Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Berouw: Mannen, wees thuis de eerste met berouw

 

Dr. Dave Jenkins

31-10-20

 

In zijn klassieke boek, The Doctrine of Repentance, laat Thomas Watson zes ingrediënten zien van oprecht berouw.

 1. Het eerste bestanddeel is het zicht hebben op de zonde
  Daarbij keert iemand tot zichzelf in (Lukas 15:17) en ziet zijn manier van leven als zondig. Als we onze zonde niet onder ogen zien, worden we zelden, of nooit, gemotiveerd om berouw te hebben.
   
 2. Het tweede ingrediënt voor waar berouw is verdriet hebben over de zonde (Psalm 38:18)
  We moeten de spijkers van het kruis in onze ziel voelen als we zondigen. Berouw omvat zowel godvruchtig verdriet als heilige pijn (2 Cor. 7:10). De vrucht van berouw komt tot uiting in een echt, beklemmend verdriet over de overtreding zelf, niet alleen maar over de gevolgen ervan. Verdriet over de zonde wordt zichtbaar in de blijvende rechtvaardige daden die er op volgen. Echt berouw blijft in de ziel hangen en is niet alleen maar lippendienst.
   
 3. Het derde ingrediënt is de belijdenis van de zonde
  De nederige zondaar oordeelt vrijwillig over zichzelf als hij de specifieke zonden van zijn hart belijdt. We moeten niet met het belijden stoppen voordat de zonde helemaal is beleden. We moeten elke verborgen zondewortel in ons naar voren halen. “Laat onder u geen wortel zijn die gal en alsem voortbrengt” Deut. 29:18).
   
 4. Het vierde ingrediënt voor echt berouw is schaamte over de zonde
  Bij berouw slaan ons de vlammen uit van schaamte, we worden vuurrood. Berouw veroorzaakt een heilige schuchterheid. Ezra 9:6 zegt:

  “Mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot U op te heffen, mijn God, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden, tot boven ons hoofd, en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel.”

  De berouwvolle verloren zoon schaamde zich zo diep over zijn zonde dat hij het gevoel had niet langer te verdienen zoon te zijn (Lukas 15:21). De zonde maakt ons vol schaamte naakt en misvormd in Gods ogen en maakt Christus te schande, de Ene die de schande van het kruis op zich nam.
   
 5. Het vijfde ingrediënt van berouw is het haten van de zonde
  We moeten onze zonde door en door haten. We haten de zonde dieper naarmate we Jezus meer liefhebben. Berouw begint in Gods liefde en eindigt in het haten van de zonde. Echt berouw walgt van de zonde.
   
 6. Tenslotte is het zesde ingrediënt van berouw het zich afkeren van de zonde en met heel je hart terugkeren tot de Heere (Joël 2:12)
  Dit zich afkeren van de zonde houdt een merkbare verandering in, “en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering” (Hand. 26:20).
  “Zo zegt de Heere HEERE: Bekeer u, keer u af van uw stinkgoden en keer uw gezichten af van al uw gruweldaden” (Ezech. 14:6).

Wij worden opgeroepen ons van al onze gruweldaden af te keren, niet maar van de klaarblijkelijke of die in anderen ergernis opwekken. Het doel van berouw is niet om met vluchtig berouw vrede met anderen te bewerken, maar veel meer om ons helemaal tot God te keren. En heel belangrijk: dit berouw is niet maar het zich van de zonde afkeren. Het moet ook zijn een zich bekeren tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus (Hand. 20:21). Dit is de blijdschap die in berouw wordt gevonden, een gevolg van Gods goedertierenheid (Rom. 2:4). Wij verheugen ons dat Christus zoveel voor ons heeft gedaan en nog steeds voor ons doet.

 

Maar wat betekent dit nu, je huisgenoten in berouw voorgaan?

Dit is een aspect van het man-zijn dat in onze huidige tijd helaas niet tot zijn recht komt. Christelijke echtgenoten en m.n. vaders dragen de verantwoordelijkheid hun gezin lief te hebben en te leiden door de genade van God (Genesis 2:22-24). Dit houdt in het gezin leiden in berouw hebben. Je moet de eerste zijn om berouw te hebben en je zonde te belijden en niet van anderen verwachten dat zij de eerste stap zetten.

Als ik in een gesprek de mijn vrouw kwets, moet ik berouw hebben, mijn zonde aan de Heere belijden en haar om vergeving vragen. Wacht niet tot je vrouw bij jou komt: ga naar haar toe, heb berouw en vraag om vergeving. En wees specifiek, erken wat je deed en waarom je het deed en laat zien dat je door Gods genade probeert te veranderen. Let in dit alles op de woorden van Jakobus:

 

“Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg” (Jakobus 1:19,20).

 

Iemand die zijn gezin voorgaat moet hen ook voorgaan in berouw. Christelijke mannen moeten geen excuses voor hun fouten maken, maar verantwoordelijkheid nemen. Bedenk dat berouw geen klein ding is in het leven van een Christen. Maarten Luther zei:

 

“Wanneer onze Heer en Meester zei: “Bekeer u”, dan wilde hij dat het hele leven van de gelovigen een leven van berouw en boetvaardigheid zou zijn.”

 

En Johannes Calvijn leerde:

 

“Berouw is niet maar het begin van het christelijk leven, het ìs het christelijk leven.”

 

Het doel van de eerste zijn met berouw is om minder op je 'oude zelf' te lijken en meer op je Heiland. Als christen ben je in Christus, je bent met Hem verenigd en in gemeenschap met Hem (Johannes 15:1-5); Rom. 8:1. En dat betekent dat je echte ik, als christenman, een berouwvol iemand is met afschuw van de zonde en iemand die groeit in Gods genade. We krijgen allemaal kansen om die genade in het leven van onze naasten te weerspiegelen, en christelijke mannen krijgen een speciale kans om dat thuis te doen.

 

Geef dus goede leiding.

 


 

Dr. Dave Jenkins  (MAR, MDiv, Liberty Baptist Theological Seminary). Dit artikel is overgenomen van https://www.reformation 21.org/blog/men-be-the-chief-repenters-in-your-homes

Dave JEnkins (/posts/Dave%20Jenkins) Oktober 15, 2020.

Onderdeel van de serie: Meet the Puritans - (Thomas Watson).

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster