Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 14

 

D.J. Bolt

09-01-21


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken, op basis van RIVM getallen, bijgewerkt tot 05-01-21:

 

 

 

Observaties

 

Bovenstaande informatie is over een periode van vier weken omdat we tijdens de feestdagen niet hebben gepubliceerd.

 

Ontwikkelingen in landen

 

Landen algemeen

De grafieken lijken van exponentiële groei van besmettingen en dodental, afgezwakt te zijn naar lineair stijgend. Verheugend! Toch gaat het nog steeds om een stijging en niet om een afvlakking.

Bovendien is er sprake van een nieuwe agressief besmettelijke mutatie die voor het eerst in Engeland is gesignaleerd en daar zeer snel om zich heen heeft gegrepen. Inmiddels stak het virus het kanaal over en dook ook op in o.a. Nederland.

 

De groei in dodentallen in de laatste maand verschilt per land enorm. 'Topppers' zijn Portugal, Denemarken en  Duitsland met resp. 40, 58 en 82%! Vooral Duitsland valt op, dat zal ook komen omdat het land ons nog maar enkele maanden geleden als voorbeeld van discipline werd voorgehouden! Die is kennelijk voorbij (of heeft niet echt bestaan). In het rijtje komt ons land er 'genadig' van af: de toename is 'slechts' 19% meer overledenen.

 

In de tabel tonen we nu ook het vorige ranglijstje. Zo is in één oogopslag te zien of er verschuivingen tussen de landen zijn in de omvang van de sterfte en kunnen we ook goed zien waar wij als land zelf staan. O.i. geven deze data een snelle en betrouwbare indicatie hoe de pandemie zich ontwikkelt.

 

Nederland

De totaal-grafieken laten nog steeds een vrijwel continue stijging zien van besmettingen, ziekenhuisopnamen en dodental. Tegelijk zien we in week-grafieken een afname, m.n. in de besmettingen. Zou de lockdown al dit positieve gevolg hebben?

Deskundigen zetten er wel kanttekeningen bij. De invloed van de feestdagen, kerst en jaarwisseling, nu nog niet zichtbaar. Het kan zijn dat (illegale) feestjes thuis en buitenshuis deze ontwikkelingen hebben verstoord. En ook blijkt dat er, begrijpelijkerwijs, minder op corona getest is tijdens de feestdagen.

 

De volgende cijfers aan het eind van de huidige lockdownperiode op 19 januari zullen cruciaal zijn voor hoe het verder moet. 

 

België

Positief is dat het land meer controle lijkt te krijgen over het virus, waarschijnlijk mede door de drastische verhoging van de boetes (een goed idee, ook voor Nederland?). De stijging van het aantal doden behoort nu tot de minste van de door ons weergegeven landen. En dat is verheugend, ook omdat we als buurlanden toch veel met elkaar te maken hebben en het virus zich niet laat weerhouden door de douane.

 

Zorg

 

Ronduit zorgelijk is de situatie in de ziekenhuizen en ten aanzien van de zorgmedewerkers. Deze mensen staan voluit in de frontlinie. Ze werden door de eerste golf al overbelast, konden nauwelijks op adem komen (kenmerken voor deze ziekte …) door het moeten inhalen van allerlei uitgestelde zorg. En nu krijgen zij volop een tweede golf over zich heen. Een golf die nog een hogere top lijkt te bereiken dan de eerste. 

Meer dan 100.000 zorgmedewerkers zijn met coronavirus besmet geraakt. Het ziekteverzuim is groot. Hulp is gezocht bij en gekregen van de medische dienst van het leger.

 

Weer wordt nu de reguliere niet-spoedeisende hulp afgeschaald. Zo sloot het Martini Ziekenhuis in Groningen acht van de veertien operatiekamers omdat de zorg voor coronapatiënten zo intensief is dat er te weinig personeel overblijft om de kamers te bemensen. En op grote schaal worden patiënten over de ziekenhuizen in Nederland verspreid zodat de last zo gelijkmatig mogelijk wordt verdeeld.

 

Het woord code zwart zoemt weer rond: de situatie waarin door gebrek aan medische capaciteit, bij de ziekenhuisingang moet worden beslist wie wel en wie niet wordt geholpen. Denk eens in welke hartverscheurende situaties dat kan opleveren!
Een intensieve discussie is gaande op welke basis de keuze moet worden gemaakt als die onontkoombaar is: loting - ieder leven, jong of oud, even waardevol -, óf, jong-vóór-oud. Bij dat laatste kun je onomwonden de redenering horen dat ieder in zijn bestaan recht heeft op 'zijn portie leven' en 'oud' heeft dat al gehad. Bovendien jonger(e)mensen moeten de nering overeind houden en dus prioriteit krijgen.

Te verwachten valt dat áls het zover komt de discussie hierover in hevigheid die van alle andere rond het virus zal overtreffen…

Laten we hopen en bidden dat het niet zover komt!

 

Vaccinatie

 

Het is verheugend en om de Heere dankbaar te zijn dat er betrouwbare vaccins beschikbaar zijn gekomen! Op grote schaal is het inentingsproces in verschillende landen en ook in Nederland, begonnen. Wat zou het fijn zijn als de effecten daarvan over enige tijd maken dat het normale leven in kerk en samenleving weer op gang kan komen!

 

Ook op dit punt schieten nogal wat mensen weer in de murmureermodus. Het zuigen en zeuren in de media t.a.v. overheidsbesluiten is niet van de lucht en loopt niet zelden de spuigaten uit. Wat een slecht voorbeeld geeft bijvoorbeeld een woest-ongeremde figuur als Wilders (PVV) die in zijn uitingen nauwelijks een greintje respect toont voor overheidsdienaren die in ongekend moeilijke omstandigheden besluiten moeten nemen.

Wordt het niet hoog tijd om als samenleving tot bezinning te komen en weer intermenselijk respect te tonen in de onderlinge verhoudingen? Of willen we situaties als in Washington? Want sommige parlementsleden en mediatoonzetters doen niet weinig onder voor een Trump bijvoorbeeld.

 

Laat onder het gereformeerde volk niemand zijn die, anders dan om medische redenen, afziet van vaccinatie. Het gaat om bescherming van leven, van jezelf én dat van anderen. En dat heeft alles te maken met het zesde gebod.

 

In de supermarkt

 

's Morgens vroeg, in het 'ouderenuurtje' gaat mijn vrouw af en toe noodzakelijke boodschappen halen in de super.

Vorige week was het als gebruikelijk niet druk. Iedereen houdt, netjes gemuilkorfd, afstand. Toch werd het op een padenkruispunt wat lastig. Van vier kanten kwamen tegelijk winkelkarretjes. Beleefd als men op deze leeftijd is, wenkte ieder 'gaat-u-voor', 'gaat-u-voor'…. Zo kwam niemand een steek verder dus. Lachen natuurlijk. Iemand deed het voorstel: laat de oudste voorgaan. En zo hoort het ook. Na ampele overwegingen stemde iedereen er mee in. Maar er moest nog wel even gepuzzeld worden wie de eerstgeborene was.

Een heer van 86 mag als eerste oversteken.
Opgelost!

 

Lockdownkerkdiensten

 

Een heikel punt onder christenen is niet zelden het bijeenkomen in kerkdiensten in de viruspandemie. Als de regering een lockdown afkondigt voor het hele land, wat betekent dat dan voor de erediensten? Moeten wij ons daarvoor ook houden aan de maatregelen van de overheid? De Heere vraagt toch dat wij als gemeente samenkomen, zijn Woord horen en Hem bezingen?
Mensen en kerkenraden worstelen er mee, en er worden verschillende antwoorden gegeven. Laten we om de gedachten te bepalen de volgende stelling als uitgangspunt nemen:

 

Tijdens lockdown kunnen christenen blijven bijeenkomen in kerkdiensten.

 

In de volgende overwegingen wordt met 'diensten' steeds bedoeld bijeenkomsten waarbij mensen fysiek bij elkaar komen en al dan niet (ook) samen zingen.

 

1 – Vrijheid

 

Je zou kunnen redeneren dat de overheid deze diensten niet verbiedt en we dus de vrijheid hebben om ze te houden. Echter, de overheid zou wél willen verbieden, maar kan dat niet omdat ze dat recht grondwettelijk (terecht) niet heeft. Dáárom gaat ze tot het uiterste wat ze wél kan, namelijk zeer dringend adviseren allemaal thuis te blijven 'en dáár te bidden'(!) (minister Grapperhaus).

Het is dus onjuist hier een vrijheid te zien die er in wezen niet is. Ook daarin zullen we moeten gehoorzamen aan de boven ons gestelde overheid (Rom. 13, NGB art. 36).

 

Ook moreel hebben we die 'vrijheid' niet. In een noodsituatie past geen houding van ‘de overheid verbiedt het niet, dús kunnen we zolang dát niet het geval is onze eigen gang gaan’. Een schipper die toch het IJsselmeer opgaat terwijl er gewaarschuwd wordt voor zeer zware storm, overtuigt niet als hij, terwijl z'n schip langzaam naar de kelder gaat, roept dat het niet verboden was om uit te varen.

 

2 - Verantwoordelijkheid

 

Zouden we niet kunnen stellen dat het ieder zijn eigen verantwoordelijkheid is om wel of niet te gaan? Het is waar, ieder mens draagt ook een persoonlijke niet-overdraagbare verantwoordelijkheid. Tegelijk rust er een verantwoordelijkheid op degene die een bijeenkomst organiseert waarvan de overheid zegt dat die niet moet plaatsvinden, hoewel hij die niet kan verbieden. Als vervolgens blijkt dat een bijeenkomst een bron van besmetting werd zal er verantwoord moeten worden, zeker als er (zeer) ernstige gevolgen zijn.

 

3 - Antichristelijk

 

De lockdown maatregelen van de overheid hebben 'een antichristelijk karakter', we moeten deze dus niet gehoorzamen. Wij moeten immers God meer gehoorzamen dan mensen.

Maar de overheid geeft ons in deze pandemische noodsituatie geen richtlijnen vanuit een antichristelijke ideologie maar met het oog op bescherming tegen een voor velen dodelijke bedreiging. Het gaat haar om (terechte) zorg voor de gezondheid van haar onderdanen.

Ongetwijfeld misbruikt de satan ook het rondwarende virus om zijn duivelse doeleinden te verwezenlijken. Maar dat mag niet in minderheid worden gebracht op een overheidshandelen dat gericht is op erbarmen met zieken en zwakken en bedoelt om de gezondheid van velen te beschermen    

 

4 - Volksgunst

 

Vele ongelovigen zien kerken niet anders dan gezellige sociale clubs die geen andere rechten (zouden moeten) hebben dan theaters en sportscholen. Dat getuigt niet van veel besef van wat de kerk van Christus in wezen is. Zullen we dat dus maar gelaten over ons heen laten gaan? En dus wel bijeenkomen en de kerkstraat vullen met auto's van kerkgangers?

Inderdaad zullen we niet om volksgunst onze diensten 'platleggen'. Maar is hier ook niet het eren van Christus' naam in geding? Denk eens aan die winkelier die gehoorzaam, maar wanhopig, de deur van zijn winkel hermetisch gesloten houdt, en zo dreigt failliet te gaan. Ondertussen gaat de kerkdeur naast zijn winkeldeur wel elke zondag open en stromen mensen naar binnen. Heeft de kerk dan geen boodschap aan de gezondheid?, zal hij zich verbijsterd afvragen.

Nee, het gaat niet om volksgunst, wel om 'de gunst ('genade' zegt de HSV, Hand. 2:47) van het hele volk die door de vroege kerk werd genoten. Gunst die evangeliserend is! Zo kan het Woord van God zich onder Zijn zegen sterk uitbreiden (Hand. 6:7).

 

Erbarmen

Betoon van barmhartigheid is fundamenteel kenmerkend voor de kerk. Niet voor niets werden vrijwel direct in de Pinksterkerk diakenen aangesteld. En dan gaat het maar niet alleen om geld maar om de dagelijks verzorging (HSV: dienstbetoon). Omzien naar elkaar, zorg voor elkaar, ook voor de samenleving.

Hoe zou dat ons ook moeten bezig houden in deze noodtijd! Proberen met elkaar te doen wat we kunnen om de verdere verspreiding van de ziekte in te dammen. Voor zover het aan ons ligt te voorkomen dat al die mensen in de verzorgingstehuizen en ziekenhuizen nog verder overbelast worden en mogelijk gedrongen worden tot het maken van onmenselijke triage keuzen.

Het doet een dringend appel op ons christelijke geweten ons niet te gedragen alsof het ons niet of nauwelijks raakt.

 

Maar zou een finale tegenwerping kunnen zijn: de Heere vraagt toch dat we bij elkaar komen, zijn Woord horen en onze nood klagen en Zijn lof zingen! Ja, hoe graag zouden we dat weer onbelemmerd samen doen!
Laten we beseffen dat we dat nog steeds kunnen doen! Wat is het een groot goed dat we middelen hebben om - zij het virtueel – toch 'saamvergaderd' te zijn. Om zó tot de Heere te naderen en gemeenschap met Hem en met elkaar te oefenen.