Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronavirus ziekte 2019 (COVID-19)

 

Wilbert Heeringa

30-05-20

 

God negeren

 

COVID-19 verandert de wereld. Het virus begon in China, en van daaruit verspreidde het zich over de wereld. Meer dan 4,7 miljoen gevallen zijn bevestigd in meer dan 188 landen. Meer dan 300.000 mensen stierven als gevolg van het virus (d.d. 18 mei, click hier  ). De opkomst en verspreiding van het virus vond plaats in een wereld waar de geboden van de Heere door zoveel mensen genegeerd worden. Waar de dag van de Heere door velen vertrapt wordt. Waar de naam van de Heere misbruikt wordt, in verbasterde vorm of ongewijzigd. Wie is in staat om het aantal ‘oh my ...’s te tellen dat dagelijks wereldwijd uitgesproken worden? Genegeerd wordt de Heere als Schepper en Schenker van het leven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er elk jaar 40 tot 50 miljoen abortussen plaatshebben. Dat komt overeen met ongeveer 125.000 abortussen per dag (click hier ). Maar de ergste van alle vormen van negeren is het ontkennen dat God bestaat.

 

Dit alles kan gemakkelijk verklaard worden vanuit het derde hoofdstuk van Genesis. De Heere gaf een gebod, maar de mens ging beslissen of het gehoorzamen van dit gebod al dan niet nuttig zou zijn. Toen de slang vertelde dat het eten van de vrucht ervoor zorgt dat je als God wordt, en toen Adam en Eva zagen dat de vrucht er smakelijk uitzag, besloten ze dat dit gebod niet nuttig was, dus aten ze. Door vandaag Gods wil of zelfs Gods bestaan ​​te negeren, bewijzen we dat we kinderen van Adam en Eva zijn die met hen gezondigd hebben. Ieder van ons herhaalt de zonde van Adam en Eva voortdurend in één of andere vorm, en keurt daarmee die zonde goed.

 

Het negeren van onze Schepper werpt de mens in een peilloze diepte van zinloosheid. De schrijver van Prediker beschrijft uitgebreid de gevolgen van het negeren van onze Schepper. Iemand als William Craig begreep dit en sprak in dezelfde lijn. Zijn indringende toespraak kan worden beluisterd, click hier. Craig verwijst naar moderne filosofen die het erover eens zijn dat het leven zonder een Schepper zinloos is. Hij wijst er ook op dat het onmogelijk is om een ​​pure atheïst te zijn. Vroeg of laat ontkomt de atheïst er niet aan om te ‘lenen’ van de ‘hogere afdeling’, dat wil zeggen van de religie, in de westerse wereld meestal het christendom.
 

Maar het belangrijkste is hoe de Heere gegriefd is door zoveel mensen die door Hem zijn ontworpen en geschapen, maar die Hem dagelijks, gedeeltelijk of geheel negeren. We moeten ons realiseren dat de mens het enige schepsel is dat naar Gods beeld is geschapen, ook het enige schepsel dat zijn of haar Schepper kan herkennen en erkennen. Zelfs na het sturen van Zijn eniggeboren en geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus, als Redder, blijven mensen Hem negeren. Vooral die landen die werden gezegend met de verkondiging en doorwerking van het het evangelie, hebben het christendom massaal ingeruild voor atheïsme.

 

God is er

 

De Heere zal dit niet zomaar laten gaan. In het Oude Testament strafte hij zijn volk op verschillende manieren: door pestilentie, door het zwaard en door honger. In bredere zin: door ziekte, door oorlog, door hongersnood. In het Nieuwe Testament wordt deze lijn voortgezet, hoewel andere plagen zoals b.v. aardbevingen worden toegevoegd. We lezen hierover in Openbaring: de zeven zegels die verbroken worden door het Lam, de zeven bazuinen en de zeven schalen.

 

Sommige christenen haasten zich om te zeggen dat COVID-19 geen plaag is in de zin zoals voorspeld in Openbaring. Het is waar dat COVID-19 niet letterlijk wordt genoemd in Openbaring. Het is ook waar dat er geen enkele plaag, oorlog of wat dan ook letterlijk wordt genoemd. Maar Jezus gaf ons de taak om de tekenen van de tijd te begrijpen toen Hij zei: “Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?” (Matteüs 16: 3 en Lucas 12:56).

 

Als het vierde zegel is verbroken, lezen we over een grauw paard, 'en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde' (Openbaring 6:8). Het is mijn overtuiging dat:

 • de pest die in de 14e eeuw 30-60% van de Europese bevolking heeft gedood;
 • de Spaanse griep, ook bekend als de grieppandemie van 1918, die wereldwijd 17 tot 100 miljoen mensen heeft gedood;
 • covid19;
 • vele andere pandemieën (voor een overzicht click hier)

allemaal sterkere of zwakkere manifestaties zijn van het vierde zegel.
 

Laten we in dit verband luisteren naar wijlen dominee W.G. de Vries (overleden in 2006). In een preek over Amos 3: 3-8 zei hij onder andere:

 

Zeker, we mogen uit rampen niet zonder meer concluderen tot een speciale straf van God. Dat heeft Christus ons duidelijk geleerd. Toen onder een toren in Israël 18 mensen bedolven werden, wees Hij een speciale straf over hen af, maar Hij waarschuwde wel allen die niet geloofden met een nog veel erger oordeel (Lucas 13: 4). Uit een ramp in een bepaald deel van de wereld mogen we niet concluderen tot een speciale straf over deze mensen. Maar het is wel een waarschuwingsteken voor wie de God van de bijbel kennen. En we beseffen ook dat er kinderen van God zijn, die in onze godvergeten wereld onder Gods straffen te lijden hebben. En dan niet als van Hem vervreemden, maar als zijn lieve kinderen en erfgenamen. Hij kan ook kinderen, die Hij liefheeft kastijden tot hun nut (Hebreeën 12: 6). Maar dat is heel iets anders dan de straffen, die op allerlei wijze neerdalen op mensen, die met God en godsdienst spotten: voorlichters en entertainers die alles vertonen en goedpraten, wat God verboden heeft. Berg je maar, als God tegen je is. In Openbaring wordt over allerlei straffen van God gesproken, die de wereld teisteren, nu hier en dan daar. Maar het akelige refrein is telkens weer: en zij bekeerden zich niet.

 

(Voor de tekst van de complete preek click hier.)

 

COVID-19 niet bagatelliseren

 

In het licht hiervan lijkt het mij dat met het bagatelliseren van COVID-19 als zijnde slechts een griep deze pandemie genegeerd wordt als een ‘waarschuwingssignaal’. Overweeg opnieuw de vraag van Jezus: "en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?” En overweeg dan de verschillen tussen COVID-19 en een gewone griep. Enkele eigenschappen van COVID-19:

 • Symptomen van infectie zijn onder meer koorts, koude rillingen, hoesten, aandoeningen van de neus, keelpijn, ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn, misselijkheid, braken, diarree. Oudere mensen die tegelijkertijd lijden aan twee of meer aandoeningen of stoornissen hebben een slechtere prognose.
   
 • COVID-19 kan leiden tot hartletsel, ademhalingsfalen, acute respiratory distress syndrome (plotselinge ontstekingsreactie in de longen waarbij zich vocht ophoopt dat zuurstofopname bemoeilijkt) en overlijden; infecties door dit virus blijven toenemen, evenals het aantal sterfgevallen zoals bevestigd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ...
   
 • Het virus verspreidt zich zeer snel en efficiënt. Niet alleen is COVID-19 twee keer zo besmettelijk als een griep, maar de tijd die het duurt voordat men bemerkt dat men besmet is, is veel langer.
   
 • Zodra een patiënt met een ernstig geval van het coronavirus in het ziekenhuis is opgenomen, is het gemiddelde verblijf - volgens een onderzoek op basis van gegevens uit januari uit Wuhan - 11 dagen. Dat is ongeveer tweemaal zo lang als het gemiddelde verblijf van vijf tot zes dagen voor een griep.
   
 • Er is geen vaccin tegen COVID-19, of zelfs maar een behandeling waarvan is aangetoond dat deze consistent effectief is.
   
 • Hoewel de griep in een jaar tijd bijna 60.000 Amerikanen kan doden, is het sterftecijfer van de griep nog steeds slechts 0,1 procent. Het sterftecijfer van COVID-19 is volgens sommige schattingen tien keer zo hoog, vooral voor oudere mensen.

Merk op dat dit een ziekte is waar mensen niet veel controle over hebben, net als in het verleden het geval was met de pest.

 

Gehoorzaam de overheid

 

Ondertussen moeten we onze regeringen gehoorzamen en hun instructies opvolgen (sociale onthouding, onze handen wassen, niezen / hoesten in de elleboog, maskers dragen). Enkele overwegingen:

 • Romeinen 13 beschrijft de regering als Gods dienares die we moeten gehoorzamen. We behoren te gehoorzamen zolang de regering niets van ons verlangt dat in strijd is met de Bijbel, d.w.z. Gods wil.
   
 • We moeten dit doen om de zwakken te beschermen. In dit opzicht wordt het beleid in Nederland een ‘intelligent lock-down’ genoemd. Dat betekent dat geleidelijk het aantal mensen dat immuun is voor COVID-19 (omdat ze het al hebben gehad) zal toenemen en een corridor zal vormen die de zwakken beschermt, dat wil zeggen degenen die in geen geval met deze ziekte in aanraking mogen komen. Groepsimmuniteit werkt als 50 tot 60% van de bevolking COVID-19 heeft gehad (click hier).
   
 • We hebben wettige overheden.
   
 • Sommige complottheoretici beweren dat de coronaviruspandemie een uitgebreide hoax is. Het uitgangspunt voor deze samenzweringstheorie berust op de veronderstelling dat als de parkeerplaatsen en wachtkamers van het ziekenhuis leeg zijn, er geen pandemie is of in ieder geval niet zo ernstig is als gerapporteerd door gezondheidsautoriteiten en de media. Echter, als onderdeel van een pandemische planning, worden bezoekers door veel ziekenhuizen geweerd en hebben doktoren minder dringede behandelingen moeten uitstellen of annuleren om medisch personeel en middelen beschikbaar te houden. Op die manier volgen zij de adviezen van de gezondheidsautoriteiten (click hier). Merk ook op dat (gezondheids) autoriteiten zelf geen enkel belang hebben bij een ​​neppandemie die de economie ruïneert.
   
 • Sommige christenen beschouwen de maatregelen van de regering als vervolging, omdat de samenkomsten van gelovigen in erediensten door deze maatregelen onmogelijk worden gemaakt. Ik denk niet dat we momenteel kunnen spreken van ‘vervolging’, aangezien de maatregelen ook van invloed zijn op andere bijeenkomsten, zoals concerten, en de beperkingen waar de kerken onder lijden niet worden opgelegd vanwege de inhoud van het evangelie. Want dan zou het uitzenden van erediensten met een zeer beperkt aantal mensen ook niet zijn toegestaan.
   
 • Op 22 mei 2020 riep president Trump gouverneurs op om kerken en gebedshuizen te openen. Hoewel christenen dit misschien waarderen, vrezen we dat de kerkdiensten op die manier centra zullen worden van waaruit het virus zich verspreidt. Bedenk in dit verband dat christenen snel werden geïdentificeerd als schuldig toen een pestepidemie in 177 de stad Lugdunum (Lyon) trof.

Sociale onthouding

 

De regeringen schrijven sociale onthouding voor, wat de verspreiding van het virus zal vertragen om overbelasting van de gezondheidszorgstelsels te voorkomen. Premier Rutte zei zelfs dat we moeten wennen aan de nieuwe ‘anderhalve meter samenleving’. Sociale onthouding is niet iets nieuws. Wikipedia (de Engelse versie) schrijft (vertaling WH):

 

“Sociale onthouding, ook wel fysieke afstand genoemd, is een reeks niet-farmaceutische interventies of maatregelen die worden genomen om de verspreiding van een besmettelijke ziekte te voorkomen door een fysieke afstand tussen mensen te bewaren en het aantal keren dat mensen met elkaar in contact komen te verminderen.”

 

Maatregelen waarbij sociale onthouding gevraagd wordt, gaan terug tot minstens de vijfde eeuw voor Christus. De Bijbel bevat één van de vroegst bekende verwijzingen naar het gebruik in Leviticus 13:46: “De melaatse bij wie de ziekte is vastgesteld ... moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn.”

 

In de moderne tijd zijn sociale onthoudingsmaatregelen met succes toegepast bij verschillende epidemieën. In St. Louis, kort nadat in de stad tijdens de grieppandemie van 1918 de eerste gevallen van influenza werden ontdekt, sloten de autoriteiten scholen, verboden openbare bijeenkomsten en namen andere maatregelen waarmee sociale onthouding werd gerealiseerd. De sterftecijfers in St. Louis waren veel lager dan in Philadelphia, waar ondanks massale gevallen een massaparade gewoon doorging en sociale onthouding pas twee weken na de eerste gevallen werd ingevoerd.

 

Gevolgen

 

Volgens het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Kristalina Georgieva, zal de coronaviruspandemie dit jaar de wereldwijde economische groei "sterk negatief" maken. Ze zei dat de wereld te maken had met de ergste economische crisis sinds de Grote Depressie van de jaren dertig. De door de overheden opgelegde lock-downs hebben ertoe geleid dat veel bedrijven moesten sluiten en hun personeel ontslaan. Volgens haar worden vooral opkomende markten en ontwikkelingslanden het zwaarst getroffen. Zie ook, click hier .

 

Voordelen?

 

Sommige mensen hebben - naar mijn mening terecht - erop gewezen dat deze pandemie zelfs enkele voordelen kan hebben:

 • Mensen worden socialer. Ze bellen elkaar om te vragen naar elkaars welzijn. Denk ook aan de (vele) e-mails die u mogelijk heeft ontvangen, eindigend met: 'vriendelijke groeten, blijf gezond'.
   
 • Mensen worden hygiënischer. Dit vertraagt niet alleen COVID-19, maar ook andere ziekten zoals een gewone griep en een gewone verkoudheid.
   
 • Als de pandemie voorbij is, zullen mensen hun herwonnen vrijheid meer waarderen en beseffen dat dit niet vanzelfsprekend is.

Bevoorrecht

 

In de huidige situatie zijn we nog steeds bevoorrecht:

 • als we nog steeds iedere zondag de prediking van het evangelie horen. En overal in onze regio zingen broeders en zusters de psalmen en lofzangen tegelijkertijd wanneer de diensten worden uitgezonden, of wanneer vooraf gemaakte opnamen van diensten gelijktijdig worden afgespeeld. De prediking van het evangelie en de lofprijzing van de naam van de Heere blijft gecontinueerd.
   
 • als we nog steeds de essentiële zaken kunnen krijgen en de supermarkten nog steeds royaal zijn gevuld.
   
 • als we gebruik kunnen maken van telefoon, Skype, Zoom, FaceTime, Where enz. Zoals vermeld op Wikipedia (de Engelse versie), moeten we liever spreken over 'fysieke afstand' in plaats van 'sociale onthouding'.

Vitaminesupplementen

 

Uit onderzoek is gebleken dat vitaminesupplementen - waaronder vitamine C en vitamine D - het immuunsysteem COVID-19 helpen bestrijden. De onderzoekers dringen er bij mensen op aan om dagelijks een multivitamine te nemen, evenals doses van 200 milligram of meer vitamine C en 2000 internationale eenheden vitamine D, in plaats van de aanbevolen 400 tot 800, afhankelijk van de leeftijd. Click hier .

 

Geen wanhoop, geen angst

 

Voor veel mensen is de situatie momenteel erg moeilijk. Het is vooral moeilijk voor alleenstaande ouderen. Het is ook niet eenvoudig als dit resulteert in een langdurige scheiding van man en vrouw, of (groot) ouders en kinderen. Of, zoals iemand opmerkte, dat je je geliefde (die verbleef in een bejaardentehuis) niet eerder weer terugziet dan wanneer hij/zij in een kist ligt. Het is niet eenvoudig als je bedrijf door de lock-down failliet gaat, of als je door de ziekte getroffen wordt, of als geliefden aan dit virus sterven. We weten niet hoe lang deze situatie zal duren. Maar wat er ook gebeurt, één ding is zeker, we hoeven niet bang te zijn als we God vrezen en vertrouwen op zijn Zoon Jezus Christus:

 

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere (Romeinen 8:38, 39).