Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Generale Synode Dalfsen 2024 – Impressie 2

 

D.J. Bolt

27-01-24

 

Preses ds C. Koster opent de vergadering. Hij leest Joh. 1:19-28 en spreekt naar aanleiding daarvan een kort openingswoord.

Ds. Koster benadrukt dat het om Christus gaat, onze Koning die van boven komt. Hij is mens én werkelijk God. Wij zijn maar kleine mensen die van onszelf dwalen in duisternis. Zonder Gods hulp kunnen wij Hem niet vinden. Maar Gods genade en liefde zijn zo groot dat Hij ons zondaren bij Jezus Christus wil brengen zodat wij in Zijn licht wandelen. Zo kunnen we ook een stem, een getuige in de wereld zijn van Christus' dood én opstanding.

Met gevouwen handen opdat nog velen gaan geloven.

 

We zingen Ps. 24:3,4 onder de enthousiaste orgelbegeleiding van student Erik Lamberink.

 

Mededelingen moderamen

Br. E. Korevaar heeft zijn benoeming tot quaestor van de GS aangenomen.

 

Op voorstel van het moderamen benoemt de synode ds. E. Heres als adviseur m.b.t. de eenwording met GKN. Na het afleggen van de gelofte neemt hij plaats in de kring van de afgevaardigden.


Een beschrijving van de agenda van de synode zal standaard worden toegestuurd aan de scribae van de kerken en ook geplaatst op de website van DGK.

 

Vaststelling agenda

6a - Bezwaar br. C.A. Teunis dd. 5 januari tegen een besluit van GS Lutten.

6b - Besluiten GKN Kampen en aanvullende advies ACOBB.

 

De synode besluit de behandeling van de punten op deze agenda in volgorde om te draaien, zodat het bezwaar behandeld wordt in afwezigheid van het moderamen van de GKN.
[Een verslag van punt 6a staat gepland voor de volgende Impressie (3), djb]

 

Verslag van de synode

De Acta van de vergadering van 13-01-2024, opgesteld door scriba 1, ds. P. Heres, worden met enige wijzigingen vastgesteld.

 

Ingekomen stukken

Bezwaarschrift van br. C.A. Teunis.

Kaart van jeugdvereniging DGK Groningen. Zal worden beantwoord.

 

Eenheid DGK en GKN

 

De generale synode besteedt een groot deel van de dag aan de bespreking van de relatie en eenheid met de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) en neemt aan het einde daarvan zeer belangrijke besluiten. We proberen de besprekingen samen te vatten.

 

Documenten

 1. Besluiten GS Lutten.
 2. Besluiten van GKN GS Kampen 2023 m.b.t. kerkelijke eenheid.
 3. Aanvullend rapport ACOBB.
 4. Brief van Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg.

Deelnemers

Naast de synodeafgevaardigden nemen ook de volgende broeders deel aan de besprekingen:
 

 • Deputaten eenheid ACOBB: ds. E. Heres, ds. C. Koster, br. P. van Pijkeren, ds. M.A. Sneep.
 • Afgevaardigden GKN Generale Synode Kampen 2023: dr. A. Bas (scriba), ds. P. Helmus (assessor), ds. J.R. Visser (preses). Ds. Helmus komt later ter vergadering i.v.m. verplichtingen elders.
 • Adviseur ds. E. Heres.

Vragen

 

Aan moderamen GS Kampen m.b.t. document 2

1 - Wat is de achtergrond van de wijziging m.b.t. besluit 3, m.n. de gewijzigde volgorde in behandeling van verschillen, wat is de meerwaarde van deze gewijzigde volgorde t.o.v. direct gezamenlijk optrekken.
 

2 - In het rapport ACOBB wordt verwezen naar een aantal Bijbelteksten waaruit we opmaken dat we één lichaam moeten vormen als we één zijn in geloof. Weegt de gewijzigde volgorde en het effect op het tijdsbeslag en de toenemende complexiteit op tegen het gehoorzaam zijn aan deze roeping?

 

Aan ACOBB m.b.t. document 3

1 - GKN besloot dat afzonderlijke synodes voorstellen van deputaten over verschil- en knelpunten, regelingen etc. zullen behandelen. Het aanvullend advies van deputaten ACOBB wil zaken waar die afzonderlijke synodes niet uitkomen laten behandelen op een gezamenlijke synode.
Om dat gescheiden te behandelen moeten tussentijds buitengewone synodes worden bijeengeroepen wat impact heeft op het tijdsaspect van eenwording.
Blijft zo het eenwordingsproces, ook met dit aanvullend advies, toch niet complex?

 

2 – Het aanvullend advies geeft als einddatum 1 maart 2025. Het zorgt dat we concreet ergens naar toe werken. Maar wat als we die datum niet halen? Als we (nog) niet tot gezamenlijk besluiten kunnen komen? Vallen we dan weer terug in het proces van eenwording en worden dus ook de besluiten 1 en 2, erkenning, kanselruil etc., herzien?

 

Antwoorden

 

Moderamen GS Kampen  - ds. Visser

De predikant geeft aan heel blij te zijn dat hij en zijn collegae deel mogen nemen aan de besprekingen die gaan over de eenheid van GKN en DGK. In de eenheid gaat het, zo benadrukt hij, om één zijn, niet om één worden. Dat is de toonhoogte van de belijdenis, vanuit die roeping moeten we samen werken om steeds meer als één kerkverband te functioneren.
Het is een misverstand dat we nu in een fase van 'onderhandelen' zouden zijn gekomen, het gaat nu al om samen optrekken. Dat is de toonhoogte van de besluiten van de GKN synode. Als de DGK synode ook de besluiten 1 en 2 aanneemt is er geen enkele verhindering meer om als één kerkverband te functioneren. We doen ons werk in alle gebrekkigheid maar belijden tegelijk dat eenheid het werk van de Heere is. Samen staan we op Gods Woord en volgen Christus.

 

Vervolgens gaat ds. Visser in op de gestelde vragen. Het is zeker niet de bedoeling om het proces van eenwording langer te laten duren. Het gaat er om, met een iets gewijzigd proces, vóór het in elkaar schuiven van de kerkverbanden allerlei dingen in de afzonderlijke kerkverbanden, 'tweederangs verschillen', weg te ruimen zodat dat niet meer gezamenlijk behoeft te worden gedaan. Maar er is door de GKN synode helemaal niks 'in beton gegoten'. Het gaat om praktische regelingen en daar kunnen we over praten.

 

We staan ook helemaal achter de genoemde Bijbelteksten, waarin de Heere ons onderwijst over de eenheid van zijn kerk, zo vervolgt de predikant. Wat 'complexiteit' betreft, als je een bent in Christus en elkaar echt vertrouwt dan zou de uitvoering helemaal niet complex hoeven zijn. Die afzonderlijke synoden bieden ook de kerkrechtelijke mogelijkheid voor de behandeling van bezwaren tegen eenwording.

En, zo besluit ds. Visser zijn eerste bijdrage, we hopen dat we morgen al op elkaars kansels kunnen staan.

 

ACOBB – ds. Sneep

Nog bestaande verschillen zijn niet kerkscheidend, maar niet onbelangrijk. Er moeten wel praktische zaken besproken worden. In onze kleine kerkverbanden zal het werk van de afzonderlijke synodes niet heel ingewikkeld zijn, ze kunnen al in september/oktober worden gehouden. Daarna kan in het najaar ook een gezamenlijke synode worden gehouden gericht op samensmelting. 'In staat van vereniging' is niet iets vrijblijvends.

 

Volgens het oorspronkelijke deputatenrapport moeten erkenning en vereniging bij elkaar worden gehouden en niet op de lange termijn geschoven. Daarom die stip op de horizon.

Wat als het niet lukt? Ook dat heeft alles te maken met vertrouwen. Is dat er, dan is de kans niet groot dat het tot afstel komt. Misschien vergt het nog een paar maanden extra, dat is nu niet overzien.

 

Besprekingen

 

Vooraf: als de term 'afgevaardigden' wordt gebruikt dan duidt die, tenzij anders vermeld, de synodeleden van de DGK synode aan.

 

Ronde Inhoudelijk - 1

 

De afgevaardigden zien eenheid als een zegen van de Heere. En zij tonen zich 'heel blij' met de toelichting van ds. Visser waarin hij verduidelijkte dat ook de GKN zo spoedig mogelijk een gezamenlijk synode wil gaan houden. Dat neemt wantrouwen weg en voedt vertrouwen. Na het nemen van de besluiten 1 en 2 moeten inderdaad nog 'stoffelijke' zaken worden afgehandeld. Wel moet er 'tempo' in het proces blijven en voortvarend te werk worden gegaan. Misschien door samen al onder een voorlopige naam voor het nieuwe kerkverband verder te gaan?

 

Toch willen afgevaardigden wel meer horen over de achtergrond van de wijziging van het oorspronkelijke voorstel 3 van de gezamenlijke deputaten van DGK en GKN omdat die mogelijk leidt tot verlenging van de duur van het proces naar eenwording en schadelijke gevolgen voor de 'buitenwereld' en mensen die 'zoekende zijn'. Dus wat is er 'beter'? Kunnen we er niet op een andere wijze in voorzien?
 

Er werden op de GS Kampen bepaalde bezwaren en zorgen naar voren gebracht t.a.v. wat er binnen DGK gebeurt, zie verslag in De Bazuin (jan. 2024). Dat is begrijpelijk maar we moeten ons niet door zorgen en wantrouwen laten tegenhouden, zo wordt gesteld.
Neem als voorbeeld de Vereniging van 1892. Een nieuw kerkverband werd opgericht zodat er geen moeite ontstond door afzonderlijk genomen synodale besluiten.
Als we samen Jezus Christus als onze zaligmaker aannemen geven we elkaar de hand. Dan kunnen we ook predikanten en attestaties van elkaar aanvaarden en samen Avondmaal vieren.

Om dat bij elkaar te houden is het wellicht goed om tussen besluit 1, erkenning, en  besluit 2, kanselruil, Avondmaalviering etc, iets te besluiten over de oprichting van een nieuw kerkverband. Aldus een aanzet tot een amendement van afgevaardigde br. Menninga.

 

Het proces naar eenwording vraagt zorgvuldig handelen, kost tijd. Zowel binnen GKN als ook in DGK zijn er moeiten. We dienen voorzichtig te zijn met snelle uitspraken over gebrek aan vertrouwen en ook beseffen dat er veel beschadigd werd, kapot gegaan is. Eenheid betekent niet in alles gelijk denken. We zullen broederlijk met elkaar moeten overleggen, ook hoe om te gaan met uitzonderingssituaties als GKN Kampen. Niemand moet achterblijven.

Laten we beseffen dat de kerk van de Heere is en we allen uit genade leven.
 

Waar twee ware kerken zijn is er eenheid in Christus. De roeping is om die eenheid praktisch vorm te geven door wederzijdse broederlijke steun en door elkaar tot een hand en voet zijn. Elke dag dat het langer duurt voor het zover is elkaar zo daadwerkelijk te helpen, is een dag te lang. Is het niet mogelijk, zo werd geopperd, na de erkenning direct met de lokale samenwerking te beginnen, dus in de classis en onder dezelfde kerknaam? Die afzonderlijke synodes zijn alleen nog belangrijk voor appels.

 

Adviseur – ds. E. Heres

Het is zaak erkenning én kerkverbandelijke eenheid heel dicht bij elkaar te houden. Dat is ook van het begin af bij de deputaten aan de orde geweest. Prediking en aanvaarding van attestaties functioneren alleen goed bij echte kerkverbandelijke eenheid.
De diepste kern van kerkelijke eenheid ligt in de gezamenlijke viering van het Avondmaal. Als kerken een zijn vier je eigenlijk samen Avondmaal, 'consumeer' je de eenheid. Christus heeft ons eerst zo uitnemend liefgehad dat wij elkaar liefde bewijzen en dat niet alleen met woorden maar ook met daden, Joh. 17, Joh. 13:34,35. Dat is in Christus werkelijkheid, zoals ds. Visser al onderstreepte.

 

Is het misschien mogelijk de besluiten zo aan te passen dat meegegaan kan worden met de suggestie van br. Menninga om zo spoedig mogelijk een gezamenlijke synode te houden van een kerkverband met een voorlopige naam? En dat niet pas ergens volgend jaar maar op zo kort mogelijke termijn, wetend dat er nog dingen moeten worden opgelost? Kunnen we hiervoor niet een klemmend beroep doen op de GKN synode om hierin mee te gaan?

 

In de loop van dit jaar zouden mogelijk nog afzonderlijke synoden nodig kunnen zijn om bezwaren uit eigen kerkverband te behandelen. Die fungeren dan als een soort particuliere synode. Komen die synodes er niet uit dan vindt verdere afhandeling op de gezamenlijke synode plaats. Zo wordt rekening gehouden met bezwaren van gemeenten.

 

GKN moderamen – ds. Visser

Ds. Visser gaat in op het idee van br. Menninga dat gesteund wordt door ds. Heres. Maar ds. Visser meent dat het idee voortkomt uit een misverstand. Besluit 4 (zie Bijlage 1) hoeft niet zo te blijven staan. Het deputaatschap dat daarmee wordt ingesteld is ter voorbereiding van daadwerkelijke eenheid. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat wij al één zijn en dus meteen samen in overleg kunnen gaan werken aan die daadwerkelijke eenheid zonder vrees dat we niet één worden.

Als er tussen besluit 1 en 2 iets komt dat nog moet gebeuren voordat wij bij elkaar preken en Avondmaal vieren is dat een heel slecht signaal. Bovendien, ook het oorspronkelijke deputatenrapport wilde van te voren dingen gaan bespreken, zij het via een andere weg.

 

Er moet nog van alles worden besproken, bijvoorbeeld over de ruimte voor uitzonderingssituaties in de GKN, over geldigheid van synodebesluiten. Maar we gaan verder als gereformeerde kerken die de DKO aanvaarden. Daarbij zijn er wel zorgen over dingen die we horen in de DGK, om zo te zeggen, en andersom zal dat ook het geval zijn. Maar laten we kijken naar officiële besluiten en daarbij elkaar aanspreken op grond van Schrift, belijdenis en KO. Dat is de grond voor onze vereniging.

 

De DGK synode mag ook een andere route voorstellen, daar kunnen we samen over praten want GS Kampen sluit pas op het moment dat we het over de praktische regelingen eens zijn. Ter wille van de eenheid in Christus.

 

GKN moderamen – ds. Bas

Om de verschillen eerst te bespreken, dat is mijn idee, daar heb ik voor gepleit. Maar niet met de bedoeling de verschillen op te blazen. Het zou mij een lief ding waard zijn als we konden uitspreken dat we die verschillen maar laten bestaan. Want het zijn praktische, niet principiële verschillen.

 

Preses
De vraag werd gesteld wat de reden is geweest af te wijken van het oorspronkelijke gezamenlijke deputaten voorstel.

 

GKN moderamen – ds. Visser

Dat heeft niks anders van doen dan met een praktische reden. In ons overleg is gevraagd of er niet iets gevonden kon worden zodat we niet gezamenlijk dingen zouden moeten bespreken die dat niet behoeven. Er zitten geen grote dingen achter.

 

ACOBB – Ds. Sneep

Er is één verschil tussen het gezamenlijke deputatenvoorstel en het alternatieve voorstel van de GKN synode namelijk: praktische verschillen worden gebracht en behandeld op de (eerste) gezamenlijke synode of op afzonderlijke synodes van de kerkverbanden. De GKN synode koos voor het laatste. Het risico is dan wel dat je er niet uitkomt op die afzonderlijke synodes. Dus daar moet je dan aan koppelen ermee naar de gezamenlijke synode te gaan. Zo kun je ook het vertrouwen onderstrepen.

 

Wat betreft het recht van appel en bezwaar, dat geldt niet voor DGK want in haar kerkverband is de termijn daarvoor voorbij. Op de vorige generale synode hebben we als kerken ingestemd met de inhoudelijke lijn van het deputatenrapport (GS Lutten, art. 4.01, uitspraak 2). Wij erkennen de GKN als kerken van Christus, er zijn geen verschillen die gescheiden optrekken rechtvaardigen. Praktische uitwerkingen zijn niet meer kerkscheidend en dus kan er geen bezwaar meer worden ingediend tegen eenwording.

 

We moeten nog verder bespreken wat het betekent dat GKN en DGK 'in staat van vereniging' zijn. En wat de verschillen zijn tussen br. Menninga's idee en wat andere broeders naar voren brachten.

 

GKN moderamen – ds. Visser

Wat ons betreft: we zijn een. We hebben alleen nog enige tijd nodig voor praktische uitwerking. Dus of je al die dingen samen bespreekt of samen met een schone lei begint.

 

Ronde Inhoudelijk - 2

 

Ook ds. P. Heres overweegt een amendement. In 'staat van vereniging' zit een hele diepe principiële waarheid. Maar de praktische uitwerking ervan - elkaar tot hand en een voet zijn met alle plaatselijke gevolgen van dien als bijvoorbeeld tuchtoefening, beroep op de classis, blijven achterwege tot het hele eenwordingsproces is afgerond. Dan blijft dat misschien wel een jaar lang liggen. Daarom is te overwegen per amendement een voorstel bij GKN in te brengen waarmee op classicaal niveau al kan worden samengeleefd en samengewerkt. Dus aanpassing van de besluiten 3 en 4.

 

Als we een zijn, zoals ds. Visser betoogt, laten we dat dan ook uitdragen met een zich ontwikkelend nieuw kerkverband, betoogt br. Menninga. Dus niet door een ongedefinieerde term als 'staat van eenheid' maar met een nieuwe kerkverband waarin beide kerkverbanden in een proces opgaan. Daarin zullen we niet in alles overeenstemming bereiken maar het gaat niet meer over kerkscheidende zaken.
Als het een bezwaar is tussen besluiten 1 en 2 iets toe te voegen laten we dan aan besluit 1 iets toevoegen. Daarin aangeven zoiets als '… en daarom een nieuw kerkverband van DGK en GKN oprichten'. Dan kunnen we vervolgens een besluit nemen waarin de uitwerking ter hand wordt genomen. Zo toon je naar binnen en naar buiten dat je echt één bent.

 

Ook andere afgevaardigden hebben wat moeite met de term 'staat van eenheid' en wat die nu in de praktijk precies betekent. Het leidt gemakkelijk tot misverstanden is het gevoel. Waarom niet eenheid, ook naar buiten toe, laten zien door een gezamenlijke synode en daarmee op korte termijn tonen dat die eenheid er is? Gewoon binnenkort met 24 afgevaardigden rond de tafel en samen voorstellen maken die recht doen aan de gezamenlijke besprekingen. Oude en nieuwe zaken gezamenlijk oplossen, ook om zo dubbel werk te voorkomen.

 

Adviseur – ds. E. Heres

Het is goed om onder woorden brengen wat bedoeld wordt met 'staat van vereniging'.  Het kan een bepaalde toestand duiden: we zijn een, maar er moet nog een proces op gang komen naar kerkelijke vereniging. Maar met de besluiten 1 en 2 is er een kerkverbandelijke eenheid. Dat zouden we moeten uitspreken, zoals in 1892 gebeurde.

Daarna moet er nog heel veel gebeuren. Bij dingen waar heel verschillend tegenaan wordt gekeken als bijvoorbeeld het passief vrouwenkiesrecht, zingen liedboekliederen, moeten de kerken worden betrokken. Daar kan dan op worden gereageerd of niet. Zo neem je het recht van bezwaar en appel serieus.

 

GKN moderamen – ds. Visser

Ds. Visser had nooit verwacht en voorzien dat de besluiten 3 en 4 zoveel bespreking zouden vragen. Hij licht dat nader toe.
Voor ons betekenen de besluit 1 en 2 het komen 'in staat van vereniging'. Het betekent: we zijn nog niet helemaal in elkaar geschoven, we moeten er nu aan werken dat het in elkaar geschoven wordt.  We hebben gedacht dat dit de beste manier was, meer niet.

 

Wat mij betreft gaan we bij elkaar zitten. Want het zou toch wel een heel slecht signaal zijn als we niet besluit 1 en 2 nemen en morgen niet op elkaars kansel kunnen staan. Dat zou nu echt een niet-positieve uitstraling hebben.
We zijn een, en dan kan ik heel ver meegaan - ik kan natuurlijk niet namens de GKN spreken - dat we besluiten tot een gezamenlijke naam.

 

GKN moderamen – ds. Bas

Een kerkverband heeft inhoud, is iets kerkrechtelijks, betekent samenwerking.  Samen vergaderen is op dit moment niet aan de orde, want daarheen zijn we op weg. Er moeten eerst nog aan aantal dingen besproken worden.

Samenwerking op classicale niveau zoals ds. P. Heres wil, stuit op allerlei praktische bezwaren: keuze van de classis, grenzen van gemeenten bijvoorbeeld. Allerlei praktische dingen moet je regelen voordat je één kerkverband bent.
Ook wat de naam betreft, die doet ertoe. Denk aan 1892 waarbij de afgescheidenen hun naam wilden houden en daarom de vereniging niet leek door te gaan. Het gevoel was alsof er teruggekeerd moest worden naar het vroegere kerkverband. Dus alvast, laten we niet de naam van een van de huidige kerkverbanden kiezen gezien de gevoeligheden.

 

ACOBB – Ds. Sneep

Erkenning, ook t.a.v. ambtsdragers, kanselruil, en besluit 3 met daaraan gekoppeld een besluit tot nieuw kerkverband, om daarna in overleg z.s.m. een gezamenlijke synode te beleggen. Dat lijkt me een goede volgorde.

Hoe moeilijk is het nu om zo spoedig mogelijk een gezamenlijk synodevergadering te beleggen? En die synode de taak te geven de vereniging van beide kerkverbanden tot stand te brengen? Daar kan dan samen over doorgepraat worden hoe we het precies doen. Dat is best heel lastig. Er wordt te gemakkelijk gezegd 'we zijn een nieuw verband' want in de praktijk stelt het nu nog niets voor.

Daarom, op het moment dat we elkaar erkennen, aanvaarden we elkaar, gaan de kansels open, aanvaarden we elkaars attestaties, zijn we in staat van vereniging. En nu gaan we samen rond te tafel, om op een zo ordelijke mogelijke manier samen zo spoedig mogelijk beide kerkverbanden te laten samensmelten.
Ik zou adviseren geen losse aparte synodevergaderingen meer te houden. Het huidige voorstel 3 lijkt mij niet verstandig. Want je vertrouwt elkaar en gaat ook gelijk op een gezamenlijke synode bespreken hoe we met verschillen omgaan. Ook hoe we in het verleden zijn omgegaan met besluiten die we als kerkverband hebben genomen. Zaken die je gezamenlijk moet bespreken.

 

Overleg

 

Tussen de middag wordt overleg gepleegd achter gesloten deuren. Daaraan nemen deel:

 • Moderamen DGK 
 • Moderamen GKN (ook met ds. P. Helmus die inmiddels is gearriveerd)
 • ACOBB
 • Adviseur ds. Heres
 • Br. Menninga

Preses

We hebben overlegd in de middagpauze om te komen tot een voorstel dat zo breed mogelijk gedragen wordt. We zijn daar tot een consensus gekomen en presenteren gezamenlijk de volgende conceptbesluiten.

 

Conceptbesluiten


 

Besluit 1

De Gereformeerde Kerken Nederland te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten.

 

Gronden:

 1. De GKN zijn te kennen als ware kerk van Christus aan de hand van de kenmerken van art. 29 NGB: de onderhouding van de zuivere prediking van het Evangelie; de onderhouding van de zuivere bediening van de sacramenten; de oefening van de kerkelijke tucht;
 2. De gesprekken in de afgelopen jaren tussen wederzijdse deputaten hebben dit bevestigd.
 3. De verschillen in praktijk die er tussen beide kerkverbanden zijn rechtvaardigen niet om langer gescheiden op te trekken.

Besluit 2

Dat erkenning van de Gereformeerde Kerken Nederland inhoudt:

 1. Erkenning van elkaars ambten en ambtsdragers
 2. Openstelling van de kansels voor elkaars dienaren van het Woord
 3. Aanvaarding van elkaars attestaties

Besluit 3

Dat wij hierdoor kerkelijk één zijn en besluiten om dit zichtbaar te maken voor elkaar en de buitenwereld door met elkaar zo spoedig mogelijk een gezamenlijke synodevergadering te beleggen, die tot taak heeft om vereniging van beide kerkverbanden vorm te geven.

 

Gronden:

 1. Het is de opdracht van de HEERE dat Zijn kinderen die één zijn in geloof ook daadwerkelijk samen één lichaam vormen (1Kor. 12 en Ef. 4).
 2. De directe eenwording geeft een krachtig signaal aan de plaatselijke kerken en kerken buiten het verband en dient zo het kerkvergaderend werk van Christus.
 3. De bestaande verschillen tussen beide verbanden zijn niet kerkscheidend.
 4. De eenheid van de kerken ligt niet in eenvormigheid, maar de eenheid in het kerkelijk samenleven dient wel de vrede in de kerken (art. 32 NGB en art. 67 KO).
 5. Wederzijdse erkenning als ware kerken rechtvaardigt op grond van het Christus’ kerkvergaderend werk, zoals beleden in de NGB art.27-29, geen verder gescheiden optrekken.
 6. Het uitstralen van eenheid van Gods kinderen naar de kerkelijke wereld in binnen- en buitenland en naar heel de maatschappij dient de opdracht van Christus om één lichaam te zijn, nu in onvolkomenheid, straks volkomen.

 

Preses

De besluiten 1 en 2 zijn als voorgesteld door ACOBB/EGB. Zij werden al aangenomen door GS Kampen. Besluit 3 is een aangepast voorstel. De gedachte achter dit voorstel is, dat we kerkelijk één zijn en dat ook zó zichtbaar maken voor de buitenwereld zonder de mogelijk misverstand wekkende term 'staat van vereniging'.

In een gezamenlijkesynodevergadering is er de ruimte om verder vorm te geven hoe die eenheid er in de praktijk uit gaat zien. Het is het meest vruchtbaar dat meteen in gezamenlijke vergaderingen, eventueel met gesloten deuren, te bespreken. Resultaten daarvan kunnen worden bekend gemaakt met teksten die gezamenlijk gedragen worden.

 

Ronde Inhoudelijk - 3

 

De afgevaardigden zijn dankbaar voor de voorstellen die zij als 'wijs' typeren, en volledig kunnen onderschrijven. Zij zijn ook duidelijk 'naar buiten toe'.

 

Stemming

 

Op voorstel van de preses worden alle drie besluiten in één keer in stemming gegeven.

Ds. Koster en ds. Sneep, als deputaten ACOBB vallen buiten de stemming.

 

Alle drie besluiten worden in één stemming met algemene stemmen aangenomen.

 

Verheugd zingen de synode en alle aanwezigen samen Ps. 133.
Ds. Sneep gaat voor in dankgebed.

 

GKN moderamen – ds. Visser

We vergaderen volgende week, dan nemen we deze besluiten mee. Ik hoop dat we elkaar zo spoedig mogelijk weer zien.

Ik ben ontroerd over wat we hebben mogen besluiten. We wensen u Gods zegen over het verdere werk voor vandaag. En ik hoop zo gauw mogelijk ergens op een DGK preekstoel het Woord te mogen brengen!

 

Preses

De brief van de Hersteld Gereformeerde Kerk van Bunschoten-Spakenburg is niet genoemd in de rondes. Maar we kunnen deze nu met de genomen besluiten beantwoorden.  

 

De scribae van kerkenraden van DGK en GKN zullen vandaag nog van de besluiten op de hoogte worden gebracht.

 

Censuur naar art 48

Niemand meldt zich.

 

Sluiting

Zingen: Ps 75: 1,3,6.

 

Assessor ds. Sneep gaat voor in gebed.

 

Bijlage 1 - Besluiten GS Kampen 2023

 

Deze besluiten werden op 2 december 2023 genomen.
 

Voorstel besluit 1

De synode van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op 2 december 2023 besluit om de DGK/GKN te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten.

 

Gronden:

 1. De DGK/GKN zijn te kennen als ware kerk van Christus aan de hand van de kenmerken van art. 29 NGB: de onderhouding van de zuivere prediking van het Evangelie; de onderhouding van de zuivere bediening van de sacramenten; de oefening van de kerkelijke tucht;
 2. De gesprekken in de afgelopen jaren tussen wederzijdse deputaten hebben dit bevestigd.
 3. De verschillen in praktijk die er tussen beide kerkverbanden zijn rechtvaardigen niet om langer gescheiden op te trekken.

Voorstel besluit 2

De synode van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op 2 december 2023 besluit dat erkenning van DGK/GKN inhoudt:

 1. Erkenning van elkaars ambten en ambtsdragers
 2. Openstelling van de kansels voor elkaars dienaren van het Woord
 3. Aanvaarding van elkaars attestaties

Voorstel besluit 3

De GS Kampen besluit, dat de kerkverbanden GKN en DGK, na en mét de wederzijdse erkenning, in staat van vereniging zijn en het proces daartoe in gang gezet moet worden door betrokken deputaatschappen de opdracht te geven gezamenlijk tot voorstellen voor beide eerstvolgende synodes te komen, om, na goedkeuring door beide afzonderlijke synoden, door een gezamenlijke synode de voorstellen te bekrachtigen en beide kerkverbanden samen te doen smelten.

 

Opdracht:

Het in kaart brengen van onderling nog bestaande verschillen; een voorstel hoe a. bestaande verschillen in de praktijk naast elkaar voort kunnen bestaan en b. bestaande verschillen eventueel weggenomen kunnen worden door de praktijk op elkaar af te stemmen; waar mogelijk in gezamenlijkheid taken uit te voeren en de kerken te dienen.

 

Voorstel besluit 4

De GS besluit een deputaatschap in te stellen ter voorbereiding van de daadwerkelijke eenwording. Dit deputaatschap werkt samen met het deputaatschap DGK aan de volgende opdrachten:

 

Opdracht:

Het in kaart brengen van verschillen in vigerend kerkrecht, synodale reglementen, plaatselijke regelingen en andere mogelijke knelpunten; een voorstel hoe bedoelde verschillen op elkaar kunnen worden afgestemd en eventueel weggenomen; een voorstel voor de naam van het gezamenlijke kerkverband na de vereniging; een voorstel voor de indeling van het kerkverband en het voorbereiden van een gezamenlijke GS.

 

Voorstel besluit 5

De GS besluit een commissie in te stellen, die plaatselijke kerkenraden, waar nodig en gewenst, hulp geeft in lokale moeiten ten aanzien van de eenwording.

 

Bijlage 2 – Deputatenvoorstel 3

 

Het oorspronkelijke deputatenvoorstel 3 luidde:

 

'De synode besluit om, zodra wederzijdse erkenning van DGK en GKN als ware kerken heeft plaatsgevonden, in onderling overleg zo spoedig mogelijk een gezamenlijke synode te beleggen, die tot taak heeft om vereniging van beide kerkverbanden tot stand te brengen.'