Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Gereformeerd onderwijs 2

Schriftuurlijk gezien verplicht!

 

Mr. Alwyn Terpstra

30-11-19

 

Veel ouders binnen de gereformeerde kerken (Free Reformed Churches of Australia) stonden vorige week voor een belangrijke keus. Misschien heeft u er niet zo bij stilgestaan, want per slot van rekening zijn kinderen wettelijk verplicht om naar school te gaan. Bovendien zijn de John Calvin scholen in Australië goed ingeburgerd en hebben ze een goede naam. Daarom hoefde u er niet zo over na te denken om afgelopen maandag de kinderen in de auto te laden en op weg naar uw plaatselijke John Calvin school te gaan om zo aan een nieuw schooljaar te beginnen. Maar vergis u niet, u heeft er misschien niet zo over nagedacht, maar u heeft een belangrijke keus gemaakt, allereerst om uw kind naar school te sturen en in de tweede plaats om uw kind naar een gereformeerde school te sturen.

Het is de moeite waard om hier even bij stil te staan, waarom u deed wat u deed en wat dat voor u, en ons allen, elke dag betekent.

 

Uw kind naar school sturen is eenvoudig een erkenning dat u als ouder hulp nodig heeft bij het opvoeden van uw kinderen. Wat uw kind moet leren gaat wat u als ouder redelijkerwijs aan uw kind kunt leren te boven. Niet alleen heeft dat te maken met kennis en vaardigheden zoals die binnen het school curriculum worden geleerd, het heeft ook te maken met het samenwerken met anderen en het zich als persoon ontwikkelen. Als ouders loopt u tegen grenzen aan om dit goed te doen en het gezin, als instituut, kent hier ook zijn grenzen. De school biedt professionele diensten aan en heeft ook meer ruimte, vooral voor de sociale groei, die zo’n belangrijke rol in het leven inneemt. Voor ouders is dit niet iets om je voor te schamen; van ouders wordt veel gevraagd, vooral in onze moderne tijd. Een organisatie te hebben die school heet en die op het geven van ondersteuning en hulp is gefocust, is echt een geweldige zegen.

 

De beste manier om wat we in onze scholen hebben op waarde te schatten, is na te denken over hoe onze kinderen zich op school ontwikkelen. Ze leren lezen en rekenen, ze verwerven kennis en begrip van de wereld om hen heen, ze ontwikkelen vaardigheden in het werken met informatie en materialen, ze ontwikkelen vertrouwen, ze leren samenwerken en ze sluiten vriendschappen die soms levenslang kunnen duren. Veel om dankbaar voor te zijn; God zij voor onze scholen geprezen.

 

Christelijke ouders hebben natuurlijk nog hogere verwachtingen van school. Hun kinderen zijn Gods kinderen, ze dragen het teken en zegel van zijn verbond met hen. Ouders houden bij hun opvoeding voor ogen dat ze hun kinderen in het verbond groot willen brengen, zodat de kinderen God leren kennen, liefhebben, vrezen en gehoorzamen. God heeft gelovige ouders heel goed duidelijk gemaakt wat Hij van hen verwacht in de opvoeding van hun kinderen. In Deuteronomium 6 verklaart Hij nadrukkelijk:

 

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!

Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.

U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken…. (Deut. 6:4-7)(HSV)

 

Let erop hoe Gods bevel om de kinderen ijverig en in overeenstemming met zijn geboden en voorschriften te onderwijzen wordt voorafgegaan door Gods verklaring dat Hij één is. Hij wil dat Israël weet dat zijn eigenschappen in al zijn daden voortdurend naar voren komen. Er bestaat eenheid in de wijze waarop Hij werkt en Hij wil die standvastigheid en eenheid ook in zijn kinderen zien. Ons leven voor de HEERE moet voortdurend het ontzag voor God weerspiegelen. Als we onze kinderen onderwijzen willen we steeds de vrees voor God en de eerbied voor zijn Woord laten zien. Dat maakt het heel belangrijk bij het zoeken van hulp in de opvoeding van onze kinderen, dat we ons ervan verzekeren dat dezelfde Schriftuurlijke boodschap die we thuis leren ook op school wordt geleerd. De openbare school kan nooit onze voorkeursoptie zijn, noch de evangelische christelijke school die geen zuivere leer heeft.

Voor ons als ouders en als gemeenschap is het belangrijk dat we Gods plan onderscheiden. In de eerste verzen van Deuteronomium 6 is God heel expliciet:

 

Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de HEERE, uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw dagen verlengd worden. (Deut. 6:1, 2)

 

Het onderstreepte gedeelte vestigt de aandacht op Gods doel met zijn volk. Hij wil dat zij Hem de eer geven, Hij wil het van de volwassenen èn van de kinderen, de generaties door. Het is ook goed voor hen, ze varen er wel bij. Eveneens belangrijk, maar wel als secundair.

Diezelfde nadruk op hoe God door de generaties heen werkt, zien we in Psalm 78.

 

Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen,

maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen.

Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.

Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob,

een wet vastgesteld in Israël;

die heeft Hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken,

opdat de volgende generatie ze zal kennen,

de kinderen die geboren zullen worden,

en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen;

zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten

maar Zijn geboden in acht nemen.

 

Gods plan wordt niet binnen één generatie ontvouwd en volledig uitgevoerd. Veel generaties zijn nodig. Om te verzekeren dat dit plan vervuld kan worden, roept God ouders op hun kinderen te leren Hem te kennen, lief te hebben en te vrezen.

Daarom is het een daad van geloofstrouw om uw kinderen deze week naar een gereformeerde school te sturen. De keuze die u maakte was om hulp te krijgen en ondersteund te worden in uw zoektocht uw kind in overeenstemming met Gods verbond op te voeden.

Kunt u daar vertrouwen in hebben?

Ik geloof vast dat u dat kunt!

 

De John Calvin scholen in Australië  zijn scholen die actief Gods verbondsbepalingen willen uitvoeren in de verschillende onderdelen van hun werkzaamheden, namelijk in de schoolcultuur, het school curriculum en in hun praktijk van onderwijzen, leren en beoordelen. Zij doen dat vooral door mensen in dienst te nemen die de leer van het verbond onderschrijven en ze doen het in hun dagelijkse praktijk als ze met hun leerlingen bezig zijn. Er kunnen beperkingen zijn, zwakheden en tekortkomingen in het werk van de school en haar personeel, maar niettemin probeert zij ijverig om trouw te zijn aan haar roeping in het ondersteunen van ouders op een wijze die met het verbond overeen komt. Als uw huis en gezin gebouwd wordt op het fundament van Gods Woord, dan heeft u de goede keus gemaakt door uw kind naar de John Calvin school te sturen.

 

Er zit natuurlijk geen automatisme in als u uw kind naar een gereformeerde school stuurt. Het kan goed zijn dat u de afgelopen week thuis een wat rustiger week heeft gehad, maar u dient wel te begrijpen dat het thuisfront en de school samen moeten werken, hand in hand om het meest effectief te zijn. Dus verzeker u ervan ouders, dat u een doelgerichte samenwerking met uw plaatselijke Calvin school opbouwt. Steun als ouders de school en haar personeel, bid voor hen, communiceer met hen, help hen om het zo goed mogelijk te doen, moedig uw kind aan om positief met school en onderwijsprogramma bezig te zijn, laat belangstelling zien voor wat uw kind leert, help uw kind bij welk huiswerk dan ook dat gedaan moet worden en wees blij zo’n ondersteunende organisatie te hebben om u te helpen uw kinderen in de vreze van de HEERE groot te brengen.

 

Het opvoeden van kinderen is een plicht die allereerst op de schouders van de ouders rust en vlak daarna op de kerk als geheel. Het is een principe dat ten grondslag ligt aan de werkzaamheden van de John Calvin scholen in Australië. Breder support blijkt op veel manieren. Naast het geven van financiële bijdragen voor de school kunnen gemeenteleden zo veel meer doen met hun gebed en concrete steun voor de schoolwerkzaamheden. Wat is het een zegen om te weten dat zij die aan het front staan, die vandaag kinderen grootbrengen, zodat een nieuwe generatie kan opgroeien die trouw aan God en zijn roeping is, dat zij door een hele gemeente worden ondersteund. Op deze wijze kan een potentiële last een zegen worden.

 

Als de HEERE het huis niet bouwt,

tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;

als de HEERE de stad niet bewaart,

tevergeefs waakt de wachter. (Psalm 127:1) 

 

Dat geldt voor de gereformeerde school net als voor iedere andere onderneming. Laten we werkelijk trouw zijn in het dikwijls thuis, in de kerken en waar we maar gelegenheid hebben, bidden om Gods zegen voor de school, haar leidinggevenden en ander personeel.

Gereformeerde scholing, een zaak die ons door de Schrift wordt aanbevolen en die een kostbare gave van God is.

 


 

Alwyn Terpstra is lid van de FRCA gemeente te Armadale. Hij werkt als directeur van het Bureau voor Gereformeerd Onderwijs.

 

Noot redactie: Dit was oorspronkelijk het eerste artikel dat br. Terpstra publiceerde in een reeks van drie. Het tweede artikel publiceerden wij reeds en verscheen ook in De Bazuin. In de volgende editie hopen we zijn derde artikel te publiceren.