaleert Huizenga ook bij zaken als kerkgang, liturgie, allochtonen, vluchtelingen, moslims, rijkdom en armoede, milieu, kerkelijke eenheid.

ND 04/11/14
Uit een wetsvoorstel dat minister I. Opstelten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt een nieuw plan ZSM voor de aanpak kleine criminaliteit. Hierbij legt de officier van justitie een taakstraf of boete op aan mensen die op heterdaad betrapt zijn bij het plegen van veelvoorkomende delicten. De zaak moet binnen zes uur, of binnen drie tot zeven dagen afgehandeld zijn. Daarvoor moet het Openbaar Ministerie op alle dagen van het jaar van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds open zijn – dus ook op zon- en feestdagen. In de wet die naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat wel "Indien de betreffende functionaris aangeeft op bepaalde dagen niet te willen werken in verband met het belijden van zijn godsdienst, zal de werkgever hier zo veel mogelijk rekening mee houden door functionarissen in te zetten die niet aangeven daar een bezwaar tegen te hebben."

ND 04/11/14
De invoering van het huwelijk tussen twee homoseksuele mensen kreeg de zegen van het hoofd van de Finse Lutherse staatskerk, aartsbisschop van Turku Kari Mäkinen.
"We moeten het concept rond het huwelijk eens fundamenteel herzien", juichte hij.
Dertienduizend leden hebben deze kerk inmiddels de rug toegekeerd nadat het parlement het homohuwelijk mogelijk maakte.

ND 01/12/14
Het Greijdanus in Zwolle is de eerste gereformeerde middelbare school waar docenten kunnen werken die lid zijn van een evangelische gemeente. Dat is de consequentie van het nieuwe identiteitsdocument van de school. Die eist van leraren niet langer dat ze lid zijn van een gereformeerde kerk maar instemmen met een document waarin de gereformeerde identiteit van de school is omschreven. Want "in gereformeerde kerken zitten (ook) mensen die niet passen bij onze identiteit." De school wil niet langer afhankelijk zijn van het oordeel van een kerkenraad, maar in een persoonlijk gesprek kunnen beoordelen of iemand bij onze school past.

ND 29/11/14
Nederlands Gereformeerde Kerken
Beroepbaar en toegelaten tot ambt van predikant: ds. D. Mak te Haren, vrijgemaakt predikant te Emmeloord (voorheen uitgezonden naar Indonesië als theologiedocent); Mak nam eerder deze maand beroep van Tehuisgemeente in ­Groningen aan.