Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Een roep om eenheid

 

Redactie een in waarheid

15-01-22

 

In het Nieuwsblad van de Hersteld Gereformeerde Kerk te Bunschoten-Spakenburg stond een brief die de kerkenraad stuurde aan de generale synoden van DGK en GKN. Het schrijven toont de positie van deze gemeente t.o.v. van beide kerkverbanden en laat haar vurig verlangen horen naar kerkelijke eenheid.

 
 

Kerkelijke eenheid

 

De synode van de Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) komt in deze maanden een aantal keren op een zaterdag bij elkaar om te vergaderen. Daarbij staat ook het rapport over de besprekingen over kerkelijke eenheid tussen DGK en GKN op de agenda. Vermoedelijk komt dat over niet al te lange tijd aan de orde. Een bemoedigend rapport, waarin de weg gewezen wordt naar kerkelijke eenwording. Hetzelfde rapport is ook aangeboden aan de synode van de Gereformeerde kerken in Nederland (GKN). Hopelijk kan ook deze synode op korte termijn samenkomen. De zaak van de eenheid tussen DGK en GKN ligt ons na aan het hart. Wij verlangen er naar om samen met DGK en GKN op te trekken in één kerkverband. Wij willen niet op onszelf blijven staan. We hebben elkaar nodig en weten ons met elkaar verbonden door het geloof in Jezus Christus, het Hoofd van Zijn kerk. Het is onze bede dat de beraadslagingen over kerkelijke eenheid (voor)spoedig zullen plaatsvinden onder de Zegen van de Heere.

 

Hieronder vindt u de tekst van de brief die onze kerkenraad verzonden heeft naar beide synoden om onze wens tot eenwording te onderstrepen en de urgentie daarvan te benadrukken:

 

Geachte broeders,

 

Door de genade van de HEERE mogen wij sinds medio maart 2020 een zelfstandige kerkgemeenschap vormen.

 

Wij hebben ons per brief d.d. 7 maart 2020 bij uw deputaten ACOBB, resp. EGB gepresenteerd. Daarin schreven wij:

 

We hebben ons genoodzaakt gezien om als zelfstandige gemeente verder te gaan om vast te houden aan de gereformeerde leer en levensovertuiging. Wij moesten afscheid nemen omdat wij ondubbelzinnig vast willen houden aan het Woord. Wij zijn geroepen om de stem van de Goede Herder te volgen (Joh. 10: 3). (...)

 

Hierdoor is er een breuk met de GKv en in het bijzonder met de GKv Spakenburg-Noord. Wij hebben dat niet gezocht, maar voelen ons in geweten verplicht om deze weg te gaan, in alle ootmoed en in besef van afhankelijkheid van onze God. Maar deze breuk is naar onze vaste overtuiging geen breuk met de kerk van Christus zoals de HERE die in ons land geleid heeft door Reformatie, Afscheiding en Vrijmaking heen. Wij willen geen nieuw kerkgenootschap vormen. We willen alles in het werk stellen om tot eenheid te komen met allen die Christus willen volgen en daadwerkelijk willen staan op het fundament dat Hij gelegd heeft, het Woord van apostelen en profeten. Daarom zoeken wij contact met uw kerken die eerder om vergelijkbare redenen het kerkverband hebben verlaten.

 

Uw deputaten hebben ons vervolgens uitgenodigd in hun (gezamenlijke) kring. Ook ontvingen (en ontvangen) wij op ons verzoek steun vanuit uw kerken: uw predikanten kregen toestemming om in onze erediensten voor te gaan. Wij zijn door hen enorm geholpen. Ook leerden uw predikanten ons kennen en wij uw predikanten.

Hun prediking wordt bij ons zeer gewaardeerd. Het heeft ons verlangen om tot eenheid met uw kerken te komen nog sterker gemaakt.

 

In onze gesprekken met uw deputaten hebben wij aangegeven uit te kijken naar de kerkelijke eenwording met uw beider kerkgemeenschappen. Wij gaven tevens aan niet te kunnen en willen kiezen tussen DGK en GKN.

 

Dankbaar zijn wij voor de door uw uitgesproken wederzijdse herkenning als kerken van Christus (2018/2019) en voor het daarmee ingeslagen traject naar verdere eenwording. Met grote dankbaarheid en instemming namen wij kennis van het rapport van deputaten ACOBB/EGB (d.d.20 september 2021).

 

Wij hopen en bidden dat u op basis van dit rapport kunt besluiten tot kerkelijke eenwording, tot eer van de Naam van de HEERE. Het zal een baken zijn van hoop voor allen die willen vasthouden aan de waarheid van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis. Dat zal tot grote zegen zijn niet alleen voor uzelf, maar ook voor velen die de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) hebben verlaten (of op het punt staan dat te doen). Mogen wij hen op uw hart binden? Wij verzoeken u dringend uw verantwoordelijkheid in dezen onder ogen te zien.

 

Wij dragen uw vergadering aan de HEERE op en bidden om wijsheid, geloofsmoed en standvastigheid om de weg van eenwording te gaan. We roepen in herinnering hoe de Heere Jezus zelf om deze eenheid gebeden heeft, opdat zij allen één zullen zijn (Joh. 17: 20 en 21).

Wij zijn broeders/zusters uit hetzelfde huis. Wij hebben een lange gemeenschappelijk geschiedenis, slechts de laatste periode daarvan trokken wij gescheiden op. De HEERE doet ons nu elkaar weer vinden. Wij willen graag met u verder trekken, achter de Goede Herder aan. Naar Zijn stem willen we luisteren en Hem gehoorzaam zijn. Wij zien er naar uit om samen met u één verband te vormen van (hersteld) gereformeerde kerken in Nederland.

 

Met hartelijke broedergroet,

 

Namens de kerkenraad van de Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg,

 

H.Sj. Wiersma                            H.H. Meinema

Predikant                                  Scriba