Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Wederzijds herkend

 

D.J. Bolt

13-07-19

 

Op 6 juli 2019 kwam een buitengewone synode van De Gereformeerde Kerken (DGK) bijeen te Hardenberg, Hessenwegkerk. Aanleiding waren positieve ontwikkelingen in de relatie met de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

 

Hieronder volgen drie genomen besluiten. In de september editie van het familieblad De Bazuin zal een uitgebreid verslag van deze synode worden geboden.

 


 

Besluiten generale synode Lutten

 

Na een intensieve broederlijke bespreking wordt geconstateerd dat deputaten ACOBB voldoende duidelijk hebben gemaakt dat er tussen DGK en GKN eenheid is in de kernzaken Schrift, belijdenis en kerkorde.
De synode neemt de volgende besluiten.

 

Besluit 1

 

De Gereformeerde Kerken (hersteld) herkennen de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten.

 

Gronden bij besluit 1

 

De gehouden samensprekingen tussen de deputaten van DGK en de deputaten van GKN hebben voldoende duidelijk gemaakt dat er

 1. Eenheid is in het omgaan met het gezag van de Heilige Schrift.
   
 2. Eenheid is in de binding aan de gereformeerde belijdenis.
   
 3. Eenheid is in het zicht op kerkorde en het functioneren van het kerkverband.

 

Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. Hiermee is de wederzijdse herkenning van DGK en GKN als kerken van Christus een feit!

 

Besluit 2

 

Aan de synode van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) met grote dankbaarheid dit besluit mee te delen met het dringende verzoek ook van haar kant de weg tot het realiseren van de kerkelijke eenheid te blijven volgen.

 

De vergadering neemt met 12 stemmen voor en dus unaniem dit besluit aan.

 

Over het vervolg na de herkenning wordt een derde besluit genomen.  

 

Besluit 3

 

Omdat er geen zaken meer te bespreken zijn die kerkscheidend van aard mogen zijn het volgende te besluiten.

 

Aan deputaten ACOBB opdracht te geven het gesprek met de GKN voort te zetten; aan de deputaten de volgende instructie te geven, dit vervangt instructie 17 van de GS Lansingerland:

 1. in overleg met deputaten van de GKN de route te bespreken waardoor kerkelijke vereniging in alle zorgvuldigheid zo haastig als mogelijk gestalte kan worden gegeven en daarbij ook te spreken over plaatselijke toenadering. Zodra er duidelijkheid is over deze route zullen de deputaten de plaatselijke kerken zo spoedig mogelijk informeren.
   
 2. In gesprek alle overige punten die kerkverbandelijke eenheid in de weg kunnen staan, aan de orde te stellen en zo mogelijk weg te nemen.
   
 3. de plaatselijke kerken zoveel mogelijk van de ontwikkelingen op de hoogte te brengen. En ook kunnen plaatselijke kerken zaken aanreiken aan deputaten ACOBB.
   
 4. beschikbaar te zijn om advies en hulp te bieden aan de plaatselijke kerken in haar toenadering tot de kerken van de GKN, indien de plaatselijke kerken daarom vragen.
   
 5. In geval van positieve bevindingen zonodig aan deputaten ad art. 49KO voor te leggen of er reden is om een buitengewone of vervroegde synode bij een te roepen met een termijn van 2 maanden voor het indienen van het rapport.

Gronden bij besluit 3

 1. Aangezien er in fundamenteel opzicht geen gronden zijn die het kerkelijk gescheiden zijn van beide kerkverbanden rechtvaardigen, dienen eventuele belemmeringen, vanwege de opdracht van Christus tot kerkelijke eenheid, zo spoedig mogelijk weggenomen te worden.
   
 2. Het wegnemen van belemmeringen die plaatselijk de eenheid in de weg kunnen staan is primair een zaak van de plaatselijke gemeente.
   
 3. Deputaten ACOBB komen, aangezien zij betrokken waren bij de kerkverbandelijke contacten, het meest in aanmerking om vraagbaak te zijn en waar nodig hulp te bieden.

 

Het besluit wordt met 11 stemmen voor en 1 stem tegen genomen.