Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Generale Synode Kampen 2023 – Impressie 1

 

D.J. Bolt

18-11-23

 

Op zaterdag 4 november jl. vond te Harderwijk de constituerende vergadering plaats van de General Synode Kampen 2023 van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).


Dr. A. Bas van de samenroepende kerk Kampen/Dalfsen kerk sprak een openingswoord, zie Generale Synode Kampen 2023 – Openingswoord, elders op de site.
De predikant meldde dat voor het eerst leden van de synode door de classes en niet meer rechtstreeks door de kerken werden afgevaardigd.
In het bijzonder werden pastor R. Schuster van de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche te Hannover (SERK) en afgevaardigde br. P. Witten van de Free Reformed Churches of Australia (FRCA) welkom geheten.
 

Na het zingen van Ps. 145:3,4,5 en gebed verklaarde dr. Bas de synode voor geopend.

 

Geloofsbrieven

De zgn. geloofsbrieven werden gecontroleerd. Iedereen is wettig vertegenwoordigd. De beide classes, Noord en Zuid zijn geheel vertegenwoordigd.

 

Verkiezing moderamen

Vervolgens vond de stemming voor het moderamen van de synode plaats. Het synodereglement bepaalt dat de preses van de vorige synode (in dit geval ds. R. van der Wolf) niet weer herkozen kan worden.

Na enig herstemmen zijn de volgende broeders verkozen:


Ds. J.R. Visser, preses

Ds. A. Bas, scriba

Ds. P. Helmus, assessor

 

Constituering

De verkozenen nemen hun plaats in.
De preses verklaarde de synode voor geconstitueerd.

Alle broeders betuigden hun instemming met de belijdenis door te gaan staan.

Daarna ging de synode korte tijd in comité.

 

Pers

Verslaggevers van De Bazuin/EIW en het Reformatorisch Dagblad hebben gevraagd de synodevergaderingen te mogen verslaan. De synode acht dat geen enkel probleem. Wel behoeven hun verslagen vooraf de goedkeuring van en eventuele correctie door de synodepreses. De verslaggevers krijgen geen voorinzage van te behandelen stukken.

De preses memoreert dat de synode hierin al verder gaat dan gebruikelijk aangezien de publieke synodezittingen normaliter alleen toegankelijk zijn voor eigen leden van de GKN.

 

Agenda

18-11-23 - 's Morgens besloten zitting, 's middags o.a. Financieel Beheer

01-12-23 - O.a. Ontvangst presentatie buitenlandse kerken, deputatenrapport BK

02-12-23 - Behandeling rapport Eenheid gereformeerde belijders
 

Zie voor de volledige agenda de website van de GKN: https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/generale-synode

 

Commissies

Er moeten nog commissies worden ingesteld die de behandeling van de deputatenrapporten voorbereiden.

 

Relatie buitenlandse kerken

Moeten we ons niet beperken voor wat betreft de relatie met (verre) buitenlandse kerken?, zo vroeg een synodelid. Uiteraard zijn afgevaardigden van buitenlandse kerk altijd welkom, maar is het wel verantwoord om als klein kerkverband actieve zusterkerkrelaties te onderhouden gezien de afstanden en kosten? Is het niet beter deze relaties te beperken tot correspondentie? Vergelijk het met bijvoorbeeld de FRCA die zich ook richt op kerken in hun regio, o.a. op de Filipijnen. Kunnen wij ons ook niet beter beperken tot kerken in landen die we beter kunnen bereizen als Engeland, Hongarije, Oekraïne/Kiev?


De preses achtte dit punt nu niet aan de orde. Bovendien heeft de vorige synode opdracht gegeven zusterkerkelijke relaties te onderzoeken. Dan behoren we de betreffende kerken nu ook uit te nodigen want zij moeten zich kunnen presenteren.


Sluiting

De vergadering wordt gesloten met dankgebed door de preses.