Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Studie- en ontmoetingsdag Urk

Kerngroep bezinning GK

 

D.J. Bolt

01-06-24

 

Zaterdag 25 mei jl. bezochten we Studie- en ontmoetingsdag op Urk, georganiseerd door de Kerngroep Bezinning GKv. De bijeenkomst werd weer gehouden in de Rehoboth kerk. De leiding was in handen van ds. H.J. Room.
Het aantal aanwezigen bedroeg naar schatting ongeveer 120, wat minder dan de vorige keren.

 

Referaat

In de morgensessie sprak dr. M. Klaassen, HHK predikant te Barneveld, en verbonden aan  Bijbels Beraad Man/Vrouw. Zijn referaat had als onderwerp Bijbel en homoseksualiteit. Daarin betrok hij ook de in de kring van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) verschenen studie van prof. dr. A.L.Th. de Bruijne Verbonden voor het leven, alsook het rapport Ruimte en richting dat op de synode van Deventer van deze kerken in behandeling is.

De heldere toespraak is elders in deze editie van EIW te vinden onder de titel Bijbel en homoseksualiteit.
 

Na het referaat was er gelegenheid de spreker vragen te stellen. Daar werd intensief gebruik van gemaakt en kwamen soms ook interessante punten naar voren. Bijvoorbeeld t.a.v. een van de huidige argumenten om te ontkomen aan de Bijbelse afwijzing van homoseksuele relaties: Paulus zou in zijn tijd niet bekend geweest zijn met de huidige moderne homoseksualiteit en kan die dus ook niet hebben verboden. Maar een vragensteller haalde een citaat van Plato aan waaruit zou kunnen blijken dat 'de homoseksuele relatie in liefde en trouw' ook al in zijn tijd bestond.

 

Presentatie

Na de middagpauze vond de presentatie plaats van het nieuwe boek van dr. Harry Wendt, predikant GKv Urk, Volk van de Heer. Het boek is een gezamenlijke uitgave van de Kerngroep bezinning GK en Uitgeverij Woord en Wereld. Zr. I. Slump-Schoonhoven overhandigde na een korte inleiding het boek aan de schrijver die op zijn beurt de samenkomst toesprak.


Het boek gaat over kerk, verbond en kerkrecht. De helft van het boek is besteed aan een principiële behandeling, kortgezegd, hoe kerken en kerkvolk ordelijk en in vrede samenleven zullen overeenkomstig richtlijnen die aan de Schrift zijn ontleend. Gereformeerden hebben dat vastgelegd in hun belijdenis, kerkorde en formulieren.
Het tweede deel besteedt dr. Wendt aan een analyse hoe in het nieuwe NGK kerkverband genoemde zaken zijn geregeld. Hij komt tot onthutsende conclusies. 

 

We bevelen het boekje van harte aan. Het laat zich gemakkelijk lezen, zet fundamentele zaken m.b.t. kerkelijk samenleven helder neer. En het bevat een ernstige waarschuwing en oproep aan broeders en zusters in m.n. de NGK.
Het is te bestellen op de website www.bezinninggkv.nl. 

 

Forum

Aan het eind van de dag werd een forum gehouden. Het bestond uit de volgende broeders, zie plaatje, v.l.n.r.: ds. Hans van Vulpen (CGK), ds. Pieter van den Bosgaard (HHK), ds. Gert den Dulk (DGK), br. Louwe Kater (GKv), ds. Perry Storm (CGK), ds. Andreas Jongeneel (GKN).  

Het geheel stond onder leiding van br. mr. dr. P.T. Pel.

 

 

Om het gesprek op gang te brengen projecteerde br. Pel een mooi plaatje met een ideaal waar naar toe gewerkt zou moeten worden.

 

 

In de uitnodiging voor de bezinningsdag stond het zo verwoord:

 

'We leven kerkelijk in een ronduit turbulente tijd. Toch blijven velen zitten waar ze zitten. Onderkennen we niet wat er aan de hand is? Of sluiten we er onze ogen voor? Of zien we geen uitweg? Het forumgesprek richt zich erop hoe we met elkaar concreet onder de zegen van de Here kunnen werken aan een hernieuwde gereformeerde kerkelijke eenheid op basis van Bijbel en belijdenis. Hoe komen we verder van roeping naar werkelijkheid.'

 

We zijn niet in staat om een volledig verslag van de bespreking te geven en beperken ons tot enkele persoonlijke opmerkingen.

 

We vonden het lastig de bespreking, die vooral binnen het forum plaatsvond, te volgen. Het kwam mede door de verstaanbaarheid die voor ons te wensen overliet, veroorzaakt door de galmende akoestiek van de halflege kerk. Maar we hadden ook graag meer interactie met de aanwezigen gezien. Zelf hadden we ons voorbereid met een aantal discussiepunten maar er kwam geen gelegenheid die in te brengen en er over te praten.

 

We delen het 'ideaalplaatje', wie zou het niet willen dat alle gereformeerden in één kerk verenigd worden? Het is ons voortdurende gebed. Maar dat ideaal komt niet dichterbij met deze aanpak van bezinning naar ons gevoel. De brandende vraag die ons maar bezig blijft houden is: waarom is het zo moeizaam om gereformeerden te verenigen? Moet daar niet eens een 'diepteboring' op plaatsvinden? Of is dat (weer) 'typisch vrijgemaakt activisme'? zoals een forumlid grapte.

In elk geval hebben we ons voorgenomen in het nieuwe seizoen DV op deze vraag een antwoord te zoeken en daar zo mogelijk over te publiceren.

 

Nog een laatste punt. Zijn we ons eigenlijk als gereformeerden wel voldoende bewust van de urgentie van christelijke eenheid naar hetgeen we belijden in onze confessies? Kan het niet zo zijn, of worden, dat de Heer van de kerk ons geen eenheid meer gunt omdat we Hem jaren en jaren rustig laten wachten?
En liever lijdzaam lamenteren?