Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Grote vreugde!

 

D.J. Bolt

23-03-24

 

In het proces van eenwording van de DGK- en GKN-kerkverbanden is weer een heel belangrijke mijlpaal gepasseerd! Vorige week zaterdag, 16 maart 2024, zijn de synodes van DGK en GKN samengekomen en hebben overlegd over de manier waarop de vereniging van de kerkverbanden kan worden vormgegeven en wat daarvoor moet worden vastgelegd en overeengekomen. Maar eerst namen zij tien besluiten (a t/m j) waarvan we hier de eerste drie overnemen (zie voor de hele reeks GS Kampen-Dalfsen 2 – Besluiten 1):

  1. De kerken van De Gereformeerde Kerken (hersteld)(DGK) en de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) erkennen elkaar als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten. De erkenning houdt in erkenning van elkaars ambten en ambtsdragers, openstelling van de kansels voor elkaars dienaren van het Woord en aanvaarding van elkaars attestaties. Om het één zijn in het kerkelijk samenleven vorm te geven besluiten de kerken tot vereniging van de kerkverbanden DGK en GKN.
     
  2. De kerken erkennen de Heilige Schrift als Gods Woord en willen daarnaar leven. De kerken aanvaarden de belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Eenheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels), zoals gehandhaafd in hun gezamenlijke geschiedenis. De kerken gebruiken voor haar kerkelijk samenleven de Kerkorde zoals deze door de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1978 is vastgesteld. De kerken zullen zich er op toeleggen de bepalingen van deze Kerkorde na te leven zolang ze niet door de generale synode zijn veranderd.
     
  3. In de Erediensten, die verlopen volgens de orde van Middelburg 1933 of Kampen 1975, maken de kerken gebruik van de Herziene Statenvertaling en het Gereformeerd Kerkboek (1984/1985). Daarin zijn opgenomen de 150 berijmde Psalmen en 41 gezangen, de belijdenisgeschriften en liturgische formulieren.

Hiermee is, na de al eerdere erkenning als ware kerken van Jezus Christus, nu ook besloten tot kerkverbandelijke eenheid! Het verslag, zie GS Kampen-Dalfsen 1 – Impressie 1 vermeldt dat alle besluiten unaniem zowel in gezamenlijke als wel in de afzonderlijke vergaderingen werden genomen!
Het is een reden tot grote vreugde! Dat zó het proces tot daadwerkelijke realisatie van kerkverbandelijke eenheid mag worden ingezet. Terecht werd de Heere daar in de vergadering verheugd voor gedankt en Zijn lof bezongen!

 

De gezamenlijke vergadering beperkte haar arbeid niet tot het nemen van deze funderende besluiten. Want zij ging verder met concrete instructies voor de gezamenlijke wederzijdse deputaatschappen om tal van zaken te regelen en voorstellen te doen voor de volgende gezamenlijke synode die gepland werd op 5 oktober 2024. Ook werd een gezamenlijk DGK-GKN 'deputaatschap voorbereiding eenwording' ingesteld dat een 'overall' coördinerende en afstemmende taak heeft m.b.t. de activiteiten van de moderamina en deputaatschappen, zie de lijst met 11 'Opdrachten en instructies' in Besluiten 1.

Kortom, het proces tot realisatie van één nieuw kerkverband werd eensgezind en voortvarend ter hand genomen!

 

De komende tijd zal er hard gewerkt moeten worden door al degenen die een taak hebben gekregen en hun resultaten aan de komende synode moeten aanbieden. Dat zal veel inspanning vergen. Maar met als start het gebeuren op 16 maart en onder de zegen van Heere mogen we een goede uitkomst verwachten. En laten we veel bidden om de wijsheid en kracht van de Heilige Geest voor alle direct betrokkenen bij deze werkzaamheden! Zodat over een half jaar in vreugde opnieuw Gezang 35 kan worden gezongen!