Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Kiezen of verliezen 3

 

D.J. Bolt en T. Bolt-Slager

16-05-15

 

In de vorige aflevering in deze serie hebben we uitgebreid proberen te motiveren waarom blijven in het GKv-kerkverband niet meer kan en mag. We zijn daarover in gesprek gegaan met onze eigen kerkenraad. Inmiddels hebben we een kerkenraadvergadering bijgewoond waarin een deel van ons bezwaarschrift is behandeld. We verwachten dat op korte termijn de bespreking zal worden afgerond en we zullen weten hoe we verder gaan.

 

Ondertussen dient zich een andere belangrijke vraag aan: waar vinden we een nieuwe kerkelijke gemeenschap waar we ons verantwoord bij aan kunnen sluiten? Onze belijdenis zegt dat men 'nauwgezet en met grote zorgvuldigheid, vanuit Gods Woord, behoort te onderscheiden welke de ware kerk is, omdat alle sekten die er tegenwoordig in de wereld zijn, zich ten onrechte kerk noemen'.' We hebben geprobeerd daaraan gevolg te geven door een aantal gesprekken met predikanten en anderen in de GKv, De Gereformeerde Kerken (DGK) en Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Van de laatste twee hebben we vrijwel alle predikanten gesproken. Daarnaast woonden we al een aantal jaren (on)regelmatig erediensten van de beide afgescheiden kerkengroepen bij.

 

We willen in deze en de komende aflevering(en) informatie en indrukken weergeven en de keuze motiveren die we hebben gemaakt. Daarbij willen we er op wijzen dat dit verhaal deze keer niet namens de redactie een in waarheid wordt gepubliceerd maar een persoonlijk weergave van bevindingen en argumenten voor een keuze is.

 

Ter informatie geven we eerst een korte introductie van de beide afgescheiden kerkverbanden.

 

De Gereformeerde Kerken (hersteld)

 

Bij het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (herstel) (DGK) zijn op dit moment 12 (wijk)gemeenten aangesloten, de 3 wijkgemeenten zijn met een * aangeduid:

 • Amersfoort e.o *
 • Assen e.o. *
 • Bergentheim/Bruchterveld e.o. (N-O)
 • Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek (Z-W)
 • Dalfsen (Z-W)
 • Emmen e.o. (N-O)
 • Ermelo *
 • Groningen (N-O)
 • Hasselt e.o. (Z-W)
 • Mariënberg (N-O)
 • Opeinde e.o. (N-O)
 • Zwolle e.o. (Z-W)

Het kerkverband is ontstaan in 2003/2004 en telt naar schatting ongeveer 1200 leden. Er zijn 5 predikanten in actieve dienst: ds. M. Dijkstra, ds. E. Heres, ds. C. Koster, ds. S. de Marie, en twee emeriti: ds. G. Blijdorp en dr. P. van Gurp. Verder hoopt student M.A. Sneep zijn studie midden dit jaar af te ronden en dan beroepbaar te zijn. Eén student is bezig met de vooropleiding.

 

De grondslag van DGK is: geheel de Schrift, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de algemene en gereformeerde belijdenisgeschriften. De kerken zoeken de eenheid met allen die deze grondslag in woord en daad onderschrijven.

 

Het kerkverband is naar de Dordtse Kerkorde georganiseerd, zij het, dat gezien de omvang van het verband niet alles daaruit kan worden gerealiseerd. Er zijn twee classes geformeerd: Noord-Oost en Zuid-West, zie de aanduiding N-O en Z-W bij de gemeenten. Eens per drie jaar komt een generale synode bijeen. De huidige synode is die van Groningen 2014 en zal naar verwachting binnenkort worden gesloten.

 

De DKG heeft een zusterkerkrelatie met de Liberated Reformed Church at Abbotsford (BC, Canada), een groep die is afgescheiden van de Canadian Reformed Churches.

 

De kerken hebben een eigen predikantenopleiding opgericht met een viertal docenten. Zonodig wordt onderwijs ingekocht.

Het kerkelijk blad De Bazuin verschijnt eens per 14 dagen.

Op de website www.gereformeerde-kerken-hersteld.nl kan meer informatie worden gevonden.

 

Gereformeerde Kerken Nederland

 

De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

Bij het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) zijn op dit moment 10 (wijk)gemeenten aangesloten, de 5 wijkgemeenten zijn met een * aangeduid:

 • Assen e.o. De Vaste Rots/Boerakker *
 • Boerakker *
 • Dalfsen
 • Ede-Veenendaal e.o. *
 • Goes *
 • Hardenberg
 • Kampen Ichtus
 • Twente *
 • Zwolle e.o.
 • Zwijndrecht e.o.

Het kerkverband is ontstaan in 2009 na de afzetting van ds. E. Hoogendoorn door de synode van Zwolle-Zuid. Verder zijn er enkele afsplitsingen van het DGK-verband in opgenomen. Het verband telt naar schatting ongeveer 800 leden. Er zijn 3 predikanten in actieve dienst: ds. L. Heres, ds. E. Hoogendoorn, ds. R. van der Wolf, en twee emeriti: prof. dr. J. Douma en prof. drs. J.P. Lettinga. Br. D. Brinkman bereidt zich voor op het ambt van predikant en studeert daartoe aan de theologische universiteit te Apeldoorn (CGK).

 

De kerken willen leven uit en naar de Heilige Schrift alleen en weten zich geroepen de eenheid van de kerk te onderhouden met allen die staan en willen staan op het fundament van de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis in de erkenning dat de Heer en Heiland Christus Jezus het enige Hoofd is van de kerk, Zijn gemeente van alle tijden en plaatsen[1].

 

Het kerkverband kent een Landelijke Vergadering die elke drie maanden bijeenkomt en waarnaar alle kerkenraden drie leden afvaardigen. Het presidium wordt geleverd door de samenroepende kerk.

 

In het kerkverband doet een stichting het maandblad Weerklank verschijnen.

Op de website www.gereformeerdekerkennederland.nl kan meer informatie worden gevonden.

 

Gesprekken

 

In de maanden maart en april van dit jaar hebben we ongeveer vijftien gesprekken gevoerd met leden en predikanten uit GKv, DGK en GKN. Hoofddoel daarvan was informatie te verzamelen om tot een verantwoorde keuze te komen voor toekomstig kerkelijk leven, voor onszelf maar ook om zo mogelijk een advies te kunnen geven aan anderen. Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen waren:

 • Grondslag
 • Kerkverband
 • Moeiten
 • Eenheid
 • Kerkkeuze

Overal werden we gastvrij ontvangen. Er kon openhartig worden gesproken. Daarbij maakten we eerst duidelijk wat het ons doel was met deze ontmoetingen namelijk voorbereiding op een verantwoorde kerkkeuze en een publiek advies daartoe.
Er konden kritische vragen van onze kant worden gesteld waarop, naar we inschatten, ook eerlijke antwoorden werden gegeven. Uiteraard bieden we hier geen uitgebreide verslagen van de gesprekken. Het gaat ons op de hoofdlijnen zoals die af te leiden zijn uit de ontmoetingen.

 

Om inzicht te krijgen in de geschiedenis van de kerkengroepen hebben we verder enkele brochures gelezen die in de kring van DGK en GKN zijn verschenen:

 • De reformatie van de kerk en het evangelie van vrije genade,
  uitgegeven door de Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o. (GKN).
 • Weerlegging en ernstige oproep tot bezinning en wederkeer,
  uitgegeven door De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Zwolle.
 • Christus'gemeente te Bergentheim/Bruchterveld e.o. gescheurd en bewaard,
  uitgegeven door De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Bergentheim/Bruchterveld e.o.

Ze geven een indruk van de moeite en strijd in een jong kerkverband dat in een moeizame ontwikkeling zijn vorm moet trachten te vinden.

De volgende keer hopen we het een en ander te evalueren.

 

Wordt vervolgd

 

NOOT


[1] Uit 'Beknopte presentatie' van de GKN.